Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33457
Title: Планування та розробка заходів щодо підвищення ефективності управління майном комунального підприємства (на прикладі КП «Тернопільводоканал»)
Other Titles: Planning and development of measures on property management efficiency increase of a communal enterprise (CE «Ternopilvodokanal» as a case study)
Authors: Фармега, Юрій Васильович
Farmeha, Yurii
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Фармега Ю. В. Планування та розробка заходів щодо підвищення ефективності управління майном комунального підприємства (на прикладі КП «Тернопільводоканал») : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „072 — фінанси, банківська справа та страхування“ / Ю. В. Фармега. — Тернопіль : ТНТУ, 2020. — 98 с.
Issue Date: Dec-2020
Submitted date: Dec-2020
Date of entry: 25-Dec-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Винник, Тетяна Михайлівна
UDC: 336.66
Keywords: 072
фінанси, банківська справа та страхування
управління
ефективність
комунальна власність
майно
майновий потенціал
необоротні активи
оборотні активи
основні засоби
дебіторська заборгованість
efficiency
property
communal property
property potential
non - current assets
current assets
fixed assets
receivables
management
Number of pages: 98
Abstract: Об’єкт дослідження – система управління майновим станом КП «Тернопільводоканал». Метою кваліфікаційної роботи магістра є розробка заходів, щодо покращення фінансово-економічного стану підприємства шляхом підвищення ефективності управління майном. Методи дослідження: горизонтальний та вертикальний аналіз, аналіз абсолютних та відносних величин, спостереження, класифікації, деталізації, порівняння, індукції та дедукції, прогнозування. В кваліфікаційній роботі магістра досліджено теоретичні значення ефективності управління майном підприємства, наведено методи оцінки рівня ефективності господарської діяльності, розкрито механізм управління майновим потенціалом підприємства, проведено оцінку галузі, подано організаційну та економічну характеристику КП «Тернопільводоканал», здійснено аналіз майна КП «Тернопільводоканал» та джерел його фінансування. На основі отриманих даних в ході дослідження розроблено рекомендації щодо покращення ефективності управління майном КП «Тернопільводоканал».
The object of research is the property management system of CE «Ternopilvodokanal». The purpose of the master's qualification work is to develop measures to improve the financial and economic condition of the enterprise by improving the efficiency of property management. Research methods: horizontal and vertical analysis, analysis of absolute and relative values, observation, classification, detailing, comparison, induction and deduction, forecasting. In the qualification work of the master the theoretical values of efficiency of property management of the enterprise are investigated, methods of an estimation of level of efficiency of economic activity are resulted, the mechanism of management of property potential of the enterprise is opened, the branch is estimated, the organizational and economic characteristic of CE its financing. Based on the data obtained during the study, recommendations were developed to improve the efficiency of property management of CE «Ternopilvodokanal»/
Content: ЗМІСТ..ВСТУП .. 6…РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ..УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ .. 9...1.1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ КОМУНАЛЬНОГО...ПІДПРИЄМСТВА .. 9...1.2. МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА .. 17...1.3. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА.. 24...ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 .. 32...РОЗДІЛ 2 ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА КП...«ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ» .. 33...2.1. ОЦІНКА ГАЛУЗІ ТА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА .. 33...2.1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ...КП «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ» .. 33...2.1.2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ КП...«ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ».. 40...2.2. АНАЛІЗ РОЗМІЩЕННЯ КАПІТАЛУ У КОНТЕКСТІ ФІНАНСУВАННЯ МАЙНА КП...«ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ».. 45...2.3. ОЦІНЮВАННЯ МАЙНОВОГО СТАНУ КП «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ» .. 50...ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 .. 56...РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ...КП «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ».. 57...3.1. РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ РЕКОМЕНДАЦІЙ ІЗ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ...ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ПІДПРИЄМСТВА57...3.2. НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ МАЙНОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КП «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ»..... 63...ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 .. 77...РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ...НА КП «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ» .. 78...4.1. ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА КП «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ» .. 78...4.2. ВИМОГИ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ КП...«ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ».. 81...ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 .. 83...ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.. 84...СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 88...ДОДАТКИ.. 99
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33457
Copyright owner: © Фармега Юрій Васильович, 2020
References (Ukraine): 1. Конституція України : Конституція України; Верховна Рада України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80 2. Водний кодекс України : Кодекс України; Закон, Кодекс від 06.06.1995 № 213/95-ВР // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/213/95-%D0%B2%D1%80 3. Господарський кодекс України : Кодекс України; Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/436-15 4. Земельний кодекс України : Кодекс України; Кодекс, Закон від 25.10.2001 № 2768-III // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2768-14 5. Податковий кодекс України : Кодекс України; Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17 6. Про внесення змін до статей 19 та 43 Закону України "Про охорону праці" : Закон України від 02.06.2011 № 3458-VI // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/3458-17 7. Про державне регулювання у сфері комунальних послуг : Закон України від 09.07.2010 № 2479-VI // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2479-17 8. Про державне регулювання у сфері комунальних послуг : Закон України від 09.07.2010 № 2479-VI // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2479-17 89 9. Про житлово-комунальні послуги : Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2189-19 10. Про житлово-комунальні послуги : Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2189-19 11. Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» : Наказ; МОЗ України від 08.04.2014 № 248 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0472-14 12. Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання : Закон України від 22.06.2017 № 2119-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2119-19 13. Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення : Закон України від 10.01.2002 № 2918-III // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2918-14 14. Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці : Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/442-92-%D0%BF 15. Про трубопровідний транспорт: Закон України від 15.05.1996 № 192/96-ВР // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/192/96-%D0%B2%D1%80 16. Цивільний кодекс України : Кодекс України; Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/435-15 90 17. Щодо порядку звернення стягнення на майно комунальних підприємств: Лист Міністерства юстиції України від 27.12.2004 № 25-32-3644 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/v3644323-04 18. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 24.03.2016 № 364 Про затвердження Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0643-16#Text 19. Про затвердження Концепції управління охороною праці Міністерства палива та енергетики України : Наказ; Мінпаливенерго України від 01.08.2008 № 407 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/v0407558-08 20. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Наказ; Мінфін України від 07.02.2013 № 73 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0336-13 21. Аванесова Н.Е. Оцінка ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі з позицій ключових зацікавлених сторін: дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук : 08.00.04. Харків, 2009. 236 c. 22. Агаджанов Г.К. Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств: навч. посіб. 2-е вид., перероб. та доп. Харків: ХНАМГ, 2010. 392 с. 23. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни. Київ: Знання-Прес, 2009. 299 с. URL: http://westudents.com.ua/knigi/666-fnansi-pdprimstvAzarenkova-gm.html. 24. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій: Навч. посіб. / [Шпаньковська Н.Г., Король Г.О., Ковальчук К.Ф. та ін] / 91 за ред. Ковальчука К.Ф. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 328 с. URL: http://cul.com.ua/preview/analiz_gosp_dijaln.pdf 25. Багацька К.В. Ефективність комунальних підприємств (дослідження). Центр "Ейдос". 2018. URL: https://eidos.org.ua/novyny/efektyvnist-komunalnyhpidpryjemstv-doslidzhennya/ 26. Батракова Т.І. Управління ефективністю діяльності підприємства — запорука його успішного функціонування. Економічний аналіз у 19 т. №2. 2015. С. 13-19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2015_19(2)__4. 27. Белялов Т. Е., Олійник А.В. Фінансова стійкість підприємства та шляхи її зміцнення. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2016. № 12(2). С. 22-26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2016_12(2)__6. 28. Бержанір І.А. Діагностика показників ліквідності підприємств. Фінансове забезпечення сталого розвитку економіки України: колективна монографія / за ред. Слатвінського М.А. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. С. 151- 156. URL: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/5578 29. Білошкурський М. В. Шляхи підвищення ефективності управління майновим потенціалом підприємства. Харків : Українська інженерно-педагогічна академія, 2013. С. 180–183. 30. Богацька Н.М., Бурлачук Н.Ю. Рентабельність підприємства та шляхи її підвищення. URL: http://www.rusnauka.com/34_NNM_2014/Economics/10_179929.doc.htm 31. Волков А. І. Управління майновим потенціалом машинобудівних підприємств на основі вартісного підходу. Москва: Інститут управління, бізнесу і технологій, 2011. 24 с. 32. Головко В. А. Теоретико-методичні засади визначення сутності категорії «ефективність діяльності підприємства». Науково-технічний збірник: Комунальне господарство міст. 2011. No98. С. 88-94. URL: http://eprints.kname.edu.ua/21426/1/88-94_Головко_ВА.pdf 92 33. Григораш О.В., Плакида С.І. Роль і місце економічної діагностики в підвищенні ефективності управління діяльністю підприємства. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції: Актуальні проблеми екомічного і соціального розвитку регіону: у т.2. Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2011. 363с. URL: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/20876 34. Гуль І.Г. Аналіз наявності та використання основних засобів підприємства. URL: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/20358/1/%D0%9B%D0%B5%D0%B A%D1%86%D1%96%D1%8F_5.pdf 35. Гупало А.О. Визначення змісту понять: «ефект», «ефективність» та «результативність»: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернетконференції «Проблеми формування нової економіки ХХI століття» (21 - 22 грудня 2012 р.). URL: http://www.confcontact.com/20121221/3_gupalo.htm 36. Гуськова І. Б. Показники оцінки ефективності управління комунальною власністю. Теорія та практика державного управління. 2013. Вип. 1. С. 317-325. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_1_43. 37. Вареник В. М., Золотаренко Ю. В. Прогнозування дебіторської заборгованості підприємства: теоретичні та практичні аспекти. Інфраструктура ринку. 2018. № 18. С. 83-86.URL: http://www.marketinfr.od.ua/journals/2018/26_2018_ukr/14.pdf 38. Денисюк О. Г. Система управління майновим потенціалом підприємства. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2008. №1 (43). С. 162–171. URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/27564?show=full 39. Забаштанська Т. В. Концептуальні підходи до оцінки ефективності функціонування комунального сектора економіки. Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1 : Економіка. 2013. Вип. 3. С. 24-29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NvChdieu_2013_3_5 93 40. Колесніков А. П. Засади механізму забезпечення стійкого розвитку підприємств. Інноваційна економіка. 2013. №3. С. 97-100. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_3_23. 41. Константюк Н.І. Конспект лекцій з дисципліни «Оцінювання результатів діяльності підприємства» для студентів освітнього рівня бакалавр для усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2018. 69 с. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25335/1/Конспект%20лекцій.doc 42. Косова Т.Д. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2013. 440 с. URL: http://cul.com.ua/preview/fin_anal_kosova.pdf. 43. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування. Київ: Центр навчальної літератури, 2014. 224с. 44. Крамаренко Г. О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент: Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2012. 520 с. 45. Крилова І. І. Підвищення ефективності управління активами підприємств сфери водопостачання та водовідведення як фактор сталого розвитку підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 15. С. 113–120. URL: 10.32702/2306-6814.2019.15.113 46. Кунь Є.П. Місія здійсненна: як модернізувати українські міста. 2018. URL: https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2018/05/30/7181721/. 47. Лаврененко В.В., Аніськіна І.В. Сутність та складові клієнторієнтованого управління підприємством. Інвестиції: практика та досвід № 12. 2013. C. 58-61. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2013/16.pdf. 48. Лановенко О. А. Социальная эффективность предоставления социальных услуг: критериальные показатели ее оценки. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2010. № 889. Соціологічні 94 дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. Вип. 25. С. 142- 147. URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/4986 49. Маршалл А. Принципи економічної науки. URL: http://www.library.fa.ru/files/Marshall.pdf 50. Мочерний С. В., Устенко О.А. Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: навч. посіб. Київ: ВЦ «Академія» 2005. 280 с. 51. Назар М. В. Теоретичні основи ефективності кредитування сільськогосподарських підприємств. Електронний журнал «Ефективна економіка». URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3965 52. Олександренко І.В. Методичні підходи до діагностики оборотних активів підприємства. Бізнес Інформ. 2014. № 2. С. 277-283. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_2_50 53. Організація і методика економічного аналізу: Навч. посіб. / [Косова Т.Д., Сухарев П.М., Ващенко Л.О. та ін.]. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 528 с. URL:http://culonline.com.ua/Books/Organiz_i_metodika_ekonom_analizu_Kosova2012 .pdf. 54. Оспіщев В.І. Фінанси: Курс для фінансистів: навч. посіб. Київ. 2008. 567 с. URL: https://pidru4niki.com/1584072014533/finansi/finansi_kurs_dlya_finansistiv 55. Партин Г. О., Фаріон С.Я. Економічна сутність майнового потенціалу підприємства. Бізнес Інформ. 2013. № 6. С. 296–301. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_6_52. 56. Плікус І. Й. Потенціал підприємства, його оцінка й трансформація: економічна та бухгалтерська інтерпретація. Фінанси України. 2012. № 4. С. 91– 105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2012_4_11. 57. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент: підручник. Київ: КНЕУ. 2005. 627 с. URL: https://pidru4niki.com/18800413/finansi/finansoviy_menedzhment 95 58. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. / Добикіна О. К. та ін. Київ : Центр навч. літератури, 2007. 208 с. URL: http://www.dgma.donetsk.ua/docs/books/ep/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D 0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0% BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,%20 %D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0% BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0 %BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB.pdf 59. Світлична Я.В. Оцінка та забезпечення економічної результативності функціонування дорожньо-будівельних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07.03 «Економіка будівництва». Харків. 2002. 19 с. 60. Семенов А. Г. Король С.А. Аналіз фінансового-господарської діяльності акціонерного товариства в умовах нестабільності. Вісник економічної науки України. 2011. №2 (20). С. 163-170. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/45722 61. Сидоренко-Мельник Г. М., Богиня І. В. Механізм управління майновим потенціалом підприємства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. 2016. №4 (76). С.79-86. URL: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/viewFile/1348/1183 62. Сіменко І.В. Косова Т.Д. Аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. Київ: «Видавництво ЦУЛ». 2013. 384 с. URL: https://pe.nmu.org.ua/ua/student/informzabezp/Підручник%20АГДП.pdf 63. Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств: Навч. посіб. Київ: «Видавництво ЦУЛ». 2004. 460 с. URL: https://www.twirpx.com/file/343751/ 64. Сментина Н.В. Оцінка ефективності використання комунальної власності. Науковий вісник ОДЕУ. 2006. №6 (26). С. 9-16. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKE wjEn5rDqZftAhVuiIsKHUmFA10QFjABegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.on eu.edu.ua%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F2125%2F1%2F%25D0%259E%2 5D1%2586%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0 96 %25B5%25D1%2584%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25 D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596% 2520%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0 %25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25 D1%258F%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%25D0% 25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25 D1%2597%2520%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%2 5BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596.pdf&usg=AOvVaw2O8 SKVbOS68Tzkpgy_eR12 65. Стратегії розвитку комунального сектору міського господарства / Під науковим керівництвом і редакцією ден., професора Кучеренка В.Р і к. е. н., доцента Дзезика С.С. Одеса, 2009. 154 с. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2364/1/%D0%A1%D1%82%D1% 80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D1%80%D0%BE% D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D 0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B 3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83% 20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20 %D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1% 81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf 66. Тарасенко І.О., Любенко Н.М. Фінанси підприємств: підручник. Київ.: КНУТД. 2015. 360 с. URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1755 67. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність: Підручник. 7-ме вид., доповн. і перероб. Київ: Алерта, 2016. 928 с. 68. Управління комунальною власністю в умовах реформування місцевого самоврядування та розвитку міжмуніципального співробітництва. Навчальний посібник / За заг. редакцією Шкільняка М.М., Толкованова В.В., Журавля Т.В. Київ. 2019. 345 с. URL: https://imsukraine.org/sites/default/files/Com_property.pdf 69. Федорусь Ю.В. Підвищення ефективності промислових підприємств переробної галузі україни. Електронний журнал «Ефективна економіка» №12, 2014. Луцьк. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3933 97 70. Федулова С.О. Економіка старопромислових регіонів України: сучасне розуміння та реалії. Науковий журнал: Економіка: реалії часу. 2015. №4 (20). С.12-19. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2015/No4/12-19.pdf 71. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. Київ: ДП «Видавничий дім «Персонал». 2011. 424 с. URL: http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/fin_diyal_syb_gosp.pdf 72. Філіпова О.С. Сутнісна характеристика ефективності підприємств житлово-комунального господарства. Економіка і управління. 2012. № 1. С. 129- 135. URL: http://kafmen.ru/library/compilations_vak/eiu/2012/1/p_129_135.pdf 73. Фінансовий менеджмент: підручник / [Мартиненко В.П., Климаш Н.І., Багацька К.В., Дем'яненко І.В., та ін.] / за заг. ред. Говорушко Т.А. Львів: «Магнолія 2006». 2014. 344 с. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/20992/1/finance%20menegment.pd f 74. Хохлов М. П. Корнієнко О.С. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства. Електронне наукове фахове видання: «Економіка та суспільство». 2017. №10. С. 402–407. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/Ekonomika-i-suspilstvo-10-2017.pdf 75. Чалапко, Л. Д. Баранов А.І. Методичні основи формування політики управління оборотними активами підприємств будівельної галузі. Економіка і регіон: наук. Вісник ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. 2012. № 4 (35) С. 17 – 20. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2012_4_6. 76. Яременко К. В. Використання факторного аналізу в процесі управління прибутковістю підприємства. URL: http://www.rusnauka.com/6_PNI_2012/Economics/10_101707.doc.htm. 77. Звіт про результати діяльності НКРЕКП у 2019 році. НКРЕКП. URL: https://www.nerc.gov.ua/?id=51822 98 78. Необоротні активи для продажу. Вісник: Офіційно про податки. Офіційне видання державної фіскальної служби. 2016 №12 (870). URL: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/9536 79. Організація та ефективність збуту металопластикових виробів. 2015. URL:https://knowledge.allbest.ru/marketing/2c0b65635a3ac69a5d43a88421316d26_0.h tml 80. Офіційний сайт КП «Тернопільводоканал». Водопостачання. URL: http://www.vodokanal.te.ua/pro-nas/technichna-harakteristika/vodopostachania 81. Офіційний сайт. «Альфа-Банк»: URL: https://alfabank.ua/smallbusiness/get-money/faktoring 82. Офіційний сайт. КП «Тернопільводоканал». Водопровід. URL: http://www.vodokanal.te.ua/pro-nas/istoria-pidpriemstva/vodoprovid 83. Офіційний сайт. Тернопільська обласна рада. URL: http://terada.org/list/?type=view&id=10141 84. Реконструкція водопровідних мереж по вул. Трускавецькій в м. Дрогобичі. URL: http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation-full?PROJT=10689 85. Система очистки води. ОНІКО. URL: https://oniko.ua/products/watersupply/sistemi-ochistki-vodi/ 86. Україна у цифрах 2019. Статистичний збірник Державної служби статистики України. Київ, 2020. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_Ukraine%20in%20figures_u.p df 87. Цивільний захист. Інтернет-портал Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАНУ. URL: http://www.materials.kiev.ua/civil-security/civildefense.html
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:072 — фінанси, банківська справа та страхування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фармега.pdfКваліфікаційна робота магістра4,35 MBAdobe PDFView/Open
авторська довідка - Фармега Ю.В..pdfАвторська довідка248,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools