Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32112
Title: Моделювання бізнес-процесів в економіці з застосуванням теорії нечітких множин у середовищі MATLAB
Authors: Гарматій, Наталія Михайлівна
Кареліна, Олена Володимирівна
Bibliographic description (Ukraine): Гарматій М. Н. Моделювання бізнес-процесів в економіці з застосуванням теорії нечітких множин у середовищі MATLAB / Наталія Михайлівна Гарматій, Олена Володимирівна Кареліна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — Хмельницький : Хмельницький національний університет, 2012. — Том 1. — №2. — С. 208–215.
Conference/Event: Вісник Хмельницького національного університету 2012, № 2, Т. 1
Issue Date: 2012
Submitted date: 2012
Date of entry: 13-Jun-2020
Publisher: Вісник Хмельницького національного університету 2012, № 2, Т. 1
Country (code): UA
Place of the edition/event: Хмельницький національний університет
UDC: 004:371.213.8
Keywords: моделювання бізнес процесів
теорія нечітких множин
сучасні інформаційні ситеми
Page range: С.208-215
Series/Report no.: Вісник Хмельницького національного університету 2012, № 2, Т. 1;
Abstract: Ефективне функціонування економічних систем на сучасному етапі розвитку міжнародного співробітництва вимагає використання найбільш перспективних методів та напрямів дослідження в області моделювання складних систем. Останнім часом одним з основних напрямів прикладних досліджень у цій галузі є нечітке моделювання. Нечітке моделювання виявляється особливо корисним, коли під час опису економічної системи чи бізнес-процесу присутня невизначеність, яка ускладнює або навіть виключає можливість використання точних кількісних методів і підходів. Зокрема, невизначеність може стосуватися таких аспектів модельних представлень: неясність та нечіткість опису границі системи або окремих її станів, невизначеність появи тих чи інших подій, неповнота уявлення про систему у зв’язку з розв’язанням проблем, що погано формалізуються, тощо. Нечітка логіка, яка є основою реалізації методів нечіткого моделювання, більш природньо описує характер людського мислення і хід його міркувань, ніж традиційні формально–логічні системи. Саме тому використання математичних методів для представлення нечіткої інформації дозволяє будувати моделі, які найбільш адекватно відображають різні аспекти невизначеності, що постійно присутня в складних економічних системах.
In the article by economic-mathematical methods certainly integrated index of estimation of investment attractiveness of region. Applying the theory of unclear plurals quantitative and high-quality factors which influence on the investment attractiveness of region are certain.
Description: Прогнозування наслідків рішень, що ґрунтуються на нечіткій вхідній інформації та за відсутності аналітичної залежності між вхідними та вихідними параметрами найбільше пристосований математичний апарат теорії нечітких множин. Він дозволяє формалізувати за допомогою математичного апарату нечіткої логіки зв’язки між шуканими параметрами та факторами, що впливають на них. Застосування теорії нечітких множин дозволяє описати ці зв’язки природною мовою, звільняючи дослідження від трудомістких процедур побудови функціональних залежностей. База знань, на основі якої пропонується оцінювання інвестиційної привабливості в регіонах
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27949
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32112
URL for reference material: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27949
References (Ukraine): 1. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных ешений / Заде Л. – М. : Мир, 1976. – 165 c.
2. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzy TECH. СПб. : БХВ / А.В.Леоненков -Петербург, 2005. – 736.
3. Ротштейн А.М Медицинская диагностика на нечеткой логике / Ротштейн А.М. – Винница : Континент-Прим,1996. – 132 с.
4. Ротштейн А.П. Идентификация нелинейных объектов нечеткими базами знаний / А.П. Ротштейн, Кательников Д.И. // Кибернетика и системный анализ. – 1998. – № 5. – С. 53–61.
5. Mamdani, E.H. Application of fuzzy algorithms for the control of asimple dynamic plant / E.H. Mamdani // Proc. IEEE 121, 1974. – P. 1585–1588.
6. Sugeno, M. Industrial applications of fuzzy control / M. Sugeno, ed. – North-Holland, Amsterdam, 1985. – 269 p.
7.Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
208-215.pdf510,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.