Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33978
Title: Розроблення технології виготовлення корпуса ПС-10.02.024 з дослідженням технології фрезерування з круглими різальними пластинам
Other Titles: Development of body PC-10.02.024 production process including the study of milling procedure with round cutting plates
Authors: Каташинський, Віталій Володимирович
Katashynskyi, Vitalii
Bibliographic description (Ukraine): Каташинський В. В. Розроблення технології виготовлення корпуса ПС-10.02.024 з дослідженням технології фрезерування з круглими різальними пластинами : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю “131 - прикладна механіка” / В. В. Каташинський. – Тернопіль : ТНТУ, 2020. – 79 с.
Issue Date: 17-Dec-2020
Submitted date: 17-Dec-2020
Date of entry: 9-Jan-2021
Country (code): UA
Supervisor: Комар, Роман Васильович
Committee members: Олексюк, Василь Петрович
UDC: 621.9
Keywords: 131
прикладна механіка
технологія
фрезерування
круглі різальні пластини
пристрій
корпус
technology
milling
round cutting plates
fixture
body
Abstract: У кваліфікаційній роботі розроблено технологію виготовлення корпуса ПС-10.02.024 та спеціальні верстатні пристрої для її реалізації. Прийняті в кваліфікаційній роботі інженерні рішення дали змогу підвищити якість виготовлення деталі і зменшити підготовчо-заключний час на операціях, забезпечили концентрацію операцій а також скорочення затрат на виготовлення деталі. Для забезпечення безпечних умов роботи персоналу розроблено питання охорони праці і безпеки у надзвичайних ситуаціях. Наведено теоретичне узагальнення і вирішення наукової задачі, що полягає в дослідженні процесів фрезерування з круглими різальними пластинами.
In qualifying paper the technology for manufacturing of the body PC-10.02.024 and special machine-tool fixtures for its realization are designed. Engineering solutions made in qualifying paper provided the possibility to increase part manufacturing quality and minimize operation setting-up time, ensured operations concentration and reduction in manufacturing prime cost. To secure staff working environment the comprehensive operational health and safety issues for emergencies is developed. Theoretical generalization and decision of scientific task, that consists in study of milling procedure with round cutting plates.
Content: Вступ 1 Аналітична частина 1.1 Аналіз стану питання за літературними та іншими джерелами. Актуальність теми роботи 1.2 Методи вирішення поставленої проблеми 1.3 Висновки та постановка задач на кваліфікаційну роботу 2 Науково-дослідна частина 2.1 Характеристика об’єкту або предмету дослідження 2.2 Обробка результатів досліджень 2.3 Аналіз і узагальнення отриманої інформації 2.4 Висновки та пропозиції щодо використання результатів досліджень 3 Технологічно-конструкторська частина 3.1 Службове призначення та характеристики об’єкту виробництва 3.2 Розроблення технологічного процесу виготовлення виробу 3.3 Визначення кількості обладнання 3.4 Конструювання спеціального оснащення та інструменту 4 Проєктна частина 4.1 Визначення основних і допоміжних площ цеху 4.2 Розробка планів компонування цеху та розміщення обладнання на дільниці 5 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях Висновки Перелік посилань Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33978
Copyright owner: © Каташинський Віталій Володимирович, 2020
References (Ukraine): 1. Silent Tools для фрезерования : веб-сайт. URL: http:// www.sandvik.coromant.com (дата звернення: 14.09.2020). 2. Milling Cutters : веб-сайт. URL: http:// www.secotools.com (дата звернення: 14.09.2020). 3. Фрезерный инструмент : веб-сайт. URL: http:// www. taegutec.com.ua (дата звернення: 15.09.2020). 4. Catalogs for Milling : веб-сайт. URL: http:// www.guhring.de (дата звернення: 15.09.2020). 5. Фрезерування криволінійних поверхонь : веб-сайт. URL: http:// www.iscar.com.ua (дата звернення: 15.09.2020). 6. Експериментальне дослідження шорсткості обробленої торцевим фрезеруванням поверхні фрезою з круглими вставками при різних швидкостях подачі: веб-сайт. URL: http://rits.khpi.edu.ua/article/view/2078-7405.2020.92.11 (дата звернення: 15.09.2020). 7. Мельничук П. П. Визначення і аналіз факторів, стримуючих широке впровадження торцевого фрезерування інструментом з надтвердих матеріалів / П.П. Мельничук, В.Ю. Лоєв // Процеси механічної обробки в машинобудуванні. Збірник наукових праць ЖДТУ. – 2010. – Вип. 9. – С. 105–112. 8. Каташинський В. Фрезерування з круглими ріжучими пластинами : Матеріали ІІІ Міжнародної студентської науково-технічної конференції «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання». Тернопіль : ТНТУ, 2020. С.85. 9. Боженко Л. І. Технологія машинобудування. Проектування та виробництво заготованок : підручник / Л. І. Боженко. – Львів : Світ, 1996. – 368 с. 10. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. Москва : Машиностроение, 1985. 11. Бялік О. М., Черненко В. С., Писаренко В. М.,. Москаленко Ю. Н. Металознавство : підручник. Київ : Політехніка, 2018. 384 с. 12. Григурко І. О., Брендуля М. Ф., Доценко С. М. Технологія машинобудування. Дипломне проектування : навч. посіб. Львів : Новий світ, 2011. 768 с. 13. Паливода Ю. Є., Ткаченко І. Г., Капаціла Ю. Б. Технологія оброблення корпусних деталей : навч. посіб. Тернопіль : ТНТУ, 2016. 156 с. 14. Режимы резания металлов : Справочник / Под ред. Ю. В. Барановского. М.: Машиностроение, 1972. 409 с. 15. Багрова І. В. Нормування праці : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2003. 212 с. 16. Капаціла Ю. Б., Комар Р. В. Проектування машинобудівних виробництв : навч. посіб. Тернопіль : ТНТУ, 2017. 40 с. 17. Павлище В. Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. К.: Вища школа, 1993. 556 с. 18. Пістун І. П. Охорона праці в галузі машинобудуванні : навч. посіб. Суми : Университетская книга, 2011. 557 с. 19. Франчук B. C. Цивільна оборона : навч. посіб. Вид. 2-ге, доп. Львів : Афіша, 2001. 336 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom_Katashynskyi_V_2020.pdf4,61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools