Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32742

Title: Вплив імпортозалежності на продовольчу безпеку України
Other Titles: Impact of import dependence on Ukraine food security
Authors: Шелудько, Леся Володимирівна
Sheludko, Lesia
Affiliation: Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, Харків, Україна
Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaev, Kharkiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Шелудько Л. В. Вплив імпортозалежності на продовольчу безпеку України / Леся Шелудько // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 65. — № 4. — С. 191–199. — (Менеджмент).
Bibliographic description (International): Sheludko L. (2020) Vplyv importozalezhnosti na prodovolchu bezpeku Ukrainy [Impact of import dependence on Ukraine food security]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 65, no 4, pp. 191-199 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (65), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (65), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 65
Issue Date: 23-Jun-2020
Submitted date: 25-May-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04.191
UDC: 338.43
Keywords: імпортозалежність
продовольча беспека
індикатор
достатність споживання
індекс
імпорт
експорт
баланс
import dependence
food security
indicator
adequacy of consumption
index
import
export
balance
Number of pages: 9
Page range: 191-199
Start page: 191
End page: 199
Abstract: Досліджено вплив імпортозалежності на продовольчу безпеку України. Дану роботу проведено в рамках дослідження механізмів забезпечення продовольчої безпеки України в умовах євроінтеграції. Розглянуто основні індикатори, які характеризують рівень продовольчої безпеки країни – імпортозалежність і достатність споживання продуктів харчування. З’ясовано, що продукти харчування по яких індикатор імпортозалежності більше порогового значення, а саме більше 30% – це риба та рибні продукти, плоди, ягоди та виноград, рослинні олії всіх видів. Перш за все таке високе значення індикатора з цими видами продукції частково зумовлене географічним положенням та природними умовами України, тобто неможливістю виробництва даних видів продукції, оскільки 90% імпортних поставок риби припадає на види риб, які видобуваються виключно у водах морських економічних зон інших держав, по групі «олії рослинні» – зумовлена імпортом тропічних олій, які користуються попитом у вітчизняних виробників харчової промисловості, плодово-ягідній групі, значна частка імпорту у внутрішньому продовольчому споживанні пояснюється ввезенням значних обсягів екзотичних плодів, на які утримується попит з боку вітчизняного споживача, проте їх культивування не властиве для України (банани, цитрусові, ківі тощо). Наступним кроком було порівняння та аналіз індикаторів достатності споживання продуктів харчування по роках. Вдалося з’ясувати, що індикатор достатності перевищує порогове значення, тобто одиницю по найбільш доступних продуктах, таких, як хліб, картопля, овочі та баштанні, що свідчить про недостатність споживання, а це, в свою чергу, – про соціальну проблему. На основі проведеного аналізу пропонуємо використовувати балансовий метод для узгодження таких складових, як зростання платоспроможності населення, рівня споживання продовольства і поліпшення структури харчування в напрямку збільшення продуктів тваринного походження, а також овочів і фруктів; приросту обсягів внутрішнього споживання й виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції, сировини й продовольства в країні; обсягів імпорту та експорту сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства. Іншими словами, для забезпечення продовольчої безпеки країни необхідні визначеність і передбачуваність параметрів бюджетної підтримки сільського господарства, обсягів надходження вітчизняної товарної продукції на ринок та наявності соціальних стандартів. З цими ж параметрами корелює і зовнішня торгівля сільськогосподарською продукцією, сировиною і продовольством.
The paper deals with the impact of import dependence on food security in Ukraine. This work is carried out as part of the investigation of mechanisms for ensuring food security in Ukraine in terms of European integration. The main indicators characterizing the level of food security of the country, such as import dependence and adequacy of food consumption are investigated. It is clarified. that food products for which the import dependence indicator is higher than the threshold value, namely more than 30% – are fish and fish products, fruits, berries and grapes, vegetable oils of all kinds. First of all, such high indicator value for these products is due to the geographical location and natural conditions of Ukraine, the impossibility of producing fish products, as 90% of imported fish supplies are fish species produced exclusively in marine economic zones of other countries, group of «vegetable oils», due to imports of tropical oils, which are in high demand among domestic food producers, in the fruit and berry group, significant share of imports in domestic food consumption is explained by the importsof large quantities of exotic fruits, which are of great demand by consumers, but their cultivation is not typical for Ukraine (bananas, citrus, kiwi, etc.). The second step is to compare and analyze indicators of adequacy of food consumption by year. It is found that the adequacy indicator exceeds the threshold value, i.e. the unit for the most available products, such as bread, potatoes, vegetables and melons, which indicates a lack of consumption, which in turn is a social problem. On the basis of the carried out analysis, we propose to use the balance method to reconcile such components as increasing the solvency of the population, the level of food consumption and improving the structure of food in the direction of increasing animal products, as well as vegetables and fruits; growth of domestic consumption and production of certain types of agricultural products, raw materials and food in the country; volumes of imports and exports of agricultural products, raw materials and food
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32742
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-53-61
http://www.economy.nayka.com.ua/?Op=1&z=4389
http://edclub.com.ua/analityka/prodovolcha-bezpeka-v-ukrayini-u-2018-roci-oglyad-osnovnyhindykatoriv
https://doi.org/10.1016/j.gfs.2017.09.005
http://agroconf.org/content/ukrayinciyidyat-dostatno-ovochiv-ta-nedoyidayut-fruktiv
https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i29.171995
http://edclub.com.ua/analityka/prodovolcha-bezpekav-ukrayini-u-2018-roci-oglyad-osnovnyh-indykatoriv
http://agroconf.org/content/ukrayinci-yidyat-dostatno-ovochiv-tanedoyidayut-fruktiv
References (Ukraine): 1. Гайдуцький П. Невесела ейфорія зовнішньої торгівлі. Дзеркало тижня. 2014. № 38.
2. Задоя А. О. Зовнішня торгівля України: сучасні масштаби, структура, тенденції. Академічнийогляд. 2016. № 2. С. 110–117.
3. Задоя О. А., Кущова В. С. Подолання імпортозалежності як стратегічне завдання України.Академічний огляд. 2018. № 2 (49). С. 101–108
4. Кошкалда І. В. Акутальні питання продовольчого забезпечення. Вісник Сумського національногоаграрного університету: Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 4 (71). С. 209.
5. Пугачевська К. Імпортозалежність внутрішнього ринку України. Зовнішня торгівля: економіка,фінанси, право. 2016. № 5 С. 27–39
6. Мельник Т. М., Пугачевська К. С., Імпортозалежність економіки України і пріоритетиселективного імпортозаміщення. Науковий журнал «Економіка України». 2016. № 4 (653).С. 29–44.
7. Мельник Т. М., Пугачевська К. С.Детермінанти імпортозалежності економіки України. Проблемиекономіки. 2019. № 2 (40). С. 53–61. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-53-61
8. Венцковський Д. Ю. Імпортозалежність внутрішнього товарного ринку у контексті загрозекономічної безпеки України. Ефективна економіка. 2015. № 10 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?Op=1&z=4389.
9. Лупак Р. Л. Державна політика імпортозаміщення в системі забезпечення економічної безпекиУкраїни: пріоритети та інструменти реалізації : монографія. Львів : Видавництво ННВК «АТБ»,2018. 527 с.
10. Продовольча безпека в Україні у 2018 році. Огляд основних індикаторів URL: http://edclub.com.ua/analityka/prodovolcha-bezpeka-v-ukrayini-u-2018-roci-oglyad-osnovnyhindykatoriv.
11. Pepijn Schreinemachersa, Emmy b. Simmonsb, Marco C. S. Wopereisc tapping the economic andnutritional power of vegetables. Global Food Security. 2018. Vol. 16. P. 36–45.https://doi.org/10.1016/j.gfs.2017.09.005
12. Українці їдять достатньо овочів та недоїдають фруктів URL: http://agroconf.org/content/ukrayinciyidyat-dostatno-ovochiv-ta-nedoyidayut-fruktiv.
13. Sheludko R. M., Pashchenko Y. V., Filimonov Y. L., Bukhalo O. V. State support for agricultural sectorand its impact to form results indices of the activities at branch enterprises. Financial and credit activity:problems of theory and practice. 2019. № 2 (29). Р. 487–495. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i29.171995
References (International): 1. Gaiducki P. (2014). Nevesela eyforiya zovnishn’oyi torhivli [Sad euphoria of foreign trade]. Dzerkalotyzhnya, no. 38 (18-24 oct.) [in Ukrainian].
2. Zadoia A.O. (2016). Zovnishnya torhivlya Ukrayiny: suchasni masshtaby, struktura, tendentsiyi [ForeignTrade of Ukraine: Current Scales, Structure, Trends]. Akademichnyy ohlyad, no. 2, pp. 110-117 [inUkrainian].
3. Zadoya O.A., Kushchova V.S. (2018) Podolannya importozalezhnosti yak stratehichne zavdannyaUkrayiny [Overcoming import dependence as a strategic task of Ukraine.]. Akademichnyy ohlyad. no 2(49). рр. 101-108 [in Ukrainian].
4. Pylypenko K. A. (2018) Spozhyvannya produktiv kharchuvannya: sotsialni ta kulturni aspekty v kontekstiprodovolchoyi bezpeky Ukrayiny. [Food consumption: social and cultural aspects in the context of foodsecurity of Ukraine]. International Journal of Innovative Technologies in Economy. № 6 (19). Vol. 1. pp.35-40 [in Ukrainian].
5. Puhachevska K. (2016) Importozalezhnist vnutrishnoho rynku Ukrayiny. [Import dependence of thedomestic market of Ukraine]. Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, pravo. no 5. pp. 27-39 [inUkrainian].
6. Melnyk T.M., Puhachevska K.S. (2016) Importozalezhnist ekonomiky Ukrayiny i priorytety selektyvnohoimportozamishchennya [Import dependence of the economy of Ukraine and the priorities of selectiveimport substitution]. Naukovyy zhurnal “Ekonomika Ukrayiny”. no. 4 (653). pp. 29-44 [in Ukrainian].
7. Melnyk T. M., Puhachevska K. S. (2019) Determinanty importozalezhnosti ekonomiky Ukrayiny[Determinants of import dependence of the economy of Ukraine]. Problemy ekonomiky. no 2 (40), pp. 53-61 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-53-61
8. Ventskovskyy D.YU. (2015) Importozalezhnist vnutrishnoho tovarnoho rynku u konteksti zahrozekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny [Import dependence of the domestic commodity market in the contextof threats to Ukraine's economic security] Efektyvna ekonomika.. no. 10 Available at:http://www.economy.nayka.com.ua/?Op=1&z=4389 [in Ukrainian].
9. Lupak R. L. (2018) Derzhavna polityka importozamishchennya v systemi zabezpechennya ekonomichnoyibezpeky Ukrayiny: priorytety ta instrumenty realizatsiyi [State policy of import substitution in the systemof economic security of Ukraine: priorities and implementation tools]: monohrafiya. Lviv: VydavnytstvoNNVK «ATB»,. 527 p. [in Ukrainian].
10. Prodovolcha bezpeka v Ukrayini u 2018 rotsi. Ohlyad osnovnykh indykatoriv [Food security in Ukraine in2018. Overview of the main indicators] Available at: http://edclub.com.ua/analityka/prodovolcha-bezpekav-ukrayini-u-2018-roci-oglyad-osnovnyh-indykatoriv [in Ukrainian].
11. Pepijn Schreinemachersa, Emmy b. Simmonsb, Marco c.s. (2018) Wopereisc tapping the economic andnutritional power of vegetables. Global Food Security., Volume 16, pp. 36-45 [in Ukrainian].https://doi.org/10.1016/j.gfs.2017.09.005
12. Ukrayintsi yidyat dostatno ovochiv ta nedoyidayut fruktiv [Ukrainians eat enough vegetables and do noteat enough fruit] Available at: http://agroconf.org/content/ukrayinci-yidyat-dostatno-ovochiv-tanedoyidayut-fruktiv [in Ukrainian]. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i29.171995
13. Sheludko R.M., Pashchenko Y.V., Filimonov Y.L., Bukhalo O.V. (2019) State support for agriculturalsector and its impact to form results indices of the activities at branch enterprises. Financial and creditactivity: problems of theory and practice. no.2 (29). pp. 487-495 [in Ukrainian].https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i29.171995
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 4 (65)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.