Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33972
Title: Розроблення технології виготовлення корпуса АЛАЯ 731.114.014 з дослідженням процесу фрезерування поверхонь торцевою фрезою
Other Titles: Development of body ALAYA 731.114.014 production process including the study of surface milling by a face mill
Authors: Решетуха, Арсен Богданович
Reshetuha, Arsen
Bibliographic description (Ukraine): Решетуха А. Б. Розроблення технології виготовлення корпуса АЛАЯ 731.114.014 з дослідженням процесу фрезерування поверхонь торцевою фрезою : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю “131 - прикладна механіка” / А. Б. Решетуха. – Тернопіль : ТНТУ, 2020. – 70 с.
Issue Date: 17-Dec-2020
Submitted date: 17-Dec-2020
Date of entry: 9-Jan-2021
Country (code): UA
Supervisor: Дичковський, Михайло Григорович
Committee members: Клендій, Володимир Миколайович
UDC: 621.9
Keywords: 131
прикладна механіка
технологія
механічна обробка
заготовка
пристрій
корпус
technology
machining
workpiece
fixture
body
Abstract: В кваліфікаційній роботі розроблено технологію виготовлення корпуса АЛАЯ 731.114.014 та спеціальні верстатні пристрої для її реалізації. Прийняті в кваліфікаційній роботі інженерні рішення дали змогу підвищити якість виготовлення деталі і зменшити підготовчо-заключний час на операціях, забезпечили концентрацію операцій а також скорочення затрат на виготовлення деталі. Для забезпечення безпечних умов роботи персоналу розроблено питання охорони праці і безпеки у надзвичайних ситуаціях. Наведено теоретичне узагальнення і вирішення наукової задачі, що полягає в дослідженні процесу фрезерування поверхонь торцевою фрезою.
In qualifying paper the technology for manufacturing of the body ALAYA 731.114.014 and special machine-tool fixtures for its realization are designed. Engineering solutions made in qualifying paper provided the possibility to increase part manufacturing quality and minimize operation setting-up time, ensured operations concentration and reduction in manufacturing prime cost. To secure staff working environment the comprehensive operational health and safety issues for emergencies is developed. Theoretical generalization and decision of scientific task, that consists in study of of surface milling by a face mill is resulted.
Content: Вступ 1 Аналітична частина 1.1. Аналіз стану питання 1.2. Службове призначення деталі 1.3. Висновки та постановка задач 2 Науково-дослідна частина 2.1. Дослідження динаміки процесу фрезерування плоскої поверхні торцевою фрезою 2.2. Експериментальні дослідження шорсткості поверхні після фрезерування торцевою фрезою 2.3. Висновки 3 Технологічно-конструкторська частина 3.1. Аналіз технологічності конструкції деталі 3.2. Вибір способу одержання заготовки 3.3. Формування технологічного процесу 3.4. Визначення припусків на оброблення 3.5. Визначення режимів різання 3.6. Розрахунок і вибір приводу пристосування 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 4.1. Основні санітарно-гігієнічні вимоги до території підприємств і розташування будівель і споруд 4.2. Основні рятувальні роботи при надзвичайних ситуаціях Висновки Перелік посилань Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33972
Copyright owner: © Решетуха Арсен Богданович, 2020
References (Ukraine): 1. Кухарський О. М., Кущак І. В. Методичний посібник до курсового проекту по курсу “Технологія машинобудування”. Тернопіль, 2001. 58 с. 2. Классификатор ЕСКД. Иллюстрированный определитель деталей. Классы 71,72,73,74,75,76 (в отдельных книгах). М.: Издательство стандартов, 1986. 235 с. 3. Орлова П. Н., Скороходова Е. А. Краткий справочник металлиста. М.: Машиностроение, 1986. 456 с. 4. Боженко Л. І. Технологія виробництва заготовок у машинобудуванні. Київ: НМК ВО, 1990. 264 c. 5. Дьячков В. Б. Специальные металлорежущие станки общемашиностроительного применения: справочник. М.: Машиностроение, 1983. 328 с. 6. Косилова А. Г., Мещеряков Р. К. Справочник технолога-машиностроителя: в 2-х т. М. : Машиностроение, 1985. Т. 2. 496 с. 7. Кухарський, О. М., Кузьмін М. І. Визначення припусків табличним методом. Тернопіль : Видавництво ТДТУ, 2004. 135 с. 8. Паливода Ю. Є., Кухарський О. М. Визначення припусків розрахунково-аналітичним методом, Тернопіль, 2003. 81 с. 9. Косилова А.Г., Мещеряков Р. К. Справочник технолога-машиностроителя: в 2-х т. М. : Машиностроение, 1985. Т. 1. 1986. 656 с. 10. Барановский Ю. В. Режимы резания металлов. М.: Машиностроение, 1972. 258 с. 11. Паливода Ю. Є., Ткаченко І. Г., Капаціла Ю. Б., Гевко Ів. Б. Технологія оброблення корпусних деталей : навч. посіб. Тернопіль : ТНТУ, 2016. 156 с. 12. Горбацевич А. Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. Минск: Вышэйшая школа, 1975. 288 с. 13. Итин А. М., Родичев Ю. Я. Наладка и эксплуатация токарных многошпиндельных полуавтоматов. М. : Машиностроение, 1977. 136 с. 14. Ансеров М. А. Приспособления для металлорежущих станков. М.: Машиностроение, 1966. 650 с. 15. Горошкин А. К. Приспособления для металлорежущих станков. Справочник. М.: Машиностроение, 1965. 461 с. 16. Кухарський О. М. Методичні вказівки на тему “Проектування калібра-пробки, калібра-скоби” для виконання конструкторської частини дипломного проекту. Тернопіль, 2005. 17. Жидецький В. Ц., Джигирей В. Ц., Мельников О. В. Основи охорони праці : навчальний посібник. Львів: Афіша, 2000. 350 с. 18. Жидецький В. Ц. Практикум із охорони праці : еавчальний посібник. Львів: Афіша, 2000. 349 с. 19. Паливода Ю. Є., Ткаченко І. Г., Капаціла Ю. Б. Технологія оброблення валів : навч. посіб. Тернопіль : ТНТУ, 2016. 198 с. 20. Паливода Ю.Є., Дячун А.Є., Лещук Р.Я. Інструментальні матеріали, режими різання і технічне нормування механічної обробки : навчальний посібник. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. 240 с. 21. https://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/knowledge/milling/pages/face-milling.aspx 22. Степчин Я.А. Особливості динаміки процесів високошвидкісного торцевого фрезерування / Я.А.Степчин // Вісник ЖДТУ. ﷓ 2015. № 4 (75). С. 69-74. 23. Мельничук П.П. Теоретико-технологічне обґрунтування можливостей обробки плоских поверхонь деталей торцевим лезовим інструментом, оснащеним надтвердими матеріалами, замість шліфування / П.П. Мельничук, В.Ю. Лоєв // Вісник Хмельницького національного університету, №3, 2014 (213). С. 164-172. 24. Глембоцька Л.Є. Підвищення продуктивності оброблення плоских поверхонь деталей з важкооброблюваних матеріалів шляхом застосування торцевих фрез із ступінчастим розташуванням ножів. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти –Житомирський державний технологічний університет, 2018. 21 с. 25. Oguzhan Tuysuz. Prediction of cutting forces in three and five-axis ball-end milling with tool indentation effect. A thesis master of applied science, The University of British Columbia, 2012, 140 p. 26. Дичковський М.Г. Дослідження моменту різання при фрезеруванні плоскої поверхні / М.Г. Дичковський, А.Б. Решетуха, І.В. Головатий // Матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів “Актуальні задачі сучасних технологій”, 25-26 листопада 2020 р. : тези доп. – Тернопіль, 2020. ﷓ С. 91. 27. Дячун А. Є. Методичний посібник з виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія обробки типових деталей та складання машин» / А. Є. Дячун, Ю. Б. Капаціла, Ю. Є. Паливода, І. Г. Ткаченко. Тернопіль : ТНТУ, 2016. 75 с. 28. Дичковський М. Г. Технологічна оснастка. Проектно-конструкторські розрахунки пристосувань: навч. посіб. Тернопіль : ТДТУ, 2001. 277 с. 29. Пилипець М. І., Данильченко Л. М., Ткаченко І. Г. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Організація виробництва». Тернопіль : ТНТУ, 2018. 60 с. 30. Диня В. І. Підвищення ефективності виготовлення деталей приводних механізмів односторонньої дії: дис. ... кандидата техн. наук : 05.02.08. Тернопіль, 2012. 191 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom_Reshetuha_A_2020.pdf2,66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools