Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31765
Title: Методи та засоби підвищення ефективності впровадження віртуалізації мережевих функцій в сучасних мережевих інфраструктурах
Other Titles: Methods and tools of efficiency increase of network functions virtualization deployment in modern network infrastructures
Authors: Думітрак, Віталій Володимирович
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, Кафедра комп’ютерних наук, м.Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Думітрак В. В. Методи та засоби підвищення ефективності впровадження віртуалізації мережевих функцій в сучасних мережевих інфраструктурах : дипломна робота магістра за спеціальністю „122 — комп’ютерні науки“ / В. В. Думітрак. — Тернопіль: ТНТУ, 2020. — 99 с.
Issue Date: 28-May-2020
Submitted date: 25-May-2020
Date of entry: 3-Jun-2020
Country (code): UA
Supervisor: Марценко, Сергій Володимирович
Committee members: Марценюк, Василь Петрович
UDC: 004.72
Keywords: 122
комп’ютерні науки
комп’ютерна мережа
computer network
віртуалізація мережі
network virtualization
програмно конфігурована мережа
software defined network
сервіси
service
протокол
protocol
моделі віртуалізації ресурсів
models cloud technologies
автоматизація мереж
network automation
Abstract: У дипломній роботі проведено дослідження методів та засобів підвищення ефективності впровадження віртуалізації мережевих функцій в сучасних мережевих інфраструктурах, що дало змогу підвищити ефективність використання наявних ресурсів та впроваджувати нові послуги.
Description: In the thesis the research of methods and means of increase of efficiency of introduction of virtualization of network functions in modern network infrastructures that has allowed to increase efficiency of use of available resources and to introduce new services is carried out.
Content: ЗМІСТ Вступ ... 11 1 Аналіз предметної області ... 14 1.1 Можливості та необхідність проведення віртуалізації мереж .. 14 1.2 Огляд технологій хмарних обчислень ... 17 1.3 Хмарні технології та віртуалізація мережевих функцій ... 20 1.4 Програмно конфігуровані мережі SDN ... 27 1.5 Автоматизація мережевих функцій ... 31 1.6 Висновки до першого розділу ... 36 2 Методи підвищення ефективності мережевих функцій через віртуалізацію мережевих ресурсів ... 37 2.1 Оцінка якості обслуговування мережевих функцій для визначення ефективності впровадження віртуалізації ... 37 2.2 Методи оцінювання якості послуг гетерогенних мереж ... 42 2.3 Дослідження можливості віртуалізації мереж операторів 5G ... 44 2.4 Оцінка характеристик затримок у віртуалізованих мережах ... 49 2.5 Методи та засоби підвищення ефективності впровадження віртуалізації мережевих функцій ... 54 2.6 Висновки до другого розділу ...61 3 Спеціальна частина ... 62 3.1 Методи та засоби адміністрування мереж ... 62 3.2 Захист мереж за допомогою системи FireWall ... 64 3.3 Висновки до третього розділу ... 67 4 Обгрунтування економічної ефективності ... 68 4.1 Розрахунок норм часу на виконання науково-дослідної роботи .. 68 4.2 Визначення витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи ... 69 4.3 Розрахунок матеріальних витрат ... 71 10 4.4 Розрахунок витрат на електроенергію ... 72 4.5 Розрахунок суми амортизаційних відрахувань ... 73 4.6 Обчислення накладних витрат ... 74 4.7 Складання кошторису витрат та визначення собівартості НДР ... 74 4.8 Розрахунок ціни мережі ...75 4.9 Визначення економічної ефективності і терміну окупності капітальних вкладень ...76 4.10 Висновки до четвертого розділу ... 77 5 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях ... 78 5.1 Охорона праці ... 78 5.1.1 Апаратні характеристики впливу на роботу з ПК ... 78 5.1.2 Пожежна безпека в лабораторіях з комп’ютерною технікою .. 81 5.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях .... 84 5.2.1 Вплив виробничого середовища на працездатність та здоров’я користувачів комп’ютерів ... 84 5.2.2 Оцінка події, що сталася або може статися у прогнозований термін, та визначення ступеня реагування на відповідному рівні управління .... 88 5.3 Висновки до п’ятого розділу ... 89 6 Екологія .... 90 6.1 Гости і стандарти на монітори і ПЕОМ ... 90 6.2 Кореляційний аналіз зв’язків в екології ... 92 6.3 Висновки до шостого розділу ... 95 Висновки ... 96 Список літературних джерел ... 98 Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31765
Copyright owner: © Думітрак Віталій Володимирович, 2020
References (Ukraine): 1. Клименко О.Ф. та інші “Інформатика та комп’ютерна техніка” Навчальний посібник / О. Клименко – К: КНЕУ, 2002. 2. Кулаков Ю.О. Комп'ютерні мережі / Ю.О. Кулаков – Юніор, 2005. – 397 с. 3. Вишневський В. М. Теоретичні основи проектування комп'ютерних мереж / В. М. Вишневський – Техносфера, 2004. – 512 с. 4. Cisco Systems Руководство по технологиям объединенных сетей / Cisco Systems - 3-е издание. СПб: “Вильямс”, 2002. – 1040 c. 5. Дебра Литтлджон Шиндер Основы компьютерных сетей / Дебра Литтлджон Шиндер - СПб: "Вильямс", 2002. – 656 с. 6. Коротыгин С. Стандарт IEEE 802.11 и его расширения / С. Коротыгин, А. Нежуренко - Сети и телекоммуникации, вып. 6(25), 2002 г. 7. Марк А. Спортак Компьютерные сети. Книга 1. High-Perfomance Networking. Энциклопедия пользователя / Марк А. – К.: ДиаСофт, 1999. – 432 с. 8. Марк А. Спортак Компьютерные сети. Книга 2: Networking Essentials. Энциклопедия пользователя / Марк А. – К.: ДиаСофт, 1999. – 432 с. 9. Software-Defined Networking: The New Norm for Networks [Електронний ресурс] / ONF. – 2012. // – Режим доступу: https://www.opennetworking.org/images/stories/downloads/white-papers/wp-sdnnewnorm.pdf (24.03.2020 р.). 10. Олизарович Е. В. Метод автоматизации построения программно- конфигурируемых сетей / Е. В. Олизарович, А. И. Бражук // Вестник Гродзенского государственного университета им. Я. Купалы. – 2013. – №3(159) – С. 128-134. 99 11. Колченко В. О. Впровадження інтелекту в мережі наступного покоління (NGN) – перехід до мереж майбутнього покоління (FGN) / В. О. Колченко / Наукові записки УНДІЗ. – 2010. – №2(14). – C.80-85. 12. Смелянский Р. В. Программно-конфигурируемые сети [Електронний ресурс] / Р. В. Смелянский // Открытые системы. – 2012. – № 9. – Режим доступу: http://www.osp.ru/os/2012/09/13032491 (24.03.2020 р.). 13. OpenFlow Switch Specification Version 1.2 [Електронний ресурс] / ONF. – 2012. // – Режим доступу: https://www.opennetworking.org/images/stories// downloads/ specification/ openflow-spec-vl .2.pdf. (17.04.2020 р.). 14. Nadeau T. SDN: Software Defined Networks / T. Nadeau, K. Gray // O’Reilly. – 2013. – №3. – Р. 70-95. 172 10. POX Wiki/POX.2014.URL [Електронний ресурс] // – Режим доступу: https://openflow.stanford.edu/display/ONL/POX+Wiki (10.04.2020 р.). 15. Орлов Є. В. Упровадження адаптивного управління програмно- конфігурованою мережею (SDN) / Є. В. Орлов, І. Е. Похабова // Зв’язок. – 2014. – №2(108). – С. 11-16. 16. Software-Defined Networking (SDN) Definition [Електронний ресурс] / ONF. – 2013. // – Режим доступу: https://www.open-networking.org/sdnresources/sdn-definition (07.04.2020 р.). 17. Framework of Telecom SDN (Software-Defined Networking) // ITU-T Draft Recommendation Y.FNsdn. – February 2013. 18. Egawa T. SDN standardization Landscape from ITU-T Study Group 13 // ITU Workshop on SDN Geneva, Switzerland. – June 2013. 19. McKeown N. OpenFlow Enabling Innovation in Campus Networks / N. McKeown, Т. Anderson // SIGCOMM. – 2008. – Vol. 38. – P. 69-74. 100 20. Стеклов В. К. Проектування телекомунікаційних мереж / В. К. Стеклов, Л. Н. Беркман. ; під ред. В. К. Стеклова – Київ : Техніка, 2002. – 792 с. 21. Стеклов В. К. Сучасні системи управління в телекомунікація / В. К. Стеклов, Б. Я. Костік, Л. Н. Беркман ; під ред. В. К. Стеклова – Київ : Техніка, 2005. – 395 с. 22. Холл Э. Приоритизация трафика в сетях ІР / Э. Холл // Сети и системы связи. – 1988. – №11 (33). – С. 34-39 23. Орлов Є. В. Програмно-конфігуровані мережі (SDN): архітектура, міжнародна стандартизація / Є. В. Орлов // Наукові записки УНДІЗ. – 2014. – №4(32) – С. 85-91. 24. Семѐнов Ю. А. Телекоммуникационные технологии [Електронний ресурс] / Ю. А. Семѐнов // – Режим доступу: http://citforum.ck.ua/nets/semenov/4/ /44/ip_441.shtml (15.04.2020 р.). 25. Толубко В. Б. Багатокритеріальна оптимізація параметрів програмно- конфігурованих мереж (SDN) / В. Б. Толубко, Л. Н. Беркман, Л. О. Комарова, Є. В. Орлов // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2014. – №4. – С. 5- 11. 26. Стеклов В. К. Моделювання пристроїв та систем зв’язку [Навчальний посібник] / В. К. Стеклов, В. В. Мірошніков, І. А. Кожин ; під ред. В. К. Стеклова. – Київ : ДП УНДІЗ, 2000. – 74 с. 27. Чаадаєв В. К. Информационные системы компаний связи / В. К. Чаадаев, И. В. Шеметова, И. В. Шибаева ; под. ред. В. К. Чаадаєва. – Москва : Эко-Трендз, 2004. – 256 с. 28. Толубко В. Б. Багатокритеріальна оптимізація параметрів програмно- конфігурованих мереж (SDN) / В. Б. Толубко, Л. Н. Беркман, Л. О. Комарова, Є. В. Орлов // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2014. – №4. – С. 5- 11. 101 29. Xu Xiaofei Carrier SDN: Next-gen carrier Networking [Електронний ресурс] / Xiaofei Xu // Режим доступу: https://www.huawei.com/en/abouthuawei/publications/communicate/hw-259729.htm (27.03.2020 р.). 30. Шестопалов С. В. Інтелектуальна надбудова в NGN / С. В. Шестопалов, Є. В. Орлов // VІ Міжнародний науково-технічний симпозіум ―Нові технології в телекомунікаціях‖ ДУІКТ-Карпати’2013, 21-25 січня 2013 р. Збірник тез. – К: ДУІКТ, 2013. – С.110-112.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:122 — комп’ютерні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dyplom_Dumitrak.pdf959,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools