Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32751

Title: Поточний стан та перспективи удосконалення економічної співпраці між Україною та Угорщиною
Other Titles: Ukraine-Hungary economic cooperation: current state and prospects of economic cooperation improvement
Authors: Дерій, Жанна
Зосименко, Тетяна
Derii, Zhanna
Zosymenko, Tetiana
Affiliation: Національний університет «Чернігівська політехніка», Чернігів, Україна
National University «Chernihiv Polytechnic», Chernihiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Дерій Ж. Поточний стан та перспективи удосконалення економічної співпраці між Україною та Угорщиною / Жанна Дерій, Тетяна Зосименко // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 65. — № 4. — С. 18–27. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Derii Z., Zosymenko T. (2020) Potochnyi stan ta perspektyvy udoskonalennia ekonomichnoi spivpratsi mizh Ukrainoiu ta Uhorshchynoiu [Ukraine-Hungary economic cooperation: current state and prospects of economic cooperation improvement]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 65, no 4, pp. 18-27 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (65), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (65), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 65
Issue Date: 23-Jun-2020
Submitted date: 1-Jun-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04.0 18
UDC: 339.54
Keywords: економічна співпраця
зовнішньоекономічна політика
міжнародна торгівля
прямі іноземні інвестиції
транскордонне співробітництво
Україна
Угорщина
economic cooperation
foreign economic policy
international trade
direct foreign investment
cross-border cooperation
Ukraine
Hungary
Number of pages: 10
Page range: 18-27
Start page: 18
End page: 27
Abstract: Досліджено особливості поточної моделі економічної співпраці між Україною та Угорщиною. Українсько-угорська співпраця у царині економічних відносин сформована двома різноспрямованими треками їх геополітичних інтересів: євроінтеграційним та російським. Остаточний вибір Україною євроінтеграційного курсу став точкою відліку нового етапу її економічних відносин з Угорщиною. На жаль, на фоні позитивної динаміки двосторонньої торгівлі, зумовленої початком дії ПВЗВТ, ключові індикатори торговельних відносин між Україною та Угорщиною виглядають «застиглими» у часі. Неузгодженість позицій центральної та місцевої влади щодо механізмів залучення й напрямів розподілу фінансової допомоги Угорщини призводить до концентрації угорських інфраструктурних проектів та соціальних програм у Закарпатській області, що час то неоднозначно сприймаються з точки зору національних інтересів України. За умов посилення внутрішньогалузевого характеру торгівлі України з Угорщиною шляхом розбудови взаємовигідних вертикальних коопераційних зв’язків за несировинними позиціями може сприяти комплексній модернізації української економіки, зміцнюючи конкурентні позиції її експорту. Збільшення кількості бізнес-суб’єктів, які мають спільні економічні інтереси, у свою чергу, є запорукою прагматизації порядку денного двосторонніх відносин, нейтралізуючи хиткий геополітичний контекст. Виявлено, що попри значне місце у зовнішній торгівлі України, Угорщина не позиціонується як окрема, стратегічно важлива локація у системі української економічної політики. Аналіз основних індикаторів міжнародної торгівлі товарами між державами дозволив визначити дизайн win-win моделі їх економічної кооперації, від якого має відштовхуватися зовнішньоекономічна політика України для зміцнення конкурентоспроможності свого експорту. За результатами дослідження сформовано рекомендації щодо удосконалення українсько-угорської співпраці у сфері торгівлі та інвестицій. Основною передумовою для покращення перспектив економічної співпраці є застосування ширшого бачення обох країн як частин одного регіону зі спільними економічними інтересами
The peculiarities of the current model of economic cooperation between Ukraine and Hungary are considered in the paper. Ukrainian-Hungarian economic relations are formed by two contrasting tracks of their geopolitical concerns: European integration and Russian. The ultimate choice of European integration course by Ukraine started a new stage of its economic relations with Hungary. Unfortunately amid positive dynamics of bilateral trade, caused by DCFTA action, the key indicators of Ukraine-Hungary trade seem to be «frozen» in time. The incoherence in positions of central and local authorities concerning the mechanisms of Hungarian funding and its allocation directions results in concentration of Hungarian infrastructure projects and social programs in Transcarpathian region. It is often perceived rather ambiguously from the perspective of Ukrainian national interests. If Ukraine-Hungary intra-industry trade is enhanced due to beneficial vertical cooperation on non-primary items, there will be comprehensive modernization of Ukrainian economy and the boost in its exports competitiveness. The increase of business entities with common economic interests, in turn, is the precondition for more pragmatic agenda of the bilateral relations neutralizing unstable geopolitical context. It is determined that despite the essential place in Ukrainian foreign trade, Hungary is not positioned as the location of the strategic importance within Ukrainian economic policy system. Analysis of the main international trade indicators of the given states makes it possible to identify the design of win -win model of their economic cooperation which should be considered in Ukraine foreign economic policy in order to increase its export competitiveness. According to the investigation results, recommendations concerning Ukraine – Hungary cooperation in trade and investments spheres are formed. The main precondition for improving the prospects of economic cooperation is the application of broader vision of both countries as part of the same region with common economic interests.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32751
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/19349/1/постсоціалістична_трансформація_в_угорщині.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://prismua.org/wp_content/uploads/2020/02/Istoriya-vidnosyn-Ukrayina-Ugorshhyna-yak-dynamika-ta-zmist-politychnogodialogu.pdf?fbclid=IwAR28YDcj-9tCydfZsOXPeURCwvhKbSGXpmnJcEz5603K0WWpqywR0R8vQt4
https://bi.customs.gov.ua/trade/#/turnover
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348_001-16
https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6aa02a66-f9fd-456a-a48e-061ecda360ea&title=Ugorschina
http://kul.kiev.ua/doc/Prez_UK_HU.pdf
https://www.wto.org
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/19349/1/постсоціалістична
http://prismua.org/wp-content/uploads/2020/02/Istoriya-vidnosyn-UkrayinaUgorshhyna-yak-dynamika-ta-zmist-politychnogo-dialogu.pdf?fbclid=IwAR28YDcj-9tCydfZsOXPeURCwvhKbSGXpmnJcEz5603K0WWpqywR0R8vQt4
References (Ukraine): 1. Білорус О. Г. Економічна система глобалізму: монографія. Київ : КНЕУ, 2003. 357 с.
2. Вовканич І. І. Постсоціалістична трансформація в Угорщині: історіографічний аспект. Carpatica -Карпатика. 2003. Вип. 21: Політологічні студії: історія, теорія, практика. С. 211–225. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/19349/1/постсоціалістична_трансформація_в_угорщині.pdf. (дата звернення: 01.06.2020).
3. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 30.05.2020).
4. Лук’яненко Д. Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2005. 204 с.
5. Максак Г., Герасимчук С. Історія відносин Україна-Угорщина як динаміка та зміст політичного діалогу / Рада зовнішньої політики «Українська призма». Лютий 2020. URL: http://prismua.org/wp_content/uploads/2020/02/Istoriya-vidnosyn-Ukrayina-Ugorshhyna-yak-dynamika-ta-zmist-politychnogodialogu.pdf?fbclid=IwAR28YDcj-9tCydfZsOXPeURCwvhKbSGXpmnJcEz5603K0WWpqywR0R8vQt4. (дата звернення: 03.06.2020).
6. Пахомов Ю. М., Лук’яненко Д. Г., Губський Б. В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі : монографія. Київ : Україна, 1997. 237 с.
7. Показники зовнішньої торгівлі України / Державна митна служба України. URL: https://bi.customs.gov.ua/trade/#/turnover. (дата звернення: 24.05.2020).
8. Рамковий договір між Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 23.03.2017 № 1978-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348_001-16. (дата звернення: 01.06.2020).
9. Ткач Д. І. Сучасна Угорщина в контексті суспільних трансформацій : монографія / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. Київ : МАУП, 2004. 504 с.
10. Угорщина / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6aa02a66-f9fd-456a-a48e-061ecda360ea&title=Ugorschina (дата звернення: 25.05.2020).
11. Medynskyi I., Kapcsos B. Foreign policy audit: Ukraine – Hungary. Кyiv : DISCUSSION PAPER, 2016. 45 р. URL: http://kul.kiev.ua/doc/Prez_UK_HU.pdf. (Last accessed: 25.05.2020).
12. Trade and tariff data / World Trade Organization (WTO). URL: https://www.wto.org (Last accessed: 26.04.2020).
References (International): 1. Bilorus, O. H. (2003). Ekonomichna systema hlobalizmu[Economic system of globalism]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
2. Vovkanych, I. I. (2003). Postsotsialistychna transformatsiia v Uhorshchyni: istoriohrafichnyi aspekt [Postsocialist transformation in Hungary: historiographical aspect]. Carpatica, 21, 211-225. Retrievedfromhttps://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/19349/1/постсоціалістична трансформація в угорщині.pdf.
3. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine] (n.d.). Retrieved fromhttp://www.ukrstat.gov.ua/.
4. Lukianenko, D. H. (2005). Ekonomichna intehratsiia i hlobalni problemy suchasnosti [Economic integration and global problems of today]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
5. Maksak, H., Herasymchuk, S. (February 2020).Istoriia vidnosyn Ukraina-Uhorshchyna yak dynamika ta zmist politychnoho dialohu [History of Ukraine-Hungary relations as the dynamics and content of political dialogue]. Retrieved from http://prismua.org/wp-content/uploads/2020/02/Istoriya-vidnosyn-UkrayinaUgorshhyna-yak-dynamika-ta-zmist-politychnogo-dialogu.pdf?fbclid=IwAR28YDcj-9tCydfZsOXPeURCwvhKbSGXpmnJcEz5603K0WWpqywR0R8vQt4.
6. Pakhomov, Yu. M., Lukianenko, D. H., Hubskyi, B. V. (1997).Natsionalni ekonomiky v hlobalnomu konkurentnomu seredovyshchi [National economies in a global competitive environment]. Kyiv: Ukraina[in Ukrainian].
7. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine] (n.d.). Pokaznyky zovnishnoi torhivli Ukrainy [Indicators of foreign trade of Ukraine]. Retrieved fromhttps://bi.customs.gov.ua/trade/#/turnover.
8. Ramkovyi dohovir mizh Uriadom Ukrainy ta Uriadom Uhorshchyny pro nadannia kredytu na umovakh poviazanoi dopomohy [Framework agreement between the Government of Ukraine and the Government of Hungary on the provision of a loan on the terms of related assistance]. № 1978-VIII (23.03.2017).Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348_001-16.
9. Tkach, D. I. (2004).Suchasna Uhorshchyna v konteksti suspilnykh transformatsii [Modern Hungary in the context of social transformations]. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].
10. Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy [Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine]. (n.d.). Uhorshchyna [Hungary]. Retrieved fromhttps://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6aa02a66-f9fd-456a-a48e-061ecda360ea&title=Ugorschina.
11. Medynskyi, I., Kapcsos, B. (2016). Foreign policy audit: Ukraine – Hungary. Кyiv: DISCUSSION PAPER. URL: http://kul.kiev.ua/doc/Prez_UK_HU.pdf.
12. World Trade Organization (WTO) (n.d.). Trade and tariff data.Retrieved from https://www.wto.org.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 4 (65)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.