Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32484

Title: Сучасні підходи до адаптації та організаційної соціалізації персоналу
Other Titles: Modern approaches to personnel onboarding and organizational socialization
Authors: Василик, Алла
Мурза, Катерина
Vasylyk, Alla
Murza, Kateryna
Affiliation: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, Україна
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Василик А. Сучасні підходи до адаптації та організаційної соціалізації персоналу / Алла Василик, Катерина Мурза // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 64. — № 3. — С. 137–146. — (Менеджмент).
Bibliographic description (International): Vasylyk A., Murza K. (2020) Suchasni pidkhody do adaptatsii ta orhanizatsiinoi sotsializatsii personalu [Modern approaches to personnel onboarding and organizational socialization]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 64, no 3, pp. 137-146 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (64), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 3 (64), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 64
Issue Date: 22-May-2020
Submitted date: 30-Apr-2020
Date of entry: 17-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.03.137
UDC: 331.103.4
Keywords: адаптація персоналу
організаційна соціалізація персоналу
управління персоналом
процедури адаптації
помилки адаптації
welcome-тренінг
наставництво
personnel onboarding
organizational socialization
personnel management
onboarding procedures
onboarding process disadvantages
welcome training
mentoring
Number of pages: 10
Page range: 137-146
Start page: 137
End page: 146
Abstract: Розкрито сучасні підходи до адаптації та організаційної соціалізації персоналу. Обґрунтовано, що процес адаптації неможливий без успішної організаційної соціалізації працівників, яка виступає ключовим її компонентом. Систематизовано основні чинники успішної адаптації персоналу. Узагальнено й охарактеризовано основні процедури та практики адаптації новоприйнятих працівників, які включають планування посадових обов’язків, оцінювання рівня підготовки, компетенцій і результатів праці нового працівника, орієнтація для практичного ознайомлення нового працівника з обов’язками, умовами праці та вимогами, організація спеціального адаптаційного навчання, наставництво та моніторинг, корпоративний PR та ефективна комунікація для організованого отримання необхідної інформації на всіх етапах адаптації, побудова взаємодії з безпосереднім керівником, дієва адаптація до місця й статусу в організації, командоутворюючі заходи, позитивне підкріплення досягнутих результатів, функціонування. Обґрунтовано, що усі заходи з адаптації та соціалізації персоналу потрібно проводити комплексно, інтегрувати адаптацію у процес професійного добору, наймання та процеси управління талантами в компанії; враховувати специфіку різних напрямів діяльності, підрозділів, рівнів персоналу для розроблення програм адаптації; автоматизувати процеси та використовувати цифрові технології з метою концентрації потрібної інформації для новоприйнятих працівників; забезпечувати ефективний комунікативний процес, взаємодію відділу управління персоналом, нового працівника, його безпосереднього керівника та колег; вимірювати показники продуктивності тощо. Визначено основні помилки в організації процедур адаптації персоналу. На основі соціологічного дослідження виявлено прояви недосконалого здійснення процесів введення в посаду та адаптації персоналу в компаніях, перелік найпоширеніших методів адаптації працівників, недоліки у налагодженні взаємодії новоприйнятих працівників з керівниками під час адаптаційного періоду. Показано, що погано організований чи некерований зовсім процес адаптації негативно позначається на ставленні працівника до праці, його трудовій поведінці, продуктивності, дисципліні, та є однією з основних причин звільнення нового співробітника в перші місяці роботи, а також загрожує репутації та бренду компанії як роботодавця на ринку праці.
Modern approaches to personnel adaptation and organizational socialization are revealed in this paper. It is substantiated that adaptation process is impossible without personnel successful organizational socialization as it is its key component. The main factors of successful personnel onboarding are systematized. The basic procedures and practices of adaptation of new hired employees including planning of job responsibilities, assessing the training level, competencies and results new employee work, orientation for practical introduction of the new employee to the duties, working conditions and requirements, organization of special employee onboarding procedures, coaching and mentoring programs, corporate PR and effective communication for gaining the information needed by new employee at all stages of onboarding and organizational socialization, building relationships with direct supervisor, effective adaptation to the place and status in the organization, team-building activities, positive progress reinforcement, functioning are summarized and characterized. It is substantiated that all employee onboarding and organizational socialization activities should be carried out comprehensively, integrating into the recruitment and hiring and talent management processes in the company; development of onboarding programs taking into consideration the specifics of different areas of activity, units, staff levels; use digital technologies to concentrate the information required for newly hired employees; ensure effective communication process, interaction of HR department, new employee, his/her direct manager and colleagues; measure performance metrics etc. The common disadvantages in the employee onboarding and organizational socialization procedures are identified. As a result of a sociological survey, the consequences of imperfect implementation of the recruitment and new employee onboarding processes in companies, the list of the most common activities and procedures of employee onboarding, shortcomings in the interaction of new hired employees with their supervisors during the onboarding period are revealed. It is shown that imperfectly organized or completely unmanageable adaptation process negatively affects the employee’s attitude to work, his or her labor behavior, productivity, discipline, and is one of the main reasons for the dismissal of the new employee in the first months of work, and also threatens the reputation and the company’s brand as an employer at the labor market.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32484
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvumo_2016_1_5
http://vlp.com.ua/files/47_3.pdf
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/24796/Pridatko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://doi.org/10.1002/jhrm.20020
https://doi.org/10.4236/psych.2018.91004
http://www.hreonline.com/pdfs/10022007Extra_AberdeenReport.pdf
http://bernard.bianca.pivot.free.fr/Articles/Socialisation%20Organisationnelle/Saks%20%282007%29.pdf
https://doi.org/10.1016/j.jvb.2006.12.004
https://doi.org/10.1002/hrdq.1176
https://doi.org/
References (Ukraine): 1. Праця і соціально-трудові відносини: словник-довідник / за ред. В. М. Данюка. Київ: КНЕУ, 2018. 451 с.
2. Цимбалюк С. О. Бренд роботодавця: методологія дослідження та практика: монографія. Київ:КНЕУ, 2018. 227 с.
3. Дмитренко Г. А. Формування культури цільового управління трудовим потенціалом сучасних організацій. Науковий вісник УМО. Серія: Економіка та управління. 2016. Випуск 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvumo_2016_1_5.
4. Любомудрова Н. П., Смолінська Н. В., Грибик І. І. Роль організаційної культури в забезпеченні ефективної трудової адаптації персоналу підприємства. Проблеми економіки та управління. 2009. № 640. С. 327–333. URL: http://vlp.com.ua/files/47_3.pdf.
5. Придатько Е. М. Обґрунтування сутності та виокремлення етапів процесу формування персоналу промислового підприємства Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2018. № 1. С. 410– 419. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/24796/Pridatko.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
6. Конотопцева Ю. Адаптація персоналу державної служби. Демократичне врядування. 2014. Вип. 14. С. 100–107.
7. Joseph D. and Sridevi S. Effective Onboarding As A Talent Management Tool For Employee Retention. International Journal in Management and Social Science. 2015. Vol. 03. Issue-07. Р. 175–186.
8. Lynch K. and Buckner-Hayden G. Reducing the new employee learning curve to improve productivity. Journal of Healthcare Risk Management. 2010. Volume 29. Number 3. P. 22–28. https://doi.org/10.1002/jhrm.20020
9. Meyer A. M. and Bartels L. K. The Impact of Onboarding Levels on Perceived Utility, Organizational Commitment, Organizational Support, and Job Satisfaction. Journal of Organizational Psychology. 2017. Vol. 17 (5). Р. 10–27. 10.Calderon-Mafud J. L., and Pando-Moreno M. Role of Authentic Leadership in Organizational Socialization and Work Engagement among Workers. Psychology. 2018. 9. Р. 46–62. URL: https://doi.org/10.4236/psych.2018.91004 (accessed: 25.04.2020). https://doi.org/10.4236/psych.2018.91004
11. Laurano M. Onboarding 2013. A New Look at New Hires. Aberdeen Group. URL: http://www.hreonline.com/pdfs/10022007Extra_AberdeenReport.pdf (accessed: 25.04.2020).
12. Saks A. M., Uggerslev K. L., & Fassina N. E. Socialization tactics and newcomer adjustment: A metaanalytic review and test of a model. Journal of Vocational Behavior. 2007. No. 70. Р. 413–446. URL: http://bernard.bianca.pivot.free.fr/Articles/Socialisation%20Organisationnelle/Saks%20%282007%29.pdf (accessed: 25.04.2020). https://doi.org/10.1016/j.jvb.2006.12.004
13.Reio Th. G. Jr. and Sutton F. C. Employer Assessment of Work-Related Competencies and Workplace Adaptation. Human Resource Development Quarterly. 2006. Vol. 17. No. 3. P. 305–324. https://doi.org/10.1002/hrdq.1176
References (International): 1. Danyuk V. M. ed. Pratsya i sotsial'no-trudovi vidnosyny: slovnyk-dovidnyk. Kyiv: КNEU, 2018. 451 p. [Іn Ukrainian].
2. Tsymbalyuk S. O. Brend robotodavtsya: metodolohiya doslidzhennya ta praktyka: monohrafiya. Kyiv: КNEU, 2018. Р. 227. [Іn Ukrainian].
3. Dmytrenko H. A. Formuvannya kul'tury tsil'ovoho upravlinnya trudovym potentsialom suchasnykh orhanizatsiy. Naukovyy visnyk UMO. Seriya: Ekonomika ta upravlinnya. 2016. Vol. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvumo_2016_1_5. [Іn Ukrainian].
4. Lyubomudrova N. P., Smolins'ka N. V., Hrybyk I. I. Rol' orhanizatsiynoyi kul'tury v zabezpechenni efektyvnoyi trudovoyi adaptatsiyi personalu pidpryyemstva. Problemy ekonomiky ta upravlinnya. 2009. No. 640. P. 327–333. URL: http://vlp.com.ua/files/47_3.pdf (accessed: 25.04.2020). [Іn Ukrainian].
5. Prydat'ko E. M. Obgruntuvannya sutnosti ta vyokremlennya etapiv protsesu formuvannya personalu promyslovoho pidpryyemstva Sotsial'no-trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka. 2018. No. 1. P. 410– 419. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/24796/Pridatko.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed: 25.04.2020).
6. Konotoptseva YU. Adaptatsiya personalu derzhavnoyi sluzhby. Demokratychne vryaduvannya. 2014. Vyp. 14. Р. 100–107.
7. Joseph D. and Sridevi S. Effective Onboarding As A Talent Management Tool For Employee Retention. International Journal in Management and Social Science. 2015. Vol. 03 Issue-07. Р. 175–186.
8. Lynch K. and Buckner-Hayden G. Reducing the new employee learning curve to improve productivity. Journal of Healthcare Risk Management. 2010. Volume 29. Number 3. P. 22–28. https://doi.org/10.1002/jhrm.20020
9. Meyer A. M. and Bartels L. K. The Impact of Onboarding Levels on Perceived Utility, OrganizationalCommitment, Organizational Support, and Job Satisfaction. Journal of Organizational Psychology. 2017. Vol. 17 (5). Р. 10–27.
10.Calderon-Mafud J. L., and Pando-Moreno M. Role of Authentic Leadership in Organizational Socialization and Work Engagement among Workers. Psychology. 2018. 9. Р. 46–62. URL: https://doi.org/ 10.4236/psych.2018.91004 (accessed: 25.04.2020). https://doi.org/10.4236/psych.2018.91004
11. Laurano M. Onboarding 2013. A New Look at New Hires. Aberdeen Group. URL: http://www.hreonline.com/pdfs/10022007Extra_AberdeenReport.pdf (accessed: 25.04.2020).
12. Saks A. M., Uggerslev K. L., & Fassina N. E. Socialization tactics and newcomer adjustment: A metaanalytic review and test of a model. Journal of Vocational Behavior. 2007. No. 70. Р. 413–446. URL: http://bernard.bianca.pivot.free.fr/Articles/Socialisation%20Organisationnelle/Saks%20%282007%29.pdf (accessed: 25.04.2020). https://doi.org/10.1016/j.jvb.2006.12.004
13.Reio Th. G. Jr. and Sutton F. C. Employer Assessment of Work-Related Competencies and Workplace Adaptation. Human Resource Development Quarterly. 2006. Vol. 17. No. 3. P. 305–324. https://doi.org/10.1002/hrdq.1176
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 3 (64)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.