Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33534
Title: Дослідження системи публічного управління міським розвитком, на прикладі Тернопільської міської ради
Other Titles: Investigation of urban development public management, the example of Ternopil City Council
Authors: Левенець, Олена Володимирівна
Levenets, O. V.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Левенець О. В. Дослідження системи публічного управління міським розвитком, на прикладі Тернопільської міської ради : дипломна робота магістра за спеціальністю „281 — публічне управління та адміністрування“ / О. В. Левенець. — Тернопіль : ТНТУ, 2020. — 93 с.
Bibliographic description (International): Levenets O. Investigation of urban development public management, the example of Ternopil City Council: diploma work of the master on a speciality "281 - public management and administration" / О. Levenets. - Ternopil: TNTU, 2020. - 93 p.
Issue Date: 21-Dec-2020
Submitted date: 25-Nov-2020
Date of entry: 27-Dec-2020
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Мосій, Ольга Бориславівна
Committee members: Владимир, Ольга Михайлівна
UDC: 339.378
Keywords: 281
публічне управління та адміністрування
міський розвиток
структура міста
соціально-економічна система
тенденції розвитку
імідж міста
urban development
city structure
socio-economic system
development tendencies
city image
Number of pages: 93
Abstract: Об'єкт дослідження - процес публічного управління міським розвитком об’єднаної територіальної громади за участю міської ради. Метою роботи є підвищення ефективності функціонування системи публічного управління міським розвитком. Предметом дослідження є теоретичні і прикладні засади управління міським розвитком об’єднаної територіальної громади за участю міської ради. Наукова новизна роботи полягає у поглибленні теоретичних засад процесу публічного управління міським розвитком. Практичне значення результатів роботи полягає у розробленні проектних пропозицій щодо підвищення ефективності зовнішнього позиціювання та маркетингового розвитку Тернопільської міської громади, покращення іміджу міста як культурно−освітнього центру шляхом створення інтерактивних скульптур, а також проведення моніторингу євроінтеграційних процесів з метою вдосконалення публічного управління в громаді. Методи дослідження – ретроспективний аналіз, структурно-логічне узагальнення, аналітичний і порівняльний методи, табличний і графічний методи. The object of research is the process of urban development public management of the united territorial community with the participation of the city council. The work aims to develop an improvement in the functioning of the system of public management of urban development. The subject of the research is the theoretical and applied principles of urban development management of the united territorial community with the participation of the city council. The scientific novelty of the work is to deepen the theoretical foundations of the process of public management of urban development. The practical significance of the results is to develop project proposals to increase the effectiveness of external positioning and marketing development of Ternopil city community, improving the image of the city as a cultural and educational centre by creating interactive sculptures, and monitoring European integration processes to improve public administration in the community. Research methods - retrospective analysis, structural and logical generalization, analytical and comparative methods, tabular and graphical methods.
Content: Вступ...5. Розділ 1. Теоретичні засади процесу публічного управління міським розвитком...7. 1.1 Дослідження структури міста як складної соціально-економічної системи…7. 1.2 Особливості визначення основних напрямів міської політики…15. 1.3 Дослідження основних тенденцій розвитку міст Західної Європи…21. Розділ 2. Аналіз розвитку Тернопільської міської територіальної громади у взаємодії із міською радою…28. 2.1. Загальна характеристика виконавчих органів Тернопільської міської ради, її організаційної структури управління…28. 2.2. Дослідження економічного потенціалу розвитку Тернопільської міської територіальної громади…39. 2.3. Аналіз особливостей міжсекторального співробітництва та механізмів комунікативної взаємодії бізнесу, влади й громадськості на місцевому рівні…46. Розділ 3. Удосконалення системи публічного управління міським розвитком за участі Тернопільської міської Ради…54. 3.1 Підвищення ефективності зовнішнього позиціювання та маркетингового розвитку Тернопільської міської громади…54. 3.2 Покращення іміджу міста як культурно-освітнього центру шляхом створення інтерактивних скульптур…64. 3.3 Проведення моніторингу євроінтеграційних процесів як інструмент удосконалення публічного управління в громаді…70. Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях…80. 4.1 Функціонування системи охорони праці у Тернопільській міській раді…80. 4.2 Застосування положень концепції захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій при напрацюванні заходів захисту працівників, матеріальних цінностей суб’єкта господарювання та населення…84. Висновки та пропозиції…88. Бібліографія…90.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33534
Copyright owner: © Левенець О. В., 2020
References (Ukraine): 1. Вебер М. История хозяйства. Город: Пер. с нем.  М.: Канон-Пресс-Ц, 2001.  575 с. 2. Бочкарьова Т. Планування місцевого економічного розвитку: Теорія і практика.  Л.: Літопис, 2002.  416 с. 3. Бюхер К. Возникновение народного хозяйства. Монография.  СПб.: Типография Н.Н. Клобукова, 1907.  207 с. 4. Райт Ф.-Л. Базові аспекти історії дизайну ХХ століття : [навч. посіб.] / Ф.-Л. Райт, М. М. Будзар / ред. Г. Є. Гребенюк ; МОН України. – К.; Ялта : Вид-во «ГІД» РВНЗ КГУ, 2008. – 210 с. 5. Renuar P. Competitive Cities inGlobal Economy, OECD.  Paris, 2006.  446 p. 6. Адміністративні послуги місцевих органів державної виконавчої влади: Монографія / А.О. Анциферов. Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2004.  152 с. 7. Зомбарт В. Идеалы социальной политики : сборник.  Москва  Берлин: Директ-Медиа, 2016.  513 с. 8. Бабаєв В.М. Управління міських господарством: теоретичні і прикладні аспекти.  Х.: Вид-во ХРІДУ НАДУ «Магістр», 2004. 204 с. 9. Адамов Б. І. Економічна суть міста і закономірності еволюції міських поселень / Б. І. Адамов. — Донецьк, 1996. — 24 с. 10. Muler P., Weler G. Theoretische und Methodologiche Probleme der Beurteilung organisato-rischer Effizienz deroffentlichen Verwaltung // Die Verwaltung.  1974.  V.7.  № 1. 11. Управління сучасним містом: підручник / за ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого.  К.: НАДУ, 2008.  632 с. 12. Результати опитування щодо процесів стратегічного розвитку малих і середніх міст [Електронний ресурс].  Режим доступу: https://hromady.org/ 13. Закон України «Про стимулювання розвитку малих та середніх міст України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/ 14. Посацький Б. Нові міста в Європі – тенденції 1980–1990 років / Б. Посацький // Архітектурний вісник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.arcvis.com.ua/ar-06.html 15. Гольдзамт Э. А. Градостроительная культура европейских социалистических стран / Э. А. Гольдзамт, О. А. Швидковский. – М. : Стройиздат, 1985. – 214 с. 16. Нерета О. Розвиток малих міст: світовий та вітчизняний досвід / О. Нерета // Управління сучасним містом. – 2006. – № 1–2/1–6 (21–22) – С. 262–268. 17. Бойко-Бойчук О. В. Світові тенденції розвитку розвитку міст: міжнародний досвід / О. В. Бойко-Бойчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2007-2 18. Країнознавство : теорія і практика : підручник / [Мальська М. П., Антонюк Н. В., Занько Ю. С., Ганич Н. М.]. – К. : Центр учб. літератури, 2012. – 528 с. 19. Конституція України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – с. 141. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 20. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170. 21. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 40, ст.290. 22. Європейська Хартія місцевого самоврядування // Офіційний вісник України від 03.04.2015. № 24. ст. 21. 23. Схема управління Тернопільської міської ради: Офіційний сайт Тернопільської міської ради [Електронний ресурс].  Режим доступу: https://ternopilcity.gov.ua/vikonavchi-organi-radi/shema-upravlinnya-ternopilskoi-miskoi-radi/ 24. Про внесення змін до рішення Тернопільської міської ради від 24.11.2015 р. №7/2/152 «Про затвердження Регламенту Тернопільської міської ради сьомого скликання»: Офіційний сайт Тернопільської міської ради [Електронний ресурс].  Режим доступу: https://ternopilcity.gov.ua/sesiya/proekti-rishen-sesii/proekti-rishen-sesii-tmr/38259.html. 25. Статистичний бюлетень розвитку Тернопільської області за 2019 рік.  Тернопіль: Управління статистики у Тернопільській області, 2020.  143 с. 26. План місцевого економічного розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2021 роки.  Тернопільська міська рада, 2020.  41 с. 27. Відпочинок в Західній Україні [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://fayne-misto.te.ua/ 28. Колективні засоби розміщування в Україні (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб) [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/tur.htm 29. Стратегічний плану розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2029 року: Інформація з офіційного сайту Тернопільської міської ради. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ternopilcity.gov.ua/strategichni-ta-programni-dokumenti/plan-strategichnogo-rozvitku-mista-ternopolya-do-2025-roku/ 30. План місцевого економічного розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2021 роки: Інформація з офіційного сайту Тернопільської міської ради. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ternopilcity.gov.ua/strategichni-ta-programni-dokumenti/plan-mistsevogo-ekonomichnogo-rozvitku-ternopilskoi-miskoi-teritorialnoi-gromadi-na-2020-2021roki/ 31. Статистичний бюлетень «Туристична діяльність у Тернопільській області». / Тернопіль: Головне управління статистики у Тернопільській області, 2019.  34 с. 32. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року»: Інформація з офіційного сайту Кабінету Міністрів України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/elektronni-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/proekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-period-do-2027-roku/
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:281 — публічне управління та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робота Левенець О., гр. БАмз-61 (Elartu).pdfМагістерська робота1,08 MBAdobe PDFView/Open
Авторська довідка Левенець.pdfАвторська довідка197,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools