Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33990
Title: Розроблення технології виготовлення вала пустотілого 05.200.001 з дослідженням процесу поверхневого зміцнення робочих поверхонь методом обкатування
Other Titles: Development of hollow shaft 05.200.001 production process including the study of working surface strengthening by rolling
Authors: Фик, Юрій Михайлович
Fyk, Yurii
Bibliographic description (Ukraine): Фик Ю.Я. Розроблення технології виготовлення вала пустотілого 05.200.001 з дослідженням процесу поверхневого зміцнення робочих поверхонь методом обкатування: кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю “131 - прикладна механіка” / Ю.Я. Фик. – Тернопіль: ТНТУ, 2020. – 71 с.
Issue Date: 17-Dec-2020
Submitted date: 17-Dec-2020
Date of entry: 13-Jan-2021
Country (code): UA
Supervisor: Радик, Дмитро Леонідович
Committee members: Левкович, Михайло Геннадійович
UDC: 621.9
Keywords: 131
прикладна механіка
технологічний процес
механічний цех
оснащення
процес обкатування
technological process
mechanical shop
equipments
rolling process
Abstract: В кваліфікаційній роботі розроблено технологію виготовлення вала пустотілого 05.200.001та спеціальні верстатні пристрої для її реалізації. Прийняті в кваліфікаційній роботі інженерні рішення дали змогу підвищити якість виготовлення деталі і зменшити підготовчо-заключний час на операціях, забезпечили концентрацію операцій а також скорочення затрат на виготовлення деталі. Для забезпечення безпечних умов роботи персоналу розроблено питання охорони праці і безпеки у надзвичайних ситуаціях. Наведено теоретичне узагальнення і вирішення наукової задачі, що полягає в дослідженням процесу поверхневого зміцнення робочих поверхонь методом обкатування.
In qualifying paper the technology for manufacturing of the hollow shaft 05.200.001 and special machine-tool fixtures for its realization are designed. Engineering solutions made in qualifying paper provided the possibility to increase part manufacturing quality and minimize operation setting-up time, ensured operations concentration and reduction in manufacturing prime cost. To secure staff working environment the comprehensive operational health and safety issues for emergencies is developed. Theoretical generalization and decision of scientific task, that consists in study of working surface strengthening by rolling.
Content: Вступ 1 Аналітична частина 1.1. Аналіз стану питання за літературними та іншими джерелами. Актуальність теми роботи 1.2. Методи вирішення поставленої проблеми 1.3. Висновки та постановка задач на кваліфікаційну роботу 2 Науково-дослідна частина 2.1 Характеристика об’єкту або предмету дослідження 2.2. Оброблення результатів досліджень 2.3. Аналіз і узагальнення отриманої інформації 2.4 Висновки та пропозиції щодо використання результатів виконаних досліджень 3 Технологічно-конструкторська частина 3.1 Службове призначення та характеристика об’єкту виробництва. Аналіз його технологічності 3.1.1 Службове призначення деталі. 3.1.2 Аналіз технічних умов 3.1.3 Аналіз технологічності конструкції деталі 3.1.4 Аналіз базового технологічного процесу 3.2 Розроблення маршрутно-операційного технологічного процесу виготовлення виробу з вибором заготовок, технологічного обладнання, оснащення, інструментів 3.2.1 Характеристика типу та організаційної форми виробництва 3.2.2 Вибір методу одержання заготовки 3.2.3 Вибір технологічних баз 3.2.4 Вибір варіанту технологічного маршруту механічного оброблення 3.2.5 Визначення припусків на оброблення та розмірів заготовки 3.2.6 Вибір різального, вимірювального та допоміжного інструменту 3.2.7 Визначення режимів оброблення 3.2.8 Визначення технічних норм часу. 3.3. Визначення кількості обладнання. Розроблення планів компонування цеху та розміщення обладнання на дільниці. 3.3.1 Визначення кількості обладнання, побудова графіків завантаження і використання обладнання 3.3.2 Розроблення компоновочного плану дільниці та плану розміщення обладнання. 3.4 Конструювання спеціального оснащення, інструментів 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 4.1. Характеристика дільниці механічного оброблення деталі з точки зору техніки безпеки 4.2 Розрахунок штучного освітлення дільниці 4.3 Заходи щодо захисту працюючих від шкідливих та вибухонебезпечних речовин Висновки Перелік посилань Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33990
Copyright owner: © Фик Юрій Михайлович, 2020
References (Ukraine): 1. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т. – М.: Машиностроение, 1980. 2 Бабей Ю.И. Поверхностное упрочнение металлов / Ю.И. Бабей, Б.И. Бутаков, В.Г. Сысоев. – К.: Наукова думка, 1995. – 256 с. 3. Боженко Л.І. Технологія виробництва заготовок в машинобудуванні. – К.: УМК ВО, 1990. – 264 с. 4. Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков. – М.: Машиностроение, 1979. – 303 с. 5. Егоров М.Е. Основы проектирования машиностроительных заводов. – М.: Высшая школа, 1969. – 480 с. 6. Канарчук В.Е., Токаренко В.М., Балабашов А.Н. Основы проектирования и реконструкции механических цехов и участков машиностроительных и ремонтных производств. – К.: Вища школа, 1988. – 224 с. 7. Карташов С.А. Технология машиностроения. К.: Вища школа, 1984. – 271 с. 8. Курсовое проектирование по технологии машиностроения / Под ред. А.Ф. Горбацевича. – Минск: Высшая школа, 1983. – 256 с. 9. Обработка металлов резанием. Справочник технолога / Под ред. А.А. Панова. – М.: Машиностроение, 1988. – 736 с. 10. Общемашиностроительные нормативы вспомогательного времени обслуживания рабочих мест и подготовительно-заключительное время для технического нормирования станочных работ. Крупносерийное производство. М.: Машиностроение, 1974. - 136 с. 11. Охрана труда в машиностроении / Под ред. Е.Я. Юдина. – М.: Машиностроение, 1983. – 432 с. 12. Расчеты экономической эффективности новой техники. Справочник / под ред. К.М. Великанова. – Л.: Машиностроение, 1990. – 448 с. 13. Режимы резания. Справочник / Под общ. ред. Ю.В. Барановского. М.: Машиностроение, 1973. – 407 с. 14. Руденко П.О. Проектування технологічних процесів у машинобуду-ванні. – К.: Вища школа, 1993. – 416 с. 15. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т.1 / Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985. – 656 с. 16. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т.2 / Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985. – 389 с. 17. Фик Ю.М.Вдосконалення процесу виконання кільцевих канавок на циліндричних поверхнях методом обкатування / Ю.М. Фик , Д.Л. Радик // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей ІX міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 25–26 листопада 2020.). - Тернопіль : ТНТУ, 2020. – Ст.139.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom_Fyk_Y_2020.pdf2,67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools