Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33975
Title: Розроблення технології виготовлення півмуфти КС6Б-48.607 з дослідженням процесу формоутворення гвинтових гофрованих заготовок
Other Titles: Development of half coupling КС6В-48.607 production process including the study of spiral corrugated blanks forming process
Authors: Собчук, Іван Ярославович
Sobchuk, Ivan
Bibliographic description (Ukraine): Собчук І. Я. Розроблення технології виготовлення півмуфти КС6Б-48.607 з дослідженням процесу формоутворення гвинтових гофрованих заготовок : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю “131 - прикладна механіка” / І. Я. Собчук. – Тернопіль : ТНТУ, 2020. – 70 с.
Issue Date: 17-Dec-2020
Submitted date: 17-Dec-2020
Date of entry: 9-Jan-2021
Country (code): UA
Supervisor: Дячун, Андрій Євгенович
Committee members: Ляшук, Олег Леонтійович
UDC: 621.9
Keywords: 131
прикладна механіка
технологія
механічна обробка
заготовка
пристрій
півмуфта
technology
machining
workpiece
fixture
half coupling
Abstract: В кваліфікаційній роботі розроблено технологію виготовлення півмуфти КС6Б-48.607 та спеціальні верстатні пристрої для її реалізації. Прийняті в кваліфікаційній роботі інженерні рішення дали змогу підвищити якість виготовлення деталі і зменшити підготовчо-заключний час на операціях, забезпечили концентрацію операцій а також скорочення затрат на виготовлення деталі. Для забезпечення безпечних умов роботи персоналу розроблено питання охорони праці і безпеки у надзвичайних ситуаціях. Наведено теоретичне узагальнення і вирішення наукової задачі, що полягає в дослідженні процесу формоутворення гвинтових гофрованих заготовок.
In qualifying paper the technology for manufacturing of the half coupling КС6В-48.607 and special machine-tool fixtures for its realization are designed. Engineering solutions made in qualifying paper provided the possibility to increase part manufacturing quality and minimize operation setting-up time, ensured operations concentration and reduction in manufacturing prime cost. To secure staff working environment the comprehensive operational health and safety issues for emergencies is developed. Theoretical generalization and decision of scientific task, that consists in study of of spiral corrugated blanks forming process.
Content: Вступ 1 Аналітична частина 1.1. Аналіз стану питання 1.2. Службове призначення та характеристика об’єкту виробництва 1.3. Висновки та постановка задач 2 Науково-дослідна частина 2.1 Дослідження силових параметрів процесу формоутворення гвинтових гофрованих заготовок 2.2. Визначення методом кінцевих елементів напружень та деформацій, що виникають на робочих інструментах під час формоутворення гвинтових гофрованих заготовок 2.3. Висновки 3 Технологічно-конструкторська частина 3.1. Вибір способу одержання заготовки 3.2. Формування технологічного процесу 3.3. Визначення припусків на оброблення 3.4. Визначення режимів різання та технічних норм часу 3.5. Розрахунок пристосування 3.6. Проектування шпоночної протяжки 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 4.1. Основні правила техніки безпеки під час роботи на шліфувальних і заточних верстатах 4.2. Наслідки аварійних ситуацій на виробництві Висновки Перелік посилань Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33975
Copyright owner: © Собчук Іван Ярославович, 2020
References (Ukraine): 1. Кухарський О. М., Кущак І. В. Методичний посібник до курсового проекту по курсу “Технологія машинобудування”. Тернопіль, 2001. 58 с. 2. Классификатор ЕСКД. Иллюстрированный определитель деталей. Классы 71,72,73,74,75,76 (в отдельных книгах). М.: Издательство стандартов, 1986. 235 с. 3. Орлова П. Н., Скороходова Е. А. Краткий справочник металлиста. М.: Машиностроение, 1986. 456 с. 4. Боженко Л. І. Технологія виробництва заготовок у машинобудуванні. Київ: НМК ВО, 1990. 264 c. 5. Дьячков В. Б. Специальные металлорежущие станки общемашиностроительного применения: справочник. М.: Машиностроение, 1983. 328 с. 6. Косилова А. Г., Мещеряков Р. К. Справочник технолога-машиностроителя: в 2-х т. М. : Машиностроение, 1985. Т. 2. 496 с. 7. Кухарський, О. М., Кузьмін М. І. Визначення припусків табличним методом. Тернопіль : Видавництво ТДТУ, 2004. 135 с. 8. Паливода Ю. Є., Кухарський О. М. Визначення припусків розрахунково-аналітичним методом, Тернопіль, 2003. 81 с. 9. Косилова А.Г., Мещеряков Р. К. Справочник технолога-машиностроителя: в 2-х т. М. : Машиностроение, 1985. Т. 1. 1986. 656 с. 10. Барановский Ю. В. Режимы резания металлов. М.: Машиностроение, 1972. 258 с. 11. Паливода Ю. Є., Ткаченко І. Г., Капаціла Ю. Б., Гевко Ів. Б. Технологія оброблення корпусних деталей : навч. посіб. Тернопіль : ТНТУ, 2016. 156 с. 12. Горбацевич А. Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. Минск: Вышэйшая школа, 1975. 288 с. 13. Итин А. М., Родичев Ю. Я. Наладка и эксплуатация токарных многошпиндельных полуавтоматов. М. : Машиностроение, 1977. 136 с. 14. Ансеров М. А. Приспособления для металлорежущих станков. М.: Машиностроение, 1966. 650 с. 15. Горошкин А. К. Приспособления для металлорежущих станков. Справочник. М.: Машиностроение, 1965. 461 с. 16. Кухарський О. М. Методичні вказівки на тему “Проектування калібра-пробки, калібра-скоби” для виконання конструкторської частини дипломного проекту. Тернопіль, 2005. 17. Жидецький В. Ц., Джигирей В. Ц., Мельников О. В. Основи охорони праці : навчальний посібник. Львів: Афіша, 2000. 350 с. 18. Жидецький В. Ц. Практикум із охорони праці : еавчальний посібник. Львів: Афіша, 2000. 349 с. 19. Паливода Ю. Є., Ткаченко І. Г., Капаціла Ю. Б. Технологія оброблення валів : навч. посіб. Тернопіль : ТНТУ, 2016. 198 с. 20. Паливода Ю.Є., Дячун А.Є., Лещук Р.Я. Інструментальні матеріали, режими різання і технічне нормування механічної обробки : навчальний посібник. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. 240 с. 21. Драган А. П. Теоретичні передумови технологічного процесу виготовлення гвинтових гофрованих заготовок. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2007. 186 с. 22. Дячун А.Є. Обґрунтування параметрів технологічного процесу виготовлення профільних гвинтових заготовок. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування. – Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. 2008. 208 с. 23. Зубцов М. Е. Листовая штамповка / Зубцов М. Е. Л. : Машиностроение, 1980. 432 с. 24. Попов Е. А. Основы теории листовой штамповки / Попов Е. А. М. : Машиностроение, 1980. 348 с. 25. Дячун А.Є. Дослідження способу формоутворення профільних гвинтових заготовок / А.Є. Дячун, І.Я. Cобчук, В.П. Михайлюк // Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів “Актуальні задачі сучасних технологій”, 25-26 листопада 2020 р. : тези доп. – Тернопіль, 2020. ﷓ С. 91. 26. Дячун А. Є. Методичний посібник з виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія обробки типових деталей та складання машин» / А. Є. Дячун, Ю. Б. Капаціла, Ю. Є. Паливода, І. Г. Ткаченко. Тернопіль : ТНТУ, 2016. 75 с. 27. Дичковський М. Г. Технологічна оснастка. Проектно-конструкторські розрахунки пристосувань: навч. посіб. Тернопіль : ТДТУ, 2001. 277 с. 28. Пилипець М. І., Данильченко Л. М., Ткаченко І. Г. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Організація виробництва». Тернопіль : ТНТУ, 2018. 60 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom_Sobchuk_I_2020.pdf3,5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools