Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32482

Title: Фінансово-економічне оцінювання діяльності підприємств в умовах нестабільності
Other Titles: Financial and economic assessment of enterprises activities under instability conditions
Authors: Химич, Ірина Григорівна
Константюк, Наталія Іванівна
Винник, Тетяна Михайлівна
Khymych, Iryna
Konstantiuk, Nataliia
Vynnyk, Tetiana
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Химич І. Г. Фінансово-економічне оцінювання діяльності підприємств в умовах нестабільності / Ірина Химич, Наталія Константюк, Тетяна Винник // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 64. — № 3. — С. 116–127. — (Фінанси, банківська справа та страхування).
Bibliographic description (International): Khymych I., Konstantiuk N., Vynnyk T. (2020) Finansovo-ekonomichne otsiniuvannia diialnosti pidpryiemstv v umovakh nestabilnosti [Financial and economic assessment of enterprises activities under instability conditions]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 64, no 3, pp. 116-127 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (64), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 3 (64), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 3
Volume: 64
Issue Date: 22-May-2020
Submitted date: 11-Apr-2020
Date of entry: 17-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.03.116
UDC: 331.2
336
338.3
338.5
Keywords: нестабільність
фінансово-економічна оцінка
витрати
прибуток
«чорний лебідь»
фінансова криза
можливості розвитку
загрози
конкурентоспроможність
instability
financial and economic assessment
costs
profit
«black swan»
financial crisis
development opportunities
dangers
competitiveness
Number of pages: 12
Page range: 116-127
Start page: 116
End page: 127
Abstract: Відображено загальне фінансово-економічне оцінювання діяльності вітчизняних підприємств в умовах нестабільності. На основі власних досліджень автори визначили, що нестабільність діяльності підприємства, перш за все, полягає у високій ймовірності виникнення як передбачуваних, так і непередбачуваних різноманітних зовнішніх ризиків, які, в свою чергу, породжують ряд внутрішніх негативних проявів у діяльності підприємств. Також, на основі власних думок авторів, запропоновано фактор «нестабільності» щодо діяльності підприємства враховувати як один із важливих етапів при формуванні стратегічного плану діяльності та подальшого ефективного розвитку підприємства на майбутнє. Фінансово-економічну ситуацію щодо діяльності підприємств протягом 2010–2018 років в Україні проаналізовано на основі статистико-економічних даних. Зокрема, розглянуто тенденції зміни таких показників: кількість суб’єктів господарювання; кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання; витрати на персонал, затрачені суб’єктами господарювання; капітальні інвестиції підприємств; витрати, затрачені на виробництво продукції (товарів, послуг) підприємствами; обсяги виробленої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання; обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання; чистий прибуток (збиток) підприємств. Визначено, що найбільшими загрозами в сучасному світі бізнесу виступають так звані «чорні лебеді», саме вони мають найпотужніший, а в більшості, безповоротний вплив, що тягне за собою кардинальні зміни стосовно всього життя в цілому. Виявлено, що ситуація, яка склалася для світу бізнесу на даний момент є неоднозначною. Адже, з одного боку, це справді велика ймовірність виникнення значних загроз, а з іншого, – поява зовсім нових можливостей для свого розвитку, наприклад, на основі конкурентоспроможності.
General financial and economic assessment of the national enterprises activity under instability conditions is presented in this paper. On the basis of their own investigations the authors of this paper determined that the instability of the enterprise activity is, first of all, high probability of predictable and unpredictable variety of external risks occurrence resulting in a number of internal negative impacts in the enterprises activity. In addition, based on the authors' own opinions, it is proposed to consider the factor of “instability” concerning the enterprise activity as one of the important stages in the formation of the strategic business activity plan and effective enterprise development in the future. The financial and economic situation of the enterprises activity during 2010–2018 in Ukraine is analyzed due to statistical and economic data. Particularly, the changes trends for the following indicators are considered: number of economic entities; the number of employees; expenses for the staff; capital enterprises investments; manufacturing products costs (goods, services); products manufacturing volume (goods, services); products sales volume (goods, services); enterprises net profit (loss). It is determined that the so-called "black swans" are the biggest threats in the modern business world, as they have the most powerful influence, and in most cases, irreversible impact, resulting in fundamental changes regarding to the whole life. It is identified that current situation for the business world is ambiguous. Since on the one hand, it is a real probability of significant dangers, and on the other hand, it is the occurrence of new development opportunities, for example, on the basis of competitiveness
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32482
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-v-ukrajini-yak-biznesu-perezhiti-krizu-ostanninovini50076387.html
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-v-ukrajini-yak-biznesu-perezhiti-krizu-ostanni-novini-50076387.html
References (Ukraine): 1. Ваче Давтян. Гнів і торги. П’ять стадій проходження кризи в бізнесі: URL: https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-v-ukrajini-yak-biznesu-perezhiti-krizu-ostanninovini50076387.html.
2. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
References (International): 1. Vache Davtyan. Hniv i torhy. P’yat’ stadiy prokhodzhennya kryzy v biznesi. URL: https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-v-ukrajini-yak-biznesu-perezhiti-krizu-ostanni-novini-50076387.html [Іn Ukraine].
2. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ [Іn Ukraine].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 3 (64)



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.