Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32745

Title: Освітня міграція в Україні
Other Titles: Educational migration in Ukraine
Authors: Беззубко, Лариса
Топчій, Крістіна
Bezzubko, Larysa
Topchiy, Kristina
Affiliation: Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Краматорськ, Україна
Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Kramatorsk, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Беззубко Л. Освітня міграція в Україні / Лариса Беззубко, Крістіна Топчій // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 65. — № 4. — С. 217–223. — (Міжнародні економічні відносини).
Bibliographic description (International): Bezzubko L., Topchiy K. (2020) Osvitnia mihratsiia v Ukraini [Educational migration in Ukraine]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 65, no 4, pp. 217-223 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (65), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (65), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 65
Issue Date: 23-Jun-2020
Submitted date: 18-May-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04.217
UDC: 314.74
Keywords: міжнародна освітня міграція
види міграції
наслідки міграції
international educational migration
types of migration
consequences of migration
Number of pages: 7
Page range: 217-223
Start page: 217
End page: 223
Abstract: Розглянуто теоретичні аспекти міжнародної освітньої міграції робочої сили: дано її визначення, охарактеризовано види. Встановлено: освітня міжнародна міграція є одним з найхарактерніших проявів глобалізації світового господарства. Міжнародна освітня міграція є складним, масштабним, динамічним та впливовим процесом. Визначено основні характеристики освітньої міграції за такими критеріями: за віком, часом, рівнем легалізації, кваліфікації, способом здійснення. Встановлено чинники, які викликають освітню міграцію: нерівномірність регіонального та національного розвитку в можливостях здобуття якісної освіти; ціни на освітні послуги; умови навчання в різних країнах; проблеми з працевлаштуванням. Проаналізовано масштаби освітньої міграції. За 2012–2017 рр. кількість українських студентів, які навчаються закордоном, збільшилася в 2 рази. Лідером за кількістю українських студентів є Польща. Визначено особливості сучасної міжнародної освітньої міграції: масштабність та динамізм; диверсифікацію географічної структури міжнародних освітніх процесів; збільшення міграції в Європі; посилення національного й міжнародного регулювання міжнародних освітніх міграційних процесів. Проаналізовано наслідки міжнародної освітньої міграції для України та країн-реципієнтів. Україна має певні проблеми через освітню міграцію, але країна здобуває потенційні можливості. Завдання – нейтралізація негативних наслідків освітньої міграції. Використання її позитивних наслідків можливе тільки при розробленні національної міграційної політики. Запропоновано основні напрями державного регулювання освітньої міграції в Україні: здійснення збалансованості процесів освітньої міграції; розроблення політики, сприяння поверненню мігрантів в Україну; пріоритетна підтримка академічної мобільності в Україні як однієї з найефективніших форм міграційних процесів в освіті. Міграційна політика повинна включати політику сприяння поверненню мігрантів у країни їх походження; створення банку даних випускників іноземних інститутів; банку вакансій для цієї категорії випускників. В Україні повинна бути розроблена національна міграційна політика, яка буде сприяти поверненню освітніх мігрантів в країнуРозглянуто теоретичні аспекти міжнародної освітньої міграції робочої сили: дано її визначення, охарактеризовано види. Встановлено: освітня міжнародна міграція є одним з найхарактерніших проявів глобалізації світового господарства. Міжнародна освітня міграція є складним, масштабним, динамічним та впливовим процесом. Визначено основні характеристики освітньої міграції за такими критеріями: за віком, часом, рівнем легалізації, кваліфікації, способом здійснення. Встановлено чинники, які викликають освітню міграцію: нерівномірність регіонального та національного розвитку в можливостях здобуття якісної освіти; ціни на освітні послуги; умови навчання в різних країнах; проблеми з працевлаштуванням. Проаналізовано масштаби освітньої міграції. За 2012–2017 рр. кількість українських студентів, які навчаються закордоном, збільшилася в 2 рази. Лідером за кількістю українських студентів є Польща. Визначено особливості сучасної міжнародної освітньої міграції: масштабність та динамізм; диверсифікацію географічної структури міжнародних освітніх процесів; збільшення міграції в Європі; посилення національного й міжнародного регулювання міжнародних освітніх міграційних процесів. Проаналізовано наслідки міжнародної освітньої міграції для України та країн-реципієнтів. Україна має певні проблеми через освітню міграцію, але країна здобуває потенційні можливості. Завдання – нейтралізація негативних наслідків освітньої міграції. Використання її позитивних наслідків можливе тільки при розробленні національної міграційної політики. Запропоновано основні напрями державного регулювання освітньої міграції в Україні: здійснення збалансованості процесів освітньої міграції; розроблення політики, сприяння поверненню мігрантів в Україну; пріоритетна підтримка академічної мобільності в Україні як однієї з найефективніших форм міграційних процесів в освіті. Міграційна політика повинна включати політику сприяння поверненню мігрантів у країни їх походження; створення банку даних випускників іноземних інститутів; банку вакансій для цієї категорії випускників. В Україні повинна бути розроблена національна міграційна політика, яка буде сприяти поверненню освітніх мігрантів в країну
The article considers The theoretical aspects of international educational labor migration are considered in this article. The definition of educational labor migration is given, its types are characterized. It is determined that international educational migration is one of the most characteristic manifestations of the world economy globalization. International educational migration is a complicated, large-scale, dynamic and influential process. The main characteristics of educational migration are determined by the following criteria: age, time, level of legalization, qualification, method of implementation. The factors causing educational migration such as: uneven regional and national development in the opportunities for quality education; prices for educational services; study conditions in different countries; employment problems are identified. The scale of educational migration is analyzed. During 2012–2017, the number of Ukrainian students studying abroad doubled. The leader in the number of Ukrainian students is Poland. The following peculiarities of modern international educational migration: scale and dynamism; diversification of the geographical structure of international educational processes; increasing migration in Europe; strengthening national and international regulation of international educational migration processes are determined. The consequences of international educational migration for Ukraine and recipient countries are analyzed. Ukraine has some problems due to educational migration, but the country is gaining potential. The task is to neutralize the negative consequences of educational migration. The use of its positive effects is possible only in the development of national migration policy. The main directions of state regulation of educational migration in Ukraine such as: realization of the balance of processes of educational migration; policy development; promoting the return of migrants to Ukraine; priority support for academic mobility in Ukraine as one of the most effective forms of migration processes in education are proposed. Migration policy should include the policy to facilitate the return of migrants to their countries of origin; creation of a database of graduates of foreign institutions; vacancy bank for this category of graduates. Ukraine should develop the national migration policy facilitating the return of educational migrants to the country.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32745
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: http://biznes-pro.ua/print_full.php?id=1045
http://data.uis.unesco.org
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l14570_en.htm
http://biznespro.ua/print_full.php?id=1045
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_
References (Ukraine): 1. Біляковська О. В. Освітня міграція українців до Польщі: соціопсихологійний аспект. Соціальноекономічні та етнокультурні наслідки міграції для України: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ,27 вересня 2013 р.). Київ: НІСД, 2013. С. 231–237.
2. Ионцев В. А. Международная миграция населения: теория и история изучения. Москва: ДиалогМГУ, 2015. 370 с.
3. Болонський процес, навчальна мобільність і освітня міграція. URL: http://biznes-pro.ua/print_full.php?id=1045.
4. Education: International student mobility in tertiary education. UNESCO-UIS. URL: http://data.uis.unesco.org (Last accessed: 12.01.2019).
5. Global Flow of Tertiary-Level Students / UNESCO. URL: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx (Last accessed: 17.01.2019).
6. Малиновська О. А. Урізноманітнення складу населення України під впливом міжнародної міграції:виклик та шляхи реагування: аналіт. доповідь. Київ: НІСД, 2012. 53 с.
7. Summaries of EU Legislation: Return Fund (2008-13). URL: http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l14570_en.htm.
References (International): 1. Biliakovska O.V.(2013) Osvitnia mihratsiia ukraintsiv do Polshchi: sotsiopsykholohiinyi aspekt. Sotsialnoekonomichni ta etnokulturni naslidky mihratsii dlia Ukrainy: zb. materialiv nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 27veresnia 2013 r.). Kyiv : NISD, 2013. S. 231-237.
2. Yontsev V. A. (2015) Mezhdunarodnaia myhratsyia naselenyia: teoryia y ystoryia yzuchenyia. Moskva:Dyaloh-MHU, 2015. 370 s.
3. Bolonskyi protses, navchalna mobilnist i osvitnia mihratsiia. URL: http://biznespro.ua/print_full.php?id=1045.
4. Education: International student mobility in tertiary education. UNESCO-UIS. URL: http://data.uis.unesco.org.
5. Global Flow of Tertiary-Level Students / UNESCO. URL: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx.
6. Malynovska O.A.(2012) Uriznomanitnennia skladu naselennia Ukrainy pid vplyvom mizhnarodnoimihratsii: vyklyk ta shliakhy reahuvannia: analit. dopovid. Kyiv: NISD, 2012. 53 s.
7. Summaries (2008) of EU Legislation: Return Fund (2008-13). URL: http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_ of_persons_asylum_immigration/l14570_en.htm.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 4 (65)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.