Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33974
Title: Розроблення технології виготовлення штока 1244.1412.014 з дослідженням процесу токарної обробки перервних поверхонь
Other Titles: Development of plunger 1244.1412.014 production process including the study of discontinuous surface turning
Authors: Костюк, Олександр Олександрович
Kostiuk, Oleksandr
Bibliographic description (Ukraine): Костюк О. О. Розроблення технології виготовлення штока 1244.1412.014 з дослідженням процесу токарної обробки перервних поверхонь : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю “131 - прикладна механіка” / О. О. Костюк. – Тернопіль : ТНТУ, 2020. – 70 с.
Issue Date: 17-Dec-2020
Submitted date: 17-Dec-2020
Date of entry: 9-Jan-2021
Country (code): UA
Supervisor: Пилипець, Михайло Ількович
Committee members: Кобельник, Володимир Романович
UDC: 621.9
Keywords: 131
прикладна механіка
технологія
механічна обробка
заготовка
пристрій
шток
technology
machining
workpiece
fixture
plunger
Abstract: В кваліфікаційній роботі розроблено технологію виготовлення штока 1244.1412.014 та спеціальні верстатні пристрої для її реалізації. Прийняті в кваліфікаційній роботі інженерні рішення дали змогу підвищити якість виготовлення деталі і зменшити підготовчо-заключний час на операціях, забезпечили концентрацію операцій а також скорочення затрат на виготовлення деталі. Для забезпечення безпечних умов роботи персоналу розроблено питання охорони праці і безпеки у надзвичайних ситуаціях. Наведено теоретичне узагальнення і вирішення наукової задачі, що полягає в дослідженні процесу токарної обробки перервних поверхонь.
In qualifying paper the technology for manufacturing of the plunger 1244.1412.014 and special machine-tool fixtures for its realization are designed. Engineering solutions made in qualifying paper provided the possibility to increase part manufacturing quality and minimize operation setting-up time, ensured operations concentration and reduction in manufacturing prime cost. To secure staff working environment the comprehensive operational health and safety issues for emergencies is developed. Theoretical generalization and decision of scientific task, that consists in study of discontinuous surface turning.
Content: Вступ 1 Аналітична частина 1.1. Аналіз стану питання 1.2. Службове призначення деталі 1.3. Висновки та постановка задач 2 Науково-дослідна частина 2.1. Дослідження динаміки процесу токарної обробки перервних поверхонь 2.2. Експериментальні дослідження стійкості різців при токарній обробці заготовки з перервною циліндричною поверхнею 2.3. Висновки 3 Технологічно-конструкторська частина 3.1. Вибір способу одержання заготовки 3.2. Формування технологічного процесу 3.3. Визначення припусків на оброблення 3.4. Визначення режимів різання 3.5. Розрахунок пристосування 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 4.1. Стандарти, міждержавні стандарти, санітарні та будівельні норми, якими керується підприємство при роботі з охорони праці 4.2. Забезпечення стійкості виробничих об’єктів Висновки Перелік посилань Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33974
Copyright owner: © Костюк Олександр Олександрович, 2020
References (Ukraine): 1. Кухарський О. М., Кущак І. В. Методичний посібник до курсового проекту по курсу “Технологія машинобудування”. Тернопіль, 2001. 58 с. 2. Классификатор ЕСКД. Иллюстрированный определитель деталей. Классы 71,72,73,74,75,76 (в отдельных книгах). М.: Издательство стандартов, 1986. 235 с. 3. Орлова П. Н., Скороходова Е. А. Краткий справочник металлиста. М.: Машиностроение, 1986. 456 с. 4. Боженко Л. І. Технологія виробництва заготовок у машинобудуванні. Київ: НМК ВО, 1990. 264 c. 5. Дьячков В. Б. Специальные металлорежущие станки общемашиностроительного применения: справочник. М.: Машиностроение, 1983. 328 с. 6. Косилова А. Г., Мещеряков Р. К. Справочник технолога-машиностроителя: в 2-х т. М. : Машиностроение, 1985. Т. 2. 496 с. 7. Кухарський, О. М., Кузьмін М. І. Визначення припусків табличним методом. Тернопіль : Видавництво ТДТУ, 2004. 135 с. 8. Паливода Ю. Є., Кухарський О. М. Визначення припусків розрахунково-аналітичним методом, Тернопіль, 2003. 81 с. 9. Косилова А.Г., Мещеряков Р. К. Справочник технолога-машиностроителя: в 2-х т. М. : Машиностроение, 1985. Т. 1. 1986. 656 с. 10. Барановский Ю. В. Режимы резания металлов. М.: Машиностроение, 1972. 258 с. 11. Паливода Ю. Є., Ткаченко І. Г., Капаціла Ю. Б., Гевко Ів. Б. Технологія оброблення корпусних деталей : навч. посіб. Тернопіль : ТНТУ, 2016. 156 с. 12. Горбацевич А. Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. Минск: Вышэйшая школа, 1975. 288 с. 13. Итин А. М., Родичев Ю. Я. Наладка и эксплуатация токарных многошпиндельных полуавтоматов. М. : Машиностроение, 1977. 136 с. 14. Ансеров М. А. Приспособления для металлорежущих станков. М.: Машиностроение, 1966. 650 с. 15. Горошкин А. К. Приспособления для металлорежущих станков. Справочник. М.: Машиностроение, 1965. 461 с. 16. Кухарський О. М. Методичні вказівки на тему “Проектування калібра-пробки, калібра-скоби” для виконання конструкторської частини дипломного проекту. Тернопіль, 2005. 17. Жидецький В. Ц., Джигирей В. Ц., Мельников О. В. Основи охорони праці : навчальний посібник. Львів: Афіша, 2000. 350 с. 18. Жидецький В. Ц. Практикум із охорони праці : еавчальний посібник. Львів: Афіша, 2000. 349 с. 19. Паливода Ю. Є., Ткаченко І. Г., Капаціла Ю. Б. Технологія оброблення валів : навч. посіб. Тернопіль : ТНТУ, 2016. 198 с. 20. Паливода Ю.Є., Дячун А.Є., Лещук Р.Я. Інструментальні матеріали, режими різання і технічне нормування механічної обробки : навчальний посібник. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. 240 с. 21. R.Pavel, K.Sinram, D.Combs, Michael H.Deis, I.Marinescu Surface Quality and Tool Wear in Interrupted Hard Turning of 1137 Steel Shafts, 2002. 22. Дячун А.Є. Обґрунтування параметрів технологічного процесу виготовлення профільних гвинтових заготовок. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування. – Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. 2008. 208 с. 23. Пилипець М. І. Науково-технологічні основи виробництва навивних заготовок деталей машин: дис. д-ра техн. наук : 05.02.08 / Михайло Ількович Пилипець. Львів, 2002. 445 с. 24. Гевко Б. М. Технология изготовления спиралей шнеков / Гевко Б. М. – Львов : Вища школа, 1986. – 128 с. 25. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: дис. кандидата техн. наук : 05.02.08 / Новосад Іван Ярославович. – Тернопіль, 2007. – 229 с. 26. Гупка А.Б. Технологічне забезпечення виготовлення гвинтових стрічкових заготовок з вигнутим профілем. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. 2016. 198 с. 27. R. Suresh, S. Basavarajappa. Turning of Hardened H13 Steel with Interrupted and Continuous Surfaces using Multilayer Coated Carbide Tool 5 th International & 26th All India Manufacturing Technology, Design and Research Conference (AIMTDR 2014) December 12th–14th, 2014, IIT Guwahati, Assam, India 25-1 28. Пилипець М.І. Дослідження деформації розточної оправки під час обробки наскрізного отвору / М.І. Пилипець, В.І. Щербань, О.О. Костюк // Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів “Актуальні задачі сучасних технологій”, 25-26 листопада 2020 р. : тези доп. – Тернопіль, 2020. ﷓ С. 91. 29. Дячун А. Є. Методичний посібник з виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія обробки типових деталей та складання машин» / А. Є. Дячун, Ю. Б. Капаціла, Ю. Є. Паливода, І. Г. Ткаченко. Тернопіль : ТНТУ, 2016. 75 с. 30. Дичковський М. Г. Технологічна оснастка. Проектно-конструкторські розрахунки пристосувань: навч. посіб. Тернопіль : ТДТУ, 2001. 277 с. 31. Пилипець М. І., Данильченко Л. М., Ткаченко І. Г. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Організація виробництва». Тернопіль : ТНТУ, 2018. 60 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom_Kostiuk_O_2020.pdf2,68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools