Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33304
Title: Облік, аналіз та аудит валового прибутку підприємства (на прикладі ПП «МІД»)
Other Titles: Accounting, analysis and audit of gross profit of the enterprise (on the example of PE "MID")
Authors: Герасим, Іван Павлович
Gerasim, Ivan
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Герасим І. П. Облік, аналіз та аудит валового прибутку підприємства (на прикладі ПП «МІД») : дипломна робота магістра за спеціальністю „071 — облік і оподаткування“ / І. П. Герасим. — Тернопіль : ТНТУ, 2020. — 68 с.
Issue Date: 2020
Date of entry: 22-Dec-2020
Supervisor: Кіляр, Олександра Романівна
Committee members: Гарматій, Наталя Михайлівна
UDC: 657
Keywords: прибуток
облік і оподаткування
збиток
доходи
витрати
аналіз
аудит
рентабельність
profit
loss
income
expenses
accounting
analysis
audit
profitability
management decisions
Number of pages: 68
Abstract: У роботі узагальнено теоретичні підходи до визначення економічного змісту понять «прибуток», «збиток», «фінансовий результат», «доходи», «витрати». Розкрито вплив факторів на формування результативних показників діяльності підприємства. Автором здійснено узагальнення та характеристика основних економічних показників діяльності транспортної галузі, зокрема надання послуг з вантажних перевезень, та визначено місце в ній підприємств малого бізнесу. Досліджено питання організація облікового процесу щодо формування та розподілу прибутку. Розкрито методичні підходи до відображення інформації про валовий прибуток в системі бухгалтерського обліку та контролю. У кваліфікаційній роботі проведено розрахунки показників прибутковості та рентабельності ПП «МІД» та надано рекомендації щодо ефективного управління прибутком досліджуваного підприємства. Узагальнено підходи до оцінки стану охорони праці на підприємстві та використання валового прибутку для реалізації плану розвитку і удосконалення цивільного захисту підприємства.
The paper summarizes the theoretical approaches to determining the economic meaning of the concepts "profit", "loss", "financial result", "income", "expenses". The influence of factors on the formation of performance indicators of the enterprise is revealed. The author summarizes and characterizes the main economic indicators of the transport industry, in particular the provision of freight services, and identifies the place of small businesses. The organization of the accounting process for the formation and distribution of profits is studied. Methodical approaches to the display of information on gross profit in the system of accounting and control are revealed. In the qualification work the calculations of profitability and profitability indicators of PE "MFA" were made and recommendations for effective profit management of the researched enterprise were given. Approaches to the assessment of the state of labor protection at the enterprise and the use of gross profit for the implementation of the plan of development and improvement of civil protection of the enterprise are generalized.
Content: ВСТУП ...4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ....7 1.1. Економічна сутність категорії прибуток та його роль в управлінні підприємством ...7 1.2. Економічна характеристика діяльності транспортної галузі та місце у ній підприємств малого бізнесу ...16 Висновки до розділу 1 ...25 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ...26 2.1. Організація обліку валового прибутку підприємства ...26 2.2.Методичні підходи до відображення інформації про валовий прибуток в системі бухгалтерського обліку ...30 2.3. Аудит прибутку підприємства та використання його результатів в системі управління ...37 Висновки до розділу 2 ...41 РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПП «МІД» ...43 3.1. Організація аналізу результативних показників діяльності підприємства ...43 3.2. Аналіз показників прибутковості ПП «МІД» ...46 3.3. Аналіз рентабельності ПП «МІД» ...51 Висновки до розділу 3 ...55 РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ...56 4.1. Оцінка стану охорони праці на ПП «МІД» ...56 4.2. Використання валового прибутку для реалізації плану розвитку і удосконалення цивільного захисту підприємства ...58 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ...60 ДОДАТКИ ...64 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...64
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33304
References (Ukraine): 1. Liakhovych G. The organizational-economic aspects of land relations provision by administrative-territorial reform in Ukraine / Liakhovych G., Pavlykivska O., Marushchak L., Kilyar O., Shpylyk S.// Problems and Perspectives in Management, 2019. – Vol. 17(2). – P. 479-492. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(2).2019.37 ISSN 1727-7051 (print), 1810-5467 (online) https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0- 85071502787&origin=AuthorNamesList&txGid=0fbf305c4d089ed9211e5d930ba 65e1f 2. Pavlykivska O. The world practice of governments support the small business: lessons for Ukraine / Marushchak L., Kilyar O. // Cogito, Multidisciplinary Research Journal, 2020. – Vol. XII, no. 1/March. – P. 110-131. ISSN 2068-6706 http://cogito.ucdc.ro/COGITO%2027%20martie%202020.pdf 3. Бланк И.А. Управление прибылю. К.: «Ника-Центр», 1998. 544 с. 4. Блонська В.І., Васильців Т.Г., Гринкевич С.С., Заярна Н.М. та ін. Економіка підприємства: теорія і практикум. / за редакцією доц.. Міщенко Н.Г., доц.. Ященко О.І.. Львів, «Магнолія 2006», 2008. 688с. 5. Бобко В.В. Поняття «прибуток» і «збитки» в контексті бухгалтерського обліку. Облік і фінанси АПК. 2010. Вип. 2. С. 21-23. 6. Бойчик І. Економіка підприємства: навч. посіб. К.: Атіка, 2004. 344с. 7. Бородіна Є. Фінанси підприємств: навч. посіб. К.: Либідь, 2004. 324с. 8. Висока О. Економічна сутність прибутку та концепції його формування Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2010. № 17. С. 37–44. 9. Волинчук Ю.В., Купира О.І. Генезис теорій прибутку підприємства. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM=2&I21DBN=JRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 &Image_file_name=PDF/ ecfor_2014_3_25.pdf 65 10. Гайдаржийська О., М. Бондаренко О. М., Івченко М. Ю. Порядок формування і використання прибутку підприємства в бухгалтерському обліку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип. 21, Ч. 1. 2018. С.38-41 11. Гайдис Н.М. Фінансовий аналіз: навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закл. Л. : ЛБІ НБУ, 2006. 414с. 12. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення 15.10.2019) 13. Дайновський Ю.А., Корягіна С.В. Фінансовий аналіз життєвого циклу підприємства. Фінанси України. 2009. №10. С. 66–75. 14. Данилюк М. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. К.: ЦНП, 2004. 204 с. 15. Економічна енциклопедія : у 3 т.. / редкол.: ... С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.. К.: Видавничий центр «Академія», 2000. Т 1. 864 с. 16. Економічна енциклопедія: у 3 т.. / редкол.: ... С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.. К.: Видавничий центр «Академія», 2000. Т 2. 848 с. 17. Економічна енциклопедія: у 3 т.. / редкол.: ... С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.. К.: Видавничий центр «Академія», 2000. Т 3. 952 с. 18. Економічний аналіз: навч. посіб. / за заг. ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. вид. 4-nе, перероб. і доп. К. : КНЕУ, 2012. 556 с. 19. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. Л.: Львівський університет, 2005. 714 с. 20. Іванюк Т.Ю., Ткачук Г.Ю. Теоретичні засади управління прибутком підприємства URL: http://еztuіr.ztu.еdu.uа/7793/1/ Іванюк.pdf 21. Кіляр О. Р., Марущак Л. І. Сутність облікової політики та її рівні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Інновації: аспекти управління, виробництва, сфери обслуговування“, 28 березня 2019 року. — Т. : ПП Паляниця В.А., 2019. — С. 40–41. 22. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент. Житомир: ЖІТІ, 2001. 440с. 66 23. Климко Е. Н., Нестеренко В. П. Основи економічної теорії: політекономічний аспект К.: Вища школа, 1997. 743 с. 24. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. К.: Знання. 2000. 653с. 25. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. К.: Знання. 2000. 354с. 26. Кривицька О. Планування прибутку підприємств під час визначення стратегії його розвитку. Фінанси України. 2005. № 3. С. 138–147 27. Кужельний М.В. Організація обліку: підручник.К.: Центр учбової літератури, 2010. 352 c. 28. Матюшенко І. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. К. : ЦНП, 2003. 320 с. 29. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій № 22 від 23.02.98 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0214-98 (дата звернення : 19.09.2019) 30. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово- господарського стану підприємств та організацій № 81 від 27.06.97 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-97#Text (дата звернення : 19.09.2019) 31. Методика розрахунку індикаторів ділових очікувань згідно з вимогами розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ metod_polog/metod_doc /2019/175/m_rido.pdf (дата звернення : 01.09.2019) 32. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій № 759/10/20-2117 від 27.01.98 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2117225-98#Text (дата звернення : 01.09.2020) 33. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 (МСБО 18). Дохід IASB; Міжнародний документ від 01.01.2012 URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/929_025#Text 67 34. Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП) IASB; Міжнародний документ від 01.01.2013 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 929_063#Text 35. Мочерний С. Економічна теорія: навч. посіб. К.: Вища школа, 2002. 435 с. 36. Мочерний С. Основи економічних знань. К.: Феміна, 1995. 352 с. 37. Олійник І. Методичні підходи до визначення беззбиткового обсягу виробництва сільськогосподарської продукції. Економіка АПК. 2008. № 2. С. 61–64. 38. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. Оперативна статистична інформація URL: www.ukrstat.gov.ua. 39. Павлишенко М. М., Сивуля Л. А. Значення прибутку підприємства в ринковій економіці. Науковий вісник. 2007. С.172–174. 40. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17#Text (дата звернення 15.10.2020) 41. Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., Буряк Л. Д. Фінанси підприємств: підруч. К.: КНЕУ, 2006. 552 c. 42. Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко І. О. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2006. 286 с. 43. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: підручник. Київ: КНЕУ, 2001. 528 с. 44. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України вiд 16.07.1999 № 996-XIV URL : http://zakon.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=996-14 (дата звернення: 02.05.2020) 45. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (дата звернення: 02.08.2020) 68 46. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99#Text (дата звернення: 22.02.2020) 47. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text (дата звернення: 22.02.2020) 48. Прохар Н.В. Ночовна Ю.О. Облік доходів, витрат і фінансових результатів: проблеми теорії та практики: [монографія] Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. 257 с. 49. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [4- е узд., перераб. и доп.] Минск: ООО "Новое издание", 1999. 688 с. 50. Сопко В., Завгородній В.Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: підручник. К. : КНЕУ, 2000. 260 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:071 — облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робота_Герасим.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open
avtorska_Герасим.pdf399,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools