Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32732

Title: Концептуальні підходи до організації аналізу витрат виробництва продукції на промислових підприємствах
Other Titles: Conceptual approaches to the organization of production costs analysis at industrial enterprises
Authors: Андросенко, Олена
Androsenko, Olena
Affiliation: Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи», Київ, Україна
State higher educational institution «University of Banking», Kyiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Андросенко О. Концептуальні підходи до організації аналізу витрат виробництва продукції на промислових підприємствах / Олена Андросенко // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 65. — № 4. — С. 100–113. — (Облік і оподаткування).
Bibliographic description (International): Androsenko O. (2020) Kontseptualni pidkhody do orhanizatsii analizu vytrat vyrobnytstva produktsii na promyslovykh pidpryiemstvakh [Conceptual approaches to the organization of production costs analysis at industrial enterprises]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 65, no 4, pp. 100-113 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (65), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (65), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 65
Issue Date: 23-Jun-2020
Submitted date: 10-Jun-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04.100
UDC: 657
336.5.02
Keywords: організація економічного аналізу
організаційна структура
програма аналізу витрат виробництва
управління витратами
управлінські рішення
organization of economic analysis
organizational structure
program of production costs
analysis cost management
management decisions
Number of pages: 14
Page range: 100-113
Start page: 100
End page: 113
Abstract: Формування концептуальних підходів до організації аналізу витрат виробництва на промислових підприємствах пов’язано з переліком питань теоретико-методичного характеру. Одна з основних проблем вирішення – побудова системи економічної інформації, системи ефективних управлінських рішень, ключовим інструментом перетворення яких є система економічного аналізу. Не зважаючи на велику кількість праць, присвячених дослідженню різних аспектів функціонування системи управління, релевантності інформаційного забезпечення й стану його використання у процесі підготовки та прийняття управлінських рішень, необхідно констатувати, що сучасні умови бізнесу зумовили формування жорстких вимог до якості інформації про витрати. Важливою складовою інформаційного забезпечення управління витратами є система економічного аналізу. Узагальнено теоретичні підходи до тлумачення поняття «організація економічного аналізу» та уточнено його економічну сутність. Визначено складові організації економічного аналізу витрат на підприємствах кондитерської промисловості, виокремлено галузеві фактори, що впливають на організацію аналізу на цих підприємствах загалом. Узагальнення інформації про організацію економічного аналізу запропоновано здійснювати у кілька послідовних етапів з оформленням результатів у аналітичному звіті. Досліджено переваги та недоліки існуючих типів організаційної структури аналітичного підрозділу промислового підприємства. Для забезпечення підвищення якості аналітичних процедур на промисловому підприємстві, обґрунтовано доцільність використання дивізійно-продуктової організаційної структури аналітичного відділу та впровадження програми аналізу витрат на виробництво продукції. Перевагою використання дивізійно-продуктової організаційної структури є швидка адаптація до змінних умов економічного середовища функціонування підприємств кондитерської галузі, детальний та комплексний аналізи бізнеспроцесів суб’єкта господарювання, а також оцінювання й аналіз витрат на виробництво в розрізі видів виробництва та видів кондитерської продукції. Після складання програми аналізу витрат на виробництво кондитерської продукції опрацьовується система відповідних показників, методика їх розрахунку, формуються макети аналітичних таблиць і графіків.
The theoretical approaches to the interpretation of the concept of "organization of economic analysis" are generalized and the concept economic essence is cclarified in this paper. The constituent elements of the organization of the economic analysis of expenses at the enterprises of the confectionery industry are defined, the branch factors influencing the organization of the analysis at these enterprises as a whole are allocated. It is proposed to carru out the generalization of information about the organization of economic analysis in several successive stages with the registration of results in the analytical report. The advantages and disadvantages of the existing types of organizational structure of the analytical the industrial enterprise division are investigated. To ensure the improvement of the quality of analytical procedures at the industrial enterprise, the expediency of using the divisional-product organizational structure of the analytical department and the implementation of the program of production costs analysis is substantiated. The advantage of using the divisional product organizational structure is the rapid adaptation to the changing conditions of economic environment of the confectionery industry enterprises operation , detailed and comprehensive analysis of the entity business processes, as well as assessment and analysis of production costs in terms of production and types of confectionery products. After the development of expenses analysis program for confectionery products manufacturing the system of the corresponding indicators, the technique of their calculation is developed, models of analytical tables and diagrams are formed.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32732
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: http://www.rusnauka.com/36_PWMN_2010/Economics/76680.doc.htm
References (Ukraine): 1. Шурпенкова Р. К. Організація економічного аналізу на підприємстві. Вісник НБУ. № 6. 2009.С. 38–45.
2. Купалова Г. І. Теорія економічного аналізу : навч. посібник. К. : Знання, 2008. 639 с.
3. Андрєєва Г. І., Андрєєва В. А. Організація і методика економічного аналізу : навчальний посібник.Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. 353 с.
4. Семениченко Ю. К. Методологія комплексного фінансово-економічного аналізу діяльності банку.Вчені записки : зб. наук. праць. К. : КНЕУ, 2010. Вип. 12. С. 166–173.
5. Волкова Н. А., Подвальна Н. Е. Організація та методика економічного аналізу : навч. посібник.Одеса : ОНЕУ, ротапринт, 2013. 267 с.
6. Гришнякова К.Необх
7. Івахненко В. М. Горбаток М. І., Льовочкін В. С. Економічний аналіз : навч.-метод. посібник длясамостійного вивчення дисципліни. К. : КНЕУ, 1999. 176 с.
8. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств / за ред. С. І. Шкарабана, М. І. Сапачова.Тернопіль : ТАНГ, 1999. 405 с.
9. Демко І. І., Шурпенкова Р. К. Організація і методика аналізу ефективності використання трудовогопотенціалу підприємства : монографія. – К. : УБС НБУ, 2013. 242 с.
10.Шурпенкова Р. К., Демко І. І. Деякі аспекти організації економічного аналізу в системі управлінняпідприємством. Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы IIМеждународной научно-практической конференции (г. Пинск, 15-17 апреля 2008 г.) : тези доповідей.Пинск : ПолесГУ, 2008. С. 118–119.
11.Вітковський О. С. Диверсифікація діяльності як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств кондитерської галузі. Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. Київ.нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К. : Київ. ун-т. Вип. 23. 2010. С. 208–213.
12. Тлучкевич Н. В. Організація аналітичної роботи на підприємстві: управлінський аспект. Економічнінауки : Серія «Облік і фінанси». 2011. Вип. 8 (29). С. 464–474.
13.Шевченко Ю. А. Організація економічного аналізу використання кормів. Економічні науки : Серія«Облік і фінанси». 2010. Вип. 7 (25). С. 487–495.
14. Олійник О. В. Організація економічного аналізу: диференціація наукових підходів. Міжнароднийзбірник наукових праць. Серiя «Бухгалтерский облiк, контроль i аналiз». Випуск 2 (17). Житомир :ЖДТУ, 2010. С. 232–240.
15.Шурпенкова Р. К. Організація економічного аналізу на підприємстві. Вісник НБУ. № 6. 2009.С. 38–45.
16.Демко І. І. Організаційні підходи до методики аналізу фінансових ресурсів. Проблеми і перспективирозвитку банківської системи України. 2014. Вип. 38. С. 116–123.
17. Глиненко Л. К. Проектирование организационных структур управления. К. : Нора-Друк, 2005. 728 с.
18. Мисака Г. В., Лановенко В. М. Особливості факторного аналізу собівартості продукції. Комунальнегосподарство міст : науково-технічний збірник. 2013. № 108. С. 318–324.
References (International): 1. Shurpenkova R.K. Organizatsiia ekonomichnogo analizu na pidpryemstvi. Visnyk NBU. – № 6. – 2009. –S. 38–45.
2. Kupalova G. I. Teoriia ekonomichnogo analizu : navch. posibnyk. – K. : Znannia, 2008. 639 s.
3. Andrieieva G. I., Andrieieva V. A. Organizatsiia i metodyka ekonomichnogo analizu : navchal`nyiposibnyk. – Sumy : DVNZ «UABS NBU», 2009. 353 s.
4. Semenychenko Iu. K. Metodologiia kompleksnogo finansovo-ekonomichnogo analizu dial`nosti banku.Vcheni zapysky : K. : KNEU, 2010. – Vup. 12. S. 166–173.
5. Volkova N. A., Podval`na N. E. Organizatsiia ta metodyka ekonomichnogo analizu : navch. posibnyk. –Odesa : ONEU, rotaprynt. – 2013. 267 с.
6. Gryshnyakova K. Neobkhidnist` organizatsii ekonomichnogo analizu v upravlinni pidpryiemstvom. URL:http://www.rusnauka.com/36_PWMN_2010/Economics/76680.doc.htm.
7. Ivakhnenko V. M. Gorbatok M. I., L`ovochkin V. S. Ekonomichnyi analiz : navch.-metod. posibnyk dliasamostiinogo vyvchennia dystsypliny. – K. : KNEU, 1999. 176 s.
8. Ekonomichnyi analiz diial`nosti promyslovykh pidpryiemstv / za red. S. I. Shkarabana, M. I. Sapachova. –Ternopil` : TANG, 1999. 405 s.
9. Demko I. I., Shurpenkova R. K. Organizatsiia i metodyka analizu efektyvnosti vykorystannia trudovogopotentsialu pidpryiemstva : monografiia. – K. : UBS NBU, 2013. 242 s.
10. Shurpenkova R. K., Demko I. I. Deiaki aspekty organizatsii ekonomichnogo analizu v systemi upravlinniapidpryiemstvom. Ustoychivoe razvitie ekonomiki: sostoyanie, problemyi, perspektivyi : materialy IIMezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (g. Pinsk, 15-17 aprelya 2008 g.) : tezi dopovidey. –Pinsk : PolesGU, 2008. S. 118–119.
11. Vitkovs`kyi O. S. Dyversyfikatsiia diial`nosti iak faktor zabezpechennia konkurentospromozhnostipidpryiemstv kondyters`koi galuzi. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky : zb. nauk. pr. Kyiv. nats.un-t im. T. Shevchenka. – K. : Kyiv. un-t. Vyp. 23. – 2010. S. 208–213.
12. Tluchkevych N. V. Organizaciia analitychnoi roboty na pidpryiemstvi: upravlins`kyi aspekt. Ekonomichninauky : Seriia «Oblik i finansy». – 2011. Vyp. 8 (29). S. 464–474.
13. Shevchenko Iu. A. Organizaciia ekonomichnogo analizu vykorystannia kormiv. Ekonomichni nauky :Seriya «Oblik i finansy». – 2010. Vyp. 7 (25). S. 487–495.
14. Oliinyk O. V. Organizaciia ekonomichnogo analizu: dyferentsiatsiia naukovykh pidkhodiv. Mizhnarodnyizbirnyk naukovyh prats`. Seriya «Bukhgalterskyi oblik, kontrol` i analiz». Vypusk2 (17). – Zhytomyr : ZhDTU, 2010. S. 232–240.
15. Shurpenkova R. K. Organizatsiia ekonomichnogo analizu na pidpryiemstvi. Visnyk NBU. –№ 6. – 2009. S. 38–45.
16. Demko I. I. Organizatsiini pidkhody do metodyky analizu finansovykh resursiv. Problemy i perspektyvyrozvytku bankivs`koi systemy Ukrainy. – 2014. Vyp. 38. S. 116–123.
17. Glinenko L. K. Proektirovanie organizatsionnyih struktur upravleniya / L. K. Glinenko, E. V. Luzhko. – K.: Nora-Druk, 2005. – 728 s.
18. Mysaka G. V., Lanovenko V. M. Osoblyvosti faktornogo analizu sobivartosti produktsii. Komunal`negospodarstvo mist : naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. – 2013. – № 108. – S. 318-324.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 4 (65)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.