Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31762
Title: Проект програмної системи для потокового обміну даними через інтеграцію мереж мобільного зв'язку та WAN
Other Titles: Software system project for stream data exchange over mobile communication networks integration and WAN
Authors: Бугай, Віктор Петрович
Buhai, Victor
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, Кафедра комп’ютерних наук, м.Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Бугай В. П. Проект програмної системи для потокового обміну даними через інтеграцію мереж мобільного зв'язку та WAN : дипломна робота магістра за спеціальністю „122 — комп’ютерні науки“ / В. П. Бугай. — Тернопіль: ТНТУ, 2020. — 121 с.
Issue Date: 28-May-2020
Submitted date: 25-May-2020
Date of entry: 3-Jun-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І.Пулюя, ФІС, м. Тернопіль, Україна
Supervisor: Харченко, Олександр Григорович
Committee members: Загородна, Наталія Володимирівна
UDC: 004.77
Keywords: 122
комп’ютерні науки
глобальна мережа
global network
транслювання
broadcasting
мобільний пристрій
mobile device
потік
stream
програмний інтерфейс
software interface
комунікація
communication
протокол
protocol
передача даних
data transmission
Abstract: Метою дипломної роботи є аналіз комунікаційних можливостей глобальних мереж та створення програмного комплексу з метою реалізації технології інтеграції мобільних мереж. Ціллю набуття навичок програмування мережевих додатків за допомогою програмних інтерфейсів і дослідження можливостей комунікації та передачі даних в мережі. Об’єктом дослідження є глобальна мережева Інтернет, та її використання для комунікаційної взаємодії з іншими мережами. Предметом дослідження виступає методологія використання та передачі даних за допомогою мереж та програмних можливостей. Методи, які використовуються в даній роботі – програмні мережеві інтерфейси, які реалізуються за допомогою мови програмування високого рівня Java.
Description: The purpose of the thesis is to analyze the communication capabilities of global networks and create a software package to implement the technology of integration of mobile networks. The purpose is to acquire skills in programming network applications using software interfaces and research the possibilities of communication and data transmission in the network. The object of the study is the global Internet, and its use for communication with other networks. The subject of the study is the methodology of use and transmission of data through networks and software capabilities. The methods used in this work are software network interfaces that are implemented using a high-level programming language Java.
Content: ЗМІСТ ВСТУП ... 8 РОЗДІЛ 1 ІНТЕГРАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ МОБІЛЬНИХ КОМІНІКАЦІЙ З ГЛОБАЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ ...11 1.1 Огляд мережевих технологій комунікації ...11 1.2 Актуальність мобільних мереж для сучасного рівня вимог до комунікацій ....16 РОЗДІЛ 2 МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕГРУВАННЯ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ НА БАЗІ МЕРЕЖЕВИХ, МОБІЛЬНИХ ТА ПРОГРАМНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ...28 2.1 Загальна структура та можливості технологій організації комунікаційних зв’язків ...28 2.2 Особливості використання комунікаційних технологій в середовищі Android ... 34 2.3 Мережеві комунікаційні можливості та методи їх взаємодії ...39 2.4 Вибір програмних продуктів та засобів ...48 РОЗДІЛ 3 ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЧЕРЕЗ ГЛОБАЛЬНУ МЕРЕЖУ ...58 3.1 Програмування інтерфейсів системних та апаратних компонентів .... 58 3.2 Реалізація потокового з’єднання ...64 3.3 Розробка мережевої структури ...67 3.4 Програмний комплекс для інтеграції мобільного зв’язку з мережею Інтернет ... 72 РОЗДІЛ 4 ОСНОВИ РОЗРОБКИ ЗАСТОСУНКІВ ПІД ANDROID ...76 4.1 Установка середовища розробки Android Studio ...77 4.2 Створення першого Android проекту ...79 4.3 Запуск програми на емуляторі ...82 4.4 Структура проекту Android ...84 4.5 Внесення змін в програмний код та дизайн ...85 РОЗІДЛ 5 Обґрунтування економічної ефективності ...87 5.1 Визначення стадій технологічного процесу та загальної тривалості проведення НДР ...87 5.2 Визначення витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи ...88 5.3 Розрахунок матеріальних витрат ...90 5.4 Розрахунок витрат на електроенергію ...91 5.5 Розрахунок суми амортизаційних відрахувань ...92 5.6 Обчислення накладних витрат ...93 5.7 Складання кошторису витрат та визначення собівартості НДР ...93 5.8 Розрахунок ціни проекту ...94 5.9 Визначення економічної ефективності і терміну окупності капітальних вкладень ... 95 РОЗІДЛ 6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ... 97 6.1 Функціональні заходи у сфері державного регулювання та контролю захисту населення і територій ....97 6.2 Підвищення стійкості роботи комп’ютеризованих систем в умовах дії ЕМІ ядерних вибухів ...100 6.3 Загальні вимоги законодавства з охорони праці в галузі інформаційних технологій... 105 6.4 Аналіз умов праці розробника програмного забезпечення ...106 6.4.1 Загальна характеристика умов праці ...106 6.4.2 Повітряне середовище ...107 6.4.3 Освітлення ...109 РОЗІДЛ 7 ЕКОЛОГІЯ ...113 7.1 Радіоактивне забруднення довкілля та його моніторинг ...113 7.2 Статистичне групування в екології ...115 ВИСНОВКИ ...118 ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ....120 ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31762
Copyright owner: © Бугай Віктор Петрович, 2020
References (Ukraine): 1. Беллами Дж. Цифровая телефония. - М.: Радио и связь, 1986. - 245с. 2. Левин А. Android на планшетах и смартфонах; Питер - Москва, 2013. - 224 c. 3. Ванштейн Г. Интернет как фактор общественных трансформацій. - МЭиМО. - 2002. - 70с. 4. Протоколы Internet. С. Золотов. — СПб.: BHV — Санкт-Петербург, 1998. - 340с. 5. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Олифер. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – СПб: Издательство “Питер”, 1999. – 672с. 6. Гурін М.І. Робота на персональному комп'ютері: довід. посібник. - Мн.: Білорусь, 1994.-224с. 7. Дуглас Камер, Дэвид Л. Стивенс, Сети TCP/IP, том 3. Разработка приложений типа клиент/сервер, издательство «Вильямс», 2002. - 592с. 8. Коноплицький С. Інтернет як предмет соціологічного аналізу. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2005. – 188с. 9.Вязилов Е.Д.: Архитектура, методы и средства интернет-технологий. - М.: КРАСАНД, 2009. -215с. 10. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. - К.: Київський університет, 1999. - 308с. 11. Коммутация и маршрутизация IP/IPX трафика / М. В. Кульгин, АйТи. - М.: Компьютер-пресс, 1998. - 69с. 12. Голощапов Алексей Google Android. Программирование для мобильных устройств; БХВ-Петербург - Москва, 2012. - 448 c. 13.Кульгин М. В. Коммутация и маршрутизация IP/IPX – трафика. – М.: КомпьютерПресс, 1998. - 320с. 14. Медникс Зигард , Дорнин Лайрд , Мик Блэйк , Накамура Масуми Программирование под Android; Питер - Москва, 2013. - 560 c. 121 15. Практическая передача данных: Модемы, сети и протоколы / Ф. Дженнингс; пер. с англ. - М.: Мир, 1989.- 250с. 16. Программирование сокетов: [Електронний ресурс].- Режим доступу:http://www.quizful.net/post/java-socket-programming 17. Основи TCP/IP та UPD: [Електронний ресурс].- Режим доступу:http://www.network.xsp.ru/3_5.php 18. Принципи роботи в GSM: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.iec.org/online/tutorials/gsm/www.iec.org 19.Создание сетевых приложений: [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.studfiles.ru/preview/1188507/ 20.Потоки ввода-вывода: [Електронний ресурс].- Режим доступу:http://metanit.com/java/tutorial/6.1.php 21. Основы охраны труда: учебник / А. С. Касьян, А. И. Касьян, С. П. Дмитрюк. – Дн-ськ: Журфонд, 2007. – 494 с. 22. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник./ За ред. В.Г. Цапка. 4–те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 397 с. 23. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища [Текст]: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / [Бедрій Я. І.; Джигирей В. С.; Кидисюк, А. І. та ін.]; за ред. В. С. Джигирей ; Український держ. лісотехнічний ун-т, Львівський електротехнікум зв'язку. - Л. : [б.в.], 1999. - 239 с. Альтернативна назва : Екологія та охорона природи. 24. Тарасова В.В. Екологічна статистика (з блочно-модульною формою контролю знань). Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 392 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:122 — комп’ютерні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dyplom_Byhai.pdf7,43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools