Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33992
Title: Розроблення технології виготовлення корпуса ЦЛ 7.171.18 з дослідженням параметричної моделі процесів тертя та зношування при різанні металів
Other Titles: Development of body TsL 7.171.18 production process including the study of parametric model of friction and wear processes under metal cutting conditions
Authors: Дудар, Павло Андрійович
Dudar, Pavlo
Bibliographic description (Ukraine): Дудар П.А. Розроблення технології виготовлення корпуса ЦЛ 7.171.18 з дослідженням параметричної моделі процесів тертя та зношування при різанні металів: кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю “131 - прикладна механіка” / П.А. Дудар – Тернопіль: ТНТУ, 2020. – 70 с.
Issue Date: 17-Dec-2020
Submitted date: 17-Dec-2020
Date of entry: 13-Jan-2021
Country (code): UA
Supervisor: Данильченко, Лариса Миколаївна
Committee members: Клендій, Володимир Миколайович
UDC: 621.9
Keywords: 131
прикладна механіка
технологія
механічне оброблення
заготовка
оснащення
корпус
technology
machining
workpiece
attachment
body
Abstract: В кваліфікаційній роботі розроблено технологію виготовлення корпуса ЦЛ 7.171.18 та спеціальне оснащення для її реалізації. Прийняті в кваліфікаційній роботі технічні рішення дали змогу підвищити якість виготовлення корпусу, зменшити працемісткість операцій механічного оброблення, скоротити витрати на виготовлення деталі. Для забезпечення безпечних умов роботи персоналу розроблено питання охорони праці і безпеки у надзвичайних ситуаціях. Наведено теоретичне узагальнення і вирішення наукової задачі, яка полягає в дослідженні параметричної моделі процесів тертя та зношування при різанні металів.
In qualifying paper the technology for manufacturing of the body TsL 7.171.18 and special attachments for its realization are designed. Technical solutions made in qualifying paper provided the possibility to increase body manufacturing quality, reduce the complexity of machining operations, minimize the cost of manufacturing parts. To secure staff working environment the comprehensive operational health and safety issues for emergencies are developed. Theoretical generalization and decision of scientific problem, which consists in study of parametric model of friction and wear processes under metal cutting conditions are resulted.
Content: Вступ 1. Аналітична частина 1.1. Дослідження стану проблеми. Актуальність наукових і прикладних досліджень в магістерській роботі 1.2. Методи вирішення поставлених задач 1.3. Висновки та формулювання задач на магістерську роботу 2. Науково-дослідна частина 2.1. Дослідження загального коефіцієнта перекриття поверхонь тертя в процесі різання 2.2. Визначення загального коефіцієнта перекриття поверхонь тертя 2.3. Побудова параметричної моделі для дослідження перебігу фрикційних процесів при обробленні різанням 2.4. Дослідження процесів теплоутворення у зоні фрикційного контакту при точінні 3. Технологічно-конструкторська частина 3.1. Призначення корпусу, його характеристика 3.2. Проектування технології виготовлення корпусу 3.2.1. Вибір способу отримання заготовки 3.2.2. Розрахунки припусків аналітичним способом 3.2.3. Розроблення операційного маршруту для проектної технології 3.2.4. Розрахунки та призначення режимів оброблення 3.3. Розрахунок кількості технологічного обладнання 3.4. Проектування спеціальних пристосувань та інструментів 3.4.1. Конструкції та принцип дії пристосувань 3.4.2. Проектування різальних інструментів 3.4.3. Вибір і розрахунок вимірювальних інструментів 4. Проєктна частина 4.1. Розрахунки чисельності основного та допоміжного персоналу на дільниці 4.2. Розрахунки виробничої площі та побудова схеми планування дільниці 5. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 5.1. Техніка безпеки на дільниці механічного цеху 5.2. Небезпечні виробничі фактори на дільниці та рекомендації щодо їх зниження Висновки Перелік посилань Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33992
Copyright owner: © Дудар Павло Андрійович, 2020
References (Ukraine): 1. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя / В.И. Анурьев. В 3-х т. Т.1. Изд. 6-е доп. – М.: Машиностроение, 1982. – 736 с. 2. Автоматизоване проектування технологічних процесів: Навчальний посібник / С.М. Соловйов, О.Л. Ніколєв, М.М. Івахненко, О.П. Гожий. – Миколаїв: Вид-во УДМТУ, 2001. – 63 с. 3. Боженко Л.І. Технологія машинобудування. Проектування технологічного спорядження: Навчальний посібник для студентів машинобудівних спеціальностей вищих закладів освіти / Л.І. Боженко. – Львів: Світ, 2001. – 296 с. 4. Боженко Л.І. Технологія машинобудування. Проектування та виробництво заготованок: Підручник / Л.І. Боженко. – Львів: Світ, 1996. – 368 с. 5. Гевко Б.М. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра / Б.М. Гевко, Ю.Б. Капаціла, І.Г. Ткаченко. – Тернопіль: Вид-во ТДТУ, 2002. – 35 с. 6. Горбатюк Є.О. Технологія машинобудування / Є.О. Горбатюк, М.П. Мазур, А.С. Зєнкін, та ін. – К.: Вид-во «Новий світ», 2009. – 360 с. 7. Добрянський С.С. Технологія машинобудування і технологічні основи машинобудування / С.С. Добрянський, В.К. Фролов, Ю.М. Малафеев, В.М. Гриценко. - К.: НТУУ «КПІ», 2007. - 72 с. 8. Данильченко Л.М., Дудар П.А. Кінцево-елементне математичне моделювання процесів різання / Л.М. Данильченко, П.А. Дудар / Збірник тез доповідей VІІІ Науково-технічної конференції. Інформаційні моделі, системи та технології – Тернопіль 09-10 грудня 2020 р. - Тернопіль: ТНТУ, 2020. С. 8-9. 9. Данильченко Л.М., Дудар П.А. Моделювання процесів стружкоутворення при різанні / Л.М. Данильченко, П.А. Дудар / Збірник тез доповідей ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій – Тернопіль 25-26 листопада 2020 р. - Тернопіль: ТНТУ, 2020. С. 63-64. 10. Данильченко Л.М., Кушнір Я.М. Дослідження імітаційно-реологічної моделі функціонально-орієнтованого проектування ТП / Збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів ТНТУ ім. І. Пулюя “Актуальні задачі сучасних технологій” 26-27 листопада 2018 р. - Тернопіль: ТНТУ, 2018. - С. 78-79. 11. Данильченко Л.М., Радик Д.Л.. Аналіз математичних моделей тертя в оборобленні тиском / Л.М. Данильченко, Д.Л. Радик / Збірник тез доповідей ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій – Тернопіль 25-26 листопада 2020 р. - Тернопіль: Вид-во ТНТУ, 2020. С. 65-66. 12. Дичковський М.Г. Технологічна оснастка. Проектно-конструкторські розрахунки пристосувань: навч. посіб. / М.Г. Дичковський. - Тернопіль: ТДТУ, 2001. - 277 с. 13. Когут М.С. Механоскладальні цехи та дільниці у машинобудуванні: Підручник/ М.С. Когут. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2000.– 352 с. 14. Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений: Учебник для вузов / В.С. Корсаков. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1983. – 277 с. 15. Мельничук П.П. Технологія машинобудування: Підручник / П.П. Мельничук, А.І. Боровик, П.А. Лінчевський, Ю.В. Петраков. – Житомир: Вид-во ЖДТУ, 2005. - 835 с. 16. Паливода Ю.Є., Дячун А.Є., Лещук Р.Я. Інструментальні матеріали, режими різання і технічне нормування механічної обробки: навчальний посібник. Тернопіль: Вид. ТНТУ, 2019. - 240 с. 17. Пилипець М.І., Данильченко Л.М., Ткаченко І.Г. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Організація виробництва». Тернопіль: ТНТУ, 2018. - 60 с. 18. Руденко П.О. Проектування технологічних процесів у машинобудуванні: Навчальний посібник / П.О. Руденко. – К.: Вища школа, 1993. – 414 с. 19. Соловйов С.М. Автоматизоване проектування технологічних процесів: Навчальний посібник / С.М. Соловйов, О.Л. Ніколаєв, М.М. Івахненко, О.П. Гожий. – Миколаїв: УДМТУ, 2001. – 63 с. 20. Справочник технолога-машиностроителя в 2-х томах Т1. Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова – 4-е изд. переработанное и дополненное – М.: Машиностроение, 1986. – 656 с. 21. Yousif Duhair. Investigation of machining parameters in the design of cnc technologies / Danylchenko L., Yousif Duhair. Book of abstract of the International scientific and technical student’s conference “Fundamental and applied sciences. Actual guestions” 26th-27th of April 2018. – Ternopil: TNTU, 2018. – P. 203-204.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom_Dudar_P_2020.pdf1,76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools