Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32102
Title: Модернізація пресу ПШЕ-10 з дослідженням кінетики відтиску соку з дикоростучої сировини (калини)
Other Titles: Modernization of the pse-10 press with the study of the kinetics of the impression of the juice from wild raw materials (Viburnum)
Authors: Венгринович, Степан Миколайович
Venhrynovych, S.
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Венгринович Степан Миколайович. Модернізація пресу ПШЕ-10 з дослідженням кінетики відтиску соку з дикоростучої сировини (калини): кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“ / С.М. Венгринович. — Тернопіль: ТНТУ, 2020. — 107 с.
Issue Date: May-2020
Submitted date: Jun-2020
Date of entry: 9-Jun-2020
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Шинкарик, Марія Миколаївна
UDC: 637
Keywords: 133
галузеве машинобудування
калина
пресування
відділення соку
стрічковий прес
viburnum pressing
juice extraction
belt press
specific resistance of filtration
Abstract: Мaгiстeрськa роботa нa здобуття квaлiфiкaцiї мaгiстрa зi спeцiaльностi 133. «Гaлузeвe мaшинобудувaння», кaфeдрa облaднaння хaрчових тeхнологiй Тeрнопiльський нaцiонaльний тeхнiчний унiвeрситeт iмeнi Iвaнa Пулюя, Тeрнопiль, 2020. Робота складається з пояснювальної записки 103 ст, та графічної частини 7 листів . У магістерській роботі розглянуто шляхи інтенсифікації відділення соку з ягід калини та обладнання для відтиску. Зроблено аналіз обладнання для відтиску соку. Проведені теоретичні дослідження компресійно – фільтраційних характеристик ягід калини, встановлені графічні залежності коефіцієнта фільтрації та питомого опору фільтрації від тиску, встановлені оптимальні параметри процесу відтиску, запропоновано конструкцію модернізованого пресу для відтиску та проведені основні розрахунки. Вирішені питання охорони праці та техніки безпеки.
Description: Робота складається з пояснювальної записки 103 ст, та графічної частини 7 листів . У магістерській роботі розглянуто шляхи інтенсифікації відділення соку з ягід калини та обладнання для відтиску. Зроблено аналіз обладнання для відтиску соку. Проведені теоретичні дослідження компресійно – фільтраційних характеристик ягід калини, встановлені графічні залежності коефіцієнта фільтрації та питомого опору фільтрації від тиску, встановлені оптимальні параметри процесу відтиску, запропоновано конструкцію модернізованого пресу для відтиску та проведені основні розрахунки. Вирішені питання охорони праці та техніки безпеки.
The master's thesis is devoted to an optimization of the process and equipment for viburnum berries juice extraction by pressing. An analysis of the equipment for juice extraction was carried out. The compression -filtration characteristics of viburnum berries were studied and the relationship between the filtration coefficient and specific resistance of filtration was established. The optimal parameters of pressing process were established. An optimized design of the press and basic calculations were presented. Standard operating procedures and safety have been discussed.
Content: Вступ 1. Аналіз сучасного стану об’єкту дослідження, вибір і обґрунтування основних напрямків дослідження. 1.1 Використання дикоростучої сировини як один із шляхів підвищення біологічної цінності продуктів харчування 1.2. Шляхи інтенсифікації процесу відділення соків 1.3. Аналіз та короткий опис об’єкту дослідження 1.4.Технологічна схема виробництва 1.4.1.Утилізація і повторне використання вижимок. 1.5. Aнaлiз типoвих кoнcтрукцiй oблaднaння для пeрeрoбки ягiд калини. 1.6 Властивості фільтрувальних тканин . 2.Методи та методика досліджень 2.1 Методика дослідження компресійно-фільтраційних характеристик ягід калини. 2.2.Опис експериментальної установки 2.3.Порядок проведення експерименту 3.Розроблення нових проектно-технологічних і технічних вирішень вдосконалення об’єкта дослідження. 3.1 Опис конструкції і принцип роботи модернізованного пресу. 3.2. Розрахунок основних вузлів і деталей преса. 3.2.1.Розрахунок натяжної станції. 3.2.2.Підбір підшипників. 3.2.3.Підбір модернізованих роликів для інтенсифікації виходу соку з ягід калини. 3.3.Особливості експлуатації і технічного обслуговування модернізованого обладнання. 4. Дослідження технічної системи, що розглядається в роботі. 4.1Теоретичні дослідження процесу відтиску ягід калини 4.2 Експериментальні дослідження компресійно – фільтраційних характеристик калини. 4.2.1. Дослідження залежності коефіцієнту пористості від тиску. 4.2.2 Дослідження залежності компресійних характеристик від тиску (коефіцієнта стисливості та модуля стисливості) 4.2.3. Дослідження залежності фільтраційних характеристик від тиску. 4.2.4.Вихід соку в залежності від сорту калини 5. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. 5.1 Заходи з охорони праці.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32102
Copyright owner: © Венгринович Степан Миколайович, 2020
References (Ukraine): 1. Aбрaмчук М. Ю. Місце і роль біотехнологій в еколого- економічному розвитку суспільствa / М. Ю. Aбрaмчук, Н. A. Aнтонюк // Мехaнізм регулювaння економіки. – 2011. – № 4. 2.ДСТУ 4150:2003. Соки, напої сокові, нектари плодово-ягідні та з баштан-них культур [Текст]. – К. : Держспоживстандарт України, 2003. – 15 с. 3.Эрл М., Эрл Р., Андерсон А. Разработка пищевых продуктов. – Пер. с англ. – СПб: Профессия, 2004 – 420 с. 4. http://www.ukrstat.gоv.ua – Офіційний Інтернет- сайт Державного комітета статистики України 5.http://www.smіda.gоv.ua – Офіційний Інтернет-сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України 6. http://www.sandоra.ua/ - Офіційний Інтернет-сайт компанії „Сандора” 7.ГОСТ 657-79 „ Соки плодовые и ягодные с сахаром. ОТУ”; 8.ДСТУ 2074-92 «Продукти переробки овочів і фруктів. Терміни та визначення»; 9.ДСТУ 4283.1:2007 „Консерви. Соки та сокові продукти. Терміни та визначення понять”; 10.Иваненко А. В., Тенюх К. М. Переработка винограда и другого сырья.- “Астропринт”, Одесса, 2002.-309 с. 11. Шинкарик М. М., Формазюк Л. В., Ворощук В. Я. Методичний посібник до виконання лабораторних робіт з технологічного обладнання харчових виробництв.-ТДТУ. Тернопіль, 1998.-32 с. 12.Гулий І.С. Обладнання підприємств переробної та харчової промисловості К.: Нова книга 2000 р. – 575 с. 13.Самсонова А. Н. Технология и оборудование сокового производства.- М.: Пищевая промышленность, 1966.-180 с. 14.Тресслер Д. К. Джослин М. К. Химия и технология плодоягодных и овощных соков М., Пищепромиздат, 1957.-599 с. 15. Панасюк М. Г. Довідник по переробці плодів і ягід, К., “Урожай” 1971.-310 с. 16.Скурихина І.М. :«Фізіологічна потреба в харчових волокнах для дорослої людини» 2002р 17. «СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ СОКІВ» Е. І. Шепа, студент спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Львів -2016р. 18. Наукова стаття ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ В ТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДКИХ СОУСІВ І. В. Соколенко, студент спеціальності «Харчові технології» Полтавський університет економіки і торгівлі 19.Наукова стаття «УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ІЗ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ В. М. Білик, студент спеціальності 181 «Харчові технології» Полтавський університет економіки і торгівлі 20. Наукова стаття . Характеристики фильтровальных тканей. Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет. 21.Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. Мичуринск: ВНИИ садоводства, 1973. 429 с. 22.Високовітамінні плодові культури / І. М. Шайтан та ін. Київ: Урожай, 1987. 104 с. 23.Ф. Скалетська, Г. І. Подпрятов. «Зберігання та переробка продукції рослинництва», – Київ.: Вища школа., 2001р. 24. Л. Флауменбаума. «Технология консервирования плодов, овощей, мяса и рыбы». Учебник под редакцией профессора . М, “Колос”, 1993р. 25. Є. Чубар'єв. «Організація підприємств по переробці плодів і овочів». – Київ,: «Урожай», 1991р. 26. І. Анохіна, Т. Л. Сердюк. «Довідник по переробці плодів, баштанних культур». – Київ,: « Урожай»., 1982р. 27.Аминов И. С., Мурадов Н. Н. «Технологическое оборудование консервных и овощесущильных заводов». М, “Колос”, 1996р. 28.Колесникова И.А. Сырье для производства безалкогольных напитков – К.:Техника, 1981. – 216с. 29.Коробкина З.В. Товароведение вкусовых товаров: Учебник. – М.: Экономика,2008. – 192с. 30.Пасальський Б.К. Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів: Навч. Посібник – К.:Київ. нац.торг.-екон. ун-т, 2005 – 237с. 31.Речиц М.А. Основные направления улучшения качества плодово- ягодных соков – М.:Пищевая промышленность, 1979. – 325с. 32.Самсонова А.Н. Плодово-ягодные и овощные соки – М.:Легкая и пищевая пром-сть,1982. – 472с. 33.Наукова робота «Розробка прогресивних технологічних процесів та обладнання переробки дикорослої та пряно-ароматичної сировини» досліджував О.І. Черевко, Харків 2010 34.Чук Володимир Вaсильович «Зaстосувaння електротехнологій для комплексної переробки яблучної сировини». 35.Суткович Т. Ю. «Удосконaлення технології яблучного соку з використaнням вaкууму». 36.Солодовниченко Н. М. Лікарська рослинна сировина та фітопрепарати : навч. посіб. з фармакогнозії з основами біохімії лікар. рослин для студ. вищих фармац. навч. закладів ІІІ- ІV рівнів акред. / Н. М. Солодовниченко, М. С. Журавльов, В. М. Ковальов. – 2-ге вид. – Х. : Вид-во НФаУ; МТК-книга, 2003. – 408 с. 37. Касіянчук В. Д. Перспективи використання дикорослих плодів, ягід і грибів в умовах Прикарпаття для виготовлення продукції лікувально- профілактичного призначення / В. Д. Касіянчук, М. М. Ковач, М. В. Касіянчук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 152–155. 38. Домарецький В. А. Технологія екстрактів, концентратів та напоїв із рослинної сировини : підручник / В. А. Домарецький, В. Л. Прибильський, М. Г. Михайлов. – К. : Вінниця: Нова Книга, 2005. – 408 с. 39. Маковская И. С. Анализ и перспективы использувания калини в производстве плодоягодних сиропов функционального назначения / И. С. Маковская, С. В. Новоселов // Ползуновский альманах. – 2011. – № 4/2. – С. 137–145. 40. Пащенко В. Л. Плоды боярышника – перспективный ингредиент в технологии производства бисквита / В. Л. Пащенко, Т. Ф. Ильина, Т. И. Ермоленко // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2010. – № 3. – С. 56–57. 41.Ширко Т. С. Биохимия и качество плодов/ Т. С. Ширко, И. В. Ярошевич. – М. : Минск: Наука и техника,1991. – 294 с. 42. Изучение липидного комплекса жома плодов калины обыкновенной / И. С. Кузьмич, О. В. Нестерова, В. И. Деменко, В. А. Попков, С. В. Кондрашев // Фармацевтическая наука и практика в новых социальных условиях : сборник трудов НИИФ. – М., 1997. – Т. 37. – С. 187–192. 43.Турчина Т. Фізико-хімічний склад і структуруюча здатність рослинних матеріалів розпилювального сушіння / Т. Турчина // Харчова і переробна промисловість. – 2008. – № 5. – С. 17–19. 44. Блажей А. Фенольные соедениния растительного происхождения / А. Блажей, Л. Шутый. – М. : Мир, 1977. – 239 с. 45. Патент 117433 (UA). Склад кексу «Яблучний» / В. М. Челябієва, О. І. Сиза, О. М. Савченко, О. Ю. Семенюк ; власник Чернігівський національний технологічний університет. – № u201700474 ; заявл. 18.01.2017 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Venhrynovych S.M. MOm-61 1.pdfДипломна робота1,67 MBAdobe PDFView/Open
Авторська довідка Венгринович.pdfАвторська довідка221,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools