Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32736

Title: Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств лісогосподарської галузі як передумова залучення фінансових ресурсів
Other Titles: Comprehensive assessment of the financial status of forestry enterprises as a prerequisite for financial resources attraction
Authors: Жаворонок, Артур Віталійович
Zhavoronok, Artur
Affiliation: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Жаворонок А. В. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств лісогосподарської галузі як передумова залучення фінансових ресурсів / Артур Жаворонок // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 65. — № 4. — С. 138–150. — (Фінанси, банківська справа та страхування).
Bibliographic description (International): Zhavoronok A. (2020) Kompleksne otsiniuvannia finansovoho stanu pidpryiemstv lisohospodarskoi haluzi yak peredumova zaluchennia finansovykh resursiv [Comprehensive assessment of the financial status of forestry enterprises as a prerequisite for financial resources attraction]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 65, no 4, pp. 138-150 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (65), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (65), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 65
Issue Date: 23-Jun-2020
Submitted date: 25-May-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04.138
UDC: 336.64
Keywords: ліквідність
рентабельність
ділова активність
фінансовий стан
комплексне оцінювання фінансового стану
фінансові ресурси
liquidity
profitability
business activity
financial status
comprehensive assessment of financial status
financial resources
Number of pages: 13
Page range: 138-150
Start page: 138
End page: 150
Abstract: Поняття фінансової стійкості підприємства широке й багатогранне. Тому в сучасній аналітичній літературі трактування його суті, побудова і вибір оцінювальних показників неоднозначні й недостатньо аргументовані. Для здійснення виробничих і комерційних завдань кожне підприємство повинно мати достатню кількість основних і оборотних засобів. Останні потрібні для фінансування поточної діяльності підприємства. Тому формування відповідної суми оборотних коштів, а також ефективне їх використання є одним із першочергових завдань керівництва підприємства. Успіх фінансової діяльності віддзеркалює добрий (стійкій, задовільний) фінансовий стан підприємства. Проте він може бути поганим, нестійкім, незадовільним, коли мають місце ті чи інші недоліки в управління його капіталом. У сучасних мінливих, важкопрогнозованих умовах підприємства лісогосподарської галузі повинні формувати та зміцнювати управління фінансовим станом на підприємстві, та економічною стійкістю підприємства загалом за допомогою системи організаційних, технологічних, управлінських, фінансових, економічних методів та інструментів на основі комплексних програм. Їх розроблення має базуватися на моніторингу стану зовнішнього і внутрішнього середовищ, результати якого використовуються при розробленні управлінських рішень, спрямованих на посилення позицій підприємства. Результати проведеного дослідження свідчать, що найчастіше фінансові ускладнення у підприємств лісогосподарської галузі виникають унаслідок накопичення невиправданих (понаднормативних) залишків товарно-матеріальних цінностей на складах підприємства; погіршення показників виробничої діяльності (обсяги, якість і асортимент продукції тощо); затримки реалізації продукції (затоварювання, падіння цін і попиту, збільшення відтермінова дебіторської заборгованості покупців); зниження рентабельності діяльності, а, отже, й суми прибутків і оборотних коштів; втрати оборотних коштів через невиважені управлінські рішення; вилучення коштів у підприємства адміністративним, судовим, податковим або інфляційним шляхом; інших причин (збитки від стихійних лих, несподівані банкрутства боржників, зростання конкурентного тиску закордонних виробників, зміна митних процедур тощо)
The concept of the enterprise financial stability is broad and multifaceted, so in the modern analytical literature, the interpretation of its essence, construction and selection of assessment indicators are ambiguous and insufficiently substantiated. To carry out production and commercial tasks, each enterprise should possess sufficient amount of fixed and current assets. The latter are needed to finance the current activities of the enterprise. Therefore, the formation of appropriate amount of working capital, as well as its effective use is one of the company's management priorities. The success of financial activities reflects good (stable, satisfactory) financial condition of the enterprise. However, it can be bad, unstable, unsatisfactory when there are certain drawbacks in its capital management. Under current changing, difficult-to-predict conditions, forestry enterprises must form and strengthen the management of enterprise financial condition and enterprise economic stability in general by means of the system of organizational, technological, managerial, financial, economic methods and tools based on comprehensive programs. Their development should be based on monitoring the state of external and internal environments, the results of which are used in the development of management decisions aimed at strengthening the enterprise position. The results of the carried out investigation show that very often financial difficulties of forestry enterprises occur due to: accumulation of unjustified (excessive) inventory balances at the enterprise warehouses; deterioration of production indicators (volumes, quality and products range, etc.); delays in sales (overstocking, falling prices and demand, increase in overdue receivables from customers); reduction of the activities profitability, and hence the amount of profits and working capital; loss of working capital due to illconsidered management decisions; withdrawal of funds from the enterprises by administrative, judicial, tax or inflationary means; other reasons (losses from natural disasters, unexpected bankruptcies of debtors, increasing competitive pressure from foreign manufacturers, changes in customs procedures, etc.).
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32736
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://doi.org/10.21511/bbs.14(2).2019.06
https://doi.org/10.21003/ea.V173-10
https://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-17
https://doi.org/10.21003/ea.V176-12
https://doi.org/10.21003/ea.V167-13
https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190781
https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190916
https://doi.org/10.37394/232015.2020.16.41
https://doi.org/10.24818/amp/2019.32-09
https://doi.org/10.17770/sie2019vol6.3957
https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-4-334-340
References (Ukraine): 1. Andriushchenko K., Ishchenko M., Sahaidak M., Tepliuk M. & Domina O. Prerequisites for the creationof financial and credit infrastructure of support for agricultural enterprises in Ukraine. Banks and BankSystems. 2019. Vol. 14. No 2. P. 63–75. https://doi.org/10.21511/bbs.14(2).2019.06
2. Grigoraș-Ichim C. E., Cosmulese C. G., Savchuk D., & Zhavoronok A. Shaping the perception and visionof economic operators from the Romania – Ukraine – Moldova border area on interim financial reporting.Economic Annals-XXI. 2018. Vol. 173 (9–10). P. 60–67. https://doi.org/10.21003/ea.V173-10
3. Ciubotariu M., Socoliuc M., Mihaila S., Savchuk D. Companies Image: Marketing and FinancialCommunications. Marketing and Management of Innovations. 2019. No. 3. P. 223–241.https://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-17
4. Grosu V., Anisie L., Hrubliak O., Ratsa A. Managerial accounting solutions: Lean Six Sigma applicationin the woodworking industry. Economic Annals-XXI. 2019. Vol. 176 (3–4). P. 118–130.https://doi.org/10.21003/ea.V176-12
5. Grosu V., Socoliuc M., & Hlaciuc E. Romanian enterprises behaviour in the process of improvement ofeconomic and financial disclosure quality. Economic Annals-XXI. 2017. Vol. 167 (9–10). P. 63–69.https://doi.org/10.21003/ea.V167-13
6. Kosach I. A., Zhavoronok A. V., Fedyshyn M. F. & Abramova A. S. Role of commission receipts information of the revenue of the commercial bank. Financial and credit activity: problems of theory andpractice. 2019. Vol. 4 (31). Р. 22–30. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190781
7. Kovalchuk N. O., Marych M. G., Popova L. V., Viknianska A. O. Modeling of the optimal structure ofmeat processing enterprises. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019.Vol. 4 (31). Р. 270–278. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190916
8. Shkarlet S., Dubyna M., Shtyrkhun K., Verbivska L. Transformation of the Paradigm of the EconomicEntities Development in Digital Economy. WSEAS Transactions on Environment and Development. 2020.Vol. 16. P. 413–422. https://doi.org/10.37394/232015.2020.16.41
9. Shkarlet S., Dubyna M., Hrubliak O., & Zhavoronok A. Тheoretical and applied provisions of the researchof the state budget deficit in the countries of Central and Eastern Europe. Administratie si ManagementPublic. 2019. Vol. 32. P. 120–138. https://doi.org/10.24818/amp/2019.32-09
10. Shkarlet S., Kholiavko N., & Dubyna M. Territorial reform in the system of strategic management ofenergy-economic and information spheres of the state. Economic Annals-XXI. 2015. Vol. 5–6. P. 103–107.
11. Tereshenko O., Voloshanyk N., Savchuk D. Rate of costs on investment capital in emerging markets.Society. Integration. Education Proceedings of the International Scientific Conference. Vol. VI, May 24th–25th, 2019. P. 665–674. https://doi.org/10.17770/sie2019vol6.3957
12. Sosnovska O., Zhytar M. Financial architecture as the base of the financial safety of the enterprise. BalticJournal of Economic Studies. 2018. Vol. 4.4. P. 334–340. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-4-334-340
References (International): 1. Andriushchenko, K., Ishchenko, M., Sahaidak, M., Tepliuk, M., & Domina, O. (2019). Prerequisites forthe creation of financial and credit infrastructure of support for agricultural enterprises in Ukraine. Banksand Bank Systems. Vol. 14, Issue 2, 63-75. [in English]. https://doi.org/10.21511/bbs.14(2).2019.06
2. Grigoraș-Ichim, C.E., Cosmulese, C.G., Savchuk, D., & Zhavoronok, A. (2018). Shaping the perceptionand vision of economic operators from the Romania – Ukraine – Moldova border area on interim financialreporting. Economic Annals-XXI, 173(9-10), 60-67. [in English]. https://doi.org/10.21003/ea.V173-10
3. Ciubotariu, M., Socoliuc, M., Mihaila, S., Savchuk, D. (2019). Companies Image: Marketing and FinancialCommunications. Marketing and Management of Innovations, 3, 223-241. [in English].https://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-17
4. Grosu, V., Anisie, L., Hrubliak, O., Ratsa, A. (2019). Managerial accounting solutions: Lean Six Sigmaapplication in the woodworking industry. Economic Annals-XXI, 176 (3-4), 118-130. [in English].https://doi.org/10.21003/ea.V176-12
5. Grosu, V., Socoliuc, M., & Hlaciuc, E. (2017). Romanian enterprises behaviour in the process ofimprovement of economic and financial disclosure quality. Economic Annals-XXI, 167(9-10), 63-69. [inEnglish]. https://doi.org/10.21003/ea.V167-13
6. Kosach, I.A., Zhavoronok, A.V., Fedyshyn, M.F. & Abramova, A.S. (2019). Role of commission receiptsin formation of the revenue of the commercial bank. Financial and credit activity: problems of theory andpractice. 2019. Vol. 4 (31). Р. 22-30. [in English]. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190781
7. Kovalchuk, N.O., Marych, M.G., Popova, L.V., Viknianska, A.O. (2019). Modeling of the optimal structureof meat processing enterprises. Financial and credit activity: problems of theory and practice, Vol. 4 (31),270-278. [in English]. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190916
8. Shkarlet, S., Dubyna, M., Shtyrkhun, K., Verbivska, L. (2020). Transformation of the Paradigm of theEconomic Entities Development in Digital Economy. WSEAS Transactions on Environment andDevelopment, Volume 16, 413-422. [in English]. https://doi.org/10.37394/232015.2020.16.41
9. Shkarlet, S., Dubyna, M., Hrubliak, O., & Zhavoronok, A. (2019). Тheoretical and applied provisions ofthe research of the state budget deficit in the countries of Central and Eastern Europe. Administratie siManagement Public, Vol. 32, 120-138. [in English]. https://doi.org/10.24818/amp/2019.32-09
10. Shkarlet, S., Kholiavko, N., & Dubyna, M. (2015). Territorial reform in the system of strategic managementof energy-economic and information spheres of the state. Economic Annals-XXI, Vol. 5-6, 103-107. [inEnglish].
11. Tereshenko, O., Voloshanyk, N., Savchuk, D. (2019). Rate of costs on investment capital in emergingmarkets. Society. Integration. Education Proceedings of the International Scientific Conference. VolumeVI, May 24th-25th. 665-674. [in English]. https://doi.org/10.17770/sie2019vol6.3957
12. Sosnovska, O., Zhytar, M. (2018). Financial architecture as the base of the financial safety of the enterprise.Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4, 4. pp. 334-340. [in English]. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-4-334-340
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 4 (65)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.