Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32093
Title: Розробка веб-застосунку для візуалізації та аналізу мережі друзів за допомогою графів
Other Titles: Development of web-application for the network of friends visualization and analysis using graphs
Authors: Радчук, Максим Ігорович
Radchuk, Maksym
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, Кафедра комп’ютерних наук, м.Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Радчук М. І. Розробка веб-застосунку для візуалізації та аналізу мережі друзів за допомогою графів : дипломна робота магістра за спеціальністю „122 — комп’ютерні науки“ / М. І. Радчук. — Тернопіль: ТНТУ, 2020. — 146 с.
Issue Date: 28-May-2020
Submitted date: 25-May-2020
Date of entry: 4-Jun-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І.Пулюя, ФІС, м. Тернопіль, Україна
Supervisor: Ясній, Олег Петрович
Committee members: Цуприк, Галина Богданівна
UDC: 519.2
Keywords: 122
комп’ютерні науки
соціальний граф
social graph
візуалізація
visualization
веб-застосунок
web application
Abstract: Метою даної магістерської роботи є дослідження та пошук рішень для отримання даних з найпопулярнішої соціальної мережі Facebook та розробка веб-додатку, який буде візуалізувати отримані дані. У процесі розробки потрібно обрати найбільш підходящі технології для реалізації веб-додатку. Користувач повинен мати змогу завантажити свої дані у веб-додаток та мати можливість взаємодіяти з цим графом у режимі реального часу. Також потрібно дослідити та описати можливість альтернативних представлень графа. В першій частині проведено огляд літературних джерел за тематикою магістерської роботи. Основну увагу при цьому спрямовано на дві теми – графи та соціальні мережі. У другій частині представлено основні технології, якими скористаємося для розробки веб-додатку. Усі технології поділено на категорії. У кожній категорії представлено найпопулярніші. Обґрунтовано вибір кожної технології. У третій частині розглянуто отримання даних за допомогою веб-скрапінгу, імплементацію веб-додатку для візуалізації соціального графу та порівняно різні можливі представлення. Об’єкт дослідження – процес візуалізації мережі друзів у соціальній мережі Facebook. Предмет дослідження – технології візуалізації соціального графа та зчитування даних з веб-сторінки. Результатом дипломної роботи магістра є повністю функціонуюча програма для отримання даних про друзів з мережі Facebook та веб-додаток для представлення отриманих даних у вигляді інтерактивного графа з можливістю тонкої конфігурації.
Description: The purpose of this master's thesis is to research and find solutions to obtain data from the most popular social network Facebook and develop a web application that will visualize the obtained data. During the development process, one needs to choose the most appropriate technologies for developing a web application. The user must be able to upload its data to the web application and be able to interact with this graph in real time. Also, the possibility of alternative representations of the graph should be explored and described. In the first part, a review of literary sources about the master's thesis was performed. The main attention is focused on two topics - graphs and social networks. The second part presents the main technologies that will be used to develop a web application. All technologies are divided into categories. Each category presents the most popular ones. The choice of each technology is substantiated. In the third part, there was covered the data obtaining using web scraping, implementing a web application to visualize a social graph, and comparing different possible representations. The object of the study is the process of visualizing a network of friends on the social network Facebook. The subject of the research are technologies of visualization of the social graph and data reading from the web page. The result of the master's thesis is a fully functional program for obtaining data about friends from the Facebook network and a web application for presenting the obtained data in the form of an interactive graph with the possibility of fine configuration.
Content: ВСТУП ...12 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ЗА ТЕМАТИКОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ...15 1.1 Що таке граф? ...15 1.2 Соціальна мережа в інтернеті ...17 1.3 Небезпеки соціальних мереж ...18 1.4 Соціальний граф ...20 1.4.1 Небезпеки соціального графу ...21 1.4.2 Моделі ...22 1.4.3 Аналіз соціальної мережі ...24 1.5 Граф інтересів ...26 1.5.1 Отримання даних для графу інтересів ...28 1.5.2 Очищення даних ...29 1.5.3 Порівняння графу інтересів і соціального графу ...29 1.6 Висновки до першого розділу ...30 2 ВИБІР ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗРОБКИ ВЕБ-ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ МЕРЕЖІ ДРУЗІВ ...32 2.1 Вибір даних для візуалізації ...32 2.1.1 Facebook API ...32 2.1.2 GraphQL ...35 2.1.3 REST...38 2.2 Вибір фреймворку для розробки веб-застосунку ...42 2.2.1 Angular ...43 2.2.2 Vue.js ...45 2.2.3 React.js ...46 2.3 Збереження і керування станом ...48 2.3.1 Apollo GraphQL ...48 2.3.2 Redux ...50 2.4 Візуалізація графа ...51 2.4.1 D3.js ...51 2.4.2 Vis.js ...53 2.4.3 Chart.js ...55 2.5 Веб-скрапінг даних...56 2.5.1 Веб-скрапінг за допомогою ПЗ ...58 2.5.2 Веб-скрапінг з використанням бібліотек ...61 2.6 Висновки до другого розділу ...64 3 ОПИСАННЯ РОЗРОБКИ ВЕБ-ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ МЕРЕЖІ ДРУЗІВ ...66 3.1 Отримання даних з мережі Facebook ...66 3.1.1 Веб-скрапінг даних з мережі Facebook ...66 3.1.2 Обробка і очищення даних ...68 3.1.3 Візуалізація графа бібліотекою plotly ...70 3.2 Створення веб-додатку для візуалізації графа ...71 3.2.1 Розробка інтерактивної візуалізації ...72 3.2.2 Додаткові можливості візуалізації ...76 3.3 Висновки до третього розділу ...78 4 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА ...80 4.1 Огляд інтегрованих середовищ розробки ....80 4.2 Вибір середовища розробки для мови програмування Python ...80 4.2.1 Eclipse ...80 4.2.2 Komodo IDE ...82 4.2.3 Apache NetBeans ...85 4.2.4 Visual Studio ...87 4.2.5 Visual Studio Code ...89 4.2.6 JetBrains WebStorm ...91 4.2.7 Обґрунтування вибору інтегрованого середовища розробки ...94 4.3 Висновки до розділу ...95 5 ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ...97 5.1 Розрахунок норм часу на виконання науково-дослідної роботи ...97 5.2 Визначення витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи ...99 5.3 Розрахунок матеріальних витрат ...102 5.4 Розрахунок витрат на електроенергію ...103 5.5 Розрахунок суми амортизаційних відрахувань ...104 5.6 Обчислення накладних витрат ...105 5.7 Складання кошторису витрат та визначення собівартості науково-дослідницької роботи ...106 5.8 Розрахунок ціни програмного продукту ...107 5.9 Визначення економічної ефективності і терміну окупності капітальних вкладень ...108 5.10 Висновки до обґрунтування економічної ефективності ...109 6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 111 6.1 Інформаційна культура як важлива складова в управлінні охороною праці ...111 6.2 Охорона праці в системі «людина-комп’ютер-середовище» ...115 6.3 Забезпечення безпеки життєдіяльності при роботі з ПК ...121 6.4 Організація робочого місця користувача відеодисплейним терміналом ... 126 6.5 Висновок до розділу охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях ...128 7 ЕКОЛОГІЯ ...131 7.1 Зниження енергоємності та енергозбереження ...131 7.2 Утилізація комп’ютерної техніки ...135 7.3 Висновок до екологічного розділу ...138 ВИСНОВОК ...140 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...142 ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32093
Copyright owner: © Радчук Максим Ігорович, 2020
References (Ukraine): 1. Спекторський І. Я. Дискретна математика. — К.: «Політехніка», 2014. – 220 c. 2. Ловас Л., Пламмер М. Прикладные задачи теории графов. — М. : Мир, 1998. — 656 с. 3. Фляйшнер Г. Эйлеровы графы и смежные вопросы. — М. : Мир, 2002. — 176 с. 4. Оре О. Теория графов. — М. : Наука, 1980. — 336 с. 5. Н. В. Богатир. Вкоріненість і за її межами: вплив мереж. — Міжнародна конференція «Вкоріненість і за її межами: пояснюють чи соціологічні теорії економічну реальність ?» Жовтень 25-28, 2012, Москва, Росія, 2012. — 168-69 с.. 6. В.М. Сазанів. Соціальні мережі як нова суспільна сфера. Системний аналіз та прогноз. — М. : Лабораторія СВМ, 2010. — 180 с. 7. Сутурин Г.С. Формування спільнот на основі граф-інтересів. — Красноярськ : Сучасні дослідження соціальних проблем, 2013. — № 1(13). — 215 с. 8. Тлумачний словник з інформатики / Г. Г. Півняк, Б. С. Бусигін, М. М. Дівізінюк та ін. — Д., Нац. гірнич. ун-т, 2010. — 600 с. 9. Загальний план дослідження функції та побудова її графіків // Вища математика в прикладах і задачах: Навчальний посібник. 2-ге видання. – К.: Центр учбової літератури / Клепко В.Ю., Голець В.Л.. — 2009. — С. 324. — 594 с. 10. Top 20 Web Crawling Tools to Scrape the Websites Quickly [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 143 https://www.octoparse.com/blog/top-20-web-crawling-tools-for-extracting-web-data. 11. How to Scrape Yellow Pages with Web Scraper chrome extension [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://prowebscraping.com/how-to-scrape-yellow-pages-with-web-scraper-chrome-extension/. 12. Крушельницька Я. В. Охорона праці / Я. В. Крушельницька., 2013. – 367 с. 13. Яскілка В. Я. Охорона праці в галузі / В. Я. Яскілка, М. З. Олійник. – Тернопіль, 2015. – 56 с. 14. Les Misérables Co-occurrence [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://bost.ocks.org/mike/miserables/. 15. Web Scrapping Tool and Free Web Crawlers [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.octoparse.com/. 16. Соціальний граф [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціальний_граф. 17. Graph API [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://developers.facebook.com/docs/graph-api/. 18. GraphQL | A query language for your API [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://graphql.org/. 19. Top JavaScript Frameworks and Topics to Learn in 2020 and the New Decade [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://medium.com/javascript-scene/top-javascript-frameworks-and-topics-to-learn-in-2020-and-the-new-decade-ced6e9d812f9/. 20. Top 7 Python Web Scraping Tools For Data Scientists [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://analyticsindiamag.com/top-7-python-web-scraping-tools-for-data-scientists/. 144 21. Angular NgRx Starter Guide [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://fireship.io/lessons/angular-ngrx-redux-starter-guide/. 22. Review: The 6 best JavaScript IDEs [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.infoworld.com/article/3192844/review-the-6-best-javascript-ides.html?page=2. 23. Top 5 JavaScript IDEs [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://jaxenter.com/top-5-javascript-ide-146609.html. 24. JavaScript in Visual Studio Code [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://code.visualstudio.com/docs/languages/javascript/. 25. WebStorm: The Smartest JavaScript IDE by Jetbrains [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.jetbrains.com/webstorm. 26. Кириченко В. В. Інформаційна культура у структурі професійної компетентності державних службовців – Херсон 2019. – 7с. 27. Шконда В.В., Кальянов А.В. Культорологічні засади Шконда В.В., Кальянов А.В. Культорологічні засади професійнопрофесійно--особиособистісного становлення майбутніх фахівців : Монографія. стісного становлення майбутніх фахівців : Монографія. ––Донецьк, 2012. Донецьк, 2012. ––262 с.262 с. 28. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.1998 № 7 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=2445 29. Охорона праці в галузі [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://tiphaman.top/book_ohorona-praci-v-galuzi_876/. 30. Інструкція з охорони праці під час робіт на персональному комп’ютері і відеодисплейних терміналах [Електронний ресурс] – Режим 145 доступу до ресурсу: https://dnaop.com/html/31947/doc-instrukcijaz-ohoroni-pracipid-chas-robit-na-personalynomu-kompjuterii-videodisplejnih-terminalah. 31. Інструкція з охорони праці при роботі з персональним комп’ютером № 3 від 11.01.2016 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://dsum.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/ИОТ-№3-При-работе-на-компьютерах.pdf. 32. Аналіз та представлення різних електричних навантажень в НЕМС [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: www.eia.gov/analysis/studies/demand/miscelectric/. 33. Пікслі Дж., Рос С. “Моніторинг використання режимів живлення комп'ютера в університеті” / Дж. Пікслі, С. Рос., 2014. - 102 с. 34. Утилизация компьютеров, списание компьютеров [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.nemusor.ru/utilizacija-kompjuterov-spisanie-kompjuterov. 35. Утилизация оргтехники, утилизация компьютеров и оборудования [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.pererabotka.org/util_org.htm. 36. Данилко В. К. Екологічна статистика / В. К. Данилко., 2003. – 368 с. 37. Тарасова В. В. Екологічна статистика / В. В. Тарасова., 2008. – 392 с. 38. Afra J. Mashhadi, Sonia Ben Mokhtar, Licia Capra. Habit: Leveraging Human Mobility and Social Network for Efficient Content Dissemination in MANETs / WoWMoM09, 2009. — 230 с. 39. How the Interest Graph will shape the future of the web [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://miter.mit.edu/articlehow-interest-graph-will-shape-future-web/. 146 40. William Marcellino, Meagan Smith, Christopher Paul, Lauren Skrabala. Monitoring Social Media. Lessons for Future Department of Defense Social Media Analysis in Support of Information Operations/ Research Reports. RAND Corporation, 2013. – 92 с. 41. Elijah Meeks. D3.js in Action Data visualization with JavaScript 2nd Edition/Manning Publications Co., 2017. – 375 с. 42. Three Little Circles [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://bost.ocks.org/mike/circles/. 43. Радчук М. І. Види небезпек у соціальних мережах / Радчук М. І. Тези доповіді на ІІІ Міжнародна студентська науково-технічна конференція «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання». – Тернопіль, ТНТУ, 2020. – 261 с. 44. Радчук М. І. Практичне використання графу інтересів та соціального графу / Радчук М. І. Тези доповіді на ІІІ Міжнародна студентська науково-технічна конференція «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання». – Тернопіль, ТНТУ, 2020. – 261 с. 45. Радчук М. І. Порівняння популярних бібліотек для візуалізації графу / Радчук М. І. Тези доповіді на ІІІ Міжнародна студентська науково-технічна конференція «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання». – Тернопіль, ТНТУ, 2020. – 261 с. 46. Animated Basic Charts in D3 and React [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://manavsehgal.com/animated-basic-charts-in-d3-and-react-e131635229c. 47. Add Apollo Link Functionality [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://github.com/apollographql/apollo-android/issues/931. 147 48. Introduction to Angular Modules [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.tektutorialshub.com/angular/angular-modules/. 49. Introduction to D3 / MIT Visualization Group / Observable [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://observablehq.com/@mitvis/introduction-to-d3
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:122 — комп’ютерні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dyplom_Radchuk.pdf3,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools