Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33980
Title: Розроблення технології виготовлення корпуса ОЛВ52.122 з дослідженням програмних продуктів для моделювання процесів обробки матеріалом тиском
Other Titles: Development of body OLV 52.122 production process including the study of software for the material pressure shaping modeling
Authors: Головатий, Олександр Ігорович
Golovatyi, Olexandr
Bibliographic description (Ukraine): Головатий О. І. Розроблення технології виготовлення корпуса ОЛВ52.122 з дослідженням програмних продуктів для моделювання процесів обробки матеріалом тиском : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю “131 - прикладна механіка” / О. І. Головатий. – Тернопіль : ТНТУ, 2020. – 88 с.
Issue Date: 17-Dec-2020
Submitted date: 17-Dec-2020
Date of entry: 9-Jan-2021
Country (code): UA
Supervisor: Васильків, Василь Васильович
Committee members: Ярема, Ігор Теодорович
UDC: 621.9
Keywords: 131
прикладна механіка
технологія
механічна обробка
заготовка
пристрій
корпус
technology
machining
workpiece
fixture
body
DEFORM
Abstract: У роботі проаналізовано програмні продукти для комп’ютерного моделювання процесів обробки матеріалів тиском, визначено їх переваги та недоліки, запропоновано методику їх вибору для технологічного бюро машинобудівного підприємства. Показано доцільність та обґрунтованість використання програми DEFORM. Розроблено ТП виготовлення корпусу ОЛВ52.122 з використанням програмного продукту «ТехноПро» та спроектовано верстатне спорядження для його реалізації, систематизовано заходи щодо забезпечення умов праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях для використання такої технології.
The software products for computer modeling of the processes of processing materials by pressure and their advantages and disadvantages were analyzed. A method for their selection for the technological bureau of a machine-building enterprise was proposed. The expediency and validity of using the DEFORM program is shown. The technological process for the manufacture of the OLV52.122 hull was developed using the software product "TechnoPro" and machine equipment for its implementation was designed, measures to ensure labor conditions and safety in emergency situations for the use of this technology were systematized.
Content: ВСТУП 1. Аналітична частина 1.1 Аналіз стану питання за патентно-літературними джерелами 1.2 Аналіз технологічності конструкції деталі 1.3 Висновки і постановка задачі на магістерську роботу 2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА 2.1 Методи моделювання процесів обробки металів тиском (МПОТ) 2.2 Методика комп’ютерного моделювання процесів обробки металів тиском 2.3 Вибір програмного продукту для вирішення задач ОМТ 2.4. Використання програмного продукту "MPRIORITY 1.0" для вибору програмного продукту для дослідження технологічних операцій обробки металів тиском 2.5 Програмний продукт DEFORM. Основні етапи роботи 2.6 Висновки до розділу 3 ТЕХНОЛОГІЧНО-КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА 3.1 Встановлення типу та організаційної форми виробництва 3.2 Вибір способу отримання заготовки 3.3 План вибору технологічних баз 3.4 Автоматизований синтез маршруту обробки деталі 3.5 Розрахунок припусків і міжопераційних розмірів, проектування заготовки 3.6 Розмірний аналіз технологічного процесу 3.7 Вибір різального та вимірювального інструменту 3.8 Розрахунок режимів різання 3.9 Технічне нормування спроектованого ТП 3.10 Вибір технологічного устаткування з визначенням ефективності його використання 3.11 Розрахунок сил затиску і визначення основних параметрів механізмів затиску деталі на операціях ТП 3.12 План дільниці цеху 3.13 Висновки до розділу 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 4.1 Аналіз умов праці 4.2 Організаційно-технічні рішення з гігієни праці та виробничої санітарії 4.2.1. Мікроклімат 4.2.2 Освітлення 4.2.3.Вібрації 4.3 Організаційно-технічні рішення щодо забезпечення безпечної роботи 4.3.1 Електробезпека 4.3.2. Безпека виробничих процесів і обладнання 4.3.3 Протипожежні заходи 4.3.4 Розрахунок рівня шуму на дільниці. Заходи для його зниження 4.4 Застосування основних способів ведення рятувальних робіт на промислових підприємствах 4.5 Висновки до розділу Висновки Перелік посилань Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33980
Copyright owner: © Головатий Олександр Ігорович, 2020
References (Ukraine): 1. Ансерев М.А. Приспособление для металлорежущих станков. Справочник, изд. 5-е – М.: Машиностроение, 1966.-652 с. 2. Анурьев В.И. Справочник конструктора – машиностроителя: в 3-х т.: Т.2. -8-е. изд. перераб. и доп. Под. ред. И.Н. Жестковой. – М.: Машиностроение, 2001. – 912 с. 3. Аксененко А.Ю., Коробова Н.В., Дмитриев А.М. Анализ различных методов разработки процесса изготовления корпусных деталей комбинированным выдаливанием // Компьютерные исследования и моделирование, 2014, т. 6, № 6, с. 967-974 4. Безопасность производительных процесов: Справочник / Под общ. Ред. С.В.Белова. – М.: Машиностроение, 1985. - 448с. 5. Белов И. В. Использование программной системы MPRIORITY для принятия оптимального решения // Молодой ученый. — 2014. — №8. — С. 67-71. 6. Васильків В.В., Паращук В.Р., Головатий О.І. До питання вибору програмного продукту для моделювання процесів обробки металів тиском. Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї-гаука-виробництво: зб. тез доповідей XIX міжнар. наук.-практ. конф. (Суми, 25–26 листоп. 2020.). – С.70-73. 7. Губський С.О., Чухліб В.Л., Біба М.В., та ін. Порівняння результатів моделювання прокатки в різних САЕ-системах // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технології в машинобудуванні, , № 19 (1344) 2019- С. 69-72. 8. Горбацевич А. Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: учебное пособие для вузов. – 5-е изд. М.: Альянс, 2007. – 256 с. 9. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования. − М.: Изд-во стандартов, 1990. 10. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. − М.: Изд-во стандартов, 1991. 11. ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов. Изменение №1 от 01.07.1988. 12. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. – М.: Издательство стандартов, 1976, 25с. 13. ДБН В.1.1.7-2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека об′єктів будівництва. − К.: Держбуд України, 2003. 14. ДБН В.2.2-27:2010. Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення. − К.: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2010. 15. ДБН В.2.5-27-2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. – К.: Мінбуд України, 2006. 16. ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування. – К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2013. 17. Дипломне проектування по технології машинобудування. Під ред.. В.В. Бабук. – Минск: Высшая школа, 1979.-462 с. 18. Дичковський М. Г. Технологічна оснастка. Проектно-конструктор-ські розрахунки пристосувань: навч. посіб. Тернопіль : ТДТУ, 2001. 277 с. 19. Добробнев И.С. Курсовое проектирование по предмету «Технология машиностроения». – М.: Машиностроение, 1985-184с. 20. Допуски и посадки : справочник в 2 ч. / [Мягков В. Д., Палей М. А., Романов А. Б. и др.]. — Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, Ч. 2.— 1983. — 448 с. 21. Допуски и посадки. Справочник в 2 ч. / [Мягков В. Д., Палей М. А., Романов А. Б. и др.]. — Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, Ч. 1. — 1983. — 543 с. 22. ДСН 3.3.6.037-99. Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. – К.: Держстандарт, 1999. 23. ДСН 3.3.6.039-99. Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації. – К.: Держстандарт, 1999. 24. ДСН 3.36.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. – К.: Держстандарт, 1999. – 31 с. 25. ДСП 173-96. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. № 379/1404. 26. Житецький В.Ц., Джиги рей В.С., Мельников О.В., Основи охорони праці. Навчальний посібник – Видання 4-те доп., Львів, вид-во «Афіша», 2000. 27. Капаціла Ю. Б., Комар Р. В. Проектування машинобудівних виробництв: методичні вказівки до курсової роботи для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія». Тернопіль: ТНТУ, 2017. 40 с. 28. К вопросу выбора программных продуктов для моделирования процессов обработки металлов давлением / Реж. дост.: http://naukarus.com/k-voprosu-vybora-programmnyh-produktov-dlya-modelirovaniya-protsessov-obrabotki-metallov-davleniem 29. Компьютерное моделирование процессов обработки металлов. Численные методы / В.Н. Данченко, А.А. Миленин, В.И. Кузьменко, В.А. Гринкевич. – Днепропетровск: «Системные технологии», 2005. – 448 с. 30. Мамаев В.С., Осипов Е.Г. Основы проектирования машиностроительных заводов. М.: Машиностроение, 1974. – 290 с. 31. Методичні вказівки до лабораторної роботи №4 на тему: ″Оптимізаційний синтез технічних систем на основі використання теорії нечітких множин″ з дисципліни ″Наукові дослідження і теорія експерименту″ / Укладачі: Васильків В.В., Радик Д.Л. — Тернопіль : ТНТУ , 2011 — 21 с. 32. НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. – К.: Укр. НДІПБ, 2007. 33. Общемашиностроительные норативы времени и режимов резания для нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с программным управлениум. Часть ІІ. Нормативы режимов резания. — М. : Экономика, 1990. — 473 с. 34. Общестроительные нормативы вспомагательного времени на обслуживание рабочего места, на работы выполняемые на МРС. НИИ Маш.-М., 1978.-314с. 35. Основы техники безопасности и противопожарной техники в машиностроении. Под ред. Гладких П.А. – М.: Машиностроение. 1966. – 288с. 36. Паливода Ю. Є., Ткаченко І. Г., Капаціла Ю. Б., Гевко Ів. Б. Технологія оброблення корпусних деталей : навч. посіб. Тернопіль : ТНТУ, 2016. 156 с. 37. Пістун І.П., Трунова І.О., Стець Р.Є. Охорона праці в галузі машинобудуванні: навчальний посібник. Суми: Университетская книга, 2011. – 557 с. 38. Правила заповнення основних форм технологічних документів: навчально-методичний посібник. Уклад. Пилипець М.І, Ткаченко І.Г., Левкович М.Г., Васильків В.В., Радик Д.Л. – Тернопіль: Вид-во ТДТУ ім. І. Пулюя, 2009. – 110 с. 39. Программные системы поддержки принятия оптимальных решений MPRIORITY 1.0. URL: http://www.tomakechoice.com/mpriority.html (дата звернення 10.11.2019). 40. СН 181-70. Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий. – М.: Стройиздат, 1972. 41. Справочник нормовщика. Под. ред. Ахумова А.В. – Л.: Машиностроение, 1986. – 324 с. 42. Справочник по охране труда на промышленном предприятии / К.Н. Ткачук и др.. – К.: Техника, 1991. – 285с. 43. Справочник по технике безопасности Под ред. П.Д. Долина.-М.: Энергоиздат, 1982.-800с. 44. Справочник технолога-машиностроителя В2-х томах Т.2. Под. ред Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. – М.: Машиностроение, 1985 – 657 с. 45. Справочник технолога-машиностроителя. В2-х томах Т.1. Под. ред Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. – М.: Машиностроение, 1985 – 657 с. 46. Спровачник по гигикне труда. Под ред. Карпова Б.Д., Ковшило В.Е. –Л.: Медецина, 1976, 536с. 47. Терміни та визначення в технічній творчості та наукових дослідженнях. Методичний посібник. Уклад. Пилипець М.І, Васильків В.В., Радик Д.Л. Тернопіль: Вид.-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2011. – 256 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom_Golovatyi_O_2020.pdf4,5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools