Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32485

Title: Діджіталізація HR-процесів у сучасних реаліях
Other Titles: HR-processes digitization in present-day developments
Authors: Данилевич, Наталія
Рудакова, Світлана
Щетініна, Людмила Валеріївна
Касяненко, Ярослав
Danylevych, Nataliia
Rudakova, Svetlana
Shchetinina, Lyudmila
Kasianenko, Yaroslav
Affiliation: ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Київ, Україна
SHEI «Kyiv NationalEconomicUniversity named after Vadym Hetman», Kyiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Діджіталізація HR-процесів у сучасних реаліях / Наталія Данилевич, Світлана Рудакова, Людмила Щетініна, Ярослав Касяненко // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 64. — № 3. — С. 147–156. — (Менеджмент).
Bibliographic description (International): Danylevych N., Rudakova S., Shchetinina L., Kasianenko Y. (2020) Didzhitalizatsiia HR-protsesiv u suchasnykh realiiakh [HR-processes digitization in present-day developments]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 64, no 3, pp. 147-156 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (64), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 3 (64), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 64
Issue Date: 22-May-2020
Submitted date: 17-Apr-2020
Date of entry: 17-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.03.147
UDC: 005.95/96
004
Keywords: автоматизація
діджітацізація
цифровізація
HR-служба
цифрові технології
automation
digitization
HR-service
digital technologies
Number of pages: 10
Page range: 147-156
Start page: 147
End page: 156
Abstract: Проаналізовано тенденції процесу діджіталізації служби управління персоналом, вивчення їх головних можливостей та ризиків, оскільки є необхідність вивчення ризиків та можливостей впровадження різних інструментів діджіталізації в діяльність HR-служби. За результатами проведеного опитування головними перевагами на думку респондентів є: скорочення витрат часу на типові кадрові процедури, забезпечення прозорості кадрових процесів, спрощення взаємодії співробітників, інтеграція з різними інформаційними системами та веб-ресурсами, розвиток HR-бренду компанії, економія коштів завдяки автоматизації, відстеження процесів адаптації, розвиток та професійне зростання співробітників, деталізованість і точність даних. HR-процеси нині автоматизуються за допомогою різноманітних цифрових рішень. У досліджені визначено різні програми та системи, починаючи з програми для проведення відеоконференцій «Zoom» і закінчуючи HRMсистемами, такими, як «SAP HCM» та «Oracle HCM». Вони є привабливими завдяки їх простоті, можливості інтеграції з іншими системами та через невисоку ціну. Але не можна визначити універсальні діджітал-технології та інструменти для всіх організацій. Для кожної окремої організації можуть застосовуватися тільки ті, які корисні в умовах її розвитку та існування. Необхідно поєднувати різні підходи й методи. Це дозволить організації оптимізувати HR-процеси. Водночас, діджіталізація вимагає грошових витрат і часу. Кожен HR повинен перш за все визначити свою роль, яка допоможе керівництву та працівникам швидко трансформуватися й адаптуватися до цифрового способу мислення. Саме від HR-служби залежить продуктивність праці колективу і як наслідок – компанії в цілому. Сучасний HR за допомогою різноманітних цифрових рішень створює для працівників середовище для ефективної та продуктивної праці. Досвід проведення провідними компаніями діджіталізаціі HR-функцій доводить свою ефективність. Однак імплементація різних її методів і підходів, а також оцінювання їх ефективності потребує подальшого дослідження.
The objective of the paper is to analyze the trends of digitization process of personnel management service, to investigate their main capabilities and risks since it is necessary to examine the risks and opportunities for the implementation of different digitization tools in HR-service activity. The results of the conducted poll show that the main advantages of digitization are: the reduction of time spent on standard personnel management procedures, ensuring transparency of personnel management processes, simplifying the employees interaction, integration with various information systems and web-resources, development of the company HR-brand, cost savings due to automation, adaptation processes tracking, development and professional growth of employees, data specification and accuracy. At present HR-processes are automated due to various digital solutions. In our investigation, various programs and systems, starting from the video conferencing program «Zoom» up to HRM systems such as «SAP HCM» and «Oracle HCM» are analyzed. They are attractive owing to their simplicity, ability to integrate with other systems and because of their low cost. However it is not possible to define universal digital technologies and tools for all organizations For each individual organization, only those digital technologies which are useful in its development and existence conditions can be applied. It is necessary to combine different approaches and methods, making it possible for the organization to optimize HRprocesses. At the same time, digitization requires both money and time. At present every HR should first and foremost define the role that will help executives and employees to transform and adapt quickly to the digital way of thinking. It is HR-service that determines the productivity of the team and, as a result, of the company as a whole. By means of various digital solutions, modern HR creates the environment for employees where they work efficiently and productively. The leading companies experience in HR functions digitization proves its effectiveness. However, the implementation of its various methods and approaches, as well as the evaluation of their effectiveness, requires further investigations.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32485
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2018/chatbot-dtalca-at-deloitte-ukraine.html
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/04/ru-ru-future-of-hr-2019.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/24EVN117.pdf
https://kagroup.ua/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-people-management-7-%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.html
http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2017_4_22
https://prohr.rabota.ua/faktor-uspihu-yak-hr-mozhe-spriyati-formuvannyu-rozumnogo-pidpriyemstva/
https://www.computerworld.ru/articles/Tsifrovoy-HRrevolyutsiyana-podhode
https://kiev.hh.ua/article/25430?utm_source=telegram&utm_medium=post&utm_campaign=recrutoria
https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2018/chatbot-dtalca-atdeloitte-ukraine.html
https://prohr.rabota.ua/faktor-uspihu-yak-hr-mozhe-spriyatiformuvannyu-rozumnogo-pidpriyemstva/
https://www.computerworld.ru/articles/Tsifrovoy-HR-revolyutsiyana-podhode
References (Ukraine): 1. Василів Б. В. Інформаційні системи менеджменту персоналу: навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2014. 148 с.
2. До «Делойт» в Україні працевлаштувався бот-рекрутер. URL: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2018/chatbot-dtalca-at-deloitte-ukraine.html.
3. Жуковська В. М. Цифрові технології в управлінні персоналом: сутність, тенденції, розвиток. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. № 2. C. 13–17.
4. Кравчук О. І. Цифрова компетентність менеджера з персоналу. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2018. № 1. С. 172–191.
5. Куйбіда В. С., Петроє О. М., Федулова Л. І., Андрощук Г. О. Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу: аналіт. зап. Київ: НАДУ. 2019. 28 с.
6. Майбутнє HR. Що відрізняє пасивного спостерігача від активного учасника? URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/04/ru-ru-future-of-hr-2019.pdf.
7. Meta-Digital Accounting in the Context of Cloud Computing/Alexandru Tugui. Encyclopedia of Information Science and Technology. Third Edition. 2015.
8. Нагибина Н. І., Щукина А. А. HR-digital: цифровые технологии в управлении человеческими ресурсами. Науковедение. 2017. Т. 9. 17 с. URL:http://naukovedenie.ru/PDF/24EVN117.pdf.
9. Підсумки бізнес-конференції People Management 7: Атланти для талантів. URL:https://kagroup.ua/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-people-management-7-%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.html
10. Рудакова С. Г., Щетініна Л. В., Марчук С. В. Кадрове адміністрування: сучасні тенденції та досвідУкраїни у використанні програмного забезпечення. Бізнес Інформ. 2016. № 3. C. 250–254.
11.Середа Г. В. Гейміфікація в менеджменті персоналу: зарубіжний та український досвід. Економікаі організація управління. 2017. Вип. 4. С. 216–223. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2017_4_22.
12. Фактор успіху: як HR може сприяти формуванню розумного підприємства. URL: https://prohr.rabota.ua/faktor-uspihu-yak-hr-mozhe-spriyati-formuvannyu-rozumnogo-pidpriyemstva/.
13. Цифровий HR: революція на підході. URL: https://www.computerworld.ru/articles/Tsifrovoy-HRrevolyutsiyana-podhode.
14.Чому ваша компанія має діджіталізуватися і 4 приклади того, як це робити. URL:https://kiev.hh.ua/article/25430?utm_source=telegram&utm_medium=post&utm_campaign=recrutoria.
References (International): 1. Vasiliv B. V. Informacijni sistemu menedzhmentu personalu. Personnel management information system: navch. posib. Rivne: NUVGP. 148 р. [Іn Ukrainian].
2. Do “Delojt” v Ukrajini pracevlashtuvavsja bot-rekruter. A bot recruiter has been employed in Deloitte in Ukraine. URL: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2018/chatbot-dtalca-atdeloitte-ukraine.html.
3. Zhukovs'ka V. M. Cyfrovi texnolohiji v upravlinni personalom: sutnistʹ, tendenciji, rozvytok. Digital technologies of hr management: satisfaction, trends, development. Naukovyj visnyk Mizhnarodnogo gumanitarnogo universytetu. International Humanitarian University Herald. Economics and Management. 2017. Vol. 2. No. 27. Р. 13–17. [In Ukrainian].
4. Kravchuk O. I. Cyfrova kompetentnist' menedzhera z personalu. HR-manager digital competency. Social'no-trudovi vidnosyny: teorija ta praktyka. Social and labour relations: treory and practice. 2018 Vol. 1. No. 15. Р. 172−191. [In Ukrainian].
5. Kujbida V. S., Petroje O. M., Fedulova L. I., Androshhuk G. O. Cyfrovi kompetenciji jak umova formuvannja jakosti ljudsʹkoho kapitalu: analit. zap. Digital competence as a condition for the formation of human capital quality: analytical query. Kyiv: NADU, 2019. 28 р. [In Ukrainian].
6. Majbutnje HR. Shho vidriznjaje pasyvnogo sposterigacha vid aktyvnogo uchasnyka? The future of HR. What distinguishes a passive observer from an active participant? URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/04/ru-ru-future-of-hr-2019.pdf.
7. Meta-Digital Accounting in the Context of Cloud Computing/Alexandru Tugui. Encyclopedia of Information Science and Technology. Third Edition. 2015.
8. Nagibina N. I., Shchukina A. A. HR-Digital: tsifrovye tekhnologii v upravlenii chelovecheskimi resursami. HR-Digital: digital technologies in human resource management. Internet-zhurnal “Naukovedenie”. Internet journal “Science studies”, 2017. Vol. 9. No. 1. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/24EVN117.pdf. [In Russian].
9. Pidsumky biznes-konferenciji People Management 7: Atlanty dlja talantiv. Business Conference People Management 7 Results: Atlantes for Talent. URL: https://kagroup.ua/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-people-management-7-%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.html.
10.Rudakova S. G., Shchetinina L. V., Marchuk S. V. Kadrove administruvannja: suchasni tendenciji ta dosvid Ukrajiny u vykorystanni programnogo zabezpechennja. HR Administration: Current Trends and the Experience of Ukraine in the Software Use. Biznes Inform. Business-inform. 2016. No. 3. Р. 250−254. [In Ukrainian].
11.Sereda G. V. Gejmifikacija v menedzhmenti personalu: zarubizhnyj ta ukrai'ns'kyj dosvid. The gamification in personnel management: foreign and Ukrainian experience. Ekonomika i organizacijaupravlinnja. Economics and organization of managment. 2017. Vol. 4. Р. 216−223. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2017_4_22. [In Ukrainian].
12.Faktor uspihu: jak HR mozhe spryjaty formuvannju rozumnogo pidpryjemstva. Success Factor: How HR can help shape a smart business. URL: https://prohr.rabota.ua/faktor-uspihu-yak-hr-mozhe-spriyatiformuvannyu-rozumnogo-pidpriyemstva/.
13.Cyfrovyj HR: revoljucija na pidhodi. Digital HR: Revolution is near. URL: https://www.computerworld.ru/articles/Tsifrovoy-HR-revolyutsiyana-podhode.
14.Chomu vasha kompanija maje didzhytalizuvatys' i 4 pryklady togo, jak ce robyty. Why your business needs to be digitized and 4 examples of how to do it. URL: https://kiev.hh.ua/article/25430?utm_source=telegram&utm_medium=post&utm_campaign=recrutoria
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 3 (64)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.