Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32494

Title: Диверсифікація джерел газопостачання як аспект енергетичної безпеки України
Other Titles: Diversification of gas supply sources as an aspect of Ukraine's energy security
Authors: Шкурат, Марія
Короленко, Вікторія
Shkurat, Mariia
Korolenko, Viktoriia
Affiliation: Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Шкурат М. Диверсифікація джерел газопостачання як аспект енергетичної безпеки України / Марія Шкурат, Вікторія Короленко // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 64. — № 3. — С. 217–224. — (Міжнародні економічні відносини).
Bibliographic description (International): Shkurat M., Korolenko V. (2020) Dyversyfikatsiia dzherel hazopostachannia yak aspekt enerhetychnoi bezpeky Ukrainy [Diversification of gas supply sources as an aspect of Ukraine's energy security]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 64, no 3, pp. 217-224 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (64), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 3 (64), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 64
Issue Date: 22-May-2020
Submitted date: 21-Apr-2020
Date of entry: 17-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.03.217
UDC: 351.824.11
338.22 (477)
Keywords: диверсифікація енергоресурсів
енергетична залежність
транзит газу
газотранспортна система
зріджений природний газ
diversification of energy resources
energy dependence
gas transit
gas transportation system
liquefied natural gas
Number of pages: 8
Page range: 217-224
Start page: 217
End page: 224
Abstract: Досліджено питання диверсифікації енергоресурсів та пошук напрямків підвищення енергетичної ефективності для забезпечення високого рівня енергетичної безпеки держави. Україна тривалий час відчувала тиск з боку Російської Федерації, оскільки вона була єдиним постачальником природного газу для нашої країни. Наразі російський газ перетворюється на європейський і лише тоді постачається до України. Таким чином, наша держава стимулює розвиток транзиту й отримує значні надходження до держбюджету. Однак на європейській «газовій карті» відбуваються значні зміни, що пов’язано із запуском нових газопроводів, які оминають територію України. Відтак, наша держава буде недоотримувати дохід до державного бюджету за рахунок зменшення обсягів транзиту, а також зменшиться обсяг палива, який наша держава імпортує з ЄС. Тому необхідно диверсифікувати джерела енергопостачання, щоб знову не потрапити в «газову» залежність від Російської Федерації. Крім того, майже половину споживання природного газу Україна компенсує за рахунок власного видобутку. Інша половина припадає на імпорт. Однією з альтернатив природному газу є зріджений природний газ (Liquefied Natural Gas – LNG). Він утворюється шляхом сильного стиснення, а по прибуттю на терміналі відбувається регазифікація – повернення в газоподібний стан. За попередніми прогнозами в 2020 році частка LNG на світовому ринку складе близько 35%, а вже до 2030 року очікується ріст до 60%. У статті зазначено, що нині ринок зрідженого газу розвивається швидше, ніж ринок природного газу, що пояснюється низькою вартістю продукції та великою пропозицією на ринку. Тому зріджений природний газ обійдеться Україні дешевше, ніж російський чи європейський. Перші поставки LNG в Україну вже здійснені через польський термінал в Свіноуйсьце. Крім того, розглядаються варіанти побудови власного стаціонарного терміналу чи плавучого регазифікатора. Таким чином, проведене дослідження чітко окреслює необхідність України диверсифікувати джерела енергопостачання, розглядає LNG як головну альтернативу природному газу та визначає основні шляхи транспортування зрідженого газу до України
The problem of energy diversification and the search for the ways of improving energy efficiency to provide high level of the state energy security are investigated in this paper. For a long time Ukraine remained under the pressure from the Russian Federation as it was the sole supplier of natural gas to our country. At present, Russian gas is transformed into European gas and only then it is supplied to Ukraine. Thus, our state stimulates the transit development and receives significant revenues to the state budget. However, significant changes are taking place on the European «gas map», due to putting into operation new gas pipelines that bypass the territory of Ukraine. Therefore, our state receives less revenue to the state budget, due to reduction of transit volume, and the fuel volume imported by our country from the EU decreases. Therefore, it is necessary to diversify energy sources in order not to avoid «gas» reliance on the Russian Federation again. In addition, almost half of Ukraine's natural gas consumption is compensated for its own production. The other half is imported. One of the natural gas alternatives is Liquefied Natural Gas (LNG). It is formed by strong compression, and on the input terminal it is regasified – returned to gaseous state. According to previous forecasts in 2020, the share of LNG in the world market will be about 35%, and by 2030 it is expected to grow up to 60%. It is noted in this paper that at present the liquefied gas market is developing faster than the natural gas market. This fact is explained by low production cost and high market supply. Therefore, liquefied natural gas will cost for Ukraine less than Russian or European ones. The first deliveries of LNG to Ukraine have already been performed through the Polish terminal in Swinoujscie. Options for the construction of own fixed terminal or floating regasifier are considered as well. Thus, carried out investigation clearly specifies Ukraine's need to diversify its energy sources. LNG is considered to be a major alternative to natural gas, and the main roads of liquefied gas transportation to Ukraine are defined.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32494
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://naftogaz-europe.com
http://www.dsnews.ua/economics/prisosatsya-k-novoy-trube-smozhet-li-ukraina-podpityvatsya-13062018220000
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2849463-gazovij-start2020-novij-kontraktevropejski-pravila-i-visi-cini.html
https://ports.com.ua/articles/rynok-szhizhennogo-gaza-bet-rekordy
https://delo.ua/business/kto-postroitnovyj-spg-terminal-dlja-prezidenta-340443
https://ports.com.ua/articles/gaz-pridet-morem-ukraina-vozvrashchaetsyak-idee-lng-terminala
http://www.dsnews.ua/economics/prisosatsya-k-novoy-trube-smozhet-li-ukrainapodpityvatsya-13062018220000
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2849463-gazovij-start2020-novij-kontrakt-evropejskipravila-i-vi
https://delo.ua/business/kto-postroit-novyjspg-terminal-dlja-prezidenta-340443
https://ports.com.ua/articles/gaz-pridet-morem-ukraina-vozvrashchaetsya-k-ideelng-terminala
References (Ukraine): 1. Naftogaz Europe. URL: https://naftogaz-europe.com.
2. Лавникевич Д. Новая «газовая карта» Европы. Сколько Украина может потерять из-за TANAP. Dsnews. 2018. URL: http://www.dsnews.ua/economics/prisosatsya-k-novoy-trube-smozhet-li-ukraina-podpityvatsya-13062018220000.
3. Брушко В., Шандро О. Каспійській регіон у контексті енергетичної дипломатії України. Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2016. Вип. 23 (3). С. 144–155.
4. Обух В. «Газовий» старт-2020: новий контракт, європейські правила і… вищі ціни. Укрінформ. 2020. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2849463-gazovij-start2020-novij-kontraktevropejski-pravila-i-visi-cini.html.
5. Сердюк В., Франишина С., Дишкант Н. Напрямки диверсифікації енергозабезпечення економіки України в контексті світових тенденцій. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2017. № 2. С. 32–38.
6. Шевченко М. Рынок сжиженного газа бьет рекорды. Порты Украины. 2018. URL: https://ports.com.ua/articles/rynok-szhizhennogo-gaza-bet-rekordy.
7. Кто построит новый газовый терминал для президента. URL: https://delo.ua/business/kto-postroitnovyj-spg-terminal-dlja-prezidenta-340443.
8. Гошовский И., Муравский А. Газ придёт морем: Украина возвращается к идее LNG-терминала. Порты Украины. 2018. URL: https://ports.com.ua/articles/gaz-pridet-morem-ukraina-vozvrashchaetsyak-idee-lng-terminala.
9. Степанова А. Диверсифікація енергетичної залежності України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. Вип. 7. С. 69–73.
References (International): 1. Naftogaz Europe. URL: https://naftogaz-europe.com. [In Ukrainian].
2. Lavnykevych D. Novaia “gazovaia karta” Evropy. Skolko Ukraina mozhet poteriat iz-za TANAP. Dsnews. 2018. URL: http://www.dsnews.ua/economics/prisosatsya-k-novoy-trube-smozhet-li-ukrainapodpityvatsya-13062018220000. [In Russsian].
3. Brushko V., Shandro O. Kaspiiskii rehion u konteksti enerhetychnoi dyplomatii Ukrainy. Naukovyi visnyk Dyplomatychnoi akademii Ukrainy. 2016. No. 23 (3). P. 144–155. [In Ukrainian].
4. Obukh V. “Hazovyi” start-2020: novyi kontrakt, yevropeiski pravyla i... vyshchi tsiny. Ukrinform. 2020. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2849463-gazovij-start2020-novij-kontrakt-evropejskipravila-i-vi si-cini.html. [In Ukrainian].
5. Serdiuk V., Franyshyna S., Dyshkant N. Napriamky dyversyfikatsii enerhozabezpechennia ekonomiky Ukrainy v konteksti svitovykh tendentsii. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu. 2017. No. 2. P. 32–38. [In Ukrainian].
6. Shevchenko M. Rynok szhizhennogo gaza byot rekordy. Porty Ukrainy. 2018. URL: https://ports.com.ua/articles/rynok-szhizhennogo-gaza-bet-rekordy. [In Russsian].
7. Kto postroit novyiy gazovyiy terminal dlia prezidenta. URL: https://delo.ua/business/kto-postroit-novyjspg-terminal-dlja-prezidenta-340443. [In Russsian].
8. Hoshovskyi I., Muravskyi A. Gaz pridyot morem: Ukraina vozvraschaetsia k idee LNG-terminala. Porty Ukrainy. 2018. URL: https://ports.com.ua/articles/gaz-pridet-morem-ukraina-vozvrashchaetsya-k-ideelng-terminala. [In Russsian].
9. Stepanova A. Dyversyfikatsiia enerhetychnoi zalezhnosti Ukrainy. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. 2015. No. 7. P. 69–73. [In Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 3 (64)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.