Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33993
Title: Дослідження організації перевезень вантажів та оптимізація маршрутів розвезення
Other Titles: Research of cargo transportation organization and optimization of transportation routes
Authors: Мадай, Іван Володимирович
Madai, Ivan
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Мадай І.В. Дослідження організації перевезень вантажів та оптимізація маршрутів розвезення: дипломна робота магістра за спеціальністю „275 — транспортні технології (на автомобільному транспорті)“ / І.В. Мадай. — Тернопіль: ТНТУ, 2020. — 65 с.
Bibliographic description (International): Madai І. Research of cargo transportation organization and optimization of transportation routes: qualification work of the master on a specialty 275 − «Transport technologies (on motor transport)» / І. Madai . − Ternopil : TNTU, 2020. – 65 р.
Issue Date: 2020
Submitted date: 2020
Date of entry: 13-Jan-2021
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Тесля, Володимир Олегович
Committee members: Олексюк, Василь Петрович
UDC: 656.02
Keywords: 275
транспортні технології (на автомобільному транспорті)
організація перевезень
оптимізація
вантаж
маршрут
organization of transportation
optimization
cargo
route
Number of pages: 65
Abstract: Мадай І. В. Дослідження організації перевезень вантажів та оптимізація маршрутів розвезення – Рукопис. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 275.03 – транспортні технології (на автомобільному транспорті). – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, – Тернопіль, 2020. Робота виконана з метою аналізу і розробки шляхів оптимізації перевезень вантажів від зарубіжних постачальників до вітчизняних замовникам. У роботі розглянуті основи управління логістичною діяльністю в сфері вантажоперевезень від зарубіжних постачальників до вітчизняних замовників, вивчені організування та форми поставок товарів від зарубіжних постачальників до замовників, розглянуті особливості оцінки ефективності перевезень. Також проведено аналіз поставок товарів від зарубіжних постачальників до вітчизняних замовників, розроблені шляхи оптимізації маршрутів поставки товарів ТОВ «Заммлер Україна» від зарубіжних постачальників до вітчизняних замовників. В четвертому розділі розглянуто заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності на транспорті.
Description: Роботу виконано на кафедрі автомобілів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбудеться 24 грудня 2020 р. о 10:00 годині на засіданні екзаменаційної комісії № 20 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28, навчальний корпус № 9.
Content: ВСТУП 7 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ, ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 8 1.1. Опис актуальності дослідження методів оптимізації транспортування 8 1.2. Оцінка ефективності перевезень 12 2. АНАЛІТИКО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗДІЛ, АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ПОЛІПШЕННЯ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ 18 2.1. Характеристика підприємства 18 2.2. Аналіз організування технологічного процесу поставок товарів 28 2.3. Забезпечення екологічної безпеки при перевезенні вантажів в міжнародних напрямках 33 3. ПРОЕКТНО-РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ 39 3.1. Шляхи оптимізації вантажних перевезень 39 3.2. Розрахунок економічної ефективності реалізації запропонованих заходів 47 3.3. Аналіз використання вдосконаленої моделі транспортної проблеми 50 3.4. Еководіння. Підвищення ефективності та зменшення впливу на навколишнє середовище 50 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 52 4.1. Техніка безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах 52 4.2. Перевезення військової техніки 56 ВИСНОВКИ 58 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 60
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33993
Copyright owner: Мадай Іван Володимирович, 2020
References (Ukraine): 1. Aulin, V., Velykodnyi, D., Hrynkiv, A., Lysenko, S., Holub, D., Lyashuk, O., ... & Sokol, M. (2019). Realization of the logistic approach in the international cargo delivery system. Komunikacie, 21(2), 3-12. 2. Vovk, Y., Vovk, I., & Kraynychyn, V. Стратегія сталого розвитку транспорту України. In Actual problems of modern technologies: book of abstracts of the IV International scientific and technical conference of young researchers and students,(Ternopil, 28th-29th of November 2018.) іn 3 volumes/Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil Ivan Puluj National Technical Universtiy [and other.]. – Ternopil: PE Palianytsia VA, 2018–T. 1.–231 p. (p. 195). 3. Абрютина, М.С., Грачев, А.В. Логистика / М.С. Абрютина, А.В. Грачев. – М.: ДИС, 2016. – 256 с. 4. Алексеев, А.С. Оптимизация графика поставок при случайных задержках в пути / А.С. Алексеев // Логистика. – 2016. – № 12. – С. 48–52. 5. Андреев, В.П. Формирование эффективной транспортной логистики на АТП / В.П. Андреев // Бизнес и экономика. – 2014. – № 4. – С. 4–7. 6. Артеменко, В.Г. Анализ финансово–хозяйственной деятельности / В.Г. Артеменко. – М.: Инфра – М, 2015. – 428 с. 7. Аршинова, Л.Н. Логистика / Л.Н. Аршинова. – М.: ПРИОР, 2013. – 350 с. 8. Баранов, М.И. Международная логистика / М.И. Баранов. – М.: ФиС, 2014. – 327 с. 9. Биланова, Е.С. Системный подход в управлении современной транспортной логистикой / Е.С. Биланова. – М.: Дело. 2013. – 540 с. 10. Борисов, П.Г. Управление транспортом / П.Г. Борисов. – М.: Ника. 2014. – 540 с. 11. Бургина, О.В. Дорожное хозяйство России / О.В. Бургина. – М.: Ника. 2014. – 540 с.12. Ветров, А.А. Умная логистика транспортного предприятия / А.А. Ветров, О.А. Максимов. – М.: Ника, 2014. – 525 с. 13. Виховский, О.С. Управление автотранспортом /О.С. Виховский. – СПб.: Питер. 2016. – 380 с. 14. Вихрин, П.И. Логистика / П.И. Вихрин. – М.: ИКЦ Маркетинг, 2016. – 320 с. 15. Власова, Н.И. Управление и контроль персонала автотранспортного предприятия / Н.И. Власова. – М.: Дело, 2014. – 235 с. 16. Вовк Ю.Я. Комплексний підхід до вирішення проблем ресурсозбереження виробничих підприємств, сфери послуг та транспорту / Ю.Я. Вовк, О.Л. Ляшук, І.П. Вовк // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Транспорт: механічна інженерія, експлуатація, матеріалознавство (ТМІЕТ – 2017)", 21-22 вересня 2017 року, Херсон: ХДМА, 2017. - С. 15-16. 17. Вовк, Ю. Я., Цьонь, О. П., Вовк, І. П., Бігун, Р. А., & Зима, І. М. (2019). Безпека транспорту в контексті глобальних цілей сталого розвитку 2030: Україна. Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції (в авторській редакції),(м. Кривий Ріг, 12 листопада 2019 року). Кривий Ріг, 2019. 346 с., 68. 18. Вовк, Ю., Вовк, І., & Цьонь, О. П. (2018). Ресурсозбереження в системах транспорту та сфері послуг. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій “до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті), 296-297. 19. Гардеева, Н.А. Менеджмент / Н.А. Гардеева. – СПб.: Питер, 2013. – 940 с. 20. Герасимова, Л.В. Элементы логистической системы управления предприятием / Л.В. Герасимова. – М.: Ника, 2013. – 180 с. 21. Горбунова, Н.Г. Управление автотранспортом / Н.Г. Горбунова. – М.: Юнити, 2014. – 550 с.22. Гордеева, О.С. Формирование эффективной системы управления / О.С. Гордеева. – Тюмень: ЛигаМ, 2014. – 510 с. 23. Грачев, А.В. Логистический анализ деятельности предприятия / А.В. Грачев. – М.: ДИС, 2015. – 208 с. 24. Данилова, С.В. Менеджмент в условиях стратегических решений / С.В. Данилова. – СПб.: Феникс, 2013. – 890 с. 25. Денисова, О.В. Технология перевозок грузов в международном сообщении / О.В. Денисова. – М.: Академия, 2013. – 165 с. 26. Дубинина, А.С. Международные грузоперевозки / А.С. Дубинина. – М.: Дело, 2015. – 575 с. 27. Ефимова, О.В. Логистические процессы современного предприятия/ О.В. Ефимова. – М.: Ника, 2016. – 526 с. 28. Заварихин, Н.М. Анализ финансово–хозяйственной деятельности / Н.М. Заварихин. – М.: Академия, 2014. – 432 с. 29. Зимин, Н.Е. Логистика / Н.Е. Зимин. – М.: ЭКМОС, 2015. – 240 с. 30. Каменский, Б.И. Автомобильные дороги / Б.И. Каменский. – М.: Транспорт, 2014. –144 с. 31. Кашаев, А.И. Логистика: методы и процедуры / А.И. Кашаев. – М.: Дело, 2016. – 560 с. 32. Ковалев, В.В. Основы логистики / В.В. Ковалев. – М.: Проспект, 2016. – 448 с. 33. Ларин, А.С. Управление транспортом / А.С. Ларин. – СПб.: Питер, 2013. – 950 с. 34. Легостаева, П.А. Логистика / П.А. Легостаева. – М.: Дело, 2011. – 615 с. 35. Марков, А.М. Транспортная логистика / А.М. Марков. – М.: Академия, 2016. – 303 с. 36. Милославская, С. В. Мультимодальные и интермодальные перевозки / С.В. Милославская. – М.: Росконсульт, 2014. –368 с.37. Никифорова, Н.А. Транспортная логистика / Н.А. Никифорова. – М.: Академия, 2016. – 144 с. 38. Орлова, О.В. Сущность и значение системы управления фирмы/ О.В. Орлова. – СПб.: Питер, 2014. – 530 с. 39. Парамонова, Л.В. Элементы современного управления/ Л.В. Парамонова. – М.: Ника, 2014. – 180 с. 40. Самарцева, О.К. Логистика / О.К. Самарцева. – М.: Дело, 2014. – 245 с. 41. Титов, И.М. Организация грузоперевозок автомобильным транспортом / И.М. Титов. – М.: Юнити, 2014. – 165 с. 42. Туманов, Н.С. Автотранспорт России / Н.С. Туманов. – Самара: Гарант, 2016. – 320 с. 43. Уварова, М.В. Общая логистика / М.В. Уварова. – М.: Академия, 2014. – 660 с. 44. Уфимцев, А.В. Менеджмент / А.В. Уфимцев. – Краснодар: Экспресс, 2016. – 320 с. 45. Фадеев, А.В. Транспортная стратегия современного АТП/ А.В. Фадеев. – М.: Наука, 2013. – 370 с. 46. Филимонова, Н.Ю. Структура услуг логистических операторов / Н.Ю. Филимонова, И.М. Самошкин. – М.: Дело, 2011. – 530 с. 47. Цьонь, О. П., Ляшук, O. Л., & Вовк, Ю. Я. (2018). Особливості організації та технічного забезпечення перевезень окремих класів небезпечних вантажів автомобільним транспортом. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, (11), 76-80. 48. Черногорский, С.А. Основы логистики / С.А. Черногорский. – М.: Герда, 2016. – 276 с. 49. Яковлев, А.Н. Коммерческая логистика / А.Н. Яковлев. – СПб.: Питер, 2014. – 280 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:275 — транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мадай.pdf2,19 MBAdobe PDFView/Open
!Авторська_Мадай.doc62 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools