Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32734

Title: Використання фінансово-технологічних продуктів у банківській системі України
Other Titles: Fintech products use in Ukraine banking system
Authors: Віблий, Петро
Лащик, Ірина
Дяків, Петро
Viblyi, Petro
Lashchyk, Iryna
Diakiv, Petro
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Віблий П. Використання фінансово-технологічних продуктів у банківській системі України / Петро Віблий, Ірина Лащик, Петро Дяків // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 65. — № 4. — С. 121–127. — (Фінанси, банківська справа та страхування).
Bibliographic description (International): Viblyi P., Lashchyk I., Diakiv P. (2020) Vykorystannia finansovo-tekhnolohichnykh produktiv u bankivskii systemi Ukrainy [Fintech products use in Ukraine banking system]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 65, no 4, pp. 121-127 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (65), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (65), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 65
Issue Date: 23-Jun-2020
Submitted date: 4-Jun-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04.121
UDC: 330.341.1
Keywords: фінансові інновації
фінансово-технологічні продукти
банківська система
платіжні системи
Інтернет-банкінг
інновації
безконтактні транзакції
financial innovations
fintech products
bank system
payment systems
online banking
innovation
contactless transaction
Number of pages: 7
Page range: 121-127
Start page: 121
End page: 127
Abstract: Розглянуто та проаналізовано тенденції розробки й імплементації фінансових технологій у банківській системі України. Визначено перспективи та проблеми залучення новітніх технологій. Наведено актуальність і необхідність інвестування у розробленна платформ онлайн-банкінгу, систем безконтактної оплати та систем ідентифікації клієнта. Визначено негативні явища як економічного, так і неекономічного характерів щодо використання fintech розробок у банківській сфері. Також спрогнозовано майбутні тенденції у сфері банківських сервісів, проаналізовано досвід вітчизняних та світових банків, сформовано рекомендації для подальшого розвитку. Сучасні тенденції світового банківського сектора щодо діджиталізацій процесів та переведення сервісів у площину Інтернету підвищують важливість інвестування у fintech розробки як джерела розвитку комерційних банків. Стимулювання розроблення та імплементації новітніх технологій в економічний сектор повинно стати завданням номер один для уряду та НБУ, адже результатом таких трансформацій є збільшення ефективності використання наявних ресурсів, зменшення частки нелегальних грошових транзакцій та акумулювання вільних коштів у банківській системі. На сьогодні, активне залучення фінансових розробок є не тільки можливістю залучити більше клієнтів або збільшити прибуток, але й важливою запорукою успішної діяльності банку. Зважаючи на відкритість українського населення до діджиталізації фінансових послуг та активну трансформацію банківської системи, Україна є перспективним ринком для розроблення та впровадження найновітніших розробок. Такі fintech технології, як платіжні картки, безконтактні розрахунки, QR ідентифікації клієнтів є залученими до понад половини транзакцій. Ряд останніх державних ініціатив, націлених на підтримку цієї індустрії, зокрема перехід на цифровий документообіг, дозвіл на використання цифрового підпису та впровадження електронних ідентифікаторів Bank ID і Mobile ID як універсальних ідентифікаторів вказує на те, що існуюча тенденція не лише зберігатиметься, але й набиратиме нових оборотів.
The development and implementation of financial technologies in the banking system of Ukraine are considered and analyses in this paper. Prospects and problems of attracting the latest technologies are identified. The relevance and necessity of investing in the development of online banking platforms, contactless payment systems and customer identification systems are presented. Negative phenomena of both economic and non-economic nature regarding the use of fintech developments in the banking sector are identified. Ffuture trends in the field of banking services are forecast, the experience of national and world banks is analyzed and recommendations for further development are formed. Current trends in the global banking sector concerning the digitalization of processes and the transfer of services to the Internet increase the importance of investing in fintech development as a source of commercial banks development. Stimulating the development and implementation of new technologies in the economic sector should be the first and foremost task for the government and NBU, as the result of such transformations is to increase the efficiency of available resources, reduce the share of illegal money transactions and accumulate free funds in banking system. At present, active involvement of financial developments is not only the opportunity to attract more customers or increase profits, but also an important key to the bank successful operation. Considering the openness of Ukrainian population to the digitalization of financial services and active transformation of banking system, Ukraine is a promising market for the development and implementation of the latest developments. Fintech technologies such as payment cards, contactless payments, QR customer identification are involved in more than half of transactions. A number of recent government initiatives aimed at industry support, including digital document flow, digital signature authorization and introduction of Bank ID and Mobile ID electronic identifiers as universal ones, indicate that the current trend not only remains but also grow in intensity.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32734
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://comparic.xyz/uploads/2017/10/the-complete-guide-to-fintech-trading-and-investments.pdf
http://economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/200.pdf
https://minfin.com.ua/ua/2019/01/29/36541923/
https://minfin.com.ua/ua/2019/08/27/38858782/
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/207.pdf
https://business.ua/finances/4251-shcho-take-fintech-ta-iaki-ioho-perspektyvy-na-rynku-finposluhukrainy
https://bank.gov.ua/ua/news/all/platijna-infrastruktura-2019-rik
https://comparic.xyz/uploads/2017/10/the-complete-guide-to-fintech-trading-and-investments.pdf.(accessed
http://economyandsociety.in.ua/
https://minfin.com.ua/ua/2019/08/27/3885
http://www
References (Ukraine): 1. Greenspan M. The Complete Guide to Fintech Trading and Investments. URL: https://comparic.xyz/uploads/2017/10/the-complete-guide-to-fintech-trading-and-investments.pdf.
2. Поченчук Г. М. Фінансові технології: розвиток і регулювання. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/200.pdf.
3. Україна – четверта у світі за кількістю NFC-транзакцій по картках Mastercard. URL:https://minfin.com.ua/ua/2019/01/29/36541923/.
4. Fintech в Україні: 7 підстав відчувати гордість. URL: https://minfin.com.ua/ua/2019/08/27/38858782/.
5. Радько Є. Б. Сучасний стан інтернет-банкінгу як явища: перспективи, переваги та недоліки. URL:http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/207.pdf.
6. Зінченко А. Що таке Fintech та які його перспективи на ринку фінпослуг України. URL:https://business.ua/finances/4251-shcho-take-fintech-ta-iaki-ioho-perspektyvy-na-rynku-finposluhukrainy.
7. Платіжна інфраструктура, 2019 рік. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/platijna-infrastruktura-2019-rik
References (International): 1. M. Greenspan, S. Fox. The Complete Guide to Fintech Trading and Investments. Available at:https://comparic.xyz/uploads/2017/10/the-complete-guide-to-fintech-trading-and-investments.pdf.(accessed 01.06.2020)
2. Pochenchuk Gh. M. Finansovi tekhnologhiji: rozvytok i reghuljuvannja. [Financial technologies: use andregulation] Ekonomika i suspiljstvo, 2017. Available at: http://economyandsociety.in.ua/ journal/13_ukr/200.pdf
3. Ukrajina — chetverta u sviti za kiljkistju NFC-tranzakcij po kartkakh Mastercard. [Ukraine is the fourth inthe world in the number of NFC-transactions on Mastercard cards]. Available at:https://minfin.com.ua/ua/2019/01/29/36541923/
4. Fintech v Ukrajini: 7 pidstav vidchuvaty ghordistj. [Fintech in Ukraine: 7 reasons to be proud] Availableat: https://minfin.com.ua/ua/2019/08/27/3885 8782/
5. Radjko Je. B. Suchasnyj stan internet-bankinghu jak javyshha: perspektyvy, perevaghy ta nedoliky. [Thecurrent state of Internet banking as a phenomenon: prospects, advantages and disadvantages]. Efektyvnaekonomika, 2018. Available at: http://www. economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/207.pdf.
6. Zinchenko A. Shho take Fintech ta jaki jogho perspektyvy na rynku finposlugh Ukrajiny. [What is Fintechand what are its prospects in the financial services market of Ukraine] Available at:https://business.ua/finances/4251-shcho-take-fintech-ta-iaki-ioho-perspektyvy-na-rynku-finposluhukrainy
7. Platizhna infrastruktura, 2019 rik. [Payment infrastructure, 2019] Available at:https://bank.gov.ua/ua/news/all/platijna-infrastruktura-2019-rik
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 4 (65)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.