Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32735

Title: Податкове стимулювання інвестиційної діяльності: теоретичні аспекти та імплементація зарубіжного досвіду в Україні
Other Titles: Tax stimulation of investment activity: theoretical aspects and implementation of foreign experience in Ukraine
Authors: Демчишак, Назар
Щуревич, Оксана Ігорівна
Кобильник, Максим
Demchyshak, Nazar
Shchurevych, Oksana
Kobylnyk, Maksym
Affiliation: Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна
Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Демчишак Н. Податкове стимулювання інвестиційної діяльності: теоретичні аспекти та імплементація зарубіжного досвіду в Україні / Назар Демчишак, Оксана Щуревич, Максим Кобильник // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 65. — № 4. — С. 128–137. — (Фінанси, банківська справа та страхування).
Bibliographic description (International): Demchyshak N., Shchurevych O., Kobylnyk M. (2020) Podatkove stymuliuvannia investytsiinoi diialnosti: teoretychni aspekty ta implementatsiia zarubizhnoho dosvidu v Ukraini [Tax stimulation of investment activity: theoretical aspects and implementation of foreign experience in Ukraine]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 65, no 4, pp. 128-137 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (65), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (65), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 65
Issue Date: 23-Jun-2020
Submitted date: 26-May-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04.128
UDC: 336.2
Keywords: податки
інвестиції
податкове стимулювання
податковий механізм
інвестиційна діяльність
taxes
investment
tax stimulation
tax mechanism
investment activity
Number of pages: 10
Page range: 128-137
Start page: 128
End page: 137
Abstract: Система оподаткування є вагомим фактором, який чинить вплив на ухвалення рішення про інвестування, особливо щодо залучення іноземних інвестицій, адже саме вони здатні вплинути на розвиток економіки країни та забезпечити її економічну безпеку. Ефект державних заходів стосовно податкового стимулювання в даній площині є вирішальним, оскільки для здійснення інноваційної та інвестиційної діяльності підприємствам необхідні фінансові ресурси, які можуть бути вивільнені зниженням рівня податкового навантаження. Розглянуто роль податкового механізму в стимулюванні інвестиційної діяльності вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання в умовах переходу України до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку національної економіки. Визначено та класифіковано податкові інструменти впливу держави на формування сприятливого інвестиційного клімату. Досліджено динаміку джерел фінансування капітальних інвестицій та їхню структуру, з’ясовано рівень впливу розміру податкового навантаження на обсяги залучення інвестицій в Україну впродовж останніх років. Розкрито напрями можливого удосконалення системи оподаткування прибутку, отриманого в результаті господарської діяльності українських підприємств через запровадження податку на виведений капітал. У контексті імплементації останнього в податкову систему України, з’ясовано можливість впливу даного податку на формування додаткових фінансових ресурсів ділових одиниць з їх подальшим використанням у процесі досягнення передбачених інноваційно-інвестиційних цілей. Проаналізовано й узагальнено зарубіжний досвід використання податкових важелів у процесі активізації інвестиційної діяльності на прикладі Грузії, Словаччини, Польщі, Естонії та інших країн. Обґрунтовано напрями та методи податкового стимулювання, а також наявні перешкоди на шляху інноваційного розвитку економіки України, зокрема: значні корупційні зловживання, низька ефективність контролю за використанням податкових спрощень, відсутність комплексної системи оцінювання ефективності податкових пільг, недостатня розвиненість комунікації податкових органів із платниками податків, слабкий рівень податкової культури населення.
Tax system is an important factor influencing the investments decision, especially regarding foreign investments attraction, since they impact the development of the country's economy and provide its economic security. The effect of governmental measures on tax stimulation in this area is crucial, the enterprises need the financial resources released by reducing the tax level burden to carry out innovation and investment activities. This paper is deals with the investigation of the tax mechanism role in stimulating investment activity of domestic and foreign business entities under conditions of Ukraine transition to innovation and investment model of national economy development. Tax instruments of state influence on the formation of favourable investment climate are identified and classified. The dynamics of sources of capital investments and their structure are investigated as well as the degree of influence of the size of tax burden on the volumes of investment attraction in Ukraine during the last years is clarified. The directions of possible improvement of profit taxation system are defined as a result of economic activity of the Ukrainian enterprises due to the introduction of the withdrawn capital. In the context of the implementation of the latter in Ukraine tax system, the possibility of the given tax impact on the formation of business units additional financial resources with their further application in the process of achieving the innovative and investment goals is defined. Foreign experience of tax levers use in the process of investment activity intensification on the example of Georgia, Slovakia, Poland, Estonia and other countries is analysed and generalized. The ways and methods of tax stimulation are substantiated, as well as the existing obstacles on the way of Ukraine economy investment development, particularly: significant corruption abuses, low efficiency of control over the use of tax simplifications, lack of comprehensive estimation system for tax benefits, insufficient communication of tax authorities with taxpayers, weak population tax culture level
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32735
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: http://www.ukrstat.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/statistic/macro-indicators
http://old.cost.ua/budget/revenue/
https://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ001275
http://www.ier.com.ua/files//
https://tinyurl.com/y887cpme
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/2018/
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/(in
https://bank.gov.ua/ua/statistic/macroindicators(in
http://old.cost.ua/budget/revenue/(in
https://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ001275(in
http://www.ier.com.ua/files//publications/Policy_papers/German_advisory_group/2017/PS_01_2017_ukr.pdf
https://tinyurl.com/y887cpme(in
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/(in
https://openknowledge
References (Ukraine): 1. Карлін М. І. Міжнародне оподаткування: навчально-методичний посібник. Тернопіль : Навчальнакнига – Богдан, 2013. 360 с.
2. Лінтур І. В., Петричко М. М. Вплив окремих елементів податкової системи України настимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності. Науковий вісник Херсонського державногоуніверситету. Сер. Економічні науки. 2014. № 6. С. 238–241.
3. Луценко І. С. Податкове стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій в Україну.Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 18. С. 9–13.
4. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
5. Офіційний сайт Національного банку України. Макроекономічні показники. URL:https://bank.gov.ua/ua/statistic/macro-indicators.
6. Податкові надходження до Зведеного бюджету України. Ціна держави. URL:http://old.cost.ua/budget/revenue/.
7. Податок на виведений капітал: вітчизняні передумови та міжнародні орієнтири. URL:https://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ001275.
8. Податок на прибуток підприємств чи податок на виведений капітал: аналіз та рекомендації. Серіяаналітичних досліджень Інституту економічних досліджень та політичних консультацій таНімецької консультативної групи. URL: http://www.ier.com.ua/files// publications/Policy_papers/German_advisory_group/2017/PS_01_2017_ukr.pdf.
9. Польща скасувала податок на доходи для молодих працівників. URL: https://tinyurl.com/y887cpme.
10. Прямі іноземні інвестиції в Україні. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/2018/.
11. Редзюк Є. В. Прямі іноземні інвестиції: можливості для продуктивного економічного зростання вУкраїні. Фінанси України. 2017. № 3. С. 96–110.
12. Цуркан І. М., Герасимова І. Ю. Податковий механізм стимулювання інвестиційної діяльностіпідприємств гірничо-металургійного комплексу України. Держава та регіони. Сер.: Економіка тапідприємництво. 2014. № 2. С. 135–142.
13. Doing Business 2020. World Bank Official Website. URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf.
References (International): 1. Karlin M. I. (2013) Mizhnarodne opodatkuvannya: navchalno-metodychnyyposibnyk [Internationaltaxation]. Ternopil: Navchalnaknyha — Bohdan. (in Ukrainian)
2. Lintur I.V., Petrychko M.M. (2014) Vplyv okremykh elementiv podatkovoyi systemy Ukrayinynastymulyuvannya innovatsiyno-investytsiynoyi diyalʹnosti [The influence of certain elements of the taxsystem of Ukraine on the stimulation of innovation and investment activities].Naukovyy visnykKhersonskoho derzhavnoho universytetu no. 6., pp. 238-241 (in Ukrainian)
3. Lutsenko I. S. (2013) Podatkove stymulyuvannya zaluchennya pryamykh inozemnykh investytsiy vUkrayinu [Tax stimulation of foreign direct investment attraction to Ukraine]. Investytsiyi: praktyka tadosvid. no. 18. pp. 9-13.(in Ukrainian)
4. Ofitsiinyi sai tDerzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. [Official website of the State Statistics Service ofUkraine] Available at:http://www.ukrstat.gov.ua/(in Ukrainian)
5. Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. Makroekonomichni pokaznyky. [Official website of theNational Bank of Ukraine. Macroeconomic indicators] Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/macroindicators(in Ukrainian)
6. Podatkovi nadkhodzhennya do Zvedenoho byudzhetu Ukrainy. Tsinaderzhavy.[Tax revenue to theConsolidated budget of Ukraine] Available at: http://old.cost.ua/budget/revenue/(in Ukrainian)
7. Podatoknavy vedeny y kapital: vitchyznyaniperedumovy ta mizhnarodnioriyentyry. [Withdrawn capitaltax: domestic preconditions and international benchmarks] Available at:https://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ001275(in Ukrainian)
8. Podatok na prybutok pidpryyemstv chy podatok na vyvedenyy kapital: analiz ta rekomendatsii. Seriyaanalitychnykh doslidzhen Instytutu ekonomichnykh doslidzhen ta politychnykh konsultatsiy ta Nimetskoiikonsultatyvnoii hrupy.[Corporate income tax or withdrawn capital tax: analysis and recommendations]Available at: http://www.ier.com.ua/files//publications/Policy_papers/German_advisory_group/2017/PS_01_2017_ukr.pdf (in Ukrainian)
9. Polshcha skasuvala podatok na dokhody dlya molodykh pratsivnykiv. [Poland has cancelled income tax foryoung workers] Available at:https://tinyurl.com/y887cpme(in Ukrainian)
10. Pryami inozemni investytsii v Ukraini. [Foreign direct investment in Ukraine] Available at:https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/(in Ukrainian)
11.Redzyuk E. V. (2017) Pryami inozemni investytsii: mozhlyvosti dlya produktyv noho ekonomichnohozrostannya v Ukraini [Foreign direct investment: opportunities for productive economic growth inUkraine]. Finansy Ukrainy. no. 3., pp. 96-110 (in Ukrainian)
12. Tsurkan I. M., Herasymova I.Y. (2014) Podatkovyi mekhanizm stymulyuvannya investytsiynoyi diyalnostipidpryyemstv hirnycho-metalurhiynoho kompleksu Ukrayiny [Tax mechanism for stimulating investmentactivity of enterprises of the mining and metallurgical complex of Ukraine]. Derzhava ta rehiony. Ser.:Ekonomika ta pidpryyemnytstvo. no. 2., pp. 135-142(in Ukrainian)
13. Doing Business 2020. World Bank Official Website. Available at:https://openknowledge. worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf (in English)
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 4 (65)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.