Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33996
Title: Обґрунтування розміщення зупинок громадського пасажирського транспорту м. Рівного
Other Titles: Substantiation of public transport stops location in Rivne city
Authors: Чорний, Назар Андрійович
Chornyi, Nazar Andriyovych
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Чорний Н.А. Обґрунтування розміщення зупинок громадського пасажирського транспорту м. Рівного „ 275 – Транспортні технології “ / Н.А. Чорний. − Тернопіль: ТНТУ, 2020. - 66 с.
Bibliographic description (International): Chornyi N. Substantiation of public transport stops location in Rivne city „275 –Transport technologies“ / N. Chornyi. − Ternopil: TNTU, 2020. – 66 р.
Issue Date: 2020
Submitted date: 2020
Date of entry: 13-Jan-2021
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Матвіїшин, Анатолій Йосипович
Committee members: Олексюк, Василь Петрович
UDC: 629.33
Keywords: 275
транспортні технології (на автомобільному транспорті)
пасажирські перевезення
критерії
транспортні засоби
маршрути
passenger transportation
criteria
vehicles
routes
Number of pages: 66
Abstract: Кваліфікаційна робота на тему: “Обґрунтування параметрів та розташування зупиночних пунктів міського пасажирського транспорту (на прикладі м. Рівне)” містить 135 сторінок, 35 рисунків, 13 таблиць та додатки на 125 сторінках. Робота складається з вступу, 4 розділів і висновків. Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення оптимального розташування та їх послідовності з урахуванням параметрів вулично-дорожньої мережі та системи комунального пасажирського транспорту м. Рівне.
Description: Роботу виконано на кафедрі автомобілів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбудеться 23 грудня 2020 р. о 10:00 годині на засіданні екзаменаційної комісії № 20 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28, навчальний корпус № 9.
Content: ВСТУП 7 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ 1.1. Значення міського пасажирського транспорту для забезпечення життєдіяльності міста 8 1.2. Рекомендації щодо розміщення зупинок громадського пасажирського транспорту 11 2. АНАЛІТИКО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗДІЛ 2.1. Аналіз розташування зупиночних пунктів міського пасажирського транспорту м. Рівне 16 2.2. Параметри функціонування зупинок 22 3. ПРОЕКТНО-РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ 34 3.1 Обґрунтування довжини перегону між зупиночними пунктами 38 3.2 Моделювання роботи зупиночних пунктів як система масового обслуговування 43 3.3 Визначення геометричних характеристик зупиночних пунктів 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 4.1 Загальні положення охорони праці на транспорті 55 4.2 Фактори, що впливають на безпеку життєдіяльності на транспорті 57 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 59 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 62
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33996
Copyright owner: Чорний Назар Андрійович, 2020
References (Ukraine): 1. Бесчастний В. М. Державне управління в сфері безпеки дорожнього руху: Моногр. — Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. — 476 с. 2. Брайловский Н.О., Грановский Б.И. Моделирование транспортных систем. – М.: Транспорт, 1978. – 125 с. 3. Вдовиченко В.О. Ефективність функціонування міської пасажирської транспортної системи: Автореф. Дис.. к.т.н. / НТУ – К., 2004. 4. Галушко В.Г. Случайные процессы и их применение на автотранспорте / Под ред. И.Н. Коваленко. – К.: „Вища школа”, 1980. – 272 с. 5. ГБН В.2.3-218-550 "Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Зупинки маршрутного транспорту". Київ Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор). 2010. 6. ГОСТ 25869-90 "Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного состава пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и пассажирских станций. Общие технические требования".- ИПК Издательство стандартов. Москва. Дата введения 01.07.1991 г. –11с. – Режим доступності – vsegost.com/Catalog/10/10894.shtml. 7. ГСТУ 218-03449261-099. Порядок проведення лінійного аналізу аварїйності та оцінки умов безпеки руху на автомобільних дорогах. Дата початку дії 01.10.2003. 8. ДБН Б.2.4-1-94 Містобудування. Планування і забудова сільських поселень (з урахуванням змін № 1ДБН Б.2.4-1-94 "Планування і забудова сільських поселень", затверджена наказом Держбуду України від 11 квітня 2001 року № 89 і введена в дію з 1 жовтня 2001 року) – режим доступності - http://document.ua/planuvannja-i-zabudova-silskih-poselen-nor288.html. 9. ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів. – Наказ Держбуду України від 11.04.2001 р. № 89. – режим доступності - http://info-build.com.ua/normativ/detail.php?ID=45225.10. ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ( з урахуванням змін № 4 ч- № 10 за дозволом Держбуду України (лист від 19.03.2002 р. № 1/52-170)). 11. Доля В.К. Пасажирські перевезення / Підручник, Харків: Форт, 2011. – 504 12. Дрю Д. Теория транспортных потоков и управления ими: Пер. с англ. – М.: Транспорт, 1972. – 424 c. 13. ДСТУ Б В.2.3-9 Споруди транспорту. Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови. Державний стандарт України. – К.: Держстандарт України, 2003. 14. ДСТУ 2587-94 "Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування". Державний стандарт України. – К.: Держстандарт України, 01.01.1995. 15. ДСТУ 2610-94. Пасажирські автомобільні перевезення. Терміни та визначення. Державний стандарт України. – К.: Держстандарт України, 1994.– 28с. 16. Єрмак О. М. Розташування зупиночних пунктів міського пасажирського транспорту: Автореф. Дис. К.т.н. – Харків, 2010. – 22 с. 17. Ефремов И.С., Кобозев В.М., Юдин В.А. Теория городских пассажирских перевозок. – М: Высш. школа, 1980. – 534 с. 18. Закон України „Про автомобільний транспорт” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2006. – № 3492-IV. – С. 105. ВР [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2344-14 19. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» ВРУ від 02.03.2000 № 1533-ІІІ. 20. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» ВРУ від 18.01.2001 № 2240-ІІІ. 21. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійногозахворювання, які спричинили втрату працездатності» ВРУ від 23.09.1999 № 1105-ХІV. 22. Закон України "Про охорону праці" – відомості ВРУ,1992, № 49,ст..668 у редакції від 18.11.2012, підстава 5459-17- ВР [Електронний ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12. 23. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» № 1264-12 від 18.11.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 19911. – №41. – Ст. 546. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov. ua /laws /show / 1264-12. 24. Збірник законодавчих та нормативних документів, що регламентують діяльність підприємств автомобільного транспорту всіх форм власності (Вип. 1). – К.: Юмана, 1997. – 496 с. 25. Збірник законодавчих та нормативних документів, що регламентують діяльність підприємств автомобільного транспорту всіх форм власності (вип. 2). – К.: Юмана, 1998. – 528 с. 26. Кодексу законів про працю України – ВР УРСР від 10.12.1971 №322- VIII, редакція від 09.12.2012, підстава 5462-17. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 27. Кононенко І.В., Овсянников Г.Г. Стан і перспективи розвитку пасажирського автотранспорту України на період до 2010 року: Наук.-метод. видання. – К.: Укравтопром, 1999. – 150 с. 28. Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу (ТДК) України на середньостроковий період та до 2020 року. – К., 1998. 29. Коцюк А.Я. Совершенствование автобусных маршрутных систем в крупных и крупнейших городах: Автореф. Дис. К.т.н. – Киев, 1990. – 20 с. 30. Кристопчук М.Є., Лобашов О.О. Приміські пасажирські перевезення: навчальний посібник - Х.: НТМТ, 2012. - 224с. 31. Кристопчук, М.Є. Ефективність пасажирської транспортної системи приміського сполучення [Текст] : дис. канд. техн. наук / М.Є. Кристопчук. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 214 с.32. Лабскер Л.Г. Бабешко Л.О. Теория массового обслуживания в экономической сфере, М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1998. 319 с. 33. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт для студентів спеціальності 8.07010102 “Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)” денної та заочної форм навчання / Корецька С.О., Зінь Е.А., Ларіна Р.Р., Сорока В.С., Швець М.Д. – Рівне: НУВГП, 2012. – 61 с. 34. Ольховский С.Ю. Исследование и разработка методов совершенствования пассажирской транспортной системы города: Дис.к.т.н. – М.,1982. – 289 с. 35. Пасажирські автомобільні перевезення. Укл. Босняк М.Г. Навчальний посібник для студентів спеціальності: 6.100404 "Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)" - К.: Видавничий Дім "Слово", 2009. - 272 с. 36. Пассажирские автомобильные перевозки : В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Вельможин. М.: Горячая линия – телеком, 2006. - 448 с. 37. Положення про обов'язкове особове страхування від нещасних випадків на транспорті - постанова КМУ №959 від 14.08.1996 р. 38. Порядок визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затверджений наказом Мінтрансзв’язку України від 12.04.2007 № 285. 39. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.97 р. № 176 "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту". 40. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.98р. № 1338 "Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок". 41. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2006р. №1567 „Порядок здійснення державного контролю на автомобільному транспорті загального користування”.42. Постанови КМУ від 3.12.2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (із змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 525)» 43. Правила розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту. Затверджено наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 15.05.95 р. N 21. 44. Собакарь А. О. Правові та організаційні проблеми забезпечення безпечного стану дорожніх умов в Україні // Вісник Академії управління МВС. — 2010. — № 2 (14). — С. 37—46. 45. Статистика ДТП України. Електронний ресурс – www.dtpua.com/ stat_dtp.html. 46. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005 №15 – Режим доступності: www.licinfo.com.ua. 47. Типової інструкції з охорони праці для водія автобуса – сайт ohranatrud. com. 48. Хейт Ф. Математическая теория транспортных потоков. – М.: Мир, 1966. – 286 с. 49. Штанов В.Ф., Игнатенко АС. Управление качеством обслуживания пассажирским автомобильным транспортом в городах. - К.: Знание, 1981. - 24с. 50. Ллойд Райт, Уолтер Хук Скоростные автобусные перевозки. Руководство по планированию, Июнь 2007 г.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:275 — транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Авторська довідка Чорний.doc38,5 kBMicrosoft WordView/Open
Чорний.pdf3,75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools