Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33312
Title: Методика складання та перевірки звітності підприємств на загальній системі оподаткування (на прикладі ПрАТ «Добра вода»)
Other Titles: Technique of enterprise accounting preparation and examination based on general taxation system (PJSC «Good water» as a case study)
Authors: Кравець, Рома Романівна
Kravets, Roma
Affiliation: ТНТУ ім. Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Кравець Р. Р. Методика складання та перевірки звітності підприємств на загальній системі оподаткування (на прикладі ПрАТ «Добра вода») : дипломна робота магістра за спеціальністю „071 — облік і оподаткування“ / Р. Р. Кравець. — Тернопіль : ТНТУ, 2020. — 78 с.
Issue Date: 2020
Date of entry: 22-Dec-2020
Supervisor: Хомин, Петро Якимович
Committee members: Гарматій, Наталія Михайлівна
UDC: 657
Keywords: звітність
облік і оподаткування
баланс
фінансова стійкість
рентабельність
статистичні дані
reporting
balance sheet
accounting
financial stability
profitability
taxation
statistical data
Number of pages: 78
Abstract: Робота містить наукове обґрунтування теоретичних, організаційних та методичних положень й розробку практичних рекомендацій з вдосконалення основ складання звітності, її контролю та аналізу в системі інформаційного забезпечення прийняття рішень підприємства. Вивчено сутність, значення та види звітності в системі інформаційного забезпечення прийняття рішень користувачами. Розкрито економічну характеристику ПрАТ «Добра вода». Визначено методичні та організаційні основи формування фінансової, податкової та статистичної звітності. Обґрунтовано пропозиції з удосконалення звіту про фінансовий стан, що підвищить аналітичність даних для користувачів. Розкрито специфіку проведення контролю формування бухгалтерської звітності. Систематизовано організаційні основи аналізування бухгалтерської звітності підприємства. Оцінено динаміку балансу, його структурні зміни та фінансові результати ПрАТ «Добра вода». Здійснено аналіз основних показників бухгалтерської звітності з використанням коефіцієнтного аналізу.
The work contains a scientific substantiation of theoretical, organizational and methodological provisions and the development of practical recommendations for improving the basics of reporting, its control and analysis in the system of information support for decision-making. The essence, meaning and types of reporting in the system of information support of decision - making by users are studied. The economic characteristics of PJSC «Good water» are revealed. Methodical and organizational bases of formation of the financial, tax and statistical reporting are defined. Suggestions for improving the statement of financial position, which will increase the analytical data for users, are substantiated. The specifics of control over the formation of financial statements are revealed. The organizational bases of the analysis of the accounting of the enterprise are systematized. The dynamics of the balance sheet, its structural changes and financial results of PJSC «Good water» are estimated. The analysis of the main indicators of financial reporting with the use of coefficient analysis is carried out. Approaches to the organization of labor protection at the enterprise and ensuring safety in emergency situations are studied.
Content: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Економічна сутність бухгалтерської звітності 6 1.2. Техніко-економічна характеристика ПрАТ «Добра вода» 13 Висновки до розділу 1 21 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ ПрАТ «ДОБРА ВОДА» 22 2.1. Порядок формування фінансової звітності ПрАТ «Добра вода» 22 2.2. Методика складання податкової та статистичної звітності 30 2.3. Методика перевірки показників звітності ПрАТ «Добра вода» 37 Висновки до розділу 2 42 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ ПрАТ «ДОБРА ВОДА» 43 3.1. Основи аналізування бухгалтерської звітності підприємства 43 3.2. Аналіз динаміки балансу, його структурних змін та фінансових результатів ПрАТ «Добра вода» 45 3.3. Аналізування та оцінка фінансового стану ПрАТ «Добра вода» 54 Висновки до розділу 3 61 РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 62 4.1. Охорона праці на ПрАТ «Добра вода» 62 4.2. Раціональне та безпечне використання водних ресурсів у промисловому виробництві 64 Висновки до розділу 4 66 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 67 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 73 ДОДАТКИ 79
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33312
Copyright owner: © Кравець Рома Романівна, 2020
References (Ukraine): 1. Аналіз господарської діяльності : навчальний посібник / за заг. ред. І. В. Сіменко, Т. Д. Косової. Київ : «Центр учбової літератури», 2013. 384 с. 2. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільіна та ін. Київ : Кондор, 2007. 240 с. 3. Атамас П. Й., Атамас О. П. Методичні проблеми складання Звіту про рух грошових коштів та шляхи їх вирішення. Європейський вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць. 2013. № 1 (14). С. 3–11. 4. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз : теорія та практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 328 с. 5. Березуцький В. В., Максименко О. А., Коваленко М. С. Економія та раціональне використання води на підприємствах за рахунок зливових стоків. Технологический аудит и резервы производства. 2014. Т. 3. № 3 (17). С. 65– 68. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomiya-ta-ratsionalne-vikoristannya- vodi-na-pidpriemstvah-za-rahunok-zlivovih-stokiv 6. Біла Л. М. Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.04. Київ, 2005. 20 с. 7. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. Фінансовий аналіз : Навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2005. 592 с. 8. Верига Ю. А., Левченко З. М., Ватуля І. Д. Звітність підприємств: навч. посібник. 2-ге вид, доп. і переробл. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 776 с. 9. Водний кодекс України : Верховна Рада України від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР. Дата оновлення: 13.04.2020. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80/page (дата звернення: 07.11.2020). 74 10. Григоревська О. О., Каленченко Т. С. Проблеми своєчасного та повного відображення грошових коштів у системі бухгалтерського обліку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2015. Вип. 3 (33). С. 32-42. 11. Економічний аналіз : Навч. посібник / За ред. Н. А Волкової. Одеса : ОНЕУ, 2015. 246 с. 12. Економічний аналіз : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. Житомир : ПП «Рута», 2003. 680 с. 13. Жук О., Озеран А. Статистична звітність. Бухгалтерський облік і аудит. 2005. № 8-9. С. 74-87. 14. Завацька О. А., Букало Н. А. Гармонізація звіту про рух грошових коштів відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Економіка. Управління. Інновації. 2014. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_40. 15. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту : Навч. посіб. 4-те вид., випр. і допов. Київ : Знання, 2008. 343 с. 16. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» : затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26.10.2009 р. № 404. Дата оновлення: 27.02.2013. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1212-09 (дата звернення: 07.11.2020). 17. Карп’як Я. С., Воськало В. І., Мохняк В. С. Організація обліку : навч. посіб. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. 366 с. 18. Коробко О. М. Бухгалтерська фінансова звітність: методологія складання і практика використання : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.04. Київ, 2003. 26 с. 19. Крамаренко Г. О. Чорна О. Є. Фінансовий аналіз. Підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 392 с. 75 20. Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник. Київ : КНЕУ, 2001. 334 с. 21. Кузик Н. П., Боярова О. А., Подольська І. М. Особливості формування показників звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід). Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». 2013. Вип. 10(3). С. 400-406. 22. Макаренко А. П., Меліхова Т. О., Бескоста Г. М. Аудит : навч.-метод. посібник. Запоріжжя : ЗДІА, 2016. 184 c. 23. Макаренко А. П., Меліхова Т. О., Подмешальська Ю. В., Чакалова Н. С. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник. Запоріжжя : ЗДІА, 2018. 602 c. 24. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності : затв. наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433. Дата оновлення: 30.12.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201- 13/conv#Text (дата звернення: 07.11.2020). 25. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: Видання 2012 року. Частина 1. Пер. з анг. мови О. Л. Ольховікова, О. В. Селезньов. Київ : Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2013. 1026с. 26. Мних Є. В., Барабаш Н. С. Фінансовий аналіз : підручник. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 353 с. 27. Мулик Т. О. Відображення інформації про власний капітал у звітності господарюючих суб'єктів. Агросвіт. 2020. № 19-20. С. 51–60. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3306&i=7 28. Назарова І. Я. Формування інформації про капітал у звітності підприємства. Інноваційна економіка. 2012. № 36. С. 284–286. 29. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73. Дата оновлення: 31.05.2019. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення: 07.11.2020). 30. Німчинов П. П. Загальна теорія бухгалтерського обліку. Київ : Вища школа, 1977. 240 с. 76 31. Офіційний сайт ПрАТ «Добра Вода». URL: http://www.dobravoda.com.ua/ (дата звернення: 12.10.2020). 32. Охорона праці : Навч. посіб. / З. М. Яремко, С. В. Тимошук, О. І. Третяк, Р. М. Ковтун ; за ред. проф. З. М. Яремка. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 69 с. 33. Податковий кодекс України від 20.04.2011 р. №2755-17. Дата оновлення: 17.09.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 07.11.2020). 34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» : затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. № 617. Дата оновлення: 08.02.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-03#Text (дата звернення: 07.11.2020). 35. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань : затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879. Дата оновлення: 04.10.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365- 14#Text (дата звернення: 07.11.2020). 36. Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1246. Дата оновлення: 21.02.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1246-2010- %D0%BF#Text (дата звернення: 07.11.2020). 37. Порядок подання фінансової звітності : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419. Дата оновлення: 06.11.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF#Text (дата звернення: 07.11.2020). 38. Порядок проведення перевірок достовірності первинних та статистичних даних, вивчення стану первинного обліку і статистичної звітності органами державної статистики : затверджено наказом Держкомстату України від 19.06.2003 р. № 186. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0862-03#Text (дата звернення: 07.11.2020). 77 39. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV. Дата оновлення: 04.07.2020. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14 (дата звернення: 17.11.2020). 40. Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість : затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21. Дата оновлення: 20.11.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#Text (дата звернення: 07.11.2020). 41. Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств : затверджено наказом Міністерство фінансів України від 20.10.2015 р. № 897. Дата оновлення: 14.11.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15#Text (дата звернення: 07.11.2020). 42. Про охорону праці : Закон України від 14.10.1992 р. № 2694-XII. Дата оновлення: 05.12.2019. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 (дата звернення: 07.11.2020). 43. Про Примітки до річної фінансової звітності : затв. наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. № 302. Дата оновлення: 31.05.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0904-00#Text (дата звернення: 07.11.2020). 44. Рабошук А. В. Проблеми забезпечення достовірності фінансової звітності. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». 2012. 9 (33). Ч. 3. С. 116-124. 45. Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства» : затверджено наказом Державної служби статистики України від 06.07.2018 р. № 17.4-12/12. URL: https://docs.dtkt.ua/doc/1157.3714.0?_ga=2.182122084.273972462.1606129230- 1757716981.1599818710 (дата звернення: 07.11.2020). 78 46. Смірнова О. М., Стадник М. В. Фінансова звітність : історичний аспект розвитку та сучасні орієнтири. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : Міжнародний збірник наукових праць. 2014. Випуск 2. С. 116–119. 47. Тарасенко Н. Б. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства : Навч. посіб. Київ : Алерта, 2003. 485 с. 48. Томчук О. Ф., Томчук В. В. Роль звіту про фінансові результати в інформаційному забезпеченні аналізу фінансового стану підприємства. Інфраструктура ринку. 2018. № 17. С. 462-470. 49. Фінансово-економічний аналіз : Підручник / Під заг. ред. П. Ю. Буряка, М. В. Римара. Київ : ВД «Професіонал», 2004. 528 с. 50. Хом’як Р. Л., Цюцяк І. Л., Цюцяк А. Л. Організація та методика аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Логістика. 2008. № 1. С. 259-265. 51. Хомин П. Я. Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств та її облікового забезпечення : автореф. дис. … док. екон. наук : 08.06.04. Київ, 2004. 28 с. 52. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз. Підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 566 с. 53. Цюцяк І. Л. Удосконалення порядку відображення інформації про складові власного капіталу у фінансовій звітності. Економіка АПК. 2013. № 9. С. 60–65. 54. Чалая Г. О. Проблема походження звітності. Наука і правоохорона. 2013. № 3 (21). С. 223–229. 55. Яроцька О. В. Визначення сутності водозбереження у промисловому виробництві. Економіка природокористування і охорони довкілля. 2013. С. 172–176. 56. Яцик А. В., Грищенко Ю. М., Волкова Л. А., Пашенюк І. А. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління : підруч. для студентів вищ. навч. закладів. Київ : Генеза, 2007. 360 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:071 — облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Авторська довідка Кравець Рома.pdf572,68 kBAdobe PDFView/Open
Кравець Рома.pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools