Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32733

Title: Оцінювання податкового навантаження на діяльність суб’єктів господарської діяльності
Other Titles: Assessment of the tax burden on business entities activity
Authors: Писаренко, Тетяна
Pysarenko, Tetiana
Affiliation: Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Писаренко Т. Оцінювання податкового навантаження на діяльність суб’єктів господарської діяльності / Тетяна Писаренко // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 65. — № 4. — С. 114–120. — (Облік і оподаткування).
Bibliographic description (International): Pysarenko T. (2020) Otsiniuvannia podatkovoho navantazhennia na diialnist subiektiv hospodarskoi diialnosti [Assessment of the tax burden on business entities activity]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 65, no 4, pp. 114-120 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (65), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (65), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 65
Issue Date: 23-Jun-2020
Submitted date: 27-May-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04.114
UDC: 657.1
Keywords: податок
податкове зобов’язання
податкове навантаження
управлінське рішення
tax
tax liability
tax burden
management decision
Number of pages: 7
Page range: 114-120
Start page: 114
End page: 120
Abstract: Податкове законодавство постійно змінюється. Саме тому тема оподаткування залишається надзвичайно актуальною. Метої статті висвітлення теоретичних підходів до оцінювання податкового навантаження та його впливу на прийняття управлінських рішень щодо подальшої діяльності суб’єктів господарської діяльності. Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: проаналізувати динаміку податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів і визначити питому вагу податкових надходжень у доходній частині зведеного бюджету; визначити податкове навантаження на населення України та господарську діяльність юридичних осіб; запропонувати алгоритм оцінювання податкового навантаження окремого суб’єкта господарювання для прийняття управлінського рішення. У статті представлено узагальнену методику оцінювання податкового навантаження на суб’єкти господарювання в Україні. Подібне оцінювання може здійснюватися у розрізі різних регіонів країни, галузей економіки, видів господарської діяльності, окремих господарських одиниць. Для оцінювання податкового навантаження окремого суб’єкта господарювання можна запропонувати такі кроки: сформувати аналітичну таблицю з переліком податкових платежів та рахунків бухгалтерського обліку, які узагальнюють інформацію про суми нарахованих податкових платежів; розробити формат аналітичної таблиці, в якій можна демонструвати динаміку та структуру податкових платежів у розрізі місяців, кварталів, років; розробити систему аналітичних показників, які актуальні для конкретного підприємства; провести аналіз розрахунків та прийняти управлінське рішення щодо можливої зміни напрямків діяльності, згортання діяльності, переведення бізнесу за межі України, орієнтація на пільгову діяльність. Фактично кожен аналітик може собі дозволити проводити різні експерименти з розрахунками показників та їх трактуванням. Але основним призначенням цієї аналітичної роботи є можливість зробити висновки щодо перспективного розвитку суб’єкта господарювання
Tax legislation is constantly changing. That is why the topic of taxation remains extremely important. The objective of this paper is to highlight the theoretical approaches to assessment of the tax burden and its impact on management decisions regarding the future economic entities activity. In order to achieve this goal, the following tasks are identified: to analyze the dynamics of tax revenues to state and local budgets and determine the share of tax revenues in the revenue side of the consolidated budget; to determine the tax burden on the population of Ukraine and on the economic activity of legal entities; to propose the algorithm for assessment the tax burden of the individual business entity for making management decisions. The generalized method of assessment the tax burden on business entities in Ukraine is presented in this paper. Such assessment can be carried out in terms of different regions of the country, sectors of economy, types of economic activity, individual economic units. To assess the tax burden of individual business entity, the following steps can be proposed: to form the analytical table with the list of tax payments and accounting accounts, summarizing information about the amounts of accrued tax payments; to develop the analytical table format where the dynamics and structure of tax payments in terms of months, quarters, years are presented; to develop the system of analytical indicators relevant to particular enterprise; to carry out the analysis of calculations and to make the administrative decision concerning possible change of activity directions, activity reduction, business transfer outside Ukraine, orientation on preferential activity. In fact, every analyst can afford to conduct various experiments with the calculation of indicators and their interpretation. But the main purpose of this analytical work is to be able to make conclusions about the future business entity development.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32733
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-roboti/nadhodjennya-podatkiv-i-zboriv--obovyaz/nadhodjennya-podatkiv-i-zboriv
https://mof.gov.ua/uk/previous-years-budgets
https://mof.gov.ua/storage/files/Budget%20of%20Ukraine%202018%20(for%20website).pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/min/
http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2018/ks_opfg/ks_opfg_0118.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm
References (Ukraine): 1. Іванов Ю. Б. Податкова система : підручник. К. : Атіка, 2006. 920 с.
2. Суторміна В. М., Федосов В. М., Андрущенко В. Л. Держава – податки бізнес. К. : Либідь, 1992.328 с.
3. Державна фіскальна служба України. Надходження податків і зборів. URL: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-roboti/nadhodjennya-podatkiv-i-zboriv--obovyaz/nadhodjennya-podatkiv-i-zboriv.
4. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/previous-years-budgets.
5. Статистичний збірник: «Бюджет України 2018». Київ. 2019. URL:https://mof.gov.ua/storage/files/Budget%20of%20Ukraine%202018%20(for%20website).pdf.
6. Державна служба статистики. Населення. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
7. Мінімальна заробітна плата в Україні. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/min/.
8. Державна служба статистики. Кількість юридичних осіб за організаційними формами. URL:http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2018/ks_opfg/ks_opfg_0118.htm.
9. Державна служба статистики. Економічна статистика. Економічна діяльність. Діяльністьпідприємств. Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності зрозподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm.
References (International): 1. Ivanov Yu. B. Podatkova systema : pidruchnyk. K. : Atika, 2006. 920 s.
2. Sutormina V. M., Fedosov V.M., Andrushchenko V.L. Derzhava-podatky-biznes. K. : Lybid, 1992. 328 s.
3. Derzhavna fiskalna sluzhba Ukrainy. Nadkhodzhennia podatkiv i zboriv. URL: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-roboti/nadhodjennya-podatkiv-i-zboriv--obovyaz/nadhodjennya-podatkiv-i-zboriv.
4. Ministerstvo finansiv Ukrainy. URL: https://mof.gov.ua/uk/previous-years-budgets.
5. Statystychnyi zbirnyk: «Biudzhet Ukrainy 2018». Kyiv, 2019. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/Budget%20of%20Ukraine%202018%20(for%20website).pdf.
6. Derzhavna sluzhba statystyky. Naselennia. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
7. Minimalna zarobitna plata v Ukraini. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/min/.
8. Derzhavna sluzhba statystyky. Kilkist yurydychnykh osib za orhanizatsiinymy formamy. URL:http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2018/ks_opfg/ks_opfg_0118.htm.
9. Derzhavna sluzhba statystyky. Ekonomichna statystyka. Ekonomichna diialnist. Diialnist pidpryiemstv.Chystyi prybutok (zbytok) pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diialnosti z rozpodilom na velyki,seredni, mali ta mikropidpryiemstva. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 4 (65)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.