Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32747

Title: Вплив протекціоністських тенденцій глобальної економіки на ціноутворення криптовалют
Other Titles: Influence of protectionism tendencies of global economy on cryptocurrencies pricing
Authors: Ковбаса, Владислав
Kovbasa, Vladyslav
Affiliation: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Київ, Україна
Deposit guarantee fund, Kyiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Ковбаса В. Вплив протекціоністських тенденцій глобальної економіки на ціноутворення криптовалют / Владислав Ковбаса // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 65. — № 4. — С. 237–245. — (Міжнародні економічні відносини).
Bibliographic description (International): Kovbasa V. (2020) Vplyv protektsionistskykh tendentsii hlobalnoi ekonomiky na tsinoutvorennia kryptovaliut [Influence of protectionism tendencies of global economy on cryptocurrencies pricing]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 65, no 4, pp. 237-245 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (65), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (65), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 65
Issue Date: 23-Jun-2020
Submitted date: 24-May-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04.237
UDC: 339.727.4
Keywords: протекціонізм
криптовалюта
торгові війни
кореляція
ціноутворення криптовалют
protectionism
cryptocurrency
trade wars
correlation
cryptocurrencies pricing
Number of pages: 9
Page range: 237-245
Start page: 237
End page: 245
Abstract: Досліджено вплив сучасних протекціоністських тенденцій у світовій торгівлі на процес ціноутворення криптовалют, капіталізація яких, у свою чергу, характеризується значним зростанням, що стало новим економічним феноменом і згодом породило значну кількість думок щодо майбутньої трансформації грошово-кредитних відносин у глобальному масштабі. Гіпотеза про наявність такого взаємозв’язку зустрічається у роботах зарубіжник вчених й потребує детальнішого дослідження. Для розрахунку міри взаємозалежності статистичних даних, які відображають процеси запровадження протекціоністських заходів у міжнародній торгівлі та ціноутворення криптовалют було взято обсяги торгівлі між США та КНР, а також рівень капіталізації біткоїна. Вибірки вказаних даних обрано за релевантний для дослідження період часу: з початку 2017 року, виходячи з початку вагомих змін у досліджуваних процесах. Використано такі інструменти визначення нелінійної кореляції: емпіричне кореляційне відношення η, що вказує на тісноту залежності взятих вибірок, індекс кореляції R, який відображає міру впливу фактора Х на фактор Y, індекс детермінації R 2 , що позначає універсальну міру залежності однієї випадкової величини від множини інших. На основі розрахунків з’ясовано, що обмежувальні заходи в міжнародній торгівлі не мають впливу на процес ціноутворення крипто валют, адже взаємозв’язок між взятими вибірками даних відсутній, згідно з кожним з перелічених вище показників. Виокремлено групу факторів, які впливають на сучасне місце протекціоністських дій суб’єктів світового господарства у ціноутворенні криптовалют на даному етапі їх розвитку та пояснюють отримані в ході розрахунків результати. Розглянуто такі фактори: висока волатильність криптовалют; обмеженість їх державного регулювання; слабка прив’язаність обсягів їх емісії до реального перебігу глобального економічного розвитку; низька диверсифікованість сфер обслуговування криптовалюти; забезпечення обігу у галузях/сферах, що незначною мірою залежні від протекціоністських заходів; репутаційні ризики для великих компаній.
selected as the relevant for the investigation of the period of time: since the beginning of 2017 as the starting point of significant changes in the investigated processes. The following instruments for nonlinear correlation determination: empirical correlation ratio η, which indicates the closeness of the statistical samples relationship, correlation index R, which reflects the degree of the influence of factor X on factor Y, determination index R2, which indicates the universal measure of one random variable dependence on the variety of the others are used in this paper. The calculation results show that restrictive measures in international trade do not influence the cryptocurrencies pricing due to the absence of relationship between the data samples. The above mentioned situation is confirmed by each indicator. The group of factors that influences the current place of protectionism actions of economic agents in the cryptocurrencies pricing at this stage of their development, and explains the results, obtained by the calculations is defined in this paper. The following factors are considered: high volatility of cryptocurrencies; limited state regulation; weak dependence of their emissions to the real situation in global economic development; low diversification of cryptocurrency turnover areas; provision of circulation in economic branches/fields that are not significantly dependent on protectionist measures; reputational risks for large companies
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32747
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://doi.org/10.35774/jee2018.01.116
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1062008.pdf
http://www.psaejrnl.nau.in.ua/journal/1_69_1_2019_ukr/1_69_1_2019.pdf#page=52
http://www.economicpolicyresearch.org/econ/2014/NSSR_WP_062014.pdf
http://essay.utwente.nl/65677/1/Spenkelink_MA_MG.pdf
https://infoscience.epfl.ch/record/273700/files/EPFL_TH7882.pdf
https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1645289
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/93682/
https://coinmarketcap.com/
https://www.census.gov/
References (Ukraine): 1. Шаров О. Глобальна криптовалюта як перспектива світової валютної системи. Журналєвропейської економіки. 2018. № 1 (17). С. 126–138. https://doi.org/10.35774/jee2018.01.116
2. Denniston Garrett B. The Global Transition Away from the Dollar and the American Military Implications.Naval War College Report. 2018. 12 p. URL: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1062008.pdf.
3. Сейтим, Айганым Е. Использование криптовалют как альтернативное решение проблем мировойвалютной системы. Проблеми економіки. 2014. № 2. С. 50–55.
4. Гудзовата О. О. Криптовалюти у грошово-кредитній сфері: технології, перспективи та безпека.Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2017. № 53.С. 66–70.
5. Лизун М., Ліщинський І. Тренди розвитку регіональної та мультилатеральної валютної інтеграції.Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 1. С. 52–57. URL: http://www.psaejrnl.nau.in.ua/journal/1_69_1_2019_ukr/1_69_1_2019.pdf#page=52.
6. Молчанова Е. Ю., Ковтонюк Е. В. Конфігурація сил у світовій валютній системі: історичнаретроспектива. Бізнесінформ. 2018. № 8. С. 137–145.
7. Солдатов Г. С., Карлов Р. Г. Криптовалюта как новый инструмент финансирования деятельноститеррористических организаций. Экономика и предпринимательство. 2017. № 6. С. 181–183.
8. Сіддікі Н. Хак, Мовчан Р. О. Криптовалюти та Blockchain-технології у сучасній противоправнійдіяльності. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. 2018. № 1 (10).С. 78–83.
9. Hayes Adam. What factors give cryptocurrencies their value: an empirical analysis. The New School forSocial Research Working Paper. 2014. № 06/2014. 6 p. URL: http://www.economicpolicyresearch.org/econ/2014/NSSR_WP_062014.pdf.
10. Sovbetov Yhlas. Factors influencing cryptocurrency prices: Evidence from bitcoin, ethereum, dash, litcoin,and monero. Journal of Economics and Financial Analysis. 2018. № 2 (2) P. 1–27.
11. Spenkelink H. F. The Adoption Process of Cryptocurrencies-Identifying factors that influence the adoptionof cryptocurrencies from a multiple stakeholder perspective. University of Twente. 2014. 103 p. URL:http://essay.utwente.nl/65677/1/Spenkelink_MA_MG.pdf.
12. Marc André Frattaroli. Essays in Financial Economics. Doctor of Sciences Thesis : Lausanne. 2020. 204 p.URL: https://infoscience.epfl.ch/record/273700/files/EPFL_TH7882.pdf.
13.J. Bouoiyour R. Selmi M. E. Wohar. Safe havens in the face of Presidential election uncertainty: Acomparison between Bitcoin, oil and precious metals. Applied Economics. 2019. № 57. P. 6076–6088.https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1645289.
14. Evans Olaniyi. The effects of US-China trade war and Trumponomics. Forum Scientiae Oeconomia. 2019.№ 1 (2). Р. 47–55. URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/93682/.
15. Молчанова Е. Ю., Солодковський Ю. М. Глобальна сервісна природа сучасних крипто-валют.Міжнародна економічна політика. 2014. № 1. С. 60–79.
16.Ліфанова М. Розвиток фінансових інновацій у трансформаційних змінах міжнародних фінансовихцентрів. Вектори розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі тренди та перспективи :матеріали нац. наук.-практ. конф. м. Тернопіль, 7 лист. 2019 р. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. С. 131–134.
17.Cryptoassets price-tracking website CoinMarketCap. URL: https://coinmarketcap.com/.
18. Official website of the United States Census Bureau. URL: https://www.census.gov/.
19.Ковбаса В. А., Комплементарні валютні системи та криптовалюти: класифікація та аналіздоцільності використання. Інтелект ХХІ. 2017. № 5. С. 17–22.
20.Єфименко Т. І. Інноватизація фінансових технологій в умовах посилення економічної безпеки.Наукові праці НДФІ. 2017. № 4 (81). С. 29–33.
References (International): 1. Sharov О. (2018) Hlobalna kryptovaliuta yak perspektyva svitovoi valiutnoi systemy [Globalcryptocurrency as a prospect of the world currency system]. Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky. No 1(17).pp. 126-138 https://doi.org/10.35774/jee2018.01.116
2. Denniston, Garrett B. (2014) The Global Transition Away from the Dollar and the American MilitaryImplications. Naval War College Report. 2018. 12 p. Available at :https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1062008.pdf
3. Seitim Aiganym E. (2014) Ispolzovanie kriptovaliut kak alternativnoe reshenie problem mirovoi valiutnoisistemy [The Usage of Cryptocurrency as an Alternative Solution of Issues of the World Monetary System].Problemy ekonomiky. No. 2. pp. 50-55.
4. Hudzovata O. O. (2017) Kryptovaliuty u hroshovo-kredytnii sferi: tekhnolohii, perspektyvy ta bezpeka[Cryptocurrencies in the monetary sphere: technologies, perspectives and security]. Visnyk Lvivskohotorhovelno-ekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. No 53. pp. 66-70.
5. Lyzun M., Lishchynskyi I. (2019). Trendy rozvytku rehionalnoi ta multylateralnoi valiutnoi intehratsii[Trends for the development of regional and multilateral monetary integration]. Problemy systemnohopidkhodu v ekonomitsi. No 1. pp. 52-57. Available at : http://www.psaejrnl.nau.in.ua/journal/1_69_1_2019_ukr/1_69_1_2019.pdf#page=52
6. Molchanova, Е. Yu., Kovtoniuk E. V. (2018) Konfihuratsiia syl u svitovii valiutnii systemi: istorychnaretrospektyva [The Configuration of Forces in the World Currency System: a Historical Retrospective].Biznesinform. No 8. pp. 137-145
7. Soldatov G. S., Karlov R. G. (2017) Kriptovaliuta kak novyi instrument finansirovaniia deiatelnostiterroristicheskikh organizatsii [Cryptocurrency as a new instrument for the activities of terroristorganizations financing]. Ekonomika i predprinimatelstvo. No 6. pp. 181-183.
8. Siddiki N. Khak, Movchan R. O. (2018) Kryptovaliuty ta Blockchain-tekhnolohii u suchasniiprotyvopravnii diialnosti [Cryptocurrencies and Blockchain technologies in modern illegal activities].Visnyk studentskoho naukovoho tovarystva DonNU imeni Vasylia Stusa. No 1(10). pp. 78-83.
9. Hayes, Adam (2014) What factors give cryptocurrencies their value: An empirical analysis. The New Schoolfor Social Research Working Paper. No 06/2014. 6 p. Available at :http://www.economicpolicyresearch.org/econ/2014/NSSR_WP_062014.pdf
10. Sovbetov, Yhlas. (2018) Factors influencing cryptocurrency prices: Evidence from bitcoin, ethereum, dash,litcoin, and monero. Journal of Economics and Financial Analysis. No 2(2). pp. 1-27.
11. Spenkelink, H. F. (2014) The Adoption Process of Cryptocurrencies-Identifying factors that influence theadoption of cryptocurrencies from a multiple stakeholder perspective. University of Twente, 2014. 103 p.Available at : http://essay.utwente.nl/65677/1/Spenkelink_MA_MG.pdf
12. Marc André Frattaroli. (2020) Essays in Financial Economics. 204 p. (Doctor of Sciences Thesis),Lausanne. Available at : https://infoscience.epfl.ch/record/273700/files/EPFL_TH7882.pdf
13. J. Bouoiyour, R. Selmi, M. E. Wohar. (2019) Safe havens in the face of Presidential election uncertainty:A comparison between Bitcoin, oil and precious metals. Applied Economics. No 57. pp. 6076-6088.https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1645289.
14. Evans Olaniyi. (2019) The effects of US-China trade war and Trumponomics. Forum Scientiae Oeconomia.No 1(2). pp. 47-55. Available at : https://mpra.ub.uni-muenchen.de/93682/
15. Molchanova E.Yu., Solodkovskyi Yu.M. (2014) Hlobalna servisna pryroda suchasnykh krypto-valiut[Global service nature of modern cryptocurrencies]. Mizhnarodna ekonomichna polityka. No 1. pp. 60-79.
16. Lifanova, M. (2019) Rozvytok finansovykh innovatsii u transformatsiinykh zminakh mizhnarodnykhfinansovykh tsentriv [Development of the financial innovations in transformational changes of internationalfinancial centers]. Vektory rozvytku nauky i biznesu v hlobalnomu seredovyshchi trendy ta perspektyvy.(national scientific-practical conference). 7.11.2019. Ternopil. pp. 131-134.
17.Cryptoassets price-tracking website CoinMarketCap. Available at : https://coinmarketcap.com/.
18. Official website of the United States Census Bureau. Available at : https://www.census.gov/.
19. Kovbasa V.A. (2017) Komplementarni valiutni systemy ta kryptovaliuty: klasyfikatsiia ta analiz dotsilnostivykorystannia [Complementary currency systems and cryptocurrencies: classification and usefulness].Intelekt XXI. No 5. pp. 17-22.
20. Yefymenko T. I. (2017) Innovatyzatsiya finansovykh tekhnolohiy v umovakh posylennya ekonomichnoyibezpeky [Innovation of financial technologies in conditions of economic security enhancement]. Naukovipratsi NDFI. No 4(81). pp. 29-33.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 4 (65)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.