Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34213

Title: Ринок логістичних послуг України: сучасний стан, проблеми, перспективи
Other Titles: Logistics service market in Ukraine: current state, problems and prospects
Authors: Іванова, Ірина
Боровик, Тетяна
Руденко, Альона
Залозна, Таміла
Ivanova, Iryna
Borovyk, Tatiana
Rudenko, Alyona
Zalozna, Tamila
Affiliation: Черкаський державний бізнес-коледж, Черкаси, Україна
Cherkasy State Business College, Cherkasy, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Ринок логістичних послуг України: сучасний стан, проблеми, перспективи / Ірина Іванова, Тетяна Боровик, Альона Руденко, Таміла Залозна // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 6. — № 67. — С. 185–192. — (Маркетинг).
Bibliographic description (International): Ivanova I., Borovyk T., Rudenko A., Zalozna T. (2020) Rynok lohistychnykh posluh Ukrainy: suchasnyi stan, problemy, perspektyvy [Logistics service market in Ukraine: current state, problems and prospects]. Galician economic journal (Tern.), vol. 6, no 67, pp. 185-192 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 67 (6), 2020
Galician Economic Journal, 67 (6), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 67
Volume: 6
Issue Date: 22-Dec-2020
Submitted date: 1-Oct-2020
Date of entry: 10-Feb-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.06.185
UDC: 339.56
656
Keywords: логістична діяльність
індекс ефективності логістики
ефективність логістики країни
динаміка транспортних послуг
експорт
імпорт транспортних послуг
транспортна логістика
logistics activity
Logistic Performance Index
country’s logistics efficiency
dynamics of transport services
export
import of transport services
transport logistics
Number of pages: 8
Page range: 185-192
Start page: 185
End page: 192
Abstract: Розглянуто сучасний стан розвитку логістичного сектора України, особливості його становлення та розвитку. Окрему увагу приділено е кспорту та імпорту транспортних послуг за видами. Окреслено передумови необхідності формування ефективної логістичної системи національної економіки, яка зможе забезпечити транспортну спроможність експортно-імпортних і транзитних потоків. Висвітлено чинники, що суттєво впливають на якість функціонування логістичного ринку України, серед яких недосконалість окремих положень митного законодавства, недостатня прозорість та відкритість мит ниці, погіршення якості транспортної інфраструктури та відсутність спрощених правил визначення походження товару. Обґрунтовано потребу в систематичному аналізі сильних та слабких а спектів складників вітчизняного бізнес-середовища у визначенні впливу різних чинників на рівень і динаміку конкурентоспроможності національної логістичної структури, розробленні дієво ї стратегії її функціонування в глобальному конкурентному середовищі. Розглянуто обсяг експорту послуг й імпорту транспортних послуг України за географічною структурою та побудовано трендові моделі, що підтверджують можливість прогнозування обсягів транспортних послуг. Доведено, що диспозицію України в глобальному економічному вимірі та здатність забезпечувати ефективну логістику можна відслідковувати за її місцем серед інших країн світу в міжнародних рейтингах, які розраховуються світовими організаціями, аналітичним відомствами та експертами з усього світу з використанням загальних статистичних показників на основі розрахунку спеціальних соціальних, ек ономічних, політичних індексів і рейтингів. Досліджено частку експортно-імпортних логістичних послуг у зовнішній торгівлі за видами, структурою та динамікою. П роаналізовано позиції України в рейтингу Індексу ефективності логістики, що визначає стан торгове льної логістики на національному та міжнародному рівнях, встановлено основні тенденції його зміни та виявлено чинники, що викликають такі зміни. Виявлено проблеми функціонування міжнародних транспортно -логістичних систем та запропоновано шляхи вдосконалення ринку логістичних послуг України. Визначено напрями подальшого дослідження щодо підвищення рівня ефективності транспортної логістики України на світовому ринку.
The current state of logistic sector development in Ukraine, features of its formation and development, focusing on export and import of transport services according to their types are considered in this paper. The preconditions for the need to form an efficient logistics system of the national economy, which is be able to ensure the transport capacity of export-import and transit flows, are outlined. Factors that significantly affect the quality of the logistics market in Ukraine, including the imperfection of certain provisions of customs legislation, lack of transparency and openness of customs, deteriorating quality of transport infrastructure and the lack of simplified rules for determining the origin of goo ds are highlighted. The need for systematic analysis of strengths and weaknesses of the domestic business environment in determining the impact of various factors on the level and dynamics of competitiveness of the national logistics structure are substantiated, the effective strategy for its operation in the global competitive environment is developed. The volume of exports of services and imports of transport services of Ukraine is investigated by geographical structure and the models of trend indicators confirming the possibility of forecasting the volumes of transport services are built. It is proved that Ukraine’s disposition in the global economic dimension and ability to provide efficient logistics can be traced by its place among other countries in international ratings assessed by world organizations, analytical institutions and experts from the world using general statistics based on special social, economic and political indices. The share of export-import logistics services in foreign trade is investigated by types, structure and dynamics. The positions of Ukraine in the rating of Logistic Performance Index, which determines the state of trade logistics at the national and international levels, are analyzed, the main trends of its change are determ ined and the factors that cause such changes are identified. Problems of international transport and logistics systems functioning are revealed and the ways to improve the market of logistics services in Ukraine are proposed. The directions of further research concerning the increase in the level of efficiency of transport logistics of Ukraine on the world market are determined.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34213
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://msn.khnu.km.ua/mod/page/view.php?id=211538
https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/105.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6390
http://www.ukrstat.gov.ua/
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/414_IR.pdf
https://lpi.worldbank.org/international/global
http://www.ucipr.org.ua/publicdocs/Political%20Risks.pdf
https://lpi.worldbank.org/international/aggregatedranking
https://eis.dsbt.gov.ua/m3_transinsp/exchange/showrests.html
References (Ukraine): 1. Васильківський Д. М. Міжнародна логістика. URL: https://msn.khnu.km.ua/mod/page/view.php?id=211538 (дата звернення 17.08.2020).
2. Петрик І. В., Бочко О. Ю. Вимірювання ефективного функціонування логістики в Україні із застосуванням Logistics Performance Index. Економіка та управління підприємствами. 2017. Випуск № 9. С. 574–581.
3. Болдовська К. П., Цубера Р. С. Проблеми розвитку міжнародних перевезень автомобільним транспортом України і шляхи їх вирішення. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/105.pdf (дата звернення 25.08.2020).
4. Дернова І. А. Зовнішньоторговельна відкритість національної економіки: статистичний аспект. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 2 (19). С. 410–414.
5. Малащук Д. В., Гринчак Н. А. Сучасний стан та особливості розвитку світового ринку логістичних послуг. Ефективна економіка. 2018. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6390 (дата звернення: 15.07.2020).
6. Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
7. Крюкова Ю. О. Оцінка ефективності логістики. Scientific Journal «ScienceRise». 2015. № 1/1 (6). С. 34–36.
8. Митна енциклопедія: у двох томах. Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2013. Т 1. 472 с. URL:file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/414_IR.pdf (дата звернення: 13.07.2020).
9. Logistics Performance Index. URL: https://lpi.worldbank.org/international/global (дата звернення: 30.07.2020).
10. Політичні ризики і політична стабільність в Україні Документ УНЦПД із оцінювання політичних ризиків. Часткові реформи на фоні внутрішньополітичного протистояння та переформатування влади після обрання нового уряду та послаблення парламентської коаліції. Випуск № 15. URL:http://www.ucipr.org.ua/publicdocs/Political%20Risks.pdf (дата звернення: 03.08.2020).
11. International_LPI_from_2007_to_2018.xlsx/. URL: https://lpi.worldbank.org/international/aggregatedranking (дата звернення: 30.07.2020).
12. Державна служба України з безпеки на транспорті. URL: (https://eis.dsbt.gov.ua/m3_transinsp/exchange/showrests.html ) (дата звернення: 15.09.2020).
13. Горошко К. О., Аляб’єва О. М. Світовий досвід розвитку логістичних підприємств. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 3. С. 72–74.
References (International): 1. Vasylkivs’kyi D. M. Mizhnarodna lohistyka URL: https://msn.khnu.km.ua/mod/page/view.php?id=211538 (accessed 17.08.2020). [Іn Ukrainian].
2. Petryk I. V., Bochko O. Yu. Vymiriuvann’a efektyvnoho funktsionuvannia lohistyky v Ukraini izzastosuvann’am Logistics Performance Index. Ekonomika ta upravlinn’a pidpryemstvamy, 2017, no. 9, pp. 574–581. [Іn Ukrainian].
3. Boldovs’ka K. P., Tsubera R. S. Problemy rozvytku mizhnarodnykh perevezen’ avtomobil’nymtransportom Ukrainy i shl'akhy yikh vyrishenn’a. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/105.pdf (accessed 25.08.2020). [Іn Ukrainian].
4. Dernova I. A. (2019) Zovnishn’otorhovelna vidkrytist’ natsional’noi ekonomiky: statystychnyi aspect. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinn’a. No. 2 (19), pp. 410–414. [Іn Ukrainian].
5. Malashchuk D. V., Hrynchak N. A. (2018) Suchasnyi stan ta osoblyvosti rozvytku svotovoho rynkulohistychnykh posluh. Efektyvna ekonomika. No. 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6390 (accessed 15.07.2020). [Іn Ukrainian].
6. Derzhavna sluzhba statystyky. Ofitsiynyi sait. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
7. Kriukova Yu. O. (2015) Otsinka efektyvnosti lohistyky. Scientific Journal “ScienceRise”, No. 1/1 (6),pp. 34–36. [Іn Ukrainian].
8. Mytna entsyklopediya u dvokh tomakh. Khmelnytsky: PP Melnyk A.A., 2013, T. 1, 472 p. URL:file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/414_IR.pdf (accessed 13.07.2020). [Іn Ukrainian].
9. Logistics Performance Index. URL: https://lpi.worldbank.org/international/global (accessed: 30.07.2020).[Іn English].
10. Politychni ryzyky i politychna stabil’nist’. Dokument UNTsPD iz otsin’uvannia politychnykh ryzykiv. Vypusk 15. Chastkovi reform na foni vnutrishniopolitychnoho protystoyann’a ta pereformatuvann’a vlady pisl’a obrann’a novoho ur’adu ta poslablenn’a parlaments’koi koalitsii. URL: http://www.ucipr.org.ua/publicdocs/Political%20Risks.pdf (accessed 03.08.2020). [Іn Ukrainian].
11. International_LPI_from_2007_to_2018.xlsx/. URL: https://lpi.worldbank.org/international/aggregatedranking (accessed 30.07.2020). [Іn English].
12. Derzhavna sluzhba Ukrainy z bezpeky na transporti. Ofitsiynyi sait. URL: https://eis.dsbt.gov.ua/m3_transinsp/exchange/showrests.html (accessed 15.09.2020). [Іn Ukrainian].
13. Horoshko K. O., Aliabyeva O. M. (2016) Svitovyi dosvid rozvytku lohistychnykh pidpryyemstvEkonomichnyi visnyk Zaporiz'koi derzhavnoi inzhenernoi akademii, No. 3, pp. 72–74. [Іn Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 6 (67)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.