Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33888
Title: Дослідження системи комунікацій публічної організації, на прикладі Великоберезовицької селищної ради
Other Titles: An investigation of the communication system of a public organization, on the example of Velykoberezovytsia village council
Authors: Кульчицька, Олександра Климівна
Kulchytska O. K.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Кульчицька О. К. Дослідження системи комунікацій публічної організації, на прикладі Великоберезовицької селищної ради : дипломна робота магістра за спеціальністю „281 — публічне управління та адміністрування“ / О. К. Кульчицька. — Тернопіль : ТНТУ, 2020. — 91 с.
Bibliographic description (International): Kulchytska O. K. An investigation of the communication system of a public organization, on the example of Velykoberezovytsia village council : master's thesis in the specialty "281 - public administration and administration" / O. K. Kulchytska. - Ternopil : TNTU, 2020. - 91 p.
Issue Date: 22-Dec-2020
Submitted date: 15-Dec-2020
Date of entry: 30-Dec-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Машлій, Галина Богданівна
UDC: 35.078.3 : 316.776 (477)
Keywords: 281
публічне управління та адміністрування
комунікації
органи місцевого самоврядування
зв’язки з громадськістю
система комунікацій органів місцевого самоврядування
опитування
communications
local self-government bodies
public relations
local self-government communication system
polls
Abstract: Об’єктом дослідження є процес забезпечення публічних комунікацій суб’єктів місцевого самоврядування. Предмет дослідження– теоретико-методологічні та практичні аспекти системи публічних комунікацій публічної організації на прикладі Великоберезовицької селищної ради. Мета дослідження - дослідження теоретичних підходів та розробка практичних рекомендацій щодо напрямів підвищення ефективності системи публічних комунікацій Великоберезовицької селищної ради. Методи дослідження: аналізу, синтезу, системно-структурний, функціональний, порівняння.
Content: Вступ 8 Розділ 1 Теоретичні основи системи комунікацій публічної організації.11 1 Концептуальні засади сутності комунікацій у системі публічного управління.11 1.2. Наукові підходи до класифікації комунікацій .18 1.3 Напрями підвищення ефективності комунікацій у публічних організаціях..22 Розділ 2 Аналізування системи комунікацій Великоберезовицької селищної ради.28 2.1 Загальна характеристика діяльності селищної ради..28 2.2 Аналізування внутрішніх та зовнішніх комунікацій органу місцевого самоврядування.33 2.3 Аналіз роботи селищної ради з поданими зверненнями.46 Розділ 3 Удосконалення системи комунікацій Великоберезовицької селищної ради..56 3.1 Покращення процесу управління комунікаціями селищної ради шляхом введення посади PR-менеджера .56 3.2 Дослідження перспектив впровадження електронного урядування та електронного документообігу в селищній раді ..63 3.3 Заходи із вдосконалення веб-сайту Великоберезовицької селищної ради 69 Розділ 4 Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях.76 4.1 Організація охорони праці у Великоберезовицькій селищній раді.76 4.2 Організація оповіщення населення смт. Велика Березовиця у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.79 Висновки та пропозиції.83 Бібліографія 86 Додатки.92
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33888
Copyright owner: © Кульчицька О. К., 2020
References (Ukraine): БІБЛІОГРАФІЯ 1. Сутність комунікацій та їх види. - URL: https://infopedia.su/2x1dbc.html 2. Комунікація /Вікіпедія. - URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Комунікація. 3. Ковальчук Н. П. Комунікативна культура як умова вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. 2015. Вип. 57. с. 185-187. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_57_43 4. Соколовська В. В. Забезпечення ефективності управління підприємством з урахуванням сучасних комунікаційних особливостей. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6586 5. Про інформацію : Закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657- XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. с. 650. - URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text 6. Парфьонова Г. Інформаційна взаємодія органів місцевого самоврядування м. Херсона та громади. Сучасний стан та перспективи. Аналітичне дослідження. Херсонська міська громадська організація «Розвиток». 2003. 93 с. – URL: https://hgi.org.ua/pdf/inf_vz_vig.pdf 7. Суть та значення комунікацій. Класифікація комунікацій. - URL: https://studfile.net/preview/10061093/page:2/ 8. Дикань Н.В., Борисенко І.І. Менеджмент: Навч. посіб. - К., Знання, 2008. 389 с. - URL: https://pidru4niki.com/13731120/menedzhment/vidi_komunikatsiy 9. Види і форми комунікацій. - URL: http://www.info-library.com.ua/books-text-5541.html. 10.Жернакова М.Б. Ділові комунікації. - URL: https://stud.com.ua/50362/menedzhment/dilovi_komunikatsiyi 11. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации: Учеб. пособие. Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. 175 с. 12. Веденко Б.Г., Веденко Л.Б., Мельник Ф.В. Ефективна комунікація (спілкування) — важлива якість керівництва. - URL: http://www.mif-ua.com/archive/article/34251 13. Моделі комунікації URL: http:// studme.com.ua/11930124/menedzhment/modeli_kommunikatsii.htm 14. Ганущин C. Активізація факторів ефективності комунікації в державному управлінні. - URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_49/fail/11.pdf. 15. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации [Текст]— 5-е изд., перераб. и доп. М. : ЗАО «Бизнес-школа «Ангел-синтез», 2002. 368 с. 16. Фактори підвищення ефективності комунікацій. - URL: https://stud.com.ua/50404/menedzhment/faktori_pidvischennya_efektivnosti_komunikatsiy 17. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січ. 2011 р. №2939-VI (2939-17). – URL: http://zakon1. rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2939-17 28. 18. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : Закон України від 16 листоп. 1992 р. № 2782-ХІІ. - URL: http:// www.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi 19. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22 трав. 2003 р. № 851-IV. – URL : http:// zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=851-15 30. 20. Про звернення громадян : Закон України від 2 жовт. 1996 р. №393/96-ВР. – URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=393%2F96-%E2%F0 21. Про інформацію : Закон України. - URL: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12 22. Шовкун І.Г. Ділова комунікація: сутність та типологізація. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2009. Вип. 38. с. 67-73. 23. Омельчук А. І. Комунікативна культура державного службовця: понятійно-категорійна сутність Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. №8. - URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=312. 24. Штурхецький С.В. Комунікативний потенціал місцевого самоврядування в Україні: Монографія. Рівне: ТОВ «Овід», 2011. 148с. 25. Постанова КМУ від 27 вересня 2017 р. № 733. Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту. - URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2017-%D0%BF#Text 26. Демедишина Н. Роль комунікативного аспекту в професійній діяльності державних службовців. Збірник наукових праць Національної акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2007. Вип. 2. С. 97–105. 27. Бакуменко В., Попов С. Парадигма інноваційного розвитку суспільства: сучасні концепції реформування публічного управління. - URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_43/fail/4.pdf. 28. Драгомирецька Н. Комунікативна діяльність як складова професійної діяльності державного службовця. Інституційні перетворення як передумова ефективного використання ресурсного потенціалу регіону. Одеса, 2003. С.107–112. 29. Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера: [навч. посіб] - К.: Знання. 2005. 442 с. 30. Бажинова О. А. Механізми комунікації влади та громадськості в умовах глобалізації. - URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-4/doc/4/06.pdf. 31. Березенко, В.В. Стан політичного PR в Україні: соціально-комунікаційний аспект. Держава та регіони. – Запоріжжя: ГУЗІДМУ, 2012. С. 16-31. 32. Подорван А.Ф. Принцип зворотного зв‘язку як основа комунікацій органів державної влади з громадськістю. - URL: http://ppeu.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=68 33. Дєгтяр О. А. Інформаційно-комунікативна діяльність в державному управлінні як інструмент інтенсифікації соціального партнерства. - URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=623. 34. Зв‘язки з громадськістю в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. - URL: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q =&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL8vCQu8jNAhUkMJoKHV-FCDIQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.center.gov.ua. 35. Звіт: Кращі практики з електронного урядування в Дніпропетровській області. - URL: http://eef.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/egovreport_3_0.pdf 36. Лашкіна М. Нові підходи до комунікації в публічному просторі державного управління.- URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/putp/2013-1/doc/1/02.pdf 37. Яковлев И.П. Ключи к общению. Основы теории коммуникаций: Изд. 2-е, перераб. СПб., “Авалон”, “Азбука-классика”, 2006. 240 с. 38. Шевченко О.М. Особливості комунікацій з громадськістю у публічному управлінні. Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. 2016. - №2.– с. 61-68. 39. Поленова Т.П. Школа эффективного общения: коммуникативные техники, которые всегда работают: - Изд. 2-е. Ростов н/Д: Феникс, 2009. 252с. 40. Литвинова Л. В. Особливості комунікативної культури в органах публічної влади / Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2014. Вип. 2. С. 35-44. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2014_2_5 41. Васильєва Л.А. Особливості та роль публічних комунікацій в сучасному соціумі. «Young Scientist» № 12.1 (40) December, 2016. с. 77-81. - URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12.1/20.pdf 42. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування : навч. посіб. / уклад.: Гошовська В. А. та ін. Київ : К.І.С., 2016. 130 с. 43. Грузинська І. В. Розвиток комунікативних здібностей державних службовців — запорука ефективного управління. Демократичне врядування: наука, освіта, практика. К., 2009. Т. 3. С. 39–41. 44. Культура й етика в публічному адмініструванні : наук. розробка. / [С. М. Серьогін та ін.]; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. К.: НАДУ, 2010. 39 с. 45. Маслова О.Г. Роль коммуникативной культуры в профессиональной деятельности государственных служащих. Научный вестник Ярославского педагогического ун-та. 2010. Вып. 1. С. 77-85. 46. Сарновська С.О. Сучасна соціальна комунікативна культура (філософсько-методологічний аналіз): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філос. наук. 09.00.03. / Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. К., 2000. 18 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:281 — публічне управління та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робота Кульчицької О.К..pdfМагістерська робота Кульчицької О.К.2,52 MBAdobe PDFView/Open
Авторська довідка Кульчицька О.К..pdfАвторська довідка Кульчицької О.К.188,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools