Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33995
Title: Розробка заходів по обмеженню використання індивідуальних транспортних засобів в містах в години найбільшого завантаження вулично-дорожньої мережі
Other Titles: Development of some measures on private transport means use limitation in cities in rush hours
Authors: Старик, Назарій Богданович
Staruk, Nazariy Bogdanovych
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Старик Н.Б. Розробка заходів по обмеженню використання індивідуальних транспортних засобів в містах в години найбільшого завантаження вулично-дорожньої мережі „ 275 – Транспортні технології “ / Н.Б. Старик. − Тернопіль: ТНТУ, 2020. - 80 с.
Bibliographic description (International): Staruk N. Development of some measures on private transport means use limitation in cities in rush hours „275 –Transport technologies“ / N. Chornyi Staruk. − Ternopil: TNTU, 2020. – 80 р.
Issue Date: 2020
Submitted date: 2020
Date of entry: 13-Jan-2021
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Дзюра, Володимир Олексійович
Committee members: Бабій, Андрій Васильович
UDC: 629.33
Keywords: 275
транспортні технології (на автомобільному транспорті)
пасажирські перевезення
критерії
транспортні засоби
маршрути
passenger transportation
criteria
vehicles
routes
Number of pages: 80
Abstract: Розробка заходів по обмеженню використання індивідуальних транспортних засобів в містах в години найбільшого завантаження вулично-дорожньої мережі Кваліфікацйна робота складається з чотрьох розділів друкованого тексту формату А4 і десяти слайдів графічного матеріалу.
Description: Роботу виконано на кафедрі автомобілів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбудеться 23 грудня 2020 р. о 10:00 годині на засіданні екзаменаційної комісії № 20 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28, навчальний корпус № 9.
Content: ВСТУП 7 ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ 1.1 Аналіз проблем вулично-дорожньої мереж і сучасного міста 8 1.2 Соціальні аспекти обмеження експлуатації індивідуальних транспортних засобів 1.3 Закордонний досвід по обмеженню руху транспортних засобів при відсутності в них пасажирів 1.4 Закордонний досвід обмеження експлуатації індивідуальних транспортних засобів з парними або непарними номерами 1.5 Закордонний досвід сертифікації права володіння індивідуальним транспортним засобом 1.6 Закордонний досвід обмеження експлуатації індивідуальних транспортних засобів в завантаженої частини міста 1.7 Висновки та постановка задач до кваліфікаційної роботи 2. АНАЛІТИКО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗДІЛ 2.1. Теоретичне дослідження залежності функцій транспортного забезпечення на експлуатації індивідуальних транспортних засобів від вартості фактора 2.2 Функція транспортного попиту 2.3 Еластичність трансопртного попиту 2.4 Визначення критеріїв для оцінки ефективності обмежень експлуатація індивідуальних транспортних засобів у завантаженій частині міста за допомогою введення платного введення 3. ПРОЕКТНО-РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ 3.1 Аналіз вихідних даних для проектного розрахунку 3.2 Розрахунок матриці кореспонденцій 3.3 Визначення ефективності транспортної мережі 3.4. Прогнозування ефективності транспортної мережі 3.5 Аналіз параметрів функціонування транспортної мережі 3.6 Рекомендації щодо удосконалення вулично-дорожньої мережі 3.7 Розробка заходів щодо підвищення ефективності функціонування транспортної мережі 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 4.1 Загальні вимоги охорони праці на автомобільному транспорті 4.2 Вплив природних факторів на безпека життєдіяльності на транспорті ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ПРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33995
Copyright owner: Старик Назарій Богданович, 2020
References (Ukraine): 1. Артанова Л.И. Об интенсивности использования легковых автомобилей принадлежащих населению//Труды Московского-автомобильно-дорожного института.-1978.- № 160.- С..88-94 с. 2. Анненков А.М., Шевандин М.А. Экспертное исследование безопасности труда. Уч. Изд МИИТ, Москва, 1981 г. 32 с. 3. Агасьянц А.А. Магистральная улично-дорожная сеть – развитие, модернизация, магистрализация. Материалы IX международной научно- практической конференции 16-17 июня 2003 г. [Электронный ресурс]/. – Режим доступа: http//towntraffic.narod.ru/Russian/Streets_net/Agasianz2.htm – [s.1.:s.n.] (дата звернення: 19.01.2019). 4. Блинкин М. Я. Транспортная несостоятельность. Архнадзор. Сентябрь 24, 2009. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.archnadzor.ru/2009/09/24/transportnaya-nesostoyatel-nost/ (дата звернення: 19.01.2019). 5. Блинкин. М.Я Плата за въезд. Политр ру выпуск 14 марта 2017 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://polit.ru/article/2007/03/14/notes/– (дата звернення: 02.02.2018). 6. Блинкин М.Я., Международный и российский опыт по введению платного въезда в центр города, включая анализ нормативно-правовой базы и оценку целесообразности использования в городах России (на примере г.Казани) Шифр: Договор №21-2015-ПРООН, Москва 2015. 7. Бурков Д.Г. Методика оценки транспортного спроса к объектам культурно-бытовой направленности на основе количественных характеристик территорий // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2017. Т. 21. № 1. С. 218–224. DOI: 10.21285/1814-3520-2017-1-218- 224.8. Бояркина Е.Ф. Закономерности формирования количества легковых автомобилей на улично-дорожной сети города// Диссертация на соискание ученой степени ктн, Тюмень, 2011. 9. Бахирев И.А. расчетные скорости движения при проектировании улично-дорожной сети в городах [текст]: Дис.. канд. техн. наук:05.23.11/ И.А. Бахирев, МАДИ (ГТУ).- М., [б.и.],2008-171 с. 10. Белова А. М. Методика обоснования целесообразности выделения полос для движения маршрутного транспорта общего пользования: дис….канд. техн. наук: 05.22.01 /-Санкт-Петербург, 2014 – 158 с. 11. Бахтина О.Н. Разработка методов расчета и оценки заторовых состояний транпсортного потока на улично-дорожной сети городов (на примере г. Краснодара): Дисс, к-та техн.наук: Армавир, 2006.-196 с. 12. Бычков В.П. Экономика автотранспортного предприятия: учебник / В.П. Бычков -М.:ИНФРА-М, 2006. 13. Будрина, Е.В. Проблемы формирования и управления развитием регионального рынка транспортных услуг / Е.В. Будрина - СПб: Изд-во СПбГИЭУ, 2002. 14. Брагинский С.А., Гоголин С.С., Ошорова В.В., Трушин Р.Ю., Интернет- технологии как инструмент обеспечения качества доставки в транспортных системах мегаполиса // Научный информационный сборник «Транспорт: наука, техника, управление»/ ВИНИТИ РАН.— 2019 № 7. С. 54-56. 15. Видяпина В.И., Добрынина А.И., Журавлевой Г.П. Экономическая теория: Учебник /— М.: ИНФРА-М, 2003. — 714 с — (Серия «Высшее образование»). ISBN 5-16-000300-2. 16. Войтов А.Г. Экономика. Общий курс (Фундаментальная теория экономики): Учебник. - М.:ИВЦ «Маркетинг», 2006- 600 с. 17. Виженский В.А., Петрухин В.А. и др. Отчет НИИАТ “Разработка рекомендаций по применению методов и средств, обеспечивающих эффективность снижения выбросов вредных веществ от транспортной техники иформированию региональных программ в области повышения экологической безопасности транспортного комплекса”. М., 2000. 18. Горев А.Э., Чеботарев А.В., Маршрутные системы общественного транспорта, функционирующие по требованию пассажров, «Автотранспортное предприятие» февраль 2013 г. С. 18-21. 19. Глухов А.К. Пассажирский транспорт Москвы. Монография. Москва, Государственный университет управления.-М.: Издательство «ВИСМА»,2005.- 194 с. 20. Гудков В.А., Миротин Л.Б. Технология, организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками. Учебн.для вузов/Под ред. Миротина Л.Б. – М.: «Транспорт», 1997 С.15-17. 21. ДСТУ 2609-94 Вантажні автомобільні перевезення. Терміни та визначення Електронний ресурс: [Режим доступу]: http://document.ua/vantazhniavtomobilni- perevezennja_-termini-ta-viznachennja-std708.html 22. ДСТУ UN/ECE R 13-09:2002. Єдині технічні приписи щодо офіційного схвалення типу транспортних засобів категорій М N та О стосовно гальмування: Правила ЄЕК ООН № 13. − [Чинні від 14.01.2008]. – Женева : Європейська Економічна Комісія Організації Об’єднаних націй, 2008. – 276 с. 23. Дрю Д. Теория транспортных потоков и управления ими. – М.: «Транспорт», 1972., 424 с. 24. Донченко В.В.Транспортные системы городов от «города для автомобилей» к «городу для людей».- ОАО «НИИАТ» — [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://900igr.net/prezentacija/geografija/transportnyesistemygorodov- ot-goroda-dlja-avtomobilej-k-gorodu-dlja-ljudej101674/transportnyesistemy- gorodov-ot-goroda-dlja-avtomobilej-k-gorodu-10.html (дата звернення: 02.02.2018) — 17 с. 25. ДБН В 2.5-13-98 „ Інженерне обладнання будинків і споруд . Пожежна автоматика будинків.”.26. Давидич Ю.А., Северин А.А., Засядько Д.В. Исследование закономерностей изменения параметров движения автомобилей /Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. Вип.3/2002 – Кременчук: КГПУ, 2002 – 56 – 58 с. 27. Ивахненко А.М., Яшуков А.В., Саркиев В.М., Ошорова В.В., Нгуен Т. Алгоритмы введения временных ограничений или прекращения движения автомобилей в целях регулирования пропускной способности дорог // Трансп.: Наука, техн., упр./ ВИНИТИ РАН.— 2018 № 12.— С. 51-57. 28. Ивахненко А.М., Фаддеева Е.Ю., Кузьмичева Е.О., Ошорова В.В., Мамедов Б.А. Разработка предложений по определению критериев ограничения движения тс с различной наполненностью пассажирами// Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. 2018. № 4 (18). С. 9. 29. Ивахненко А.М., Фаддеева Е.Ю., Кузьмичева Е.О., Ошорова В.В., Мамедов Б.А. Разработка предложений по определению критериев ограничения движения транспортных средств с различной наполненностью пассажирами// Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. 2018. № 4 (18). С. 9. 30. Ігнатенко О.С., Марунич В.С. Організація автобусних перевезень у містах.: Навч. посібник. – К.: УТУ, 1998. – 196 с. 31. Казьмин Д.М. Отчет о научно-исследовательской работе «Разработка научно обоснованных предложений по системе оценки качества и эффективности организации дорожного движения в Российской Федерации» государственный контракт № 16/5/3/01 от 01 июня 2016г УДК 656.13; 656.13.08 ОАО «Нииат» Москва-2016 С. 24. 32. Клинковштейн Г.И., Афанасьев М.Б. Организация дорожного движения. Учебн. для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 2001.- 247с. 33. Копалкина Е. РБК. Экономика/ Правительство и регионы разошлись в оценке дефицитов их бюджетов в 70 раз/ 18.10.2017 — [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/economics/18/10/2017/59e7228f9a79474a1517e372https://www.rbc.ru/economics/18/10/2017/59e7228f9a79474a1517e372 (дата звернення: 20.01.2018). 34. Кошевой О.С., Голосова Е.С., Сеидов Ш.Г. Организация экспертоного опроса с привлечением специалистов органов государственного и муниципального управления.// Извесия высших учебных заведений. Поволжский регион. - № 1(21), - 2012т С. 98-107. 35. Мамедов М.Б. Обоснование и выбор мероприятий по созданию приоритетных условий движения автобусов в городах/автореферат дисс…канд.техн.наук.- М: [б.и.],1981.-18с. 36. Медников А., Общественный контроль и государственный надзор: в чем разница. СНКК «Росконтроль» — [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://roscontrol.com/community/companies/blog/4-fakta-o-tom-chemgosudarstvenniy- nadzor-otlichaetsya-ot-obshchestvennogo-kontrolya (дата звернення: 19.02.2019). 37. Множественный коэффициент корреляции. Лекция сетевой системы образования Distanz — [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.distanz.ru/feed/tezaurus/mnozhestvennoy-korrelyatsii_10570 (дата звернення: 07.06.2019). 38. Михайлов А.С. Моделирование передвижений городского населения / Интеграция науки, образования и производства в современных условиях. Усть- Каменогорск: ВК ГТУ, 2000, с. 710. 39. Ошорова В.В., Чеботаев А.А., Ивахненко А.М., Ивахненко А.А. Исследование эффективности транспортной подвижности жителей мегаполисов при использовании различных видов транспорта на городских маршрутах. В сборнике: Science and Practice: new Discoveries Proceedings of materials the international scientific conference. Editors: I.M. Shvec, L.A. Ismagilova, V.A. Gur'eva, E.A. Telegina, V.I. Sedenko. 2015. С. 118-126. 40. Ошорова В.В., Ивахненко А.М./Предложения по содержанию процедур общественного контроля за мероприятиями по организации дорожного движения при введении временных ограничений или прекращения движениятранспортных средств //Транспорт: наука, техника, управление / ВИНИТИ РАН.— 2019 № 5. 41. Ошорова В.В. Исследование целесообразности формирования обособленных автобусных маршрутов в мегаполисе. Автотранспортное предприятие. 2016 . № 7. С.30-34. 42. О развитии транспортной инфраструктуры Московской агломерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://transport.mos.ru/common/upload/docs/1499437278_Urbanforum2017.pdf – Заглавие с экрана. – (Дата звернення: 02.02.2018). 43. Окландер М. А. Логістика / М. А. Окландер – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 346 с. 44. Основи економіки транспорту : підручник / Щелкунов В. І., Кулаєв Ю. Ф., Зайончик Л. Г., Загорулько В. М. [та ін.]. – К. : Кондор, 2011. – 392 с. 45. Островский Н.Б. Пассажирские автомобильные перевозки. М.: Транспорт, 1986. – 220 с. 46. Перевізник: інформаційно-аналітичний орган Державного департаменту автомобільного транспорту Мінтрансу України, “Укрінтеравтосервіс” і АсМАП України, червень-липень 2004 року, січень 2005 р. 47. Перевізник: інформаційно-аналітичний орган Державного департаменту автомобільного транспорту Мінтрансу України, УДП “Укрінтеравтосервіс” і АсМАП України, № 11/2006 р., В.Могила «На черзі - вирішення проблеми якості транспортного обслуговування». 48. Перевізник: інформаційно-аналітичний орган Державного департаменту автомобільного транспорту Мінтрансу України, УДП “Укрінтеравтосервіс” і АсМАП України, № 13/2006 р., В.Могила «Проблема аварійності – проблема швидкості руху». 49. Перевізник: інформаційно-аналітичний орган Державного департаменту автомобільного транспорту Мінтрансу України, УДП “Укрінтеравтосервіс” і АсМАП України, № 4/2007 р., В. Штанов «Питаннярозвитку та регулювання пасажирських перевезень автомобільним транспортом». 50. Поляков А. А. Методические и организационные вопросы проектирования развития транспортных систем в городах. // Социально- экономические проблемы развития транспортных систем городов и зон их влияния / Материалы и тезисы докладов второй международной (пятой екатеринбургской) научно-практической конференции. -Екатеринбург: Комвакс, 1994, с.9-14. 51. Програма розвитку автомобільного транспорту загального користування Рівненської області на 2007-2010 роки, 22 серпня 2007 року. 52. Програма розвитку автотранспортного обслуговування населення у сільській місцевості на 2007-2010 роки, 14 жовтня 2007 року. 53. Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні. Електронний ресурс: [Режим доступу]: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0128-98 54. Правила перевезення швидкопсувних вантажів (стаття 5 Статуту): офіц. текст: [09.12.2002р.зі змінами від 08.06.2011р.] – К.: Міністерство транспорту України, – 2006. (http://zakon4.rada.gov.ua); Правила перевезення швидкопсувних вантажів автомобільними транспортними засобами [Електронний ресурс] : Проект Наказу Міністерства інфраструктури України від 17 листопада 2010 р. – Режим доступу: http://www. rada.gov.ua. 54. Полякова В.В., Шаброва Н.В. Основы теории статистики Учебное пособие для вузов: М-во образования и науки РФ. Урал.фед. ун-т.- Екатеринбург, 2015.-148 с. 55. Паниотто В.И., Максименко В.С.Количественные методы в социологических исследованиях, Киев, 2003.-270 с. 56. Рассоха В.И., Власов Ю.Л. Совершенствование системы городского пассажирского транспорта на основе спроса пассажиров на транспортные средства. Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2006. Т. 3. № 11-1. С. 135-140.57. Редзюк А.М. Автомобільний транспорт України: стан, проблеми, перспективи розвитку: Монографія / Державний автотранспортний науково- дослідний інститут. – К.: ДП «Державтотранс НДІ проект», 2005. – 400 с. 58. Решетова Е.М. Стоимость времени и плата за проезд по городским дорогам Мир транспорта. 2014. Т. 12. № 6 (55). С. 108-115. 59. Семенов В..В. Инсторический анализ моделирования транспортных процессов и транспортной инфраструктуры:препринты ИМПМ им. М.В. Клдыша//В.В. Семенов, А.В. Ермаков _ М:2015. С.13. 60. Солодкий А.И.// Основные направления обеспечения эффективного функционирования улично-дорожной сети городов// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ksodd.ru/bdd/files/rtr2015/rtr2015%20solodkiy.pdf - (дата звернення: 05.02.2018). 61. Трофименко Ю.В. Транспортное планирование: формирование эффективных транспортных систем крупных городов: монография/Ю.В. Трофименко, М.Р. Якимов- М.: Логос,2013. С.17-25. 62. Троицкая H.A. Организация перевозки скоропортящихся грузов в международном сообщении. - М.: АСМАП, 1999. - 128 с. 63. Типове положення про Систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті // Перевізник. - Червень, 2004. - №7. - С 18- 20. 64. Транспортна стратегія України на період до 2020 року» Режим доступу: https://mtu.gov.ua/content/strategiya-2015.html 65. Чеботаев А. А., Ивахненко А. М., Фаддеева Е. Ю., Ошорова В. В. Исследование Федерального законодательства на предмет управления транспортным спросом в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом / // Трансп.: Наука, техн., упр./ ВИНИТИ РАН.— 2018 № 5. – С. 21- 27. 66. Черепанов В.А. / Транспорт в планировке городов: Учебник для вузов.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Строййздат, 1991.-213 С.33.67. Чеботаев А.А., Ефименко Д.Б., Ивахненко А.М., Ошорова В.В. Эколого-энергетическая эффективность пассажирских услуг в мегаполисе. Автотранспортное предприятие. 2016. № 4. С.7-14. 68. Черепанов В.А. Транспорт в планировке городов: Учебник для вузов.- 2-е издание., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1981. – 216 с. 69. Ходжаев П.Д. Некоторые аспекты оценки транспортного спроса на рынке пассажирских перевозок Вестник Педагогического университета. 2012. № 1 (44). С. 227-232. 70. Хебель К. Источники и факторы, предопределяющие величину спроса на городские транспортные услуги (на примере городов Польши)/ Вестник РГУ им. И. Канта. 2008. Вып. 3. Экономические и юридические науки. с. 89-96. 71. Шаров М. И., Зедгенизов А. В. Обследование подвижности населения в г. Иркутске (статья). Социально-экономические проблемы развития транспортных систем городов и зон их влияния / Материалы XIII международной (пятнадцатой екатеринбургской) научно-практической конференции. – Екатеринбург: Издательство АМБ, 2007 -296 с. 72. Шумский А. руководитель проекта «Пробок нет» - [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://proboknet.livejournal.com/270737.html bok.net (дата звернення 24.09.2018). 73. Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством. Учебн. для вузов/Под ред. Я. С. СОЛОМЕНКО.-М. «Издательство стандартов», 1990.-344 с. 74. Эльвик Р. Справочник по безопасности дорожного движения/ Эльвик Р, Мюсен А, Ваа Т. : под ред. Проф. В.В. Сильянова. – М.: МАДИ, 2001. – 754 с. 75. Algers, S ., Dillen,J.L., Wedlert, S. The National Swedish Value of Time Study. Swedish Institute for Transport and Communications Analysis, 1995. 76. Bates J., Gunn H., Roberts M. A model of household car ownership:part // Traffic Engineering and Control.-1978.-№11.-Р.486-481. 77. Bates J., Gunn H., Roberts M. A model of household car ownership: part 2 [text] // Traffic Engineering and Control.- 1978.- №12– P.562-566.78. Bus priority strategies and impact scenarios. (Best practice guide. Simulation results and evaluation) [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:http://www.trg.soton.ac.uk/priscilla/.(дата звернення: 19.01.2019). 79. Changes in the structure of the car ownship in Spain/Matas Anna, Raymond Josep – L Luis [text]// Transportation Research. Part A. – 2008. – № 1 – P. 187-202. 80. Dzyura, Volodymyr. Ways of improvement of the city road network functioning. Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 11-15, dec. 2016.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:275 — транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Авторська довідка Старик.doc39,5 kBMicrosoft WordView/Open
Старик.pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools