Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32752

Title: Визначення ставок роялті за субліцензіями в умовах сучасного розвитку інноваційного ринку України
Other Titles: Royalty rates determination by sublicensing under current conditions of Ukraine innovation market development
Authors: Корчак, Олена
Попов, Олександр Володимирович
Korchak, Olena
Popov, Oleksandr
Affiliation: Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Краматорськ, Україна
Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Kramatorsk, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Корчак О. Визначення ставок роялті за субліцензіями в умовах сучасного розвитку інноваційного ринку України / Олена Корчак, Олександр Попов // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 65. — № 4. — С. 28–33. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Korchak O., Popov O. (2020) Vyznachennia stavok roialti za sublitsenziiamy v umovakh suchasnoho rozvytku innovatsiinoho rynku Ukrainy [Royalty rates determination by sublicensing under current conditions of Ukraine innovation market development]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 65, no 4, pp. 28-33 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (65), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (65), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 65
Issue Date: 23-Jun-2020
Submitted date: 21-May-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04.028
UDC: 338.5
336.201
347.23
Keywords: роялті
субліцензія
інтелектуальна власність
інновація
ліцензіар
бенефіціар
royalties
sublicense
intellectual property
innovation
licensor
beneficiary
Number of pages: 6
Page range: 28-33
Start page: 28
End page: 33
Abstract: Досліджено особливості визначення ставок роялті за субліцензіями в умовах сучасного розвитку інноваційного ринку України. Залучення в економіку України світових інвестицій та розвиток власного інноваційного ринку можливі з урахуванням базових аспектів обігу об’єктів права інтелектуальної власності та врегулювання взаємовідносин між суб’єктами господар ювання з приводу володіння, користування та розпоряджання інноваційними об’єктами. При укладанні договорів з трансферу технологій важливо застосовувати методики ефективного розрахунку ставок роялті за використання або надання права на використання інноваційного об’єкта й узгоджувати національні ставки податків резидентів і нерезидентів для уникнення подвійного оподаткування. Надано перелік доходів, що визнаються в якості роялті стосовно сфер діяльності та правових основ взаємодії суб’єктів господарчої діяльності. Розглянуто особливості укладання ліцензійних договорів про трансфер технологій, характерних для інноваційного ринку, та важливість укладання субліцензій для розвитку інноваційного підприємництва. Проаналізовано особливості укладання субліцензій на о б’єкти права інтелектуальної власності відповідно до діючого законодавства України в умовах сучасного розвитку інноваційного ринку. Наведено вирішення питання кваліфікації доходу від продажу субліцензії на об’єкти права інтелектуальної власності як роялті в межах інноваційного ринку при укладанні угод з трансферу технологій, а також при залученні інвестицій. Розглянуто питання визначення ставок роялті, у тому числі отриманих резидентами та нерезидентами з джерелом походження з України. Наведено відсоткові ставки оподаткування роялті резидентами та нерезидентами. Пояснено процедуру визначення бенефіціарності особи як фактичного отримувача та власника доходу резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків та оподаткування операцій з роялті податком на додану вартість унаслідок постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.
Peculiarities of royalty rates by sublicensing under current conditions of Ukraine innovation market development are investigated in this paper. Involvement of global investments to Ukraine economy and development of its own innovation market are possible taking into account the basic aspects of the circulation of intellectual property rights and the settlement of relations between economic entities in terms of ownership, use and disposal of innovative objects. While concluding technology transfer agreements, it is important to apply methods of effective royalty rates calculation for application or granting the right to use the innovative object and to harmonize national tax rates for residents and non-residents to avoid double taxation. The list of incomes determined as royalties in relation to the activity spheres and legal bases of business entities interaction is given. The peculiarities of concluding license agreements on technology transfer characteristic for the innovation market and the importance of concluding sublicenses for the development of innovative entrepreneurship are considered. The conditions for concluding sublicenses in accordance with the current legislation of Ukraine in present innovation market development are analyzed. The solution of the problem of income qualification from sublicensing sale on the intellectual property right as royalties within the innovation market while concluding the agreements on technology transfer, as well as investment involving is given. Accounting of royalties, including those received by residents and non-residents with a source of origin from Ukraine, is considered. The interest rates of royalty taxation by residents and non-residents are given. The procedure for determining the beneficiary of a person as the actual recipient and owner of income by the country resident with whom the Ukraine international agreement on the of income and property double taxation avoidance and tax evasion prevention, as well as the taxation of royalty transactions by value added tax due to the services supply, the place of supply located in the Ukraine customs territory is explained.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32752
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
References (Ukraine): 1. Баїк О. До питання термінологічного визначення «роялті» в законодавстві України. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. № 2. С. 132–140.
2. Вагнер І. М., Демко І. І., Пришляк Г. В. Особливості обліку і оподаткування роялті: актуальні аспекти. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. 2018. Вип. 2 (130). С. 78–81.
3. Корчак О. С., Попов О. Л., Чеберя О. Ю. Прикладні аспекти обліку роялті інноваційними підприємствами в умовах сучасного економічного розвитку України. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки та маркетингу : Монографія. Тернопіль : «Бескиди», 2020. С. 58 – 67.
4. Податковий кодекс України від 28.04.2020р. № 2725 XVII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
5. Уманців Г., Мартинів Г. Облік об’єктів права інтелектуальної власності. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2017. № 4. С. 139–154.
6. Цивільний кодекс України від 28.04.2020р. № 435–XV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
7. Чорна Ж. Л. До питання про істотні умови ліцензійного договору. Університетські наукові записки. 2017. № 63. С. 106–116.
8. Чугрій Г. А., Чугрій Н. А. Методика визначення ставки роялті у договорах трансферу технологій.Проблеми системного підходу в економіці. 2018. Вип. 4 (66). С. 110–117.
References (International): 1. Baїk O. (2016), «Do pitannja termіnologіchnogo viznachennja «rojaltі» v zakonodavstvі Ukraїni», Teorіjaі praktika іntelektual'noї vlasnostі. No. 2, pp. 132–140.
2. Vagner І.M., Demko І.І., Prishljak G.V. (2018), «Osoblivostі oblіku і opodatkuvannja rojaltі: aktual'nі aspekti», Buhgalters'kij oblіk, analіz ta audit, No. 2 (130), pp. 78–81.
3. Korchak O.S., Popov O.L., Cheberja O.Ju. Prikladnі aspekti oblіku rojaltі іnnovacіjnimi pіdpriєmstvami v umovah suchasnogo ekonomіchnogo rozvitku Ukraїni. Teoretichnі ta prikladnі aspekti rozvitku ekonomіki ta marketingu : Monografіja Ternopіl' : «Beskidi», 2020. pp. 58 – 67.
4. Tax Code of Ukraine from 28.04.2020 r. №2725- XVII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
5. Umancіv G. and Martinіv І. (2017), «Oblіk ob’єktіv prava іntelektual'noї vlasnostі», Vіsnik Kiїvs'kogonacіonal'nogo torgovel'no -ekonomіchnogo unіversitetu, No. 4. pp. 139–154.
6. Civil Code of Ukraine from 28.04.2020 r. №435- XV. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
7. Chorna Zh.L. (2017), «Do pitannja pro іstotnі umovi lіcenzіjnogo dogovoru», Unіversitets'kі naukovі zapiski, No. 63, pp. 106–116.
8. Chugrіj, G.A. and Chugrіj, N.A. (2018), «Metodika viznachennja stavki rojaltі u dogovorah transferutehnologіj», Problemi sistemnogo pіdhodu v ekonomіcі, No. 4 (66), pp. 110–117.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 4 (65)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.