Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32104
Title: Модернізація кутера марки ИПКС-032 з дослідженням впливу конструкції ножів і скребкової мішалки на процес обробки соусу майонезного
Other Titles: Cutter IPKS-032 retrofit including the study of knives and scraper-type mixer design on the mayonnaise sauce processing
Authors: Сиротюк, Олександр Ярославович
Syrotiuk, O. Ya.
Bibliographic description (Ukraine): Сиротюк Олександр Ярославович. Модернізація кутера марки ИПКС-032 з дослідженням впливу конструкції ножів і скребкової мішалки на процес обробки соусу майонезного: кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“ / О.Я. Сиротюк. — Тернопіль: ТНТУ, 2020. — 90 с.
Issue Date: May-2020
Submitted date: Jun-2020
Date of entry: 9-Jun-2020
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Пилипець, Оксана Михайлівна
UDC: 664.34
Keywords: 133
галузеве машинобудування
майонезний соус
кутер
ніж
скребок
продуктивність
потужність
mayonnaise sauce
Cutter
knives
scraper-type mixer design
Page range: 90
Abstract: Тема: Модернізація кутера марки ИПКС-032 з дослідженням впливу конструкції ножів і скребкової мішалки на процес обробки соусу майонезного. Мета дипломної роботи полягає у встановленні конструктивних чинників, які дозволять забезпечити більш ефективне оброблення рецептурної суміші в кутері ИПКС-032. Предметом дослідження є конструкції ножів і скребкової мішалки в кутері марки ИПКС-032. В роботі зроблено аналіз конструкцій обладнання для гідродинамічної обробки майонезних соусів; зроблено технологічні та кінематичні розрахунки, розрахунок робочих органів та приводу кутера марки ИПКС-032; здійснено дослідження конструкції ножів і скребкової мішалки при обробки майонезного соусу в кутері марки ИПКС-032; розроблено технічні рекомендації за результатами досліджень; запропоновано заходи з техніки безпеки, а також вирішення питань безпеки життєдіяльності За результатами дослідження сформульовано рекомендації що до конструктивних рішень модернізації кутера марки ИПКС-032.
Description: В роботі зроблено аналіз конструкцій обладнання для гідродинамічної обробки майонезних соусів; зроблено технологічні та кінематичні розрахунки, розрахунок робочих органів та приводу кутера марки ИПКС-032; здійснено дослідження конструкції ножів і скребкової мішалки при обробки майонезного соусу в кутері марки ИПКС-032; розроблено технічні рекомендації за результатами досліджень; запропоновано заходи з техніки безпеки, а також вирішення питань безпеки життєдіяльності. The impact of the knives and scraper-type mixers construction parameters on the mayonnaise sauce processing was researchedin the diploma thesis. Measures for retrofit the Cutter IPKS-032 in order to improve the quality of the finished product, simplify the work and service the upgraded equipment are proposed.
Content: 1. Аналіз сучасного стану об’єкту дослідження, вибір і обґрунтування основних напрямків дослідження. 11 1.1 Огляд літературних джерел і патентний пошук, аналіз прогресивних технологічних і конструктивних вирішень. 11 1.2. Аналіз та короткий опис об’єкту дослідження 20 1.3. Мета та задачі кваліфікаційної роботи 20 2. Методи та методика досліджень 22 2.1. Обґрунтування теоретичних і експериментальних методів і засобів досліджень 22 2.2. Алгоритм і методики проведення математичного моделювання (чисельного експерименту). 23 2.3. Методи аналізу похибок теоретичних й експериментальних досліджень. 28 3. Розроблення нових проектно-технологічних і технічних вирішень вдосконалення об’єкта дослідження. 30 3.1. Технологія виготовлення майонезного соусу 30 3.2. Опис будови і роботи кутера 31 3.2. Кінематичний аналіз кутера марки ИПКС-032 34 3.3. Технологічний розрахунок кутера марки ИПКС-032 39 3.4. Енергетичний розрахунок кутера марки ИПКС-032 41 3.5. Конструктивні розрахунки робочої місткості кутера марки ИПКС-032 42 3.6. Розрахунок і підбір діаметрав вала приводу скребка кутера марки ИПКС-032 43 3.7. Розрахунок і підбір шпонки на валу приводу скребка кутера марки ИПКС-032 44 3.8. Розрахунок скребкової мішалки кутера марки ИПКС-032 45 3.9 Технічна експлуатація кутера марки ИПКС-032 47 4. Дослідження впливу конструкції ножів і скребкової мішалки на процес обробки соусу майонезного 51 4.1. Постановка завдань дослідження. 51 4.2. Результати моделювання скребкової мішалки 52 4.3. Результати моделювання ножів ножового вала 60 4.4. Аналіз результатів 70 5. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 73 5.1.1 Законодавча та нормативно-правова база з охорони праці 73 5.1.2 Аналіз та характеристика потенційних небезпек та шкідливостей в цеху майонезних соусів 73 5.1.3 Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці в цеху майонезних соусів 75 5.2. Заходи з безпеки в надзвичайних ситуаціях. 77 5.2. Розроблення заходів з безпеки життєдіяльності і цивільної оборони 77 5.2.1. Вступ 77 5.2.2 Підвищення стійкості роботи промислового об'єкту в умовах надзвичайних ситуацій МП «Гаразд» 79 5.2.3. Висновки 85
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32104
Copyright owner: © Сиротюк Олександр Ярославович, 2020
References (Ukraine): 1. Єресько Г.О. Технологічне обладнання молочних виробництв: навч. посібник/ Єресько Г.О.,Шинкарик М.М.,Ворощук В.Я.-К.:ЦНЛ,2007.-337с 2. Закалов О.В. Технологічне обладнання харчових виробництв / Закалов О.В. Закалов І.О.. – Тернопіль, 2001. 3. Обладнання підприємств переробної та харчової промисловості. /За ред. І.С.Гулого – Вінниця: Нова книга, 2001р. –576с. 4. Митин В.В. Курсовое и дипломное проектирование оборудования предприятий мясной и молочной промышленности / Митин В.В.— М.:Колосс, 1992.— 272с. 5. Методы расчётов процессов и аппаратов пищевых производств.— М.: Пищевая промышленность, 1966.— 292с. 6. М.Н. Иванов. Детали машин / М.Н. Иванов.— М.: Высшая школа, 1991.— 384с. 7. Г.С. Писаренко. Справочник по сопромату / Г.С. Писаренко.— К.: Наукова думка, 1988.— 734с. 8. Зайцев Н.В. Монтаж и ремонт оборудования пищевой промышленности / Н.В.Зайцев.– М.: Пищепромиздат, 1957. 9. Гальперин Д.М. Монтаж и наладка технологического оборудования предприятий пищевой промышлености. Справочник / Д.М. Гальперин -М.: Высшая школа. 1984.– с.279. 10. Алямовский А.А. SolidWorks Simulation. Инженерный анализ для профессионалов: задачи, методы, рекомендации. / А.А. Алямовский. – ДМК Пресс, 2015. – 562 c. 11. Алямовский А.А. SolidWorks Simulation. Как решать практические задачи. / А.А. Алямовский. – BHV, 2012. – 445 c. 12. SolidWorks 2010: Расширенное моделирование деталей. / SolidWorks Corporation, SolidWorks Corporation.– 2009.– 333 c.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AД_Сиротюк.pdfАвторська довідка266,33 kBAdobe PDFView/Open
ДР Сиротюк.pdfДипломна робота5,37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools