Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31766
Title: Дослідження впливу конструктивних параметрів на тримку здатність просторової ферми
Other Titles: Research of the influence of design parameters on the bearing capacity of a spatial truss
Authors: Свідер, Володимир Степанович
Svider, Volodymyr
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Свідер В.С. Дослідження впливу конструктивних параметрів на тримку здатність просторової ферми: кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „192 — будівництво та цивільна інженерія“ / В.С. Свідер. — Тернопіль: ТНТУ, 2020. — 93 с.
Issue Date: 28-May-2020
Date of entry: 3-Jun-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Сорочак, Андрій Петрович
UDC: 624.074.5
Keywords: 192
будівництво та цивільна інженерія
Просторова стержнева ферма
тримка здатність
граничний стан
кут нахилу розкосів
висота ферми
spatial rod frame
bearing capacity
limit state
braces tilt angle
frame height
Abstract: В даній роботі розроблено та досліджено скінченно-елементні моделі конструктивних схем просторових чотиригранних розкісних ферм з трьома варіантами висоти та п’ятьма варіантами кута нахилу розкосів при заданих однакових умовах (перерізах елементів, довжині та ширині ферми). Проаналізувавши отримані результати, встановлено, що оптимальний кут для всіх серій становитиме α=50°, також при порівнянні технік економічних показників раціональною є висота Н=2,15 м. Отримані результати можуть використовуватися, як проектними організаціями при виготовленні проєктнокошторисної документації, так і проєктно-конструкторськими відділами на заводах з виготовлення металоконструкцій
In this work, finite-element models of structural schemes of spatial quadrilateral skew truss with three variants of height and five variants of the tilt angle of braces under given identical conditions (cross-sections of elements, length and width of the truss) are developed and investigated. After analyzing the results, it was found that the optimal tilt angle for all series will be α = 50°. Also comparing technical and economic indicators it is shown that rational height for the truss is H = 2.15 m. The results can be used both by design organizations for the preparation of design estimates and by design departments at factories for the producing of metal structures
Content: ВСТУП...5 РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ ДОСЛІДЖЕНЬ ...8 1.1 Сфера застосування металевих конструкцій ...8 1.2 Особливості стержневих конструкцій ...9 1.3 Класифікація стержневих конструкцій ... 10 1.4 Основні конструктивні параметри ферм... 14 1.5 Просторова чотиригранна ферма ... 15 1.6 Просторова тригранна ферма ... 16 1.7 Мета і завдання дослідження... 17 1.8 Висновки до розділу... 18 РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ...19 2.1 Вибір розрахункової моделі ... 19 2.2 Вибір методу моделювання та програмного забезпечення... 21 2.3 Суть методу скінченних елементів ... 23 2.4 Побудова розрахункової моделі.... 24 2.5 Висновки до розділу... 31 РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ВПЛИВУ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ТРИМКУ ЗДАТНІСТЬ ФЕРМИ... 32 3.1 Аналіз отриманих результатів дослідження просторових ферм серії А (Н = 1,5 м)... 32 3.2 Аналіз отриманих результатів дослідження просторових ферм серії Б (Н = 2,15 м) ... 35 3.3 Аналіз отриманих результатів дослідження просторових ферм серії В (Н = 2,8 м).... 38 3.4 Аналіз співвідношення міцності до стійкості за першим граничним станом для кожної серії ... 41 3.5 Порівняння варіантів конструкції ферм за серіями... 46 3.6 Висновки до розділу... 52 4 РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ...54 4.1 Законодавча база України про охорону праці ....54 4.2 Заходи з охорони праці при проведенні дослідження... 55 4.3 Класифікація надзвичайних ситуацій ... 56 4.4 Безпека в надзвичайних ситуаціях ... 57 4.5 Висновки до розділу...58 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ... 60 БІБЛІОГРАФІЯ ... 63
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31766
Copyright owner: © Свідер Володимир Степанович, 2020
References (Ukraine): 1. Пермяков В.О., Бєлов І.Д. Металеві конструкції. Ферми: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2006. – 170 c.
2. Металлические конструкции. В 3 т. Т.2. Стальные конструкции зданий и сооружений. (Справочник проектировщика) / Под общ. ред. заслуж. Строителя РФ, лауреата госуд. премии СССР В.В. Кузнецова (ЦНИИпроектстальконстру - кцияим. Н.П. Мельникова) – М.: АСВ, 1998. – 512 с.
3. В. Я. Жиляков Проектування металевих конструкцій. – Х.: ХНУМГ, 2013. – 66 c.
4. Пічугін С.Ф., Чичулін В.П., Чичуліна К.В. Просторові конструкції із замкнених профілів. Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. − 2017. – С. 138-143.
5 Пат. 98331 Україна, МПК (2006) Е 04 С 3/02. Комбінована металева конструкція ферми /Пічугін С. Ф., Чичулін В. П., Чичуліна К. В.; власник: Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка. – № u201411960; заявл. 05.11.2014; опубл. 27.04.2015. Patent 98331 Ukraine, IPC (2006) Е 04 С 3/02. Truss combined metal structure / Pichugin S. F., Chichulin V. P., Chichulina K. V.; Holder: Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University. – № u201411960; submit. 05.11.2014; publ. 27.04.2015.
6. Легостаєв А. Д. Метод скінченних елементів: Конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2004. – 112 с.
7. Програмне забезпечення інженерних розрахунків : конспект лекцій для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання / Укладач: Сорочак А.П. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 128 с.
8. Трущев А. Г. Пространственные металлические конструкции: Учеб. пособие для вузов. – М.: Стройиздат, 1983. – 215 с.
9. ДБН В.2.6-163:2010: Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу. – К: Мінрегіонбуд України, 2011. – 202 с.
10. Металлические конструкции: Общий курс: Учебник для вузов / Под общ. ред. Е.И. Беленя. – М.: Стройиздат, 1986. – 560 с.
11. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва – К: Мінрегіонбуд України, 2013. – 89 с.
12. ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 Визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку. – К: Мінрегіонбуд України, 2013. – 36 с.
13. ДСТУ Б Д.2.2-2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. – К: Мінрегіонбуд України, 2013. – 196 с.
14. ДСТУ Б Д.2.3-2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування. – К: Мінрегіонбуд України, 2013. – 240 с
15. Закон України "Про охорону праці" від 14.10.92 р. № 2694-XII.
16. ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення. – К: Мінрегіонбуд України, 2012. – 7 с.
17. Основні положення законодавства про охорону праці // Навчальні матеріали онлайн [Ел. ресурс] – Режим доступу: https://pidruchniki.com/13761025/bzhd/osnovni_polozhennya_zakonodavstva_pro_oho ronu_pratsi
18. НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. – К: Мінюст України, 2010. – 6 с.
19. ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту. – К: Мінрегіонбуд України, 2015. – 127 с
20. НПАОП 40.1–1.21–98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. – К: Держнаглядохоронпраці України, 1998. – 117 с.
21. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія. –. – К: Мінрегіонбуд України, 2011. – 130 с
22. Охорона праці в галузі та цивільний захист. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 17 с.
23. Цивільна оборона: навч. посіб. Кулаков М.А., Ляпун В.О., та ін. – Харків: НТУ ХПІ, 2005. – 363 с.
24. ДБН Б 2.5-56-2014 Системи пожежного захисту. –. – К: Мінрегіонбуд України, 2015. – 134 с.
25. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд. – К: Мінрегіонбуд України, 2008. – 54 с.
26. Лащенко, М. Н. Підвищення надійності металевих конструкцій будівель і споруд при реконструкції. – М.: Стройиздат, Ленінгр. отд., 1987. – 136 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:192 — будівництво та цивільна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ad_Svider.pdfАвторська довідка544,6 kBAdobe PDFView/Open
krm_Svider.pdfКваліфікаційна робота магістра3,7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools