Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32096
Title: Розробка і дослідження твердотілої моделі верстатного устаткування з покращеними пружно-силовими характеристиками
Other Titles: Development and study of a rigid body model of machining facilities with improved elasticity-power characteristics.
Authors: Гуцалюк, Ігор Володимирович
Hutsaliuk, I.V.
Affiliation: ТНТУ імені Івана Пулюя, гр. МВнм-61
Bibliographic description (Ukraine): Гуцалюк І.В. Розробка і дослідження твердотілої моделі верстатного устаткування з покращеними пружно-силовими характеристиками: дипломна робота магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“ / І.В. Гуцалюк. — Тернопіль: ТНТУ, 2020. — 86 с.
Bibliographic description (International): Hutsaliuk I.V. Development and study of a rigid body model of machining facilities with improved elasticity-power characteristics. Thesis work for obtaining the educational qualification of Master degree of specialty 133 - Industrial machinery engineering; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University; Ternopil, 2020.- 86 р.
Issue Date: 28-May-2020
Submitted date: 28-May-2020
Date of entry: 9-Jun-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Скляров, Руслан Анатолійович
Committee members: Паливода, Юрій Євгенович
UDC: 621.8:9
Keywords: 133
галузеве машинобудування
лещата машинні
machine vise
фрезерний верстат
milling machine
метод морфологічного аналізу
method of morphological analysis
3D модель
3D model
розрахунок
calculation
Abstract: В даній дипломній роботі магістра розглянуто основні способи формоутворення обробки поверхонь деталі типу «втулка опорна». Проведено технологічні розрахунки на фрезерну операцію для деталі «втулка опорна». Розроблено структурно-кінематичну схему верстата для виконання операції фрезерування. Здійснено конструювання повздовжнього столу фрезерного верстату. Проведено розробку моделі машинних лещат компенсаційної дії для затиску циліндричної заготовки. Розроблено твердотілу модель лещат, проведено її дослідження при використанні різних варіантів конструкцій губок. Також розкриті питання охорони праці та безпеки життєдіяльності людини.
In the thesis of the master the main modes of shaping of surfaces of detail like «basic sleeve» are considered and technological process of its production is developed. The design of the longitudinal table of the milling machine is carried out. A model of machine defects of compensatory action for clamping a cylindrical workpiece has been developed. A continuous model of whiskey was developed, its research was carried out using different designs of the sponge. Thesis work includes issues related to the industrial safety and the safety of human life.
Content: Аналітичний розділ. Дослідно-проетний розділ. Науково-дослідна частина. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. Висновки. Перелік посилань. Додатки.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32096
Copyright owner: © Гуцалюк Ігор Володимирович, 2020
References (Ukraine): 1. Гуцалюк І.В., Скляров Р.А., Вимоги до технологічного оснащення яке використовується для затиску призматичних заготовок // Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей VIII міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 27–28 листоп. 2019.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль: ТНТУ, 2019. – 143. — С. 26.
2. Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков. Расчеты и конструкции. Изд. 3-е/ стереотипное. -М.: Машиностроение, 1966. - 776 с.
8. Луців І.В., Інтелектуальна власність. (частина 1). Система охорони інтелектуальної власності: навчальний посібник / Луців І.В., Скляров Р.А., Шанайда В.В. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – 112 с.
25. Кузнєцов Ю.М. Прогнозування розвитку технічних систем: навч. посібник / Ю.М. Кузнецов, Р.А. Скляров; під ред. Ю.М. Кузнєцова. – К.: ТОВ «ЗМОК» – ПП «ГНОЗІС», 2004. – 323 с.
26.Кузнєцов Ю.М. Теорія розв’язання творчих задач. – К.: ТОВ «ЗМОК» ПП «ГНОЗИС», 2003. – 294 с.: іл.
28. Vitenko, V. Shanaida, P. Droździel, R. Madleňák (2017) FEATURES OF CREATING A SOLID MODELS AND ASSEMBLY OPERATIONS AT CADSYSTEMS, EDULEARN17 Proceedings, pp. 7464-7469.
29. Герасимчук Г.А. Розробка математичної моделі та дослідження складних профільних з’єднань у спеціальних пакетах комп’ютерного моделювання / Г.А. Герасимчук, Р.А. Скляров, В.В. Шанайда // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк, - 2013. Випуск №42. – С.75-80.
30.Демків Т.М. Скляров Р.А. Аналіз методів розрахунків корпусних деталей металорізальних верстатів // Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів [том 1, 2 ,3], (Тернопіль, 16–17 листоп. 2017.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль : ТНТУ, 2017. – 226 с.(том 1)., С. 88-89.
32. Гагалюк А.В. Перспективи впровадження fusion 360 в навчальний процес. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Обладнання і технології сучасного машинобудування» присвяченої пам’яті заслуженого винахідника України академіка АН вищої школи України, доктора технічних наук, професора Нагорняка Степана Григоровича, 2017, 52-53.
3. Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений: Учебное пособие для учащихся техникумов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. школа, 1980. - 240 с.
5. Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков: Справочник. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1979. - 303 с., ил.
6. Терликова Т.Ф. и др. Основы конструирования приспособлений: Учеб. Пособие для машиностроительных вузов / Т. Ф. Терликова, А. С. Мельников, В. И. Баталов - М.: Машиностроение, 1980. - 119 с., ил.
7. Кузнєцов Ю.М. Основи патентознавства та авторського права. Видання 3-е, перероб. і доп. – К.: ТОВ «ЗМОК» – фірма „ГНОЗІС”, 2001. – 206с.: іл.
9. Тиски / Казак С.Г., Ярковой С.В. А.С. № 1400869. СССР. Заявл. 27.08.86. № 4109899/25-28, напеч., в Б.В. 1988, №21 МПК В25В1/24. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&rn=5830&DocNumber=1400869&TypeFile=pdf.
10.Зажимное устройство / Вулихман А.Я. Тарасов А.И., А.С. № 1713791. СССР. Заявл. 28.11.81. № 4612769 /23.02.92, МПК В25В1/18, МПК В23Q3/06 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&rn=7935&DocNumber=1713791&TypeFile=pdf.
11.Прецизионные тиски / Алексєєв В.П., Куракин О.М. А.с. 1025498. СССР. Заявка 13.04.79. №27544464/25-28. Опубл. в Б.В. 1983, МПК В25В1/10. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&rn=4359&DocNumber=1025498&TypeFile=pdf.
12.Плавающие тиски. А.С. 1555118. СССР. МПК В25В1 / 06. Золотов Л.А. №4446376 / 25-28. Заявл. 27.06.88. Печ. 07.04.90. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://patents.su/2-1555118-plavayushhie-tiski.html.
13.Тиски инженера Курилова В.В. / Курилов В.В. Пат №2016750., РФ., В25В1/04, Заяв.11.11.90 №4881425/28 30.07.94 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.freepatent.ru/patents/2016750.
14.Тиски. Мальцев В.К. / А.С. 1419874 СРСР. Заявл. 10.11.86. №4144790/25-28; Опубл. 30.08.88. Бюл. №32 МПК В25В1/04. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=1419874&TypeFile=html.
15.Тиски. Светлаков Н.Н. / А.С. 722727 СРСР. Заявл. 02.06.1978 № 2622483; Опубл. 25.03.1980. МПК B23Q 3/00. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=722727&TypeFile=html.
16.Пневмогидравлические тиски. А.А. Востриков, А.С. 1523322. СССР Заявл.13.07.87 №4316503 / 25-28. МПК В25В1 / 00 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=1523322&TypeFile=html.
17.Нефедов Н.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту, М., Машиностроение, 1990. - 448 с.
24. Кузнєцов Ю.М. Теорія технічних систем: підручник / Ю.М. Кузнєцов, Ю.К. Новосьолов, І.В. Луців. – Севастополь: СевНТУ, 2011. – 246 с.
18.Анурьев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. Т1 / В.И. Анурьев. – М.: Машиностроение, 1978. – 728 с.
19.Основы формообразования поверхностей резаньем. Родин П.Р.- Киев: Вища школа, 1977.- 192 с.
20.Ачеркан Н.С. и др. Металлорежущие станки. Том 2, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1965. – 628 с.
21.Аверьянов И.Н., Болотеин А.Н., Прокофьев М.А. Проектирование и расчет станочных и контрольно-измерительных приспособлений в курсовых и дипломных проектах: учебное пособие. - Рыбинск: РГАТА, 2010. - 220 с.
22.Кузнецов Ю.Н., Хамуйела Т.О., Неделчева П.М. Создание зажимных устройств с несколькими кинематическими цепями для призматических заготовок // Труды международной научной конференции «Унитех’05», Габрово, 24-25.11.2005 г.
23.Хубка В. Теория технических систем. М. Мир, 1987. 202с.
31.Гагалюк А.В. Порівняння процесу виконання операції «видавлювання» в Autodesk Inventor та Компас 3D / А.В. Гагалюк, Г.С. Якимець // Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 16-17 листопада 2017 року. – Т.: ТНТУ, 2017. – Том Ⅰ. – С. 65–66. – (Сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні).
33.Власов А.Ф. Удаление пыли и стружки от режущих инструментов М.: Машиностроение. 1982. – 240 с.
27.Расчеты машиностроительных конструкций методом конечных элементов: Справочник / Под общ. ред. В.И. Мяченкова. – М.: Машиностроение, 1989. – 520 с.
33.Власов А.Ф. Удаление пыли и стружки от режущих инструментов М.: Машиностроение. 1982. – 240 с.
34.Дроздов В.Ф. Промышленная вентиляция. М.: Машиностроение, 1988. – 263 с.
35.Тихомиров К.В., Сергеенко Э.С. Теплотехника, тепло-газоснабжение и вентиляция. М.: Стройиздат, 1991. – 480 с.
References (International): 4.Ящерицын П.И., Еременко М.Л., Жигалко Н.И. Основы резания материалов и режущий инструмент.: Минск, «Вышэйш. Школа», 1975.-527с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Robota_Hutsaliuk.pdf3,58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools