Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31763
Title: Вплив розмірів і форм вузлової фасонки на тримкість зварної ферми
Other Titles: Influence of the sizes and shapes of the nodular gusset on the bearing capacity of the welded truss
Authors: Рябоконь, Петро Олександрович
Riabokon, Petro
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Рябоконь П.О. Вплив розмірів і форм вузлової фасонки на тримкість зварної ферми: кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „192 — будівництво та цивільна інженерія“ / П.О.Рябоконь. — Тернопіль: ТНТУ, 2020. — 72 с.
Issue Date: 28-May-2020
Date of entry: 3-Jun-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Ковальчук, Ярослав Олексійович
UDC: 624
Keywords: 192
будівництво та цивільна інженерія
вузол зварної ферми
фасонка
тримкість ферми
зварні шви
welded truss assembly
gusset
truss bearing
welds
Abstract: В даній роботі розроблено та досліджено вплив розмірів і форм вузлової фасонки на тримкість званої ферми під різними наватаженнями. Розглянуто фасонки з різними конфігураціями обрисів. Комп’ютерним моделюючим експериментом в пакеті SolidWorks виявлений розподіл напружень для кожної з конфігурацій. Дано рекомендації щодо практичного застосування отриманих в роботі результатів при проектуванні зварних ферм. Отримані в роботі результати досліджень можуть бути використані при проектуванні зварних ферм. Результати роботи схвалено і впроваджено в ТОВ «Електропром» (м. Тернопіль), що засвідчено Актом впровадження від 12.05.2020 р.
In this work is developed and analyzed the influence of the sizes and shapes of the nodal shape on the strength of struss under different loads. Shapes with different configurations of outlines are considered. A computer simulation experiment in SolidWorks revealed the stress distribution for each of the configurations. Recommendations for the practical application of the results obtained in the work in the design of welded trusses. The research results obtained in this work can be used in the design of welded trusses. The results of the work were approved and implemented in LLC "Electroprom" (Ternopil), as evidenced by the Implementation Act of 12.05.2020
Content: ВСТУП РОЗДІЛ 1 ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ ФЕРМ 9 1.1. Типи зварних ферм і особливості їх експлуатації 9 1.2. Напружено-деформований стан в конструктивних елементах ферм та зварних з’єднаннях 10 1.3. Вплив фасонок на параметри НДС зварних ферм 16 1.4. Аналіз літературних даних і постановка задач для власних досліджень 20 1.5. Висновок за розділом 1 22 РОЗДІЛ 2 МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРИСМКОСТІ ФЕРМИ 23 2.1 Нормативні вимоги до проектування зварних будівельних ферм 23 2.2 Сучасні програмні комплекси для проектування й дослідження вузлів зварних ферм 27 2.3. Методика дослідження параметрів НДС ферми комп’ютерним моделюючим експериментом в ПК SolidWorks 31 2.4. Висновок за розділом 2 34 РОЗДІЛ 3 ВИЯВЛЕННЯ ВПЛИВУ КОНСТРУКЦІЇ ФАСОНКОВИХ ВУЗЛІВ НА ТРИМКІСТЬ ФЕРМИ 35 3.1 Вибір зварної ферми для дослідження 35 3.2 Схема базування і навантаження ферми 39 3.3 НДС в елементах зварної ферми 40 3.3.1 Виявлення місця локалізації найбільших напружень в елементах ферм 40 3.4 Вибір фасонок для дослідження зварної ферми 41 3.5 Вплив розмірів прямокутної фасонки на тримкість зварної ферми 43 3.5.1 Критерії вибору розмірів прямокутної фасонки 43 3.5.2 Визначення тримкості зварної ферми з фасонкою розміром 375×800 м 45 3.5.3 Визначення тримкості зварної ферми з фасонкою розміром 375×700 м.46 3.5.4 Визначення тримкості зварної ферми з фасонкою розміром 375×600 м 47 3.5.5 Визначення тримкості зварної ферми з фасонкою розміром 375×500 м 48 3.6 Вплив розмірів трапецевидної фасонки на тримкість зварної ферми 49 3.6.1 Критерії вибору розмірів трапецевидної фасонки 49 3.6.2 Визначення тримкості зварної ферми з фасонковою довжиною 900 мм 49 3.6.3 Визначення тримкості зварної ферми з фасонкою довжиною 830 мм 50 3.6.4 Визначення тримкості зварної ферми з фасонкою довжиною 720 мм 51 3.6.5 Визначення тримкості зварної ферми з фасонкою довжиною 600 мм 52 3.6.6 Визначення тримкості зварної ферми з фасонкою довжиною 500 мм 53 3.7 Узагальнення отриманих результатів досліджень для прямокутної фасонк 55 3.7.1 Залежність тримкості ферми від довжини фасонкових зварних швів 55 3.7.2 Залежність тримкості ферми від довжини фасонки 56 3.8 Узагальнення отриманих результатів досліджень для трапецевидної фасонки 57 3.8.1 Залежність тримкості ферми від довжини фасонкових зварних швів 57 3.8.2 Вплив площі фасонки на тримкість досліджуваної ферми 59 3.8.3 Вплив довжини фасонки на тримкість досліджуваної ферми 60 3.9 Висновки за розділом 3 61 РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯ 62 4.1 Техніка безпеки при реконструкції та демонтажу металевих конструкцій 62 4.2 Небезпеки і шкідливості, які супроводжують зварювання та різання металів 64 4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях при виникненні пожеж i вибухів 65 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВОКИ БІБЛІОГРАФІЯ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31763
Copyright owner: © Рябоконь Петро Олександрович, 2020
References (Ukraine): 1. Металеві конструкції: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / [Нілов О. О., Пермяков В. О., Шимановський О. В. та ін.]. – К.: Вид-во “Cталь”, 2010. – 869 с.
2. ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування, : К., Мінрегіон України, – 2014, 128 с.
3. Ковальчук Я. О. Особливості статистичного дослідження зварних навантажених ферм / Я. О. Ковальчук, Н. Я. Шингера // Вісник ТДТУ ім. Івана Пулюя. – 2009. – №1. – С. 23 – 27.
4. Шингера Н. Статистична оцінка властивостей сталі ВСт3пс на ділянці термічного впливу від зварного шва / Н. Шингера, Я. Ковальчук // XIV наук. конф. Тернопільського нац. тех. ун-ту ім. І. Пулюя, 27–28 жовт. 2010р. : тези доп. – Тернопіль, 2010. – С. 59.
5. Шингера Н. Фізичне моделювання для оцінки залишкового ресурсу зварних фермових конструкцій. / Н. Шингера, Я. Ковальчук // Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті : наук. конф. мех.-технолог. фак. ТНТУ ім. І. Пулюя, 16 трав. 2011р. : тези доп. – Тернопіль, 2011. – С. 10.
6. Шингера Н. Я. Моделювання пошкодження зварних будівельних ферм / Н. Я. Шингера, Я. О. Ковальчук, І. Б. Окіпний // Вісник Тернопільського нац. техн. ун-ту ім. І. Пулюя. – 2011. – Спецвип., част. 2 – С. 112–117.
7. Ковальчук Я. Статистичні особливості втомного пошкодження зварних будівельних ферм / Я. Ковальчук, Н. Шингера // XV наук. конф. Тернопільського нац. тех. ун-ту ім. І. Пулюя, 14–15 груд. 2011р. : тези доп. – Тернопіль, 2011. – С. 127.
8. Ковальчук Я.О. Статистичне моделювання втомного пошкодження зварної ферми / Я.О. Ковальчук, Ю.І. Пиндус, Н.Я. Шингера // Науково-технічний збірник «Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві»: – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця. –2012. – №2 (13) – С. 91–94.
9. Ковальчук Я.О. Особливості напружено-деформованого стану зварної ферми з урахуванням температурних впливів / Я.О. Ковальчук, Н.Я. Шингера, Рибачок О.І., Бойчук А.В., Бобик М.П. // Науково-технічний збірник «Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві»: – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця. –2012. – №2 (13) – С. 16–19.
10. Ковальчук Я.О. Тримка здатність будівельної підкроквяної зварної ферми при дії статичних навантажень / Я.О.Ковальчук, Н.Я. Шингера // XVІ наук. конф. Тернопільського нац. тех. ун-ту ім. І. Пулюя, 5–6 груд. 2012р. : тези доп. – Т. ІІ, Тернопіль, 2012. – С. 88.
11. Ковальчук Я.О. Характер деформування будівельної підкроквяної зварної ферми при зміні температури / Я.О. Ковальчук, Н.Я. Шингера, Рибачок О.І., Бойчук А.В., Бобик М.П. // XVІ наук. конф. Тернопільського нац. тех. ун-ту ім. І. Пулюя, 5–6 груд. 2012р. : тези доп. – Т. ІІ, Тернопіль, 2012. – С. 89.
12. Ковальчук Я.О. Деформування зварної будівельної ферми при дії теплових впливів / Я.О. Ковальчук, М.П.Бобик, О.І.Рибачок, А.В.Бойчук // ІІ наук.-техн. конф. мех.-техн. ф-ту Тернопільського нац. тех. ун-ту ім. І. Пулюя, 24–25 квіт. 2013р. : тези доп. – , Тернопіль, 2013. – С. 12.
13. Ковальчук Я. О. Деформування зварної будівельної ферми при статичних навантаженнях / Я. О. Ковальчук, Н. Я. Шингера, О.І.Рибачок // Вісник ТНТУ ім. Івана Пулюя. – 2014. – №1. – С. 28 – 34.
14. Ясній П. В. Верифікація результатів моделювання напружено-деформованого стану зварної ферми / Ясній П. В., Ковальчук Я. О., Шингера Н. Я., Рибачок О. І. // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій [Текст]: Зб. наук. статей / За заг. ред. Лучка Й.Й. – Львів: Каменяр, 2014. – Вип. 10. – С. 461 – 471.
15. Ковальчук Я. О. Моделювання напружено-деформованого стану нижнього пояса будівельної зварної ферми / Я. О. Ковальчук, Н. Я. Шингера, О.І.Рибачок // Вісник ТНТУ ім. Івана Пулюя. – 2014. № 2– С. 34 – 39.
16. Ковальчук Я.О. Особливості втомного пошкодження вузлів зварної ферми / Я.О. Ковальчук, Н.Я. Шингера, О.І. Качка // Міжнародна науково-технічна конференція «Інноваційні технології в будівництві» – ВНТУ, 18-20 листоп. 2014 р.: тези доп. – , Вінниця, 2014, с. 37.
17. Ковальчук Я.О Моделювання втомної пошкоджуваності вузлів підкроквяних ферм / Я.О. Ковальчук, Н.Я. Шингера, О.І. Качка // XVІІІ наук. конф. Тернопільського нац. тех. ун-ту ім. І. Пулюя, 29–30 жовт. 2014р. : тези доп. – Тернопіль, 2014. – С. 87.
18. Ковальчук Я.О. Вплив конструктивних та технологічних особливостей вузлів на тримкість зварної ферми / Я.О Ковальчук, Н.Я. Шингера, О.І.Качка // Міжнар. наук.-техн. конф. «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій», ТНТУ, 19–20 трав. 2015 р.: тези доп. – Тернопіль, 2015. – С. 48 — (Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
19. Ковальчук Я. О. Моделювання напружено-деформівного стану кроквяної ферми / Я. Ковальчук, Н. Шингера, О. Качка // Збірник тез доповідей Ⅲ наукової конференції „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті“, 21 травня 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 10. — (Секція: Матеріалознавство, міцність конструкцій та будівництво).
20. Ковальчук Я.О. Втомна пошкоджуваність вузлів зварних фермових мостів / Я.О. Ковальчук, Н.Я. Шингера, О.І. Качка // Міжнар. наук.-практ. конф. ім. д.т.н. Сокола Е.М. «Безпека руху і наукові засади експертних досліджень транспортних пригод та інженерних споруд», 9–11 верес. 2015 р.: тези. доп. – Львів, 2015. – С. 66.
21. Ковальчук Я.О. Моделювання НДС зварної кроквяної ферми при експлуатаційних навантаженнях / Я.О. Ковальчук, Н.Я. Шингера, О.І. Качка // Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 21–24 верес. 2015 р. – Тернопіль, 2015. – С. 244–247
22. Ковальчук Я. О. Моделювання поведінки зварної кроквяної ферми при розподілених навантаженнях / Я. О. Ковальчук, Н. Я. Шингера, О.І.Качка // Вісник ТНТУ ім. Івана Пулюя. – 2015. № 3(79)– С. 46 – 51 — (Механіка та матеріалознавство).
23. Ковальчук Я. О. Фізичне моделювання втомного пошкодження зварної ферми / Я. О. Ковальчук, Н. Я. Шингера // Матеріали ХІХ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 18-19 травня 2016 року – Т. : ТНТУ, 2016 – С. 143. – (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво).
24. Kovalchuk Y. O. Computer modeling of the stresses in welded truss / Yaroslav Kovalchuk, Natalya Shynhera // Вісник ТНТУ, – Т. : ТНТУ, 2016 – Том 82. – № 2. – С. 44-48. – (Механіка та матеріалознавство).
25. Ковальчук Я. О. Комп’ютерне моделювання деформації зварної ферми з косинками у вузлах / Я. О. Ковальчук, Н. Я. Шингера // Вісник ТНТУ, – Т. : ТНТУ, 2016 – Том 83. – № 3. – С. 73-78. – (Механіка та матеріалознавство).
26. Ковальчук Я.О. Вплив циклічних навантажень на пошкодження вузлів зварної ферми / Я.О Ковальчук, Н.Я. Шингера // Всеукр. наук.-практ. конф. «Обладнання і технології сучасного машинобудування», 11–12 трав. 2017 р.: тези доп. – Тернопіль, 2017. – С. 90.
27. Ковальчук Я.О. Вплив експлуатаційних пошкоджень у вузлах зварних ферм на їх тримкість / Я.О Ковальчук, Н.Я. Шингера, В.В.Лазар // ХХ наук.-техн. конф. ТНТУ, 17–18 трав. 2017 р.: тези доп. – Тернопіль, 2017. – С. 146 — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво).
28. Ковальчук Я.О. Конструювання вузлів зварних ферм з використанням ПК ANSYS / Я. О.Ковальчук, Н.Я. Шингера, М.А.Басара //Вісник ТНТУ ім. Івана Пулюя. – 2017. № 1(85) – С. 47 –52.
29. Kovalchuk Y. The influence of height of angular profile of rods on rectangular welded truss deformation / Yaroslav Kovalchuk, Natalya Shynhera // Scientific Journal of TNTU. – Tern. : TNTU, 2017. – Vol 88. – No 4. – P. 82–87. – (Mechanics and materials science).
30. Ковальчук Я. О. Моделювання пошкоджень зварної ферми при циклічних навантаженнях / Я. Ковальчук, Н. Шингера // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті), 22-24 травня 2018. – Т. : ТНТУ, 2018. – С. 53. – (Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
31. Кіндрат Ю. І. Тримкість зварних підкроквяних ферм із трубчастих елементів / Ю. І. Кіндрат, Я. О. Ковальчук // Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 28-29 листопада 2018 року. — Т. : ТНТУ, 2018. – Том 1. – С. 31–32.
32. Kovalchuk Y. Stress-strain state of a bottom chord of a welded roof truss / Yaroslav Kovalchuk, Natalya Shynhera, Natalya Chornomaz // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2019. — Vol 93. — No 1. — P. 41–46. — (Mechanics and materials science).
33. Басара М. А. Довговічність к-подібних вузлів зварних ферм / М. А. Басара, Я. О. Ковальчук // Праці VI Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“, 24-27 вересня 2019 р. — Т. : ТНТУ, 2019. — С. 143–144. — (Оцінювання залишкового ресурсу елементів конструкцій).
34. Ковальчук Я. О. Моделювання напружень в елементах зварної ферми при нагріванні / Я. Ковальчук, Н. Шингера // Матеріали ХХІ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 16-17 травня 2019 року. — Т. : ТНТУ, 2019. — С. 107. — (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво).
35. Шингера Н.Я. Статистична модель для визначення залишкового ресурсу типової зварної ферми при циклічних навантаженнях : дис. канд. техн. наук : 01.05.02 / Н. Я. Шингера; Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. - Т., 2012. - 157 c. - укp.
36. Пат. №40196 Україна, МПК G01N 3/00. Пристрій для базування зварних ферм при випробуваннях на статичну та циклічну міцність / Шингера Н. Я., Ковальчук Я. О.; заявник і патентовласник Тернопіль. держ. техніч. ун-т. – №40196 ; заявл.13.11.08 ; опубл. 25.03.2009, Бюл. №6.
37. Пат. №86798 Україна, МПК G01N 25/16. Пристосування для визначення температурних деформацій плоских ферм / Ковальчук Я.О., Шингера Н.Я., Бойчук А.В., Рибачок Н.І., Бобик М.П.).; заявник і патентовласник Тернопіль. нац. техніч. ун-т. – №86798 ; заявл.15.07.2014 ; опубл. 10.01.2014, Бюл. №1.
38. Пат. №124552 Україна, МПК Е04С 3/2(2006.01), Е04С 1/22(2006.01) . К-подібний вузол зварної ферми / Ковальчук Я.О., Басара М.А., Шингера Н.Я. ; заявник і патентовласник Тернопіль. нац. техніч. ун-т. – № u 2017 11594 ; заявл.27.11.2017 ; опубл. 10.04.2018, Бюл. №7.
39. Пат. №131723 Україна, МПК (2018.01) Е04B 1/24(2006.01), F16S 3|00, Е04С 3/02(2006.01) . К-подібний вузол зварної ферми / Ковальчук Я.О., Басара М.А., Шингера Н.Я. ; заявник і патентовласник Тернопіль. нац. техніч. ун-т. – № u 2018 08345; заявл.30.07.2018 ; опубл. 25.01.2019, Бюл. №2.
40. Пічугін С.Ф. Визначення напружено-деформованого стану вузла сталевої рамної конструкції / С.Ф. Пічугін, О.О. Корх // Современные строительные конструкции из металла и древесины: сб. науч. тр.— Одесса, 2006.— Ч.1.— С. 147–152.
41. Урахування дійсної роботи при оцінюванні надійності жорстких вузлів рамних каркасів / С.Ф. Пічугін, О.О. Корх, П.О. Хоружий, В.П. Чичулін // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво).— ПолтНТУ, 2005.— Вип.17.— С. 133–137.
42. Корх О.О. Використання методу граничних інтегральних рівнянь для знаходження напружено-деформованого стану вузла сталевої конструкції / О.О. Корх // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. пр.— Рівне, 2005.— Вип.12.— С. 175–180.
43. Розрахунок вузлiв плоских решiтчастих конструкцiй з використанням круглих труб i гнутозварених замкнутих профілiв на мiцнiсть i витривалiсть за сучасними нормами / Є.В. Горохов, С.В. Колеснiченко, А.М. Миронов, С.С. Аноприєнко. // Металевi конструкцii. – Том 3. - №1. - 2000. – С. 67-77.
44. Колесниченко С.В., Миронов А.Н. Влияние геометрических параметров на напряженно–деформированное состояние и концентрацию напряжений Т–образных узлов с поясом из широкополочного двутавра и решеткой из гнутосварных замкнутых профилей // Металевi конструкцii. – Том 4. - №1. - 2001. – С. 55-59.
45. Колесниченко С.В., Миронов А.Н. Напряженно–деформированное состояние сварных бесфасоночных узлов с использованием широкополочных двутавров и гнутосварных замкнутых профилей // Вiсник ДонДАБА. – Вип. 2003 – 2(39) - Том 1. - С. 107-115.
46. Колесниченко С.В., Миронов А.Н. Определение теоретического коэффициента концентрации напряжений в сварных бесфасоночных узлах плоских стержневых конструкций с использованием широкополочных двутавров и гнутосварных замкнутых профилей // Вiсник Приднiпровської державної академiї будiвництва та архiтектури. – № 10-11, 2003 (70-71) - С. 62-69
47. Розрахунок вузлiв пласких решiтчастих конструкцiй з використанням круглих труб i гнутозварених замкнутих профілiв на мiцнiсть i витривалiсть за сучасними нормами / Є.В. Горохов, С.В. Колеснiченко, А.М. Миронов, С.С. Аноприєнко. // Металевi конструкцii. – Том 3. - №1. - 2008. – С. 67-77.
48. Колесниченко С.В., Миронов А.Н. Влияние геометрических параметров на напряженно–деформированное состояние и концентрацию напряжений V–образных узлов с поясом из широкополочного двутавра и решеткой из гнутосварных замкнутых профилей // Сборник научных трудов “Строительство. Материаловедение. Машиностроение”. Приднепровская ГАСА. – Вып. 18. - Днепропетровск. – 2002. – С. 90-99.
49. Миронов А.Н. Методологические основы для проведения экспериментальных испытаний на выносливость узлов решетчатых конструкций с применением ГСП и ШПД // Вiсник ДонДАБА. – Вип. 2002 – 2(33). “Будiвельнi конструкцii, будiвлi та споруди”. – С. 92-96
50. Зинькова В.А. Методика экспериментальных исследований узловых соединений трубчатых элементов фермы // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. - 2012. - № 1. - С. 50-52.
51. Bruno, R. J. Identification of Nonlinear Joints in a Truss Structure [Текст] / R. J. Bruno // Proceedings of the American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) / American Society of Mechanical Engineers (ASME) Adaptive Structures Forum, Hilton Head, SC. – Washington, 1994. – Р. 402–410.
52. Khdeir A. A. Thermal effects on the response of crossply laminated shallow shalls. Int. J. Solids and Struct. –1992. – 29, No5. – P. 653-667.
53. Lin T.J, Huang C.W, and Yang, Y.B . ”Inelastic Thermal Analysis of Preloaded Steel Trusses Undergoing Heating and Cooling Stages.” J. Eng. Mech. – 2012. – 138(5). – P468–477.
54. Chen L.-W. ,Chen L.-Y. .Thermal deformation and stress analysis of composite laminated plates by finite element method. .Comput. and Struct. – 1990. – 35, No 1. – p.41.
55. Rand O., Givoli D. «Thermal anakysis of space trusses including three-dimensional», International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, Vol. 2 Iss: 2. – P.115 – 125.
56. ДБН В-2.6-163:2010 Конструкції будівель і споруд. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу : – К.: Укрархбудінформ, 2009. – 206 с.
57. ДБН В.1.2-14-2009. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд , будівельних конструкцій та основ: – К.: Укрархбудінформ, 2009. – 37 с.
58. Дрокин А.В. Оптимизация строительных конструкций, подверженных силовым и термическим воздействиям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спеціальність ВАК 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» / А.В. Дрокин, - Белгород, 2003. – 20 с.
59. Алпатов В.Ю. Оптимальное проектирование металлических структур: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спеціальність ВАК 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» / А.В. Дрокин, - Самара, 2002. – 23 с.
60. Алдушкин Р.В. Развитие и совершенствование рациональных методов усиления и регулирования усилий в металлических конструкциях балочного типа и фермах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спеціальність ВАК 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» / Р.В. Алдушкин, - Орел, 2008. – 20 с.
61. Дубенець В.Г., Савченко О.В. Практиккум з обчислювальної механіки / В.Г. Дубенець, О.В. Савченко // Розрахунок і проектування конструкцій ферм на АPМ WinTruss. 2006. – 122 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:192 — будівництво та цивільна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ad_Riabokon.pdfАвторська довідка640,97 kBAdobe PDFView/Open
krm_Riabokon.pdfКваліфікаційна робота магістра4,01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools