Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32743

Title: Структурна модель управління корпорацією з узгодження інтересів
Other Titles: Structural model of corporate management for interest alignment
Authors: Бажанова, Наталія Володимирівна
Маркович, Ірина Богданівна
Bazhanova, Nataliia
Markovich, Irina
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Бажанова Н. В. Структурна модель управління корпорацією з узгодження інтересів / Наталія Бажанова, Ірина Маркович // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 65. — № 4. — С. 200–208. — (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність).
Bibliographic description (International): Bazhanova N., Markovich I. (2020) Strukturna model upravlinnia korporatsiieiu z uzghodzhennia interesiv [Structural model of corporate management for interest alignment]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 65, no 4, pp. 200-208 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (65), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (65), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 65
Issue Date: 23-Jun-2020
Submitted date: 10-Jun-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04.200
UDC: 338.1
Keywords: корпорації
узгодження інтересів
ієрархія цілей
виробничий потенціал
прибуток
corporations
interest alignment
goals hierarchy
production potential
profit
Number of pages: 9
Page range: 200-208
Start page: 200
End page: 208
Abstract: Економічні реформи, що відбуваються в Україні впродовж останніх років, зумовили виникнення корпорацій. Важливе значення для країни мали процеси, які відбувались у відносинах власності. Вони зумовили напрям соціально-економічного розвитку держави. Під час інституційних змін і приватизації держаної власності ліквідована монополія власності держави. Це стало основою для формування нової схеми відносин, де основною стала корпоративна власність. За останні 30 років Україна втратила левову частку виробничого й науково-технічного потенціалу, враховуючи те, що кількісно корпорацій більше половини від загальної кількості. Широкомасштабна приватизація не дала можливості вирішити ключові проблеми, які передбачали здійснені реформи, а саме, формування ефективної структури власності. Слід зазначити, що успіх діяльності виробничого сектора – це не тільки зміна організаційно-правової форми підприємств, а й розроблення та використання ефективних механізмів реалізації економічного потенціалу таких корпорацій. Наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення науково-практичного завдання формування ефективної структури корпоративної власності вітчизняних підприємств у процесі управління ними. Основним пріоритетом для підприємств України стає формування сучасної та ефективної системи управління корпоративною власністю, а саме її структурою для реалізації довготермінової стратегії розвитку кожного конкретного підприємства. Якщо вирішальну роль в управлінні корпорацією відіграє угруповання акціонерів, зацікавлене в отриманні доходів у перспективі, то пріоритет при розподілі прибутку віддаватимуть його реінвестуванню в розвиток. Якщо вирішальна роль належить угрупованню, зацікавленому в отриманні поточних доходів, пріоритет віддаватимуть оплаті дивідендів у збиток розвитку. Діяльність корпоративних підприємств полягає в об’єднанні власності та інтересів її використання зацікавленими особами. Крім того, в корпораціях із питань використання власності формуються складні системи інтересів та відповідальності: керівників, персоналу, акціонерів, держави. Діяльність корпорації в аспекті власності досить різноманітна й охоплює фінансові, науково-технічні, виробничі, результативні та інші аспекти діяльності.
The economic reforms, taking place in Ukraine during the recent years, resulted in the emergence of corporations. The processes that took place in property relations were important for the country. They determined the direction of the state socio-economic development. During the institutional changes and state property privatization, the state property monopoly was dissolved. This became the basis for the formation of a new scheme of relations, where the corporate property became the main one. Over the last 30 years, Ukraine has lost the lion’s share of production and scientific-technical potential, taking into account the fact that the number of corporations is more than half of the total number of corporations. Large-scale privatization did not provide the opportunity to solve the key problems that the reforms involved, especially, the formation of effective ownership structure. It should be noted that the success of the manufacturing sector is not only the change in the organizational and legal form of enterprises, but also the development and use of effective mechanisms for implementation of such corporations economic potential. The theoretical generalization and the new solution of the scientific-practical problem of forming the effective corporate property structure for domestic enterprises in their management process are presented in this paper. The main priority for Ukrainian enterprises is the formation of modern and effective corporate property management system, especially its structure management in order to implement the long-term development strategy for each enterprise. If the crucial role in the corporation management is played by the group of shareholders interested in generating income in future, the priority in profits distribution is given to its reinvestment in development; if the decisive role belongs to the group interested in obtaining current income, priority is given to the payment of dividends to the development losses. The activity of corporate enterprises is to unite property and the interests of its use by interested parties. In addition, corporations on the use of property are formed complex systems of interests and responsibilities: managers, staff, shareholders, the state. The activities of the corporation in terms of ownership are rather diverse and include: financial; scientific and technical; production; effective and other aspects of activity.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32743
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://doi.org/10.1257/jep.5.4.139
References (Ukraine): 1. Рассел Л. Акофф. Планирование будущего корпорации. М. : Сирин, 2002. 256 с.
2. Круглов М. И. Стратегическое управление компанией: учебник для вузов. М.: Русская деловаялитература, 2016. 482 с.
3. Игнатьева А. В. Исследование систем управления : уч. пособие 2-е изд., перераб. и доп. М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 167 с.
4. Зайдель X. Основы учения об экономике. Пер. с нем. М. : Дело ЛТД, 1994.
5. Крючкова Н. В. Особливості формування структури корпоративної власності в Україні та її впливна корпоративне управління. Економіка: проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць.Випуск 264. Т. VI. Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. 316 с.
6. Гераськин М. И. Согласование экономических интересов в корпоративных структурах. М. : Анко,2005. 293 с.
7. Паппе Я. Ш. Олигархи. Экономическая хроника 1992. М. : ГУ ВШЭ, 2000. 25 с.
8. Кузьмін О. Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. Львів : Нац. ун-т«Львівська політехніка». Інтелект-Захід, 2007. 384 с.
9. Мартыненко Н. Технология менеджмента : учебник для студентов высш. уч. заведений. К. : МП«Леся», 2007. 800 с.
10. Педько А. Б. Власність, контроль і конфлікт інтересів в акціонерних. К. : Києво-Могилянськаакадемія, 2008. 325 с.
11.Круглов М. И. Сложные системы и их. М. : Институт управления народным хозяйством, 1975.
12. Пинк Д. Нация свободных агентов: как новые независимые работники меняют жизнь Америки. М. :Секрет фирмы, 2005. 328 с.
13.Calvo G. Credit Markets, Credibility and Economic Transformation. Journal of Economic Perspectives.1991. Vol. 5. P. 139–148. https://doi.org/10.1257/jep.5.4.139
14.CEEPN : Seventh Annual Conference on Economic Transition. December 6-7. 1996. Dubrovnic, Croatia.Country Reports.
15.Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. М. : Финансы и статистика, 2014. 800 c
16.Євтушевський В. А. Інтеграція та формування корпоративних структур. К. : Знання-П, 2002. 317 с.
References (International): 1. Rassel L. Akoff Planiruvannya maybutnoho korporatsiyi [Planning the future of the corporation] per.s anhl.M. : Syryn, 2002. 256 pp.
2. Kruhlov M.I. Stratehichne upravlinnya kompaniyeyu: Uchebnyk dlya vuzovoyi praktyky [Tekst] [Strategicmanagement of the company: Textbook for universities practice [Text]]. M .: Rusʹka Delova literatura,2016. 482 pp.
3. Ihnatyeva A. V. Doslidzhennya systemnoho upravlinnya: uch. posobye dlya vuzov [Research of controlsystems: uch. manual for universities [Text]]. M. Maksymtsov. - 2-e yzd., Pererab. YA dop. M. :YUNYTY-DANA, 2012. 167 pp.
4. Zaydelʹ X. Osnovy uchennya pro ekonomiku [Fundamentals of the doctrine of economics]. M. : Delo LTD,1994.
5. Kryuchkova N. V. Osoblyvosti formuvannya struktury korporatyvnoyi vlasnosti v Ukrayini ta yiyi vplyv nakorporatyvne upravlinnya [Features of the formation of the structure of corporate property in Ukraine andits impact on corporate governance] Ekonomika: problemy teoriyi ta praktyky : Zbirnyk naukovykh pratsʹ.– Vypusk 264. V. 9 t. – T. VI. Dnipropetrovsʹk : DNU, 2010. 316 pp.
6. Heraskyn M. Y. Sohlasovanye ékonomycheskykh ynteresov v korporatyvnykh strukturakh [Coordination ofeconomic interests in corporate structures]. M. : Anko, 2005. 293 pp.
7. Pappe YA. SH. Olyharkhy. Ékonomycheskaya khronyka 1992-2000 [Oligarchs. Economic Chronicle 1992-2000]. M. : HU VSHÉ, 2000. Pp. 25.
8. Kuzmin O. YE. Teoretychni ta prykladni zasady menedzhmentu : navch. posib. [Theoretical and appliedprinciples of management: textbook. way] Lʹviv : Nats. un-t “Lʹvivsʹka politekhnika”; Intelekt-Zakhid,2007. 384 pp.
9. Martynenko N. Tekhnologiya menedzhmenta : uchebnik dlya studentov vyssh. uch. zavedeniy[Tekhnologiya menedzhmenta: uchebnik dlya studentov vyssh. uch. zavedeniy]. K. : MP «Lesya», 2007.800 pp.
10. Ped'ko A. B. Vlasníst', kontrol' í konflíkt ínteresív v aktsíonernikh tovaristvakh [Property, control andconflict of interests in aktsíonernikh tovaristvakh]. K. : Kiêvo-Mogilyans'ka akademíya, 2008. 325 pp.
11. Kruglov M. I. Slozhnyye sistemy i ikh analiz [Slozhnyye sistemy i ikh analiz]. M. : Institut upravleniyanarodnym khozyaystvom, 1975.
12. Pink D. Natsiya svobodnykh agentov: kak novyye nezavisimyye rabotniki menyayut zhizn' Ameriki[Natsiya svobodnykh agentov: kak novyye nezavisimyye rabotniki menyayut zhizn 'Ameriki]. M. : Sekretfirmy, 2005. 328 pp.
13. Calvo G. Credit Markets, Credibility and Economic [Credit Markets, Credibility and EconomicTransformation]. Journal of Economic Perspectives. 1991. Vol. 5. Pp. 139–148.https://doi.org/10.1257/jep.5.4.139
14. CEEPN : Seventh Annual Conference on Economic Transition. December 6-7, 1996, Dubrovnic, Croatia.Country Reports.
15. Van Khorn Dzh. K. [Fundamentals of Finance [Text]]. M. : Fynansy y statystyka, 2014. 800 pp
16. Yevtushevsʹkyy V. A. Intehratsiya ta formuvannya korporatyvnykh [Integration and formation of corporatestructures]. K. : Znannya-P, 2002. 317 pp.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 4 (65)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.