Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32493

Title: Міжнародна технічна допомога для України
Other Titles: International technical assistance for Ukraine
Authors: Беззубко, Борис
Беззубко, Юлія
Bezzubko, Borys
Bezzubko, Yuliia
Affiliation: Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Краматорськ, Україна
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Харків, Україна
Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Kramatorsk, Ukraine
V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Беззубко Б. Міжнародна технічна допомога для України / Борис Беззубко, Юлія Беззубко // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 64. — № 3. — С. 210–216. — (Міжнародні економічні відносини).
Bibliographic description (International): Bezzubko B., Bezzubko Y. (2020) Mizhnarodna tekhnichna dopomoha dlia Ukrainy [International technical assistance for Ukraine]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 64, no 3, pp. 210-216 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (64), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 3 (64), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 64
Issue Date: 22-May-2020
Submitted date: 30-Apr-2020
Date of entry: 17-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.03.210
UDC: 334
339.9
Keywords: міжнародна технічна допомога
соціально-економічний розвиток
міжнародна допомога
international technical assistance
socio-economic development
international assistance
Number of pages: 7
Page range: 210-216
Start page: 210
End page: 216
Abstract: Досліджено сутність явища «міжнародна допомога». Встановлено, що більшість дослідників визначають думку щодо позитивної ролі міжнародної допомоги для країн-реципієнтів, але акцентують увагу на наявності дискусійних питань, які пов’язані з недостатнім дослідженням ряду теоретичних та практичних питань даного явища. Виділено такі види міжнародної допомоги: гуманітарна допомога; міжнародна технічна допомога. Міжнародна технічна допомога здійснюється у вигляді наукової та технічної допомоги. Запропоновано визначення міжнародної технічної допомоги – це допомога, яка надається за різними умовами у відповідності з договором у рамках міжнародного співробітництва у формах (безповоротна, поворотна) від офіційних та неофіційних установ країндонорів, міжнародних організацій, приватних осіб, що надається країні-реципієнту з метою вирішення актуальних завдань для забезпечення сталого розвитку країни. Доведено, що міжнародна технічна допомога відіграє позитивну роль у соціально-економічному розвитку України, особливо у процесах відновлення Донецької та Луганської областей від наслідків військового конфлікту на сході України. У 2018 році в Україні реалізовували понад 600 проектів міжнародної технічної допомоги вартістю близько 6 млрд. дол. США. Встановлено: найбільшими донорами МТД у 2018 р. виступали США – сума допомоги склала понад 2 млрд. дол. США, Європейський банк реконструкції та розвитку – 800 млн. дол. США, країни Європейського Союзу – 500 млн. дол. США. Проаналізовано здійснення міжнародної технічної допомоги для України. Рекомендовано прийняття Закону України «Про міжнародну технічну допомогу», в якому будуть визначені типи та форми допомоги, нормативноправовий порядок укладання договорів про надання допомоги, здійснення використання, контролю та моніторингу цих процесів.
The essence of «international assistance» phenomenon is investigated in this paper. It is determined that most researchers consider the positive role of international assistance for recipient countries, but emphasize the presence of discussing issues related to the lack of investigations of a number of theoretical and practical aspects of this phenomenon. The objective of the investigation is to clarify the terminological apparatus of the «international assistance», «international technical assistance» concepts, their typology; in the analysis of current features of international assistance for Ukraine. The following types of international assistance are highlighted: humanitarian assistance and international technical assistance. International technical assistance is provided in the form of scientific and technical assistance. It is proposed to define international technical assistance as assistance provided under various conditions in accordance with the treaty in the framework of international cooperation in forms (irreversible, rotary) from official and informal institutions of donor countries, international organizations, individuals, which is provided to the recipient country for the purpose to solve the urgent tasks for ensuring sustainable country development. It is proved that international technical assistance plays a positive role in the socio-economic development of Ukraine, especially in the processes of Donetsk and Luhansk regions reconstruction from the consequences of the military conflict in eastern Ukraine. In 2018, more than 600 international technical assistance projects with the cost amounted to 6 billion U.S. dollars were implemented in Ukraine. It was determined that the largest donors of international technical assistance in 2018 were the United States – the assistance amounted to more than 2 billion U. S. dollars, European Bank for Reconstruction and Development – 800 million U. S. dollars, European Union countries – 500 million U. S. dollars. The implementation of international technical assistance for Ukraine is analyzed. It is recommended to adopt the Law of Ukraine «On International Technical Assistance», specifying the types and forms of assistance, the regulatory procedure for concluding aid agreements, the implementation, control and monitoring of these processes
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32493
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: http://academy.gov.ua/ej/
https://zakon
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1906-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1192-14
http://academy.gov.ua/ej/ej18/PDF/17.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF
References (Ukraine): 1. Плоский К. В. Міжнародна технічна допомога як міждисциплінарна науково-практична проблема. Державне управління: теорія та практика. 2013. № 2. С. 129–139. URL: http://academy.gov.ua/ej/ ej18/PDF/17.pdf.
2. Кістерський Л. Л, Липова Т. В. Міжнародна технічна допомога: шляхи підвищення ефективності: монографія. Київ, 2010. С. 17.
3. Рудницький І. А., Мильченко О. М., Островський О. В., Троїцький І. В. Стан і проблеми залучення міжнародної технічної допомоги в інтересах розвитку системи підготовки національних контингентів та національного персоналу. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2014. № 3. С. 19–27.
4. Макота Г. Міжнародна технічна допомога як основна категорія в теорії та практиці міжнародного технічного співробітництва. Ефективність державного управління. Збірник наукових праць. 2014. Вип. 39. С. 55–64.
5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» від 15.02.2002 р., № 153. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF.
6. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 року. № 1906-IV. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1906-15.
7. Закон України «Про гуманітарну допомогу» від 22 жовтня 1999 року. № 1192-XIV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1192-14.
8. Братко І. В. Правове регулювання міжнародної технічної допомоги: стан, тенденції та перспективи розвитку: автореф. дис. … канд. ю. н. : 12.00.11 – Міжнародне право. Київ: Київ. нац. унт. ім. Т. Г. Шевченка: 2011. 20 с.
9. Інформація щодо міжнародної технічної допомоги, що надається Україні за результатами проведеного Мінекономрозвитку моніторингу проектів за 2018 рік. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 2019. С. 3.
References (International): 1. Ploskyj K. V. Mizhnarodna tekhnichna dopomogha jak mizhdyscyplinarna naukovo-praktychna problema. Derzhavne upravlinnja: teorija ta praktyka. 2013. № 2. Р. 129–139. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej18/PDF/17.pdf.
2. Kistersjkyj L. L, Lypova T. V. Mizhnarodna tekhnichna dopomogha: shljakhy pidvyshhennja efektyvnosti: monoghrafija. Kyiv: 2010. Р. 17.
3. Rudnicjkyj I. A., Myljchenko O. M., Ostrovsjkyj O. V., Trocjkyj I. V. Stan i problemy zaluchennja mizhnarodnoji tekhnichnoji dopomoghy v interesakh rozvytku systemy pidghotovky nacionaljnykh kontynghentiv ta nacionaljnogho personalu. Zbirnyk naukovykh pracj Centru vojenno-strateghichnykh doslidzhenj Nacionaljnogho universytetu oborony Ukrajiny imeni Ivana Chernjakhovsjkogho. 2014. № 3. Р. 19–27.
4. Makota Gh. Mizhnarodna tekhnichna dopomogha jak osnovna kateghorija v teoriji ta praktyci mizhnarodnogho tekhnichnogho spivrobitnyctva. Efektyvnistj derzhavnogho upravlinnja. Zbirnyk naukovykh pracj. 2014. Vyp. 39. Р. 55–64.
5. Postanova Kabinetu ministriv Ukrajiny “Pro stvorennja jedynoji systemy zaluchennja, vykorystannja ta monitorynghu mizhnarodnoji tekhnichnoji dopomoghy” vid 15.02.2002 r. № 153. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF.
6. Zakon Ukrajiny “Pro mizhnarodni doghovory Ukrajiny” vid 29.06.2004 roku. № 1906-IV. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1906-15.
7. Zakon Ukrajiny “Pro ghumanitarnu dopomoghu” vid 22 zhovtnia 1999 roku. № 1192-XIV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1192-14.
8. Bratko I. V. Pravove reghuljuvannja mizhnarodnoji tekhnichnoji dopomoghy: stan, tendenciji ta perspektyvy rozvytku: avtoref. dys. … k. ju. n.: 12.00.11 ‒ mizhnarodne pravo. Kyiv: Kyiv. nac. unt. im. T. Gh. Shevchenka, 2011. 20 р.
9. Informacija shhodo mizhnarodnoji tekhnichnoji dopomoghy, shho nadajetjsja Ukrajini za rezuljtatamy provedenogho Minekonomrozvytku monitorynghu proektiv za 2018 rik. Ministerstvo ekonomichnogho rozvytku i torghivli Ukrajiny. 2019. Р. 3.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 3 (64)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.