Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33991
Title: Розроблення технології виготовлення коробки клапанної УН 41 112 з вдосконаленням методики вибору технологій та дослідження ефективності виготовлення гвинтових заготовок
Other Titles: Development of valve box UN 41 112 production process including the improvement of technology choice procedure and the study of screw workpieces making efficiency
Authors: Ткач, Святослав Миколайович
Tkach, Sviatoslav
Bibliographic description (Ukraine): Ткач С.М. Розроблення технології виготовлення коробки клапанної УН 41 112 з вдосконаленням методики вибору технологій та дослідження ефективності виготовлення гвинтових заготовок: кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю “131 - прикладна механіка” / С.М. Ткач. – Тернопіль: ТНТУ, 2020. – 77 с.
Issue Date: 17-Dec-2020
Submitted date: 17-Dec-2020
Date of entry: 13-Jan-2021
Country (code): UA
Supervisor: Радик, Дмитро Леонідович
Committee members: Дзюра, Володимир Олексійович
UDC: 621.9
Keywords: 131
прикладна механіка
технологічний процес
режими різання
заготовка
технологічність
верстат
technological process
cutting speeds
workpiecе
manufacturability
machine tool.
Abstract: В кваліфікаційній роботі розроблено технологію виготовлення коробки клапанної УН 41 112 та спеціальні верстатні пристрої для її реалізації. Прийняті в кваліфікаційній роботі інженерні рішення дали змогу підвищити якість виготовлення деталі і зменшити підготовчо-заключний час на операціях, забезпечили концентрацію операцій а також скорочення затрат на виготовлення деталі. Для забезпечення безпечних умов роботи персоналу розроблено питання охорони праці і безпеки у надзвичайних ситуаціях. Наведено теоретичне узагальнення і вирішення наукової задачі, що полягає в дослідженні ефективності виготовлення гвинтових заготовок.
In qualifying paper the technology for manufacturing of valve box UN 41 112 and special machine-tool fixtures for its realization are designed. Engineering solutions made in qualifying paper provided the possibility to increase part manufacturing quality and minimize operation setting-up time, ensured operations concentration and reduction in manufacturing prime cost. To secure staff working environment the comprehensive operational health and safety issues for emergencies is developed. Theoretical generalization and decision of scientific task, that consists in study of screw workpieces making efficiency.
Content: Вступ 1 Аналітична частина 1.1 Аналіз стану питання за літературними та іншими джерелами. Актуальність теми роботи. 1.2 Методи вирішення поставленої проблеми. 1.3 Висновки та постановка задач на кваліфікаційну роботу 2 Науково-дослідна частина 2.1 Характеристика об’єкту або предмету дослідження. 2.2 Оброблення результатів досліджень. 2.3 Аналіз і узагальнення отриманої інформації. 2.4 Висновки та пропозиції щодо використання результатів виконаних досліджень. 3 Технологічно-конструкторська частина 3.1 Службове призначення та характеристика об’єкту виробництва. Аналіз його технологічності. 3.1.1 Службове призначення деталі. Аналіз технічних умов. 3.1.2 Аналіз технологічності конструкції деталі. 3.1.3 Визначення типу та організаційної форми виробництва. 3.1.4 Аналіз існуючого (базового) технологічного процесу виготовлення деталі. 3.2 Розроблення маршрутно-операційного технологічного процесу виготовлення виробу з вибором заготовок, технологічного обладнання, оснащення, інструментів. 3.2.1 Вибір методу отримання заготовки. 3.2.2 Вибір технологічних баз. 3.2.3 Структурний аналіз і синтез 2-х варіантів технологічного маршруту механічної обробки. 3.2.4 Визначення припусків та між операційних розмірів. 3.2.5 Вибір ріжучого і вимірювального інструменту. 3.2.6 Розрахунок режимів різання. 3.2.7 Технічне нормування розробленого технологічного процесу 3.3. Визначення кількості обладнання. Розроблення планів компонування цеху та розміщення обладнання на дільниці. 3.3.1 Визначення річної трудоємності механічної обробки та виробничої програми дільниці. 3.3.2 Розрахунок кількості основного та допоміжного обладнання 3.3.3 Визначення числа працюючих за категоріями. 3.3.4 Розробка компоновочного плану дільниці та плану розміщення обладнання 3.4 Конструювання спеціального оснащення, інструментів 3.4.1 Пристрій на операцію 005 – карусельно-фрезерна (принцип дії, розрахунок на точність). 3.4.2 Пристрій на операцію 010 – агрегатна (установ А) (вибір структурної схеми, структурний аналіз і компоновка). 3.4.3 Розрахунок пристосування на точність операції 010 – агрегатна (установ Б). 3.4.4 Розрахунок сили затиску, параметрів привода. 3.4.5 Загальний опис конструкції пристосування на операцію 010 – агрегатна і його техніко-економічне обґрунтування, розрахунок на міцність. 3.4.6 Розробка спеціального ріжучого інструмента. 3.4.7 Вибір і розрахунок транспортних і вантажопіднімальних засобів. 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 4.1 Характеристика дільниці механічного оброблення деталі з точки зору охорони праці. 4.2 Дія електромагнітного імпульсу на елементи виробництва і міри захисту. Висновки Перелік посилань Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33991
Copyright owner: © Ткач Святослав Миколайович, 2020
References (Ukraine): 1. Аксимов Н.Ф., Благов Б.Н. Проектитрование литых деталей. – М.: Машиностроение, 1967. – 272 с. 2. Аистров М.А. Приспособления для металлорежущих станков. – Л.: Машиностроение, 1975. – 654 с. 3. Бабун В.В. Дипломное проектитрование технологии машиностроение – Минск: Высшая школа, 1979. – 464 с. 4. Бобров В.Д. езание металлов самовращающимися резцами. – М.: Машиностроение, 1972. – 214 с. 5. Власов А.Ф. Удаление пыли и стружки от режущих инструментов. – М.: Машиностроение, 1982. – 240 с. 6. Виноградов Б.В. Безопасность труда и производственная санитария в машиностроение. – М.: Машгиз, 1963. – 264 с. 7. Воротникова В.В. Организация и нормирование труда при многостаночном обслуживании. – М.: Економика, 1975. – 128 с. 8. Горбацевич А.Ф. Курсовое проектитрование по технологии машиностроения. – Минск: Высшая школа, 1975. – 288 с. 9. Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков. – Л.: Машиностроение, 1979. – 304 с. 10. Демянюк Ф.С. Технологические основы поточно-автоматизированого производства. – М.: Высшая школа, 1986. – 700 с. 11. Добрыднев И.С. Курсовое проектирование по предмету технология машиностроения. – М.: Машиностроение, 1985. – 184 с. 12. Долин Т.А. Справочник по технике безопасности. – М.: Енергия, 1973. – 488 с. 13. Единый тарифно-квалификационный справочник безопасности. – М.: Енергия, 1973. – 448 с. 14. Корсаков, В.С. Основы технологии машиностроения. – М.: Высшая школа, 1974 – 336 с. 15. Коновалов Е.Г. Прогрессивные схемы ротационного резания металлов. – Минск: Наука и техника, 1972. – 270 с. 16. Косилова А.Г., Мещеряков Р.К. Точность обработки заготовки и припуски в машиностроении. Справочник. – М. Машиностроение,1976. – 288 с. 17. Косилова А.Г., Мещеряков Р.К. Справочник технолога-машиностроителя / под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985. – Т.1. – 656 с. 18. Косилова А.Г., Мещеряков Р.К. Справочник технолога машиностроителя / под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985. – Т.2. – 496 с. 19. Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1971. 20. Маталин А.Н. Справочник технолога-машиностроителя. Т.1. М.: Машиностроение, 1970. 21. Маталин А.Н. Справочник технолога-машиностроителя. Т.2. М.: Машиностроение, 1972. 22. Нефедов Н.А. Дипломное проектитрование в машиностроительных техникумах. – Минск: Высшая школа, 1986. 23. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках. Часть 1. М.: Машиностроение, 1974. – 416 с. 24. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках. Часть 2. М.: Машиностроение, 1974. – 200 с. 25. Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного, на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного для технического нормирования станочных работ. – М.: Машиностроение, 1974. – 422 с. 26. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. – К.: Вища школа, 1993. – 556 с. 27. Режимы резания металлов. Справочник / под ред. Брановського Ю.В. Издание третье. – М.: Машиностроение, 1972. – 407 с. 28. Справочник конструктора-машиностроителя / под ред. В.И. Анурьева. – М.: Машиностроение, 1979. – Т1. – 736 с. 29. Справочник конструктора-машиностроителя / под ред. В.И. Анурьева. – М.: Машиностроение, 1979. – Т2. – 736 с. 30. Справочник металлиста / под ред. М.П. Новикова и П.Н. Орлова. – М.: Машгиз, 1964. – Т4. – 720 с. 31. Технологічні основи формотворення різнопрофільних гвинтових заготовок / Б.М. Гевко, М.І. Пилипець, В.В. Васильків, Д.Л. Радик. – Тернопіль: Вид-во ТДТУ ім. І. Пулюя, 2009. – 457 с. – ISBN 966-305-014-4. 32. Багатоваріантні структури класифікації функціонально конструктивних та технологічних особливостей виконання різнопрофільних гвинтових заготовок / М.І.Пилипець, В.В.Васильків, Д.Л.Радик // Сільськогосподарські машини. Зб. наук. ст. – Луцьк: ЛДТУ. – 2001.- Вип. 8. - С. 204 - 213. 33. Васылькив В.В. Показатель технологичности изготовления винтовых заготовок методом гибки полосы на ребро / В.В. Васылькив, М.Д. Радык // Тезисы докладов Всеукраинской научнотехнической конференции “Современные информационные технологии, средства автоматизации и электропривод”. - Донбасская государственная машиностроительная академия.- [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://itp.dn.ua/razdel-8/2012-12-10-07-00-27.html. 34. Гевко Б.М Дослідження основних технічних протиріч проектування технологічних процесів виготовлення гвинтових елементів [Текст] / Гевко Б.М, В.В. Васильків // Вісник ХДТУСГ: Технічний сервіс АПК, техніка та технології у сільськогосподарському машинобудуванні. - Харків: ХДТУС. – 2004. – Вип. 23. – С.80 - 84. 35. Ткач С.М. Дослідження ефективності виготовлення гвинтових заготовок деталей машин / С.М. Ткач, Д.Л. Радик // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей ІX міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 25–26 листопада 2020.). - Тернопіль : ТНТУ, 2020. – Ст.135-136.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom_Tkach_S_2020.pdf3,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools