Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32497

Title: Формування інформаційно-комунікаційної платформи системи менеджменту туризму
Other Titles: Development of information and communication platform of tourism management system
Authors: Байда, Богдана Федорівна
Baida, Bohdana
Affiliation: Східноєвропейський університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна
Lesia Ukrainka East European University, Lutsk, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Байда Б. Ф. Формування інформаційно-комунікаційної платформи системи менеджменту туризму / Богдана Байда // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 64. — № 3. — С. 7–13. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Baida B. (2020) Formuvannia informatsiino-komunikatsiinoi platformy systemy menedzhmentu turyzmu [Development of information and communication platform of tourism management system]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 64, no 3, pp. 7-13 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (64), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 3 (64), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 64
Issue Date: 22-May-2020
Submitted date: 26-Apr-2020
Date of entry: 17-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.03.007
UDC: 338.001.36
65.011
Keywords: інформаційно-комунікаційна платформа
система менеджменту туризму
інформаційні системи
інформаційні технології
програмні продукти
information and communication platform
tourism management system
information systems
information technologies
software
Number of pages: 7
Page range: 7-13
Start page: 7
End page: 13
Abstract: Проведено дослідження інформаційних систем і технологій, програмних продуктів у сфері туризму. В ході проведення наукового дослідження використано методи аналізу та синтезу (з метою описування інформаційних систем і технологій, програмних продуктів у сфері туризму), індукції (з метою формування результатів наукового дослідження і висновків), дедукції (з метою формулювання проблемних питань дослідження й актуальності публікації), метод аналогії (у ході виокремлення особливостей), схематичного й табличного представлення задля візуального наведення результатів наукового дослідження. Виокремлено ключові орієнтири науково-технологічних розроблень і досліджень у сфері інформаційних технологій з метою підвищення якості задоволення туристичних потреб (відповідно до функціонального навантаження та згідно з призначенням). Запропоновано застосовувати комбінований, комплексний підхід до побудови національної інформаційно-комунікаційної платформи системи менеджменту туризму, яка передбачає поєднання методології формування систем стратегічного рівня та підтримки прийняття рішень, супроводу подорожей, довідкових інформаційних систем, системи резервування, ланцюжка використання новітніх інформаційних технологій у ході ухвалення рішень у сфері туризму. Наведено основні елементи інформаційно-комунікаційної платформи системи менеджменту туризму. Запропонована інформаційно-комунікаційна платформа системи менеджменту туризму є інструментом підтримання формування нових бізнес-ідей розвитку туристичної індустрії, необхідної інформації щодо туристичних об’єктів, напрямів подорожей, втілення системи менеджменту в туристичних компаніях, навчання персоналу в сфері туризму, систем надання туристичних продуктів та послуг завдяки електронним і мобільним програмам у режимі реального часу, спрощення процесу пошуку інвесторів і партнерів, залучення державних інституцій різних рівнів до реалізації бізнес-ідей (інвестиційних проєктів) розвитку туристичної сфери з використанням віртуальної просторової структури через автоматизацію процесів.
The investigation of information systems and technologies, software products in the field of tourism is carried out in this paper. In the course of investigation, the following methods are applied: analysis and synthesis (in order to describe information systems and technologies, software products in tourism), induction (in order to form the results of research and conclusions), deduction (to formulate problematic research questions and relevance), analogy (in the process of distinguishing features), schematic and tabular presentation methods to display the results of scientific research visually. The key areas of scientific and technological development and research in the field of information technology in order to improve the quality of meeting tourist needs (according to the functional load and according to the purpose) are highlighted. It is proposed to apply combined and complex approach to the construction of national information and communication platform of the tourism management system, which involves the combination of methodology for the formation of strategic level systems and decisionmaking support as well as support of travel, reference information systems, reservation systems, the chain of the latest information technologies use in the decision-making in the field of tourism. The basic elements of information and communication platform of tourism management system are presented. The proposed information and communication platform of tourism management system is the tool for supporting the formation of new business ideas of tourism industry development, necessary information concerning tourist sites, travel destinations, the implementation of management system within tourism companies, staff training in tourism, systems of providing tourism products and services due to real-time electronic and mobile applications, simplification of search process for investors and partners, involvement of various state institutions of different levels to business ideas implementation (investment projects) for tourism development using virtual spatial structure by means of process automation.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32497
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: http://tourlib.net/statti_ukr/glebova2.htm
http://tourlib.net/books_ukr/lubiceva_rtp12.htm
https://doi.org/10.1016/j.jnca.2013.04.006
http://www.tourgune.org/uploads/tinymce/filemanager/2013_LEADING_KNOWLEDGE_EN_seg_web.pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-7091-1142-0_23
https://www.miun.se/en/research/centers-and-institutes/etour/etourresearch
https://www.visitestonia.com/en/additional-navigation/estonian-tourist-board/tourist-information-system-terms-ofuse
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3759
https://www.visitestonia.com/en/additional-navigation/estonian-tourist-board/tourist-information-system-terms-of-use
References (Ukraine): 1. Глєбова А. О. Інноваційні технології в туризмі. Економіка. Управління. Інновації. 2012. № 2 (8). URL: http://tourlib.net/statti_ukr/glebova2.htm (дата звернення: 05.03.2020).
2. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг. Все о туризме. 2018. URL http://tourlib.net/books_ukr/lubiceva_rtp12.htm (дата звернення: 05.01.2020).
3. Сущенко О А., Кравченко В. В. Становлення віртуального туризму як напряму розвитку інформатизації діяльності туристичного підприємства. Комунальне господарство міст. 2018.Вип. 140. С. 19–24.
4. Юринець З. В., Гнилянська Л. Й. Інвестиційний та інноваційний менеджмент. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 320 с.
5. Borras J. de la Flor J., Pérez Y., Moreno A., Valls A., Isern D., Orellana A., Russo A., Anton-Clavé S. SigTur/E-Destination: a system for the management of complex tourist regions. Information and Communication Technologies in Tourism. 2011. P. 39–50.
6. Damianos G., Konstantopoulos C., Mastakas K., Pantziou G. Mobile recommender systems in tourism. Journal of Network and Computer Applications. 2014. Vol. 39. P. 319–333. https://doi.org/10.1016/j.jnca.2013.04.006
7. Leading knowledge and innovation in tourism and human mobility. CICtourgune. URL: http://www.tourgune.org/uploads/tinymce/filemanager/2013_LEADING_KNOWLEDGE_EN_seg_web.pdf (дата звернення: 05.03.2020).
8. Linaza M. T., Marimon D., Carrasco P., Alvarez R., Montesa J., Aguilar S. R., Diez G. Evaluation of mobile augmented reality applications for tourism destinations. Information and Communication Technologies in Tourism. 2012. P. 260–271. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-1142-0_23
9. Research. Mittuniversitetet. URL: https://www.miun.se/en/research/centers-and-institutes/etour/etourresearch (дата звернення: 05.03.2020).
10. Tourist information system terms of use. Visitestonia.com. URL: https://www.visitestonia.com/en/additional-navigation/estonian-tourist-board/tourist-information-system-terms-ofuse (дата звернення: 05.03.2020).
11. Yurynets Z., Bayda B., Petruch O. Country’s economic competitiveness increasing within innovation component. Economic Annals – XXI. 2015. Vol. 9–10. P. 32–35.
References (International): 1. Hlyebova А. О. Innovatsiyni tekhnolohiyi v turyzmi [Innovative technologies in tourism]. Ekonomika. Upravlinnya. Innovatsiyi. 2012. Vol. 2 (8). URL: http://tourlib.net/statti_ukr/glebova2.htm (accessed: 05 March 2020).
2. Lyubitseva O. O. Rynok turystychnykh posluh Vse o turyzme. URL http://tourlib.net/books_ukr/lubiceva_rtp12.htm (accessed: 05 March 2020).
3. Sushchenko O. A., Kravchenko V. V. Stanovlennya virtualnoho turyzmu yak napryamu rozvytkuinformatyzatsiyi diyalnosti turystychnoho pidpryyemstva. Formation of virtual tourism as a direction ofdevelopment of informatization of activity of tourist enterprise. Komunalʹne hospodarstvo mist. 2018. Vol. 140. Р. 19–24.
4. Yurynets Z. V., Hnylyanska L. Y. Investytsiynyy ta innovatsiynyy menedzhment. Lviv: Ivan Franko LvivNational University, 2012.
5. Yurynets Z. V. Research of the competitive environment of the tourist services market of Ukraine, Efektyvna ekonomika. 2015. No. 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3759 (accessed: 05 January 2020).
6. Damianos G., Konstantopoulos C., Mastakas K., Pantziou G. Mobile recommender systems in tourism.Journal of Network and Computer Applications. 2014. Vol. 39. P. 319–333. https://doi.org/10.1016/j.jnca.2013.04.006
7. Leading knowledge and innovation in tourism and human mobility. CICtourgune. URL:http://www.tourgune.org/uploads/tinymce/filemanager/2013_LEADING_KNOWLEDGE_EN_seg_web.pdf (accessed: 05 March 2020).
8. Linaza M. T., Marimon D., Carrasco P., Alvarez R., Montesa J., Aguilar S. R., Diez G. Evaluation ofmobile augmented reality applications for tourism destinations. Information and CommunicationTechnologies in Tourism. 2012. P. 260–271. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-1142-0_23
9. Research. Mittuniversitetet. URL: https://www.miun.se/en/research/centers-and-institutes/etour/etourresearch (accessed: 05 March 2020).
10. Tourist information system terms of use. Visitestonia.com. URL: https://www.visitestonia.com/en/additional-navigation/estonian-tourist-board/tourist-information-system-terms-of-use (accessed: 05 March 2020).
11. Yurynets Z., Bayda B., Petruch O. Country’s economic competitiveness increasing within innovationcomponent. Economic Annals – XXI. 2015. Vol. 9–10. P. 32–35.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 3 (64)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.