Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32753

Title: Цифрова економіка в Україні: основні тенденції та перспективи розвитку
Other Titles: Digital economy in Ukraine: main trends and development prospects
Authors: Марченко, Олександр
Marchenko, Olexander
Affiliation: Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Україна
Cherkasy State Technological University, Cherkasy, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Марченко О. Цифрова економіка в Україні: основні тенденції та перспективи розвитку / Олександр Марченко // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 65. — № 4. — С. 34–39. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Marchenko O. (2020) Tsyfrova ekonomika v Ukraini: osnovni tendentsii ta perspektyvy rozvytku [Digital economy in Ukraine: main trends and development prospects]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 65, no 4, pp. 34-39 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (65), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (65), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 65
Issue Date: 23-Jun-2020
Submitted date: 25-May-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04.034
UDC: 330.341
Keywords: цифрова економіка
інформатизація суспільства
інформаційна економіка
індустріальна революція
інновації
транзакції
digital economy
informatization of society
information economy
industrial revolution
innovations
transaction
Number of pages: 6
Page range: 34-39
Start page: 34
End page: 39
Abstract: Досліджено основні тенденції та перспективи розвитку цифрової економіки в Україні. Представлено погляди науковців на сутність терміна «цифрова економіка» та узагальнено власне бачення щодо сутності даної категорії. Наведено переваги від поєднання традиційної економіки з цифровою. Перераховано основні компоненти цифрової економіки, зокрема: інфраструктура, учасники транзакцій та предмети транзакцій. Представлено нормативно-правове підґрунтя функціонування цифрової економіки та цифрового суспільства в Україні (стратегії розвитку, постанови Кабінету Міністрів України, закони України). Продемонстровано приклади використання елементів цифрової економіки в Україні, зокрема: електронний державний аукціон, інформатизація медичного обслуговування завдяки електронним деклараціям та електронним чергам, освітні проекти та програми. Представлено статистичні дані щодо населення України, яке користується мережею Інтернет та має доступ до мобільного Інтернету. Порівняно наведені дані з закордонним рівнем інформатизації суспільства (зокрема на прикладі Польщі та Німеччини). Наведено статистичні дані щодо впровадження цифрових технологій на підприємствах України (зокрема стосовно рівня використання комп’ютерної техніки, здійснення замовлень щодо реалізації товарів та послуг через комп’ютерні мережі та здійснення закупівель через мережу Інтернет). Зазначено, що, зважаючи на низький рівень інформатизації та інформаційно-технологічного охоплення населення й бізнесу, існують загрозливі тенденції трудової та наукової міграції, науково-технологічного відставання вітчизняної економіки та втрачання нею своїх конкурентних позицій на міжнародних ринках. З метою забезпечення подальшого розширення використання електронних технологій в Україні запропоновано не лише формально визначати пріоритети й концепції розвитку, але й втілювати конкретні кроки, які перераховано та представлено у роботі (зокрема розвиток цифрового соціального простору для населення; митні та податкові пільги на імпорт інноваційного обладнання; формування середовища, що сприятиме втіленню новаторських ідей науковців; розширення Інтернет-комунікацій; забезпечення кібербезпеки при здійсненні транзакцій; розвиток міжнародної співпраці у цифровому просторі)
The main trends and prospects of digital economy development in Ukraine are considered in this paper. The scientists views on the essence of «digital economy» are presented and author's own vision of this category essence is generalized. The advantages of combining traditional economy with digital one are given. The main components of digital economy are listed, particularly: infrastructure, participants of transactions and objects of transactions. The normative and legal basis for digital economy and digital society functioning in Ukraine is presented (development strategies, resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine, laws of Ukraine). Examples of the digital economy elements use in Ukraine are demonstrated, particularly: electronic state auction, informatization of health care by electronic declarations and electronic queues, educational projects and programs. Statistical data concerning Ukrainian population that uses Internet and has access to the mobile Internet are presented. Ukrainian and foreign level of society informatization (on the example of Poland and Germany) are compared. Statistical data about digital technologies introduction at Ukrainian enterprises (particularly, about the level of computer equipment use, the implementation of orders for sale of goods and services by means of computer networks and procurement by the Internet) are presented. It is noted that due to the low level of informatization and information technology coverage of Ukrainian population and business, there are threatening trends of labor and scientific migration, scientific and technological backwardness of domestic economy and loss of its competitive position in international markets. In order to expand the electronic technologies use in Ukraine, it is proposed not only to define formally the development priorities and concepts, but also to implement specific steps listed and presented at this paper (such as, development of digital social space for population; customs and tax benefits for imports of innovative equipment; formation of environment promoting the implementation of innovative scientists ideas, expansion of Internet communications; cybersecurity in transactions; development of international cooperation in digital space)
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32753
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: http://www.me.gov.ua
https://doi.org/10.37100/2616-7689/2020/7(26)/1
http://ukrstat.gov.ua/
https://www.speedtest.net/global-index
https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-101
References (Ukraine): 1. Малюта Л. Я., Дерманська Л. В. Інноваційно-цифрові перспективи розвитку економіки України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Т. 30 (69). № 2. С. 55–60.
2. Карчева Г. Т., Огородня Д. В., Опенько В. А. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки. Фінансовий простір. 2017. № 3 (27). С. 13–21.
3. Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент. 2016. № 6. С. 106–107.
4. Веретюк C. М., Пілінський В. В. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні. Наукові записки Українського науководослідного інституту зв’язку. 2016. № 2. С. 51–58.
5. Карчева Г. Т., Смовженко Т. С., Міщенко В. І. Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України / за заг. ред. д-ра екон. наук Г. Т. Карчевої. К.: ДВНЗ «Університет банківської справи». 2016. 276 с.
6. Measuring the Digital Economy. International Monetary Fund Annual report. February 2018. 47 p.
7. Стратегія розвитку високотехнологічних індустрій для України до 2025 року. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: http://www.me.gov.ua.
8. Федулова Л. І. Тенденції розвитку та впровадження цифрових технологій для реалізації цілей сталого розвитку. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2020. № 7 (26). С. 6–14.https://doi.org/10.37100/2616-7689/2020/7(26)/1
9. Загарій В. К., Ковальчук Т. Г., Синільник В. В. Пріоритетність розвитку цифрової економіки для України. Приазовський економічний вісник. 2019. Випуск 2 (13). С. 64–68.
10. Інформаційне суспільство. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 22.04.2020).
11. Speedtest Global Index. URL: https://www.speedtest.net/global-index.
12. Плікус І. Й. Цифрова економіка: ключові тренди в світі та перспективи для України. Молодий вчений. 2019. № 12 (76). С. 470–476. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-101
References (International): 1. Maliuta L. Ya., Dermanska L. V. (2019). Innovatsiino-tsyfrovi perspektyvy rozvytku ekonomiky Ukrainy [Innovation-digital prospects of Ukraine economic development]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia : Ekonomika i upravlinnia, no 30(69), 2,pp. 55-60.
2. Karcheva H. T., Ohorodnia D. V., Openko V. A. (2017). Tsyfrova ekonomika ta yii vplyv na rozvytok natsionalnoi ta mizhnarodnoi ekonomiky [Digital economy and its impact on national and international economy development]. Finansovyi prostir, no 3 (27), pp.13-21.
3. Koliadenko S. V. (2016). Tsyfrova ekonomika: peredumovy ta etapy stanovlennia v Ukraini i u sviti[Digital economy: preconditions and stages of formation in Ukraine and in the world]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment, no 6, pp. 106-107.
4. Veretiuk C. M., Pilinskyi V. V. (2016). Vyznachennia priorytetnykh napriamkiv rozvytku tsyfrovoi ekonomiky v Ukraini [Determination of priority directions of digital economy development in Ukraine]. Naukovi zapysky Ukrainskoho naukovodoslidnoho instytutu zviazku, no 2, pp. 51-58.
5. Karcheva H. T., Smovzhenko T. S., Mishchenko V. I. (2016). Efektyvnist ta konkurentospromozhnist bankivskoi systemy Ukrainy [Efficiency and competitiveness of Ukraine banking system]. K. : DVNZ «Universytet bankivskoi spravy».
6. Measuring the Digital Economy. International Monetary Fund Annual report, February 2018.
7. Stratehiia rozvytku vysokotekhnolohichnykh industrii dlia Ukrainy do 2025 roku [Strategy of high-tech industries development for Ukraine until 2025]. Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskohohospodarstva Ukrainy Available at: http://www.me.gov.ua.
8. Fedulova L. I. (2020). Tendentsii rozvytku ta vprovadzhennia tsyfrovykh tekhnolohii dlia realizatsii tsilei staloho rozvytku [Trends at development and implementation of digital technologies to achieve the sustainable development goals]. Ekonomika pryrodokorystuvannia i stalyi rozvytok, no 7 (26), pp. 6-14.https://doi.org/10.37100/2616-7689/2020/7(26)/1
9. Zaharii V. K., Kovalchuk T. H., Synilnyk V. V. (2019). Priorytetnist rozvytku tsyfrovoi ekonomiky dlia Ukrainy [Priority of digital economy development for Ukraine] . Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, no2(13), pp.64-68.
10. Informatsiine suspilstvo [Information society]. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Available at: http://ukrstat.gov.ua/.
11. Speedtest Global Index Available at: https://www.speedtest.net/global-index.
12. Plikus I. Y. (2019). Tsyfrova ekonomika: kliuchovi trendy v sviti ta perspektyvy dlia Ukrainy [Digital economy: key trends in the world and prospects for Ukraine]. Molodyi vchenyi, no 12 (76), pp. 470-476. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-101
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 4 (65)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.