Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32500

Title: Дослідження регіональної специфіки процесів утворення і поводження з промисловими відходами
Other Titles: The investigation of regional peculiarities of industrial waste generation and management processes
Authors: Мініна, Оксана Валеріївна
Шадура-Никипорець, Наталія Тимофіївна
Minina, Oksana
Shadura-Nykyporets, Nataliia
Affiliation: Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів, Україна
Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Мініна О. В. Дослідження регіональної специфіки процесів утворення і поводження з промисловими відходами / Оксана Мініна, Наталія Шадура-Никипорець // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 64. — № 3. — С. 32–43. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Minina O., Shadura-Nykyporets N. (2020) Doslidzhennia rehionalnoi spetsyfiky protsesiv utvorennia i povodzhennia z promyslovymy vidkhodamy [The investigation of regional peculiarities of industrial waste generation and management processes]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 64, no 3, pp. 32-43 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (64), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 3 (64), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 64
Issue Date: 22-May-2020
Submitted date: 12-May-2020
Date of entry: 17-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.03.032
UDC: 332.1
Keywords: промислові відходи
утворення
накопичення
поводження
утилізація
регіон
промисловість
industrial wastes
generation
accumulation
management
utilization
region
industry
Number of pages: 12
Page range: 32-43
Start page: 32
End page: 43
Abstract: Здійснено структурний та динамічний аналіз утворення, накопичення й поводження з промисловими відходами в регіоні з аграрною спеціалізацією. Описано та проаналізовано структуру відходів за видами економічної діяльності, виявлено їх специфіку порівняно з аналогічною структурою по Україні та з галузевою структурою виробництва. Визначено внесок кожної галузі переробної промисловості як основного продуцента промислових відходів, у загальні обсяги їх утворення, а також матеріальну структуру цих відходів. Досліджено територіальний розріз формування й накопичення промислових відходів, що показав вкрай нерівномірний їх розподіл у межах області. З’ясовано, що існують суттєві територіальні відмінності між місцями їх утворення й місцями накопичення. Проведено групування районів області за обсягом утворення й обсягом накопичення промислових відходів на одиницю території. Галузевий розріз по районах показав, що 88% відходів переробної промисловості утворюється в трьох районах області, а 99% обсягів їх накопичення зосереджені у двох районах. Аналіз динаміки процесів поводження з промисловими відходами в регіоні продемонстрував позитивні тенденції щодо їх утилізації. Проте на фоні зниження обсягів утворення обсяги їх накопичення продовжують зростати, оскільки за утилізації 32% видаляється у спеціально відведені місця 65%. У загальному підсумку стан поводження з промисловими відходами визнано задовільним, проте закцентовано увагу на специфіці регіону й проблемних питаннях, що тут існують. Основними проблемами на сьогодні залишаються: відсутність чіткого нормативно закріпленого визначення поняття «промислові відходи», що ускладнює збір та упорядкування інформації про них, неповнота вказаної інформації, суттєва територіальна асиметрія в утворенні й накопиченні промислових відходів, низький рівень їх утилізації, відсталі й застарілі технології виробництва та поводження з відходами. Екологізація виробництва має стати основною умовою вирішення проблеми поводження з промисловими відходами та перспективним трендом розвитку на майбутнє
Structure and dynamics of industrial waste generation, accumulation and management in agrarian region are analyzed. The structure of wastes according to the types of economic activity is described and analyzed. Their peculiarities in comparison with the similar Ukrainian structure and sector production structure is revealed. The contribution of each sector of the processing industry, as the main producer of industrial wastes, to the total volumes of their generation, as well as the material structure of such wastes is determined. The spatial cross-section of industrial wastes generation and accumulation is investigated. It showed a very uneven distribution within the region and significant territorial differences between the places of their generation and the places of accumulation. The regional districts are grouped by volume of production and volume of industrial waste accumulation per unit of territory. The sector cross-sections in districts showed that 88% of processing waste is generated in three region districts, and 99% of their accumulation are concentrated in two districts. Analysis of the dynamics of industrial waste management processes in the region revealed positive trends in their utilization. However, on the background of the decline in their generation volume, their accumulation volumes are still increasing as 32% of waste are utilized and 65% is disposed in designated areas. In general, the state of industrial waste management is considered satisfactory, but great attention is paid to the region peculiarities and the problems existing here. The main problems today are: the lack of clear regulatory definition of the concept «industrial wastes», which complicates the collection and ordering of information about them, incompleteness of the specified information, significant spatial asymmetry in industrial wastes generation and accumulation, low level of their utilization, old and obsolete production and waste management technologies. Greening of production should become the main condition for solving the problem of industrial waste management and the promising development trend for the future.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32500
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: http://www.chernigivstat.gov.ua
http://global-national.in.ua/ussue-22-2018
https://doi.org/10.1002/hep.29559
References (Ukraine): 1. Авраменко С. Х., Ненашева О. І., Швець Л. В. Рекомендації до удосконалення системи управління та поводження з промисловими відходами. Збірник наукових праць Національного гірничого університету. 2014. № 45. С. 162–171.
2. Головне управління статистики у Чернігівській області. URL: http://www.chernigivstat.gov.ua.
3. Залознова Ю. С., Трушкіна Н. В., Кочешкова І. М. Удосконалення нормативно-правового забезпечення розвитку сфери управління промисловими відходами в Україні. Проблеми економіки. 2018. № 2 (36). С. 459–466.
4. Зарічанська Є. В. Механізм поводження з промисловими відходами в умовах стратегічного розвитку національної економіки. Збірник наукових праць Донецького національного університету управління: Стратегічні орієнтири розвитку національної економіки. 2013. Т. ХІV. С. 59–68.
5. Іванова Ю. В., Муратова Н. І. Стан і проблеми утилізації і видалення побутових і промислових відходів в Україні і країнах ЄС. Науково-технічна інформація. 2015. № 2. С. 46–52.
6. Карнаух О. Промислові відходи як предмет адміністративно-правового регулювання: вітчизняний та зарубіжний досвід. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6. С. 168–172.
7. Кочешкова І. М. Можливі форми підприємств з переробки промислових відходів і джерела фінансування їх створення та функціонування. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 3 (57). С. 63–69.
8. Кочешкова І. М., Трушкіна Н. В. Організаційно-економічний механізм управління рециклінгом відходів. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. № 22. С. 669–672. URL: http://global-national.in.ua/ussue-22-2018.
9. Кочешкова І. М., Трушкіна Н. В. Стан поводження з промисловими відходами в старопромислових регіонах. Socio-economic development of regions: collective monograph. Bulgaria: Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, 2017. P. 61–72.
10. Тімченко Р. О. Рециклінг промислових відходів. Містобудування та територіальне планування. 2018. Вип. 67. С. 482–487. https://doi.org/10.1002/hep.29559
11. Трушкіна Н. В., Кочешкова І. М. Нормативно-правове регулювання розвитку сфери управління відходами в Україні. Вісник економічної науки України. 2017. № 2. С. 97–102.
References (International): 1. Avramenko S. Kh., Nenasheva O. I., Shvets L. V. Rekomendatsii do udoskonalennia systemy upravlinnia ta povodzhennia z promyslovymy vidkhodamy. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho hirnychoho universytetu. 2014. № 45. Р. 162–171.
2. Holovne upravlinnia statystyky u Chernihivskii oblasti. Ofitsiinyi sait. URL: http://www.chernigivstat.gov.ua.
3. Zaloznova Yu. S., Trushkina N. V., Kocheshkova I. M. Udoskonalennia normatyvno-pravovoho zabezpechennia rozvytku sfery upravlinnia promyslovymy vidkhodamy v Ukraini. Problemy ekonomiky. 2018. № 2 (36). Р. 459–466.
4. Zarichanska Ye. V. Mekhanizm povodzhennia z promyslovymy vidkhodamy v umovakh stratehichnoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky. Zbirnyk naukovykh prats Donetskoho natsionalnoho universytetu upravlinnia: Stratehichni oriientyry rozvytku natsionalnoi ekonomiky. 2013. T. KhIV. Р. 59–68.
5. Ivanova Yu. V., Muratova N. I. Stan i problemy utylizatsii i vydalennia pobutovykh i promyslovykh vidkhodiv v Ukraini i krainakh YeS. Naukovo-tekhnichna informatsiia. 2015. № 2. Р. 46–52.
6. Karnaukh O. Promyslovi vidkhody yak predmet administratyvno-pravovoho rehuliuvannia: vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2018. № 6. Р. 168–172.
7. Kocheshkova I. M. Mozhlyvi formy pidpryiemstv z pererobky promyslovykh vidkhodiv i dzherela finansuvannia yikh stvorennia ta funktsionuvannia. Ekonomichnyi visnyk Donbasu. 2019. № 3 (57). Р. 63–69.
8. Kocheshkova I. M., Trushkina N. V. Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia retsyklinhom vidkhodiv. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 2018. Vyp. № 22. Р. 669–672. URL: http://global-national.in.ua/ussue-22-2018.
9. Kocheshkova I. M., Trushkina N. V. Stan povodzhennia z promyslovymy vidkhodamy v staropromyslovykh rehionakh. Socio-economic development of regions: collective monograph. Bulgaria: Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, 2017. P. 61–72.
10. Timchenko R. O. Retsyklinh promyslovykh vidkhodiv. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. 2018. Vyp. 67. Р. 482–487. https://doi.org/10.1002/hep.29559
11. Trushkina N. V., Kocheshkova I. M. Normatyvno-pravove rehuliuvannia rozvytku sfery upravlinnia vidkhodamy v Ukraini. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy. 2017. № 2. Р. 97–102.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 3 (64)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.