Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33981
Title: Розроблення технології виготовлення деталей: ковпачок регулятора 12707010099, штуцер 95.00.352, гніздо пробки 3170707009 з дослідженням закономірностей формування теплових потоків в зоні різання при точінні
Other Titles: Development of some parts production process: regulating device cap 12707010099, pipe connection 95.00.352, lug seat 3170707009 including the study of principles of heat flows formation in cutting area under turning conditions
Authors: Захарків, Олександр Миколайович
Zakharkiv, Oleksandr
Bibliographic description (Ukraine): Захарків О. М. Розроблення технології виготовлення деталей: ковпачок регулятора 12707010099, штуцер 95.00.352, гніздо пробки 3170707009 з дослідженням закономірностей формування теплових потоків в зоні різання при точінні “131 - прикладна механіка” / О. М. Захарків. – Тернопіль : ТНТУ, 2020. – 80 с.
Issue Date: 17-Dec-2020
Submitted date: 17-Dec-2020
Date of entry: 10-Jan-2021
Country (code): UA
Supervisor: Пилипець, Михайло Ількович
Committee members: Пилипець, Оксана Михайлівна
UDC: 621.9
Keywords: 131
прикладна механіка
теплоутворення
операція
технологічний процес
режими різання
оснащення
heat generation
operation
technological process
cutting modes
equipment
Abstract: В кваліфікаційній роботі розроблено технології виготовлення деталей: ковпачок регулятора 12707010099, штуцер 95.00.352, гніздо пробки 3170707009 та спеціальні верстатні пристрої для їх реалізації. Прийняті в кваліфікаційній роботі інженерні рішення дали змогу підвищити якість виготовлення деталей та зменшити підготовчо-заключний час на операціях, забезпечили концентрацію операцій а також скорочення затрат на виготовлення деталі. Для забезпечення безпечних умов роботи персоналу розроблено питання охорони праці і безпеки у надзвичайних ситуаціях. Наведено теоретичне узагальнення і вирішення наукової задачі, що полягає в дослідженні процесу теплоутворення при виконанні токарних операцій.
In qualifying paper are development of some parts production process: regulating device cap 12707010099, pipe connection 95.00.352, lug seat 3170707009 and special machine-tool fixtures for their realization are designed. Engineering solutions made in qualifying paper provided the possibility to increase part manufacturing quality and minimize operation setting-up time, ensured operations concentration and reduction in manufacturing prime cost. To secure staff working environment the comprehensive operational health and safety issues for emergencies is developed. Theoretical generalization and decision of scientific task, that consists in study of the heat generation process during turning operations.
Content: ВСТУП 1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 1.1 Аналіз стану питання за літературними та іншими джерелами. Актуальність теми роботи 1.2 Методи вирішення поставлених задач 1.3 Висновки та постановка задач на кваліфікаційну роботу 2 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА 2.1 Характеристика об’єкту або предмету дослідження 2.2 Оброблення результатів досліджень 2.3 Аналіз і узагальнення отриманої інформації 2.4 Висновки та пропозиції щодо використання результатів виконаних досліджень 3 ТЕХНОЛОГІЧНО-КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА 3.1 Службове призначення та характеристики об’єкту виробництва 3.2 Розроблення технологічного процесу виготовлення виробу 3.3 Визначення кількості обладнання 3.4 Конструювання спеціального оснащення та інструменту 4 ПРОЄКТНА ЧАСТИНА 4.1 Визначення основних і допоміжних площ цеху 4.2 Розробка планів компонування цеху та розміщення обладнання на дільниці 5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 5.1 Охорона праці 5.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33981
Copyright owner: © Захарків Олександр Миколайович, 2020
References (Ukraine): 1. Антонюк В.С. Теплові явища при обробці матеріалів різанням / В.С. Антонюк, С.Ан. Клименко і С.А. Клименко. – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – 156 с. – Бібліогр. : с. 149-155. – 300 пр. ISBN 978-966-622-655-9 2. Бондаренко С.Г. Розмірні розрахунки механоскладального виробництва: Навчальний посібник – К.: ІСДО, 1993 – 544с. 3. Григурко І. О., Брендуля М. Ф., Доценко С. М. Технологія машинобудування. Дипломне проектування : навч. посіб. Львів : Новий світ, 2011. 768 с. 4. Дичковський М. Г. Технологічна оснастка. Проектно-конструкторські розрахунки пристосувань: навч. посіб. Тернопіль : ТДТУ, 2001. 277 с. 5. Жарков Н. В., Прокди Р. Г., Финков М. В. AutoCAD 2014 : посібник. Санкт-Петербург : Наука и техника, 2014. 624 с. 6. Екологія та охорона навколишнього середовища: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2002. – 203с. 7. Капаціла Ю. Б., Комар Р. В., Дячун А. Є. Механоскладальні дільниці та цехи : навч. посіб. Тернопіль : ТНТУ, 2016. 40 с. 8. Капаціла Ю. Б., Комар Р. В. Проектування машинобудівних виробництв : навч. посіб. Тернопіль : ТНТУ, 2017. 40 с. 9. Локтев А. Д. Общемашиностроительные нормативы режимов резания : справочник. В 2 т. Москва : Машиностроение, 1991. 10. Митрофанов С. П. Груповий метод обробки деталей. – М.: Машиностроение, 1976 – 288с. 11. Міренський І.Г. Основи технології машинобудування: навч. посіб. Харків: ХНАМГ, 2007. 275 с. 12. Орлов П.І. Основи конструювання. Довідник в 3-ох книгах. Вир. ІІ-ге перероблене і доп. – М.: Машинобудування, 1977 – Кн1 – 623с. з іл.; Кн2 – 574с. з іл.; Кн3 – 360с. з іл.; 13. Петраков Ю В. Автоматичне управління процесами обробки матеріалів різанням. УкрНДІАТ, К.: 2004.– 384 с. 14. Пилипець О.М., Захарків О.М. Формування теплових потоків в процесі точіння Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції до 60 річчя з дня заснування ТНТУ та 175 річчя з дня народження Івана Пулюя, – Тернопіль 14–15 травня 2020 року: ТНТУ, 2020. С. 104. 15. Резников А. Н. Тепловые процессы в технологических системах / А.Н. Резников, Л. А. Резников // М.: Машиностроение, 1990. – 288 с. 16. Рудь В.Д. Курсове проектування з технології машинобудування: Навчальний посібник – К.: ІСДО, 1996 – 300с. 17. Руденко П.О. Проектування технологічних процесів у машинобудування: Навчальний посібник. – К.; Вища школа, 1993 - 414с. 18. Справочная книга по охране труда в машиностроении / Г.В. Беткобеков, Н.Н. Борисова, В.Н. Короткое; Под общ. ред. О.Н.Русона. -Л.: Машиностроение. 19. Хоменко Ж.М. Аналіз можливостей використання середовищ комп’ютерної математики для розв’язку задач оптимізації систем// Вісник – Житомир: ЖДТУ, 2018. Вип. № 2 (82). – С. 174-178. 20. Якимов О. В. Теплофізика механічної обробки: Підручник / О. В. Якимов, А. В. Усов, Л. Т. Слободяник, Д. В. Іоргачов // Одеса: Астропринт, 2000. – С. 256. 21. R.N. Arnold, The mechanism of tool vibration in the cutting of steel, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers 154 - 1946. - P. 261-284. 22. E. Turkes, S. Orak, S. Neseli, Linear analysis of chatter vibration and stability for orthogonal cutting in turning // Journal of Refractory Metals and Hard Materials - 2011. - P. 163-169. 23. G. Totis, M. Sortino. Robust Analysis of Stability in Internal Turning // Proceda Engeneering. - 2014. - Vol. 69. - P. 1306-1315.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom_Zakharkiv_O_2020.pdf2,93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools