Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33994
Title: Дослідження системи транспортної логістики підприємства
Other Titles: Research of the transport logistics system of the enterprise
Authors: Нагірний, Микола Михайлович
Nagirny, Mykola
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Нагірний М.М. Дослідження системи транспортної логістики підприємства: дипломна робота магістра за спеціальністю „275 — транспортні технології (на автомобільному транспорті)“ / М.М. Нагірний. — Тернопіль: ТНТУ, 2020. — 76 с.
Bibliographic description (International): Nagirny М. Research of the transport logistics system of the enterprise: qualification work of the master on a specialty 275 − «Transport technologies (on motor transport)» / М. Nagirny . − Ternopil : TNTU, 2020. – 76 р.
Issue Date: 2020
Submitted date: 2020
Date of entry: 13-Jan-2021
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Вовк, Юрій Ярославович
Committee members: Олексюк, Василь Петрович
UDC: 656.02
Keywords: 275
транспортні технології (на автомобільному транспорті)
транспортна логістика
транспортний потік
управління транспортними потоками
transport logistics
transport flow
transport flow management
Number of pages: 76
Abstract: Нагірний М. М. Дослідження системи транспортної логістики підприємства – Рукопис. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 275.03 – транспортні технології (на автомобільному транспорті). – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, – Тернопіль, 2020. В першому розділі розглянуто теоретичні основи управління транспортними потоками підприємства, зокрема, поняття та структура систем управління логістичними транспортними потоками підприємств, напрями удосконалення системи управління транспортними потоками. В другому розділі проведено дослідження процесу управління транспортними потоками на підприємстві, проаналізовано показники діяльності підприємства, визначено чинники, що впливають на процес транспортування, проаналізовано діючу системи управління транспортними потоками підприємства. В третьому розділ розроблено заходи з удосконалення системи управління логістичними транспортними потоками підприємства, розроблено методику оцінки систем управління логістичними транспортними потоками та заходи з оптимізації маршрутів руху транспортних засобів, розраховано економічну ефективність. В четвертому розділі розглянуто заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності на транспорті. Дипломна робота викладена на 76 сторінках і містить 12 таблиць та 10 рисунків. Робота складається з вступу, 4 розділів і висновків. Для написання дипломної роботи було використано 29 літературних джерел.
Description: Роботу виконано на кафедрі автомобілів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбудеться 22 грудня 2020 р. о 10:00 годині на засіданні екзаменаційної комісії № 20 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28, навчальний корпус № 9.
Content: ВСТУП 7 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ТРАНСПОРТНИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВ 9 1.1. Поняття і структура системи управління логістичними потоками підприємства 9 1.2. Класифікація транспортних потоків в логістиці 20 1.3. Напрямки вдосконалення системи управління транспортними потоками 24 2. АНАЛІТИКО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗДІЛ. РОЗДІЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 28 2.1. Аналіз показників діяльності 28 2.2. Оцінка чинників, що впливають на процес транспортування 32 2.3. Аналіз діючої системи управління транспортними потоками 38 3. ПРОЕКТНО-РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 47 3.1. Розробка методики оцінки системи управління логістичними потоками підприємства 37 3.2. Розробка заходів оптимізації маршруту руху транспортних засобів 47 3.3. Розрахунок економічної ефективності 54 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 67 4.1. Охорона праці на автомобільному транспорті. Рекомендації 4.2. Безпека життєдіяльності та система управління безпекою дорожнього руху 67 69 ВИСНОВКИ 72 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 74
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33994
Copyright owner: Нагірний Микола Михайлович, 2020
References (Ukraine): 1. Афанасенко И. Д. Логистика снабжения : для бакалавров, магистров и аспирантов : учеб. для эконом. специальностей / И. Д. Афанасенко, В. В. Борисова. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 383 с. 2. Вовк, Ю. Я., Вовк, И. П., & Ляшук, О. Л. (2018). Интеллектуальные транспортные системы в контексте ресурсосбережения. In Автомобиле-и Тракторостроение (pp. 63-66). 3. Гаджинский А.М. Логистика: учебник для высших учебных заведений по направлению подготовки “Экономика” / А. М. Гаджинский. – Москва: Дашков и Кº, 2011. – 481 с. 4. Гаджинский А.М. Проектирование товаропроводящих систем на основе логистики [Электронный ресурс]: Учебник / А. М. Гаджинский. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. - 324 с. 5. Ивуть Р.Б. Транспортная логистика: учебно-методическое пособие для вузов / Р. Б. Ивуть, Т. Р. Кисель. – Минск: БНТУ, 2012. – 377 с. 6. Курганов В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров: учебно-практическое пособие: для студентов высших учебных заведений / Маликов О.Б. Складская и транспортная логистика в цепях поставок : для бакалавров и специалистов : учеб. пособие для вузов / О. Б. Маликов. - Гриф УМО. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 397 с. 7. Миротин Л.Б. Логистика в автомобильном транспорте : практикум / Л. Б. Миротин, Е.А. Лебедев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 238 с. 8. Миротин Л.Б. Транспортно-складские комплексы : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по направлению подготовки бакалавров "Технология транспортных процессов" / Л. Б. Миротин, А. В. Бульба, В. А. Демин. - Гриф УМО. - Москва : Академия, 2015. - 222 с. 9. Некрасов А.Г. Управление цепями поставок в транспортном комплексе : учеб. пособие для вузов / А. Г. Некрасов [и др.]. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2012. - 262 с.10. Николайчук В.Е. Логистический менеджмент : учебник [для вузов] / В. Е. Николайчук. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2011. - 979 с. 11. Николайчук В. Е. Транспортно-складская логистика : учеб. пособие [для вузов] / В. Е. Николайчук. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2011. - 451 с. 12. Руськина И.Е., Сярдова О.М. Управление логистическими потоками транспортных предприятий. эл// Экономика и социум 2016 № 5(24). 13. Руськина И.Е., Сярдова О.М. Аутсорсинг транспортных перевозок предприятий химической промышленности // Вектор науки 2015 № 1(20) 76-79. 14. Руськина И.Е., Сярдова О.М. Оптимизация маршрутов движения. эл. // Теория и практика современной науки. Электронный журнал. 2016 №5(11) 15. Секерин В.Д. Логистика : учеб. пособие для вузов / В. Д. Секерин. - Гриф УМО. - Москва : Кнорус, 2011. - 240 с. : ил. - Библиогр.: с. 232-234. - 16. Сярдова О. М. Логистика : учеб. пособие / О. М. Сярдова ; ТГУ ; Ин-т финансов, экономики и управления ; каф. "Менеджмент организации". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 135 с. 17. Фёдоров Л. С. Транспортная логистика : учеб. пособие по дисциплине специализации "Менеджмент организации" / Л. С. Фёдоров, В. А. Персианов, И. Б. Мухаметдинов ; под общ. ред. Л. С. Фёдорова. - 3-е изд., стер.; Гриф УМО. - Москва : КНОРУС, 2016. - 309 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 308309. 18. Фёдоров Л.С. Общий курс транспортной логистики: учебное пособие по дисциплине специализации специальности "Менеджмент организации" / Л. С. Фёдоров, В. А.Персианов, И. Б. Мухаметдинов. – Москва: КноРус, 2011. – 309 с. 19. Фёдоров Л.С. Общий курс транспортной логистики : учеб. пособие по дисциплине специализации специальности "Менеджмент организации" / Л. С. Фёдоров, В. А. Персианов, И. Б. Мухаметдинов ; под общ. ред. Л. С. Фёдорова. - 2-е изд., стер. ; Гриф УМО. - Москва : КНОРУС, 2016. - 309 с. 20. Щербаков В.В. Автоматизация бизнес-процессов в логистике : для бакалавров и магистров : [учеб. для вузов] / В. В. Щербаков, А. В. Мерзляк, Е. О. Коскур-Оглы. - Гриф УМО. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 463 с.21. Karpenko, O., Horbenko, A., Vovk, Y., & Tson, O. (2017). Research of the structure and trends in the development of the logistics market in Ukraine. Journal Of Sustainable Development Of Transport And Logistics, 2(2), 57-66. doi:10.14254/jsdtl.2017.2-2.5. 22. Vovk, Y. (2016). Resource-efficient intelligent transportation systems as a basis for sustainable development. Overview of initiatives and strategies. Journal Of Sustainable Development Of Transport And Logistics, 1(1), 6-10. doi:10.14254/jsdtl.2016.1-1.1 23. Grant Robert M. Contemporary Strategy Analysis, 2012. - 537 c. 24. M. Christopher: Logistics & Supply Chain Management: creating valueadding networks, Prentice Hall 2010. 25. Porter М. On Competition. / М.Портер: 2011. - 495 с 26. Strategic management, H. Igor Ansoff, Wiley, New York, 1979. No. ofpages:236. 27. Troy T. Kirby, The Duke of Wellington and the Supply System During the Peninsula War, CreateSpace Independent Publishing Platform 2014. 28. Word, J. M. Integrated Business Processes With ERP Systems (Prl) [Text] / Jeffrey Word, Simha R. Magal. – New York : John Wiley & Sons Inc 201008-16, Prl, 2010. 29. Aulin, V., Hrynkiv, A., Lyashuk, O., Vovk, Y., Lysenko, S., Holub, D., ... & Lavrentieva, O. (2020). Increasing the Functioning Efficiency of the Working Warehouse of the “UVK Ukraine” Company Transport and Logistics Center. Communications-Scientific letters of the University of Zilina, 22(2), 3-14.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:275 — транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Нагірний.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open
!Авторська_Нагірний.doc64 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools