Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31768
Title: Дослідження металевих прогінних балок зі змінним поперечним перерізом
Other Titles: Analysis of metal span beams with variable transverse
Authors: Чернецький, Андрій Віталійович
Chernetskyi, Andrii
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Чернецький А.В. Дослідження металевих прогінних балок зі змінним поперечним перерізом: кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „192 — будівництво та цивільна інженерія“ / А.В. Чернецький. — Тернопіль: ТНТУ, 2020. — 80 с.
Issue Date: 28-May-2020
Date of entry: 3-Jun-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Крамар, Галина Михайлівна
UDC: 624
Keywords: 192
будівництво та цивільна інженерія
металева балка
поперечний переріз
циклічне навантаження
metal beam
cross section
cyclic load
Abstract: Розроблено скінченно-елементну модель балки. Чисельним способом з використанням ПК «ЛІРА» проведено міцністний розрахунок балки із змінним поперечним перерізом. На основі чисельного розрахунку встановлено, що збільшення відстані зміни поперечного перерізу від опори з 0,2L до 0,25L знижує матеріаломісткість балки та в свою чергу зменшує вартість конструкції балки на 1,8%
The finite element model of the beam was developed. Numerically with sing PC "LIRA" the strength calculation of the beam with variable cross section. Based on a numerical calculation, it was found that the increase in distance changes in the cross section from the support from 0.2L to 0.25L reduces the material consumption of the beam and in turn reduces the cost of the beam structure by 1.8%.
Content: ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАЛЕВИХ ПРОГІННИХ БАЛОК 9 1.1 Загальні відомості про металеві прогінні балки 9 1.2 Основні вузли металевих прогінних балок 14 1.3 Розрахункові схеми металевих прогінних балок 23 1.4 Основи розрахунку металевих прогінних балок 25 1.5 Вклад вчених у дослідження прогінних металевих балочних конструкцій 31 1.6 Застосування систем скінчено-елементного аналізу для оцінювання НДС металевих прогінних балок 33 1.7 Постановка задачі дослідження 35 1.8 Висновки до розділу 1 36 РОЗДІЛ 2 СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИМКОСТІ МЕТАЛЕВИХ ПРОГІННИХ БАЛОК 37 2.1 Вимоги ДБН до конструкції та технологій виготовлення 37 2.2 Методика та аналітичний розрахунок металевої прогінної балки із змінним поперечним перерізом 39 2.3 Сучасні програмні комплекси для проектування й дослідження металевих конструкцій 48 2.4 Методика комп’ютерного моделюючого експерименту для дослідження прогінної металевої балки змінного поперечного перерізу 51 РОЗДІЛ 3 РОЗПОДІЛ НАПРУЖЕНЬ В МЕТАЛЕВІЙ ПРОГІННІЙ БАЛЦІ ЗМІННОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ 54 3.1 НДС в елементах металевої прогінної балки при статичних навантаженнях 54 3.2 Висновки до розділу 3 57 РОЗДІЛ 4 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 58 4.1 Аналіз НДС в балці із зміненою конфігурацією 58 4.2 Висновки до розділу 4 60 РОЗДІЛ 5 ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 61 5.1 Економічна оцінка проектних будівельних рішень 61 5.2 Витрати на виготовлення нової повномасштабної зварної підкроквяної ферми із підсиленим та не підсиленим нижнім поясом 61 5.3 Висновки до розділу 5 63 РОЗДІЛ 6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 64 6.1.1 Організація охорони праці працівників на підприємстві 64 6.1.2 Правила поведінки під час виконання робіт з монтажу металевих конструкцій. 65 6.1.3 Висновки до підрозділу 6.1 68 6.2.1 Оцінка стійкості об’єкту будівництва до впливу ударної хвилі ядерного (техногенного) вибуху і заходи щодо підвищення стійкості. 69 6.2.2Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості об’єкту будівництва в НС. Розробка заходів щодо підвищення стійкості промислового об’єкту 71 6.2.3 Висновки до підрозділу 6.2 73 ВИСНОВКИ 74 Бібліографія 75
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31768
Copyright owner: © Чернецький Андрій Віталійович, 2020
References (Ukraine): 1. Нілов О.О., Пермяков В.О., Шимановський О.В., Білик С.І., Лавріненко Л.І., Бєлов І.Д., Володимирський В.О. Металеві конструкції: Загальний курс: Підручник для вищих навчальних закладів. – Видання 2-е, перероблене і доповнене / О.О. Нілов, О.В. Шимановський. – К.: Сталь, 2010. – 869 с.
2. Лобанов Л.М. Сварные строительные конструкции / Лобанов Л.М., Махненко В.И., Труфяков В.И. – К.: Наук. Думка, 2005. – 416 с.
3. Шимановский В.Н., Гарф Э.Ф., Пермяков В.А. и др. Сварные строительные конструкции: В 3-х томах. Т. 2. Типы конструкций / Л.М. Лобанов. – К.: ИЭС им Е.О. Патона, 1997. – 680 с.
4. Khdeir A. A. Thermal effects on the response of crossply laminated shallow shalls. Int. J. Solids and Struct. –1992. – 29, No5. – P. 653-667.
5. Лобанов Л.М. Сварные строительные конструкции / Лобанов Л.М., Махненко В.И., Труфяков В.И. – К.: Наук. Думка, 2005. – 416 с.
6. Шимановский В.Н., Гарф Э.Ф., Пермяков В.А. и др. Сварные строительные конструкции: В 3-х томах. Т. 2. Типы конструкций / Л.М. Лобанов. – К.: ИЭС им Е.О. Патона, 1997. – 680 с.
7. Плотникова О.С. Определение надежности металлических конструкций в составе зданий и сооружений при ограниченной статистической информации о контролируемых параметрах: автореф. дис. на соискания науч. степени канд. тех. наук: спец. 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» / О.С. Плотникова. – Санкт-Петербург, 2008. – 21 с.
8. Муханов К.К. Металлические конструкции. Ученик для вузов. Изд 3-е, испр. и доп. / К.К. Муханов. – М.: Стройиздат, 1978. – 572 с.
9. Нілов О.О., Пермяков В.О., Шимановський О.В., Білик С.І., Лавріненко Л.І., Бєлов І.Д., Володимирський В.О. Металеві конструкції: Загальний курс: Підручник для вищих навчальних закладів. – Видання 2-е, перероблене і доповнене / О.О. Нілов, О.В. Шимановський. – К.: Сталь, 2010. – 869 с.
10. Горев В.В., Уваров Б.Ю., Филиппов В.В. и др. Металлические конструкции: В 3-х томах. Т. 1. Элементы стальных конструкций: Учеб. пособие для строит. вузов / В.В. Горев. – М.: Высш. школа, 1997. – 527 с.
11. Горев В.В., Уваров Б.Ю., Филиппов В.В. и др. Металлические конструкции: В 3-х томах. Т. 2. Элементы стальных конструкций: Учеб. пособие для строит. вузов / В.В. Горев. – М.: Высш. школа,1997. – 528 с.
2. Беленя Е.И., Балдин В.А., Ведеников Г.С., Кошутин Б.Н., Уваров Б.Ю. и др. Металлические конструкции. Общий курс: Учебник для вузов / Е.И. Беленя, В.А. Балдин, Г.С. Ведеников, Б.Н. Кошутин, Б.Ю. Уваров и др. – М.: Стройиздат, 1986. – 560 с.
13. Кудишин Ю.И., Беленя Е.И., Игнатьева В.С. Металлические конструкции: Общий курс: Учебник для студентов высших учебных заведений / Ю.И. Кудишин. – М.: центр «Академия», 2008. – 688 с.
14. Недосека А.Я. Основы расчета и диагностики сварных конструкций / А.Я. Недосека. – К.: ИНДПРОМ, 2001. – 815 с.
15. Межгосударственный стандарт ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия». – М.: МНТКС, 1998. – 25 с.
16. Куркин С.А., Ховов В.М., Рыбачук А.М. Технология, механизация и автоматизация производства сварнях конструкций // Атлас / С.А. Куркин, В.М. Ховов, А.М. Рыбачук. – М.: Машиностроение, 1989. – 335 с.
17. F. Hart, W. Henn, H. Sontag «Stahl bau atlas»: Institut für Internationale Architektur-Dokumentation. München, 1994. — 399 p.
18. Лащенко М.Н. Аварии металлических конструкций зданий и сооружений / М.Н. Лащенко. – Л.: Стройиздат, 1969. – 184 с.
19. Беляев Б.И., Корниенко В.С. Причины аварий стальных конструкций и способы их устранения / Б.И. Беляев, В.С. Корниенко. – М.: Стройиздат, 1968. – 209 с.
20. Корх О.О. Використання методу граничних інтегральних рівнянь для знаходження напружено-деформованого стану вузла сталевої конструкції / О.О. Корх // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. пр.— Рівне, 2005.— Вип.12.— С. 175–180.
21. Урахування дійсної роботи при оцінюванні надійності жорстких вузлів рамних каркасів / С.Ф. Пічугін, О.О. Корх, П.О. Хоружий, В.П. Чичулін // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво).— ПолтНТУ, 2005.— Вип.17.— С. 133–137.
22. Клименко Ф.Є., Барабаш В.М., Стороженко Л.І. Металеві конструкції / Ф.Є. Клименко: Підручник. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів: Світ, 2002. – 312 с.: 320 іл.
23. Пічугін С.Ф. Визначення напружено-деформованого стану вузла сталевої рамної конструкції / С.Ф. Пічугін, О.О. Корх // Современные строительные конструкции из металла и древесины: сб. науч. тр.— Одесса, 2006.— Ч.1.— С. 147–152.
24. Ребров И.С. Уселение стержневых металлических конструкций: Проектирование и расчет / И.С. Ребров. – Л.: Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1988. – 288 с.
25. Chen L.-W. ,Chen L.-Y. .Thermal deformation and stress analysis of composite laminated plates by finite element method. .Comput. and Struct. – 1990. – 35, No 1. – p.41.
26. Миронов А.Н. Методологические основы для проведения экспериментальных испытаний на выносливость узлов решетчатых конструкций с применением ГСП и ШПД // Вiсник ДонДАБА. – Вип. 2002 – 2(33). “Будiвельнi конструкцii, будiвлi та споруди”. – С. 92-96.
27. Zhang Peizhong, Burger Christian P., Miskioglu Ibrahim .A photoelastic determination of stress-intensity factors under thermal stresses. Int.J.Fract. –1990. – 44, №2. – P. 145-154.
28. Theoretical stress concentration factors for joints with H-beams and RHSmembers. Modern Building Materials, Structures and Techniques. International 8th conference, Vilnius, Lithuania, May 19-21, 2004.
29. Державнi будiвельнi норми. Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації [Текст] : ДБН 362_92. – Введ. 1992_07_01. – К. : Укрархбудінформ, 1995. – 46 с.
30. Tohr I. Deformation and critical loads of steel beams under fire exposure сonditions. – Stockholm –1973 – 123 p.
31. Кудишин Ю.И., Беленя Е.И., Игнатьева В.С. Металлические конструкции: Общий курс: Учебник для студентов высших учебных заведений / Ю.И. Кудишин. – М.: центр «Академия», 2008. – 688 с.
32. Недосека А.Я. Основы расчета и диагностики сварных конструкций / А.Я. Недосека. – К.: ИНДПРОМ, 2001. – 815 с.
33. ДБН В.1.2-2:2006. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування. – К.: Мінбуд України, 2007. – 60 с.
34. Беленя Е.И., Балдин В.А., Ведеников Г.С., Кошутин Б.Н., Уваров Б.Ю. и др. Металлические конструкции. Общий курс: Учебник для вузов / Е.И. Беленя, В.А. Балдин, Г.С. Ведеников, Б.Н. Кошутин, Б.Ю. Уваров и др. – М.: Стройиздат, 1986. – 560 с.
35. Гордеев В.Н., Лантух-Лащенко А.И., Пашинський В.А., Перельмутер А.В., Пичугин С.Ф. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения / В.Н.Гордеев, А.И.Лантух-Лащенко, В.А.Пашинський, А.В.Перельмутер, С.Ф.Пичугин; Под общ. ред. А.В.Перельмутера. – М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2006. – 482 с.
36. Дрокин А.В. Оптимизация строительных конструкций, подверженных силовым и термическим воздействиям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спеціальність ВАК 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» / А.В. Дрокин, - Белгород, 2003. – 20 с.
37. Алпатов В.Ю. Оптимальное проектирование металлических структур: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спеціальність ВАК 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» / А.В. Дрокин, - Самара, 2002. – 23 с.
38. Алдушкин Р.В. Развитие и совершенствование рациональных методов усиления и регулирования усилий в металлических конструкциях балочного типа и фермах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спеціальність ВАК 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» / Р.В. Алдушкин, - Орел, 2008. – 20 с.
39. European standard prEN 1993-1-9:2004. Eurocode 3: Design of steel structures. – Brussels: Сentral Secretariat, 2004.
40. Лобанов Л.М. Сварные строительные конструкции / Лобанов Л.М., Махненко В.И., Труфяков В.И. – К.: Наук. Думка, 2005. – 416 с.
41. Нілов О.О., Пермяков В.О., Шимановський О.В., Білик С.І., Лавріненко Л.І., Бєлов І.Д., Володимирський В.О. Металеві конструкції: Загальний курс: Підручник для вищих навчальних закладів. – Видання 2-е, перероблене і доповнене / О.О. Нілов, О.В. Шимановський. – К.: Сталь, 2010. – 869 с.
42. Ліра (програмний комплекс) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D 1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0% B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%8 1).
43. Огородникова О.М. Введение в компютерный конструкционный анализ: Учебно-методическое пособие. / О.М. Огородникова. – Екатеренбург: УГТУ-УПИ, 2001. – 49 с.
44. Воробьев А.В., Фаизонов И.Н. Проектирование раскосной фермы // Вестник ПГТУ. Строительство и архитектура. – Пермь, 2012. – № 1. – С. 162- 168.
45. Рейтман Г.И. Методы оптимального проектирования деформируемых тел (постановки и способы решения задач оптимизации параметров элементов конструкций) / Г.И. Рейтман, Г.С. Шапиро. – М.: Наука, 1976. – 258 с.
46. Родионов И.К. Сварочные технологии уселения стержней стальних ферм покрытий промышленных зданий: автореф. дис. на соискания науч. степени доктора. тех. наук: спец. 05.03.06 «Технологии и машины свар очного производства» 05.23.01 «Строительные конструкции» / И.К. Родионов. – Тольятти, 2007. – 36 с.
47. Бельський М.Р. Уселение металлических конструкций под нагрузкой / М.Р. Бельський. – К.: Будівельник, 1975. – 120 с.
48. Астреина Л.А., Балдесов В.В., Беклешов В.К., Зайченко Л.А. Техникоекономическое обоснование дипломних проектов / В.К. Беклишев. – М.: Высшая школа, 1991. – 177 с.
49. Прайс-лист ПМП «Рост» (станом на 31.03.2020). – Режим доступу: http://www.rost.te.ua.
50. СОУ МПП 03.080.10-333.1:2011. Ресурсні елементні кошторисні норми. Технічне обслуговування і ремонт устаткування та обладнання загального призначення. Частина 1. Зварювальні роботи та газове різання. – К.: Мінпромполітика України, 2011. – 67 с.
51. Закон України «Про охорону праці» // Відомості Верховної Ради України. – 1992 – № 49.
52. ВДОП 6.1.36-5.11-96. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з монтажу металевих і залізобетонних конструкцій.загальні вимоги безпеки. – К.: Украмонтажспецбуд, 1995. – 47 с.
53. ДБН 362-92. Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації. – К.: Укрархбудінформ, 1995. – 46 с.
54. ДСТУ Б.В.1.1-4-98*. Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги. – К.: Держбуд України, 2005. – 22 с.
55. ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. – К.: Укрархбудінформ, 2004 – 83 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:192 — будівництво та цивільна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ad_Chernetskyi.pdfАвторська довідка598,73 kBAdobe PDFView/Open
krm_Chernetskyi.pdfКваліфікаційна робота магістра1,74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools