Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32746

Title: Міжнародні злиття та поглинання як фактор посилення конкурентоспроможності ТНК
Other Titles: International mergers and acquisitions as a factor of tncs competitiveness reinforcement
Authors: Ковальчук, Таміла
Конончук, Олена
Kovalchuk, Tamila
Kononchuk, Olena
Affiliation: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, Україна
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman Kyiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Ковальчук Т. Міжнародні злиття та поглинання як фактор посилення конкурентоспроможності ТНК / Таміла Ковальчук, Олена Конончук // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 65. — № 4. — С. 224–236. — (Міжнародні економічні відносини).
Bibliographic description (International): Kovalchuk T., Kononchuk O. (2020) Mizhnarodni zlyttia ta pohlynannia yak faktor posylennia konkurentospromozhnosti TNK [International mergers and acquisitions as a factor of tncs competitiveness reinforcement]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 65, no 4, pp. 224-236 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (65), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (65), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 65
Issue Date: 23-Jun-2020
Submitted date: 4-Jun-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04.224
UDC: 334.758
Keywords: міжнародні злиття та поглинання
конкурентоспроможність
транснаціональні компанії
глобалізація
international mergers and acquisitions
competitiveness
transnational corporations
competitiveness
globalization
Number of pages: 13
Page range: 224-236
Start page: 224
End page: 236
Abstract: Висвітлено сутність ТНК як найефективнішої форми ведення міжнародного бізнесу, які підтримують свою конкурентоспроможність на ринках, мають можливість отримувати надприбутки за рахунок розширення масштабів діяльності, маневрують завантаженістю виробничих потужностей, досить ефективно реагують на зміни кон’юнктури ринку, враховуючи відмінності у законодавстві та економічну специфіку кожного окремого регіону. Уточнено, що компанії, які прагнуть до розширення, можуть реалізувати свої амбіції через внутрішню чи зовнішню стратегію зростання, яка є фундаментальним мотивом злиття й поглинання. Розкрито поняття й причини процесів злиття та поглинання, визначено відмінності між ними, що спричинені мотивами підприємств, хоча в деяких аспектах ці поняття є дуже близькими. Розглянуто методичний підхід до оцінювання їх доцільності. Аналіз світових тенденцій злиття та поглинання дозволив розкрити глобальні процеси перерозподілу світового ринку, перезавантаження економіки приймаючих країн, створення нової системи міжнародних відносин. Доведено активізацію M&A в умовах глобалізації, не зважаючи на хвилеподібність цього явища, а також укладання найкрупніших та вартісних угод переважно великими корпораціями та потужними ТНК, що сприяє посиленню їх позицій, здійснення M&A у галузях із високим рівнем монополізації. ТНК є основними представниками міжнародних монополій, своєю головною метою вони ставлять не максимізацію прибутку, а максимізацію ринку й механізм M&A цьому сприяє. У зв’язку з тим, що корпорації прагнуть отримувати не тільки частки в тих компаніях, які вони купують, а й доступ до новітніх технологій, виробничих можливостей і потужностей, які дають їм змогу диференціювати їх продукцію, M&A стають все більш затребуваними в сучасному глобалізованому світі. Зважаючи на чутливість ринку M&A до зовнішніх факторів, аргументовано очікування зниження кількісних та вартісних показників угод у 2020 році. Разом з тим варто очікувати збільшення кризових угод, що стає можливістю для ТНК за низькою ціною викупити перспективні проекти. Визначено можливість галузевих змін на ринку M&A на користь найперспективніших сфер банківського, фармацевтичного, страхового секторів, а також ІТ та програмного забезпечення й телекомунікацій. У контексті інноваційного розвитку ТНК, якого вимагає час, передбачено доцільним збільшення угод M&A відносно стартапів, які є перспективними, гнучкими відносно ринку та відповідають вимогам часу за своєю формою ведення бізнесу. Досліджено ефективність угод злиття та поглинання на світовому ринку, здійснено оцінювання конкурентоспроможності ТНК на основі злиття та поглинання, обґрунтовано сучасні проблеми та перспективи розширення діяльності ТНК.
The essence of TNCs as the most effective form of international business, which maintain their competitiveness in the markets, have the opportunity to make profits by expanding the scope of activities, maneuver the production capabilities, effectively respond to the changes in market conditions, taking into account the differences in legislation and economic specifics of each individual region is defined. It is clarified that companies looking for expansion can implement their ambitions by internal or external growth strategy, which is the fundamental reason for mergers and acquisitions. The concepts and reasons of mergers and acquisitions processes are revealed, the differences between them caused by enterprises motives are determined, although in some aspects these concepts are very close, the methodical approach to assessing their feasibility is considered. Analysis of global trends of mergers and acquisitions revealed the global processes of redistribution of the world market, the reset of host countries economies, the creation of a new system of international relations. The intensification of M&A in the context of globalization, despite the wave-like nature of this phenomenon, as well as the conclusion of the largest and most valuable agreements, mostly by large corporations and powerful TNCs, which strengthens their position, M&A implementation in industries with high monopolization are proved. Thus, TNCs are the main representatives of international monopolies, their main goal is not to maximize profits, but to maximize the market, and M&A mechanism contributes to this. As corporations try to gain not only the shares in the companies they buy, but also access to the latest technology, manufacturing capabilities and capacities that allows them to differentiate their products, M&A are becoming increasingly popular in today's globalized world. Taking into account the sensitivity of M&A market to external factors, it is justified to expect the decrease in the quantity and value of transactions in 2020, however, we should expect an increase of crisis agreements, which make it possible for TNCs to buy promising projects at low prices. The possibility of sectoral changes in M&A market in favor of the most promising areas of banking, pharmaceutical, insurance sectors, as well as IT and software and telecommunications are identified. In the context of the required innovative development of TNCs, it is reasonable to increase M&A agreements for startups which are promising, flexible in the market and meet the requirements of the time in their form of business operation. The efficiency of mergers and acquisitions on the world market is investigated, the competitiveness of TNCs is assessed on the basis of mergers and acquisitions, current problems and prospects for TNCs expansion are substantiated.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32746
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://stud.com.ua/7069/menedzhment
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2336/1/Chuprinskiy_M.pdf.(дата
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Fu_2013_8_12.(дата
http://194.44.12.92:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3949/%d0%a1%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%83%d1%86%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9.pdf?sequence=1
https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/
https://www.forbes.com/global2000/#515f1e80335d
https://www.thewaltdisneycompany.com/wp-content/uploads/2019/11/q4-fy19-earnings.pdf
https://www.thewaltdisneycompany.com/wp-content/uploads/2018/11/q4-fy18-earnings.pdf
https://www.thewaltdisneycompany.com/wp-content/uploads/q4-fy17-earnings.pdf
https://www.thewaltdisneycompany.com/wp-content/uploads/q4-fy16-earnings.pdf
https://www.thewaltdisneycompany.com/wp-content/uploads/q4-fy15-earnings.pdf
https://www.comscore.com/
https://www.statista.com/
https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2020/03/covid-19-financial-reporting-resource-centre.html
https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2020/04/30/660024/
https://www.ey.com/en_lu/ccb
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/29119/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA.pdf
https://stud.com.ua/7069/menedzhment/strategiyi_zrostannya
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2336/1/Chuprinskiy_M.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20
https://imaa-institute.org/mergers-andacquisitions-statistics/
https://www.forbes.com/global2000
https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2020/03/covid-19-financial-reporting-resource-centre.html(accessed:
https://www.epravda.com.ua/rus/columns
https://www.ey.com/en_
References (Ukraine): 1. Зуб А. Т. Стратегічний менеджмент: Теорія і практика. Москва : Видавництво Юрайт, 2019. 375 с.URL: https://stud.com.ua/7069/menedzhment /strategiyi_zrostannya. (дата звернення: 17.05.2020).
2. Чупринський М. Ф. Вплив глобалізації на національну економіку: позитивні та негативні сторони.Тернопіль, 2016. 45 с. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2336/1/Chuprinskiy_M.pdf.(дата звернення: 18.05.2020).
3. Бланк И. А. Словарь-справочник финансового менеджера. Киев : Ника-Центр, 1998. С. 317.
4. Петленко Ю. В., Керімов П. О. Теоретичні аспекти злиття та поглинання компаній. ФінансиУкраїни. 2013. № 8. С. 113–121. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Fu_2013_8_12.(дата звернення: 18.05.2020).
5. Славуцький Ю. І. Сутність, види та стадії злиттів та поглинань у міжародному бізнесі. Економічнемайбутнє України : матеріали Конференції наукової молоді. Київ : НАСОА, 2019. С. 215-218.URL: http://194.44.12.92:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3949/%d0%a1%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%83%d1%86%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9.pdf?sequence=1. (дата звернення:18.05.2020).
6. M&A Statistics. URL: https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/. (accessed:19.05.2020).
7. The World’s Largest Public Companies. GLOBAL 2000. URL: https://www.forbes.com/global2000/#515f1e80335d. (accessed: 19.05.2020).
8. Disney`s Fiscal Full Year and Q4 2019 Earning Results. URL: https://www.thewaltdisneycompany.com/wp-content/uploads/2019/11/q4-fy19-earnings.pdf. (accessed: 19.05.2020).
9. Disney`s Fiscal Full Year and Q4 2018 Earning Results. URL: https://www.thewaltdisneycompany.com/wp-content/uploads/2018/11/q4-fy18-earnings.pdf. (accessed: 19.05.2020).
10. Disney`s Fiscal Full Year and Q4 2017 Earning Results. URL: https://www.thewaltdisneycompany.com/wp-content/uploads/q4-fy17-earnings.pdf. (accessed: 19.05.2020).
11. Disney`s Fiscal Full Year and Q4 2016 Earning Results Webcast. URL: https://www.thewaltdisneycompany.com/wp-content/uploads/q4-fy16-earnings.pdf. (accessed: 19.05.2020).
12. Disney`s Fiscal Full Year and Q4 2015 Earning Results. URL: https://www.thewaltdisneycompany.com/wp-content/uploads/q4-fy15-earnings.pdf. (accessed: 19.05.2020).
13. Market analytics. Cоmscore. URL: https://www.comscore.com/ (accessed: 19.05.2020).
14. Disney Plus – statistics and facts. Statista. URL: https://www.statista.com/ (accessed: 20.05.2020).
15.COVID-19 Фінансова звітність. Дата оновлення: 10.05.2020. URL: https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2020/03/covid-19-financial-reporting-resource-centre.html (дата звернення: 20.05.2020).
16. Нечаєв Ю. Кризисные бизнес-сделки: 4 совета продавцам. Українська правда 30 квітня 2020 р.Електронне видання. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2020/04/30/660024/. (датазвернення: 20.05.2020).
17. Global Capital Confidence Barometer. URL: https://www.ey.com/en_lu/ccb. (accessed: 20.05.2020).
18. Максимчук А. І. Активізація взаємодії транснаціональних корпорацій із стартап–проектами Київ,2019. 95 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/29119/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA.pdf. (дата звернення: 20.05.2020).
References (International): 1. Zub A.T. (2019) Stratehichnyi menedzhment: Teoriia i praktyka. [Strategic Management: Theory andPractice] Moskva : Vydavnytstvo Yurait. URL: https://stud.com.ua/7069/menedzhment/strategiyi_zrostannya (accessed: 17.05.2020) (in Russian).
2. Chuprynskyi M. F. (2016) Vplyv hlobalizatsii na natsionalnu ekonomiku: pozytyvni ta nehatyvni storony[The impact of globalization on the national economy: pros and cons] Ternopil, TNEU. URL:http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2336/1/Chuprinskiy_M.pdf (accessed: 18.05.2020). (inUkrainian)
3. Blank I. A. (1998) Slovar'-spravochnik finansovogo menedzhera [Financial manager dictionary]. Kyiv :Nika-Centr. (in Ukrainian)
4. Petlenko Yu.V. (2013) Teoretychni aspekty zlyttia ta pohlynannia kompanii [Theoretical aspects of mergersand acquisitions]. Finansy Ukrainy, no. 8. pp. 113–121. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20 &S21 STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Fu_2013_8_12(accessed: 18.05.2020).
5. Slavutskyi Yu.I. (2019) Sutnist, vydy ta stadii zlyttiv ta pohlynan u mizharodnomu biznesi [The essence,types and stages of mergers and acquisitions in international business] Proceedings of the The economicfuture of Ukraine (Ukraine. Kyiv. April 5, 2019) Kyiv: NAAAS, pp. 215-218. URL:http://194.44.12.92:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3949/%d0%a1%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%83%d1%86%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9.pdf?sequence=1 (accessed: 18.05.2020).
6. M&A Statistics. website. Update date 20.02.2020. URL: https://imaa-institute.org/mergers-andacquisitions-statistics/ (accessed: 19.05.2020).
7. The World's Largest Public Companies. GLOBAL 2000. Website. URL:https://www.forbes.com/global2000 /#515f1e80335d (accessed: 19.05.2020).
8. Disney`s Fiscal Full Year and Q4 2019 Earning Results Webcast. URL:https://www.thewaltdisneycompany.com/wp-content/uploads/2019/11/q4-fy19-earnings.pdf (accessed:19.05.2020).
9. Disney`s Fiscal Full Year and Q4 2018 Earning Results Webcast. URL:https://www.thewaltdisneycompany.com/wp-content/uploads/2018/11/q4-fy18-earnings.pdf (accessed:19.05.2020).
10. Disney`s Fiscal Full Year and Q4 2017 Earning Results Webcast URL:https://www.thewaltdisneycompany.com/wp-content/uploads/q4-fy17-earnings.pdf (accessed:19.05.2020).
11. Disney`s Fiscal Full Year and Q4 2016 Earning Results Webcast. URL:https://www.thewaltdisneycompany.com/wp-content/uploads/q4-fy16-earnings.pdf (accessed:19.05.2020).
12. Disney`s Fiscal Full Year and Q4 2015 Earning Results Webcast. URL:https://www.thewaltdisneycompany.com/wp-content/uploads/q4-fy15-earnings.pdf (accessed:19.05.2020).
13. Market analytics. Cоmscore. Website. URL: https://www.comscore.com/ (accessed: 19.05.2020).
14. Disney Plus - statistics and facts. Statista. Website. URL: https://www.statista.com/ (accessed: 20.05.2020).
15.COVID-19 Finansova zvitnist. Website. Data onovlennia: 10.05.2020. URL:https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2020/03/covid-19-financial-reporting-resource-centre.html(accessed: 20.05.2020).
16. Nechaev Yu. (2020) Krizisnye biznes-sdelki: 4 soveta prodavcam. [Crisis business deals: 4 tips for sellers.]Ukrainska pravda (electronic journal), April 30. 2020. Available at:https://www.epravda.com.ua/rus/columns /2020/04/30/660024/ (accessed: 20.05.2020).
17. Global Capital Confidence Barometer. Website. URL: https://www.ey.com/en_ lu/ccb (accessed:20.05.2020).
18. Maksymchuk A. I. (2019) Aktyvizatsiia vzaiemodii transnatsionalnykh korporatsii iz startap–proektamy[Activization of transnational corporations and startup projects ] Kyiv. KPI URL:https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/29119/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA.pdf (accessed: 20.05.2020). (in Ukrainian).
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 4 (65)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.