Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32502

Title: Транскордонне співробітництво в Україні: перспективи розвитку Єврорегіонів
Other Titles: Cross-border cooperation in Ukraine: perspectives of Euroregion development
Authors: Редьква, Оксана Зіновіївна
Цеханович, Віктор
Redkva, Oksana
Tsekhanovych, Viktor
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Старобільськ, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Luhansk Taras Shevchenko National University, Starobilsk, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Редьква О. З. Транскордонне співробітництво в Україні: перспективи розвитку Єврорегіонів / Оксана Редьква, Віктор Цеханович // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 64. — № 3. — С. 52–58. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Redkva O., Tsekhanovych V. (2020) Transkordonne spivrobitnytstvo v Ukraini: perspektyvy rozvytku Yevrorehioniv [Cross-border cooperation in Ukraine: perspectives of Euroregion development]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 64, no 3, pp. 52-58 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (64), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 3 (64), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 64
Issue Date: 22-May-2020
Submitted date: 4-May-2020
Date of entry: 17-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.03.052
UDC: 332(1)
Keywords: транскордонне співробітництво
єврорегіони
транскордонні кластери
держана політика
cross-border cooperation
Euroregions
cross-border clusters
public policy
Number of pages: 7
Page range: 52-58
Start page: 52
End page: 58
Abstract: Транскордонне співробітництво (ТКС) реалізується на основі спільно розроблених програм торговельно-економічного, науково-технічного й культурного співробітництва. Складність процесів і явищ, які спостерігаються нині у транскордонному просторі України, актуалізує значущість формування та реалізації політики ТКС як інструменту стратегії міжнародного співробітництва. Розроблення та реалізація спільних транскордонних стратегій співробітництва й затвердження регіональних програм щодо розвитку ТКС сприяє зменшенню диспропорцій соціально-економічного розвитку в транскордонному просторі та поступовому зближенню параметрів суміжних прикордонних регіонів сусідніх країн, яке відбувається в процесі запозичення, відтворення чи формування спільних методів та фінансового забезпечення. Реалізація цього завдання продукує низку вкрай необхідних заходів: налагодження комунікаційних зв’язків між різними сегментами транскордонного співробітництва; прийняття та реалізація спільних стратегічних документів стосовно розвитку ТКС; формування інституційного середовища розвитку транскордонних кластерів; реалізація Національної Стратегії формування та підтримання транскордонних кластерів; розроблення. Програми розвитку прикордонної торгівлі; покращення функціонування прикордонної інфраструктури тощо. Відовідно до зазначеного перспективною є активізація транскордонної співпраці України у напрямах: підписання угод та договорів про співпрацю з акцентом на розвиток транскордонного співробітництва; написання спільних стратегій розвитку транскордонного співробітництва, регіональних програм розвитку транскордонного співробітництва; затвердження концепцій та програм щодо створення транскордонних індустріальних парків, промислових зон, кластерів та інших форм транскордонного співробітництва або реалізації існуючих проектних ініціатив. Однак нині в Україні спостерігається незначний вплив єврорегіонів на активізацію ТКС, що зумовлено організаційно-правовими аспектами формування та розвитку державної регіональної політики, яку тривалий час не розглядали як окремий складник стратегічного розвитку держави. Наслідком стали відсутність єдиної ієрархічної системи нормативно-правових документів, які регулюють питання регіонального розвитку, слабкість організаційно-управлінського механізму розроблення та впровадження регіональної політики, що потребує подальшого дослідження як окремого складника стратегічного розвитку держави.
Cross-border cooperation (CBC) is implemented on the basis of jointly developed programs of trade and economic, scientific and technical and cultural cooperation. The complexity of processes and phenomena, observed today in the transboundary space of Ukraine, actualizes the importance of formation and implementation of CBC policy as an instrument of international cooperation strategy. Development and implementation of joint cross-border strategies of cooperation and approval of regional programs for the development of CBCs contributes to reducing the imbalance of socio-economic development in the cross-border space and the gradual convergence of parameters of adjacent border regions of neighboring countries, which occurs in the process of borrowing, reproduction or formation of common methods and financial support. The implementation of this task produces a number of urgently needed measures: establishment of communication links between different segments of cross-border cooperation; adoption and implementation of joint strategic documents on CBC development; formation of the institutional environment for the development of cross-border clusters; implementation of the National Strategy for the formation and maintenance of cross-border clusters; development of the Border Trade Development Programme; improvement of the functioning of border infrastructure, etc. According to the above mentioned, the perspective is to activate the transboundary cooperation of Ukraine in the following directions: signing of agreements and treaties on cooperation with the focus on the development of transboundary cooperation; writing joint strategies for the development of transboundary cooperation, regional programs for the development of transboundary cooperation; approval of concepts and programs for the creation of transboundary industrial parks, industrial zones, clusters and other forms of transboundary cooperation, or implementation of existing ones. However, today in Ukraine, there is an insignificant influence of Euroregions on CBC activation that is caused by organizational and legal aspects of formation and development of the state regional policy, for a long time was not considered as a separate component of the state strategic development. As a result, there is no unified hierarchical system of normative and legal documents regulating the issues of regional development, weak organizational and administrative mechanism of regional policy development and implementation requires further research as a separate component of the state strategic development
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32502
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_106
http://www.economy.in.ua/pdf/8_2014/4.pdf
References (Ukraine): 1. Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями / Рада Європи. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_106 (дата звернення: 26.04.2020).
2. Геєць В. Кластери і мереживі структури в економіці – тема досить цікава, але на сьогодні ще до кінця не вивчена. Економіст. 2008. № 10. С. 10–11.
3. Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво: монографія. Львів: ІРД НАНУ, 2004. 395 с.
4. Приходько В. П. Міжнародна співпраця регіонів в контексті зближення України та ЄС: зовнішньоекономічні, інвестиційні та управлінські аспекти. Економіка та держава. 2014. № 8. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/8_2014/4.pdf (дата звернення: 20.04.2020).
5. Кіш Є., Ковач В. Формування системи транскордонного співробітництва України. Геополітика України: історія і сучасність: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Ужгород 8–9 квіт. 2011 р. Ужгород, 2011. С. 243–246.
6. Розвиток транскордонного співробітництва / за ред. В. С. Кравців. Львів: Іститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України, 2016. 125 с.
References (International): 1. Yevropeiska ramkova konventsiia pro transkordonne spivrobitnytstvo mizh terytorialnymy obshchynamy abo vlastiamy. European Framework Convention on cross-border cooperation between territorial communities and authorities. Rada Yevropy. Council of Europe. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_106 (accessed: 26 April 2020).
2. Heiets V. Klastery i merezhyvi struktury v ekonomitsi – tema dosyt tsikava, ale na sohodni shche do kintsia ne vyvchena. Clusters and network structures in the economy – this is a rather interesting topic, but it has not been fully explored yet. Economist. 2008. No. 10. Р. 10–11.
3. Mikula N. Mizhterytorialne ta transkordonne spivrobitnytstvo: monohrafiia. Lviv: IRD NANU, 2004. 395 p.
4. Prykhodko V. P. Mizhnarodna spivpratsia rehioniv v konteksti zblyzhennia Ukrainy ta YeS: zovnishnoekonomichni, investytsiini ta upravlinski aspekty. International cooperation of regions in the context of rapprochement of Ukraine and the EU external economic, investment and management aspects. Ekonomika ta derzhava. 2014. No. 8. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/8_2014/4.pdf (accessed: 20 April 2020).
5. Kish Ye., Kovach V. Formuvannia systemy transkordonnoho spivrobitnytstva Ukrainy. Heopolityka Ukrainy: istoriia i suchasnist. Formation of the system of cross-border cooperation of Ukraine. Geopolitics of Ukraine: history and modernity Proceedings of the international scientific and practical conference (Ukraine, Uzhhorod, April 8–9, 2011.). Uzhhorod, 2011. Р. 243–246.
6. Kravtsiv V. S. Rozvytok transkordonnoho spivrobitnytstva. Development of cross-border cooperation. Lviv: Instytut rehionalnykh doslidzhen im. M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy, 2016. 125 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 3 (64)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.